Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Německé souborné katalogy

Čas nutný k přečtení
6 minut
Již přečteno

Německé souborné katalogy

0 comments
Autoři: 

Německo patří mezi země s dlouhou tradicí v oblasti souborných katalogů, která byla zahájena již ve druhé polovině 19. století - připomenout je třeba nejstarší "Gesamtkatalog der Wiegendrucke" [1] (Souborný katalog prvotisků) nebo "Gesamtkatalog der preussischen Bibliotheken" [2] (Souborný katalog pruských knihoven) založený roku 1895.

V Německu pracuje šest kooperativních knihovních systémů, které jsou mj. platformou pro kooperativní katalogizaci, koordinaci MVS, spolupráci na národní i mezinárodní úrovni. Vedle sebe v Německu pracují reálné souborné katalogy, které jsou především základem pro sdílenou katalogizaci, a virtuální katalogy, které pracují s nástroji paralelního prohledávání lokálních katalogů i souborných katalogů. Regionální a oborové souborné katalogy jsou zapojovány do obdobných mezinárodních projektů, dobře funguje především spolupráce v německé jazykové oblasti, ale i mimo ni.


Reálné SK

Zeitschriftendatenbank (ZDB) je největší světový souborný katalog seriálových publikací (časopisy, ročenky, noviny vč. elektronických časopisů). Síť ZDB je organizována Státní knihovnou v Berlíně. Databáze je uložena na serveru Deutsche Bibliothek. ZDB obsahuje více než 1 100 000 bibliografických záznamů německých i zahraničních seriálových publikací od 16. století, uchovávaných ve fondech 4300 německých (i některých zahraničních) knihoven. Roční přírůstek je téměř 30 000 titulů. Vstup do katalogu je volný.


Souborné katalogy německých knihovních sítí

Souborný katalog Severního Porýní-Westfálska HBZ (Hochschulbibliothekszentrum Nordrhein-Westfalen) obsahuje více než 12 miliónů záznamů knih a speciálních dokumentů (27 miliónů lokací) a seriálů. Obsahuje také bibliografii Severního Porýní-Westfálska. SK má více než 1200 účastníků, kterým slouží SK jako nástroj kooperativní katalogizace. Vstup do katalogu je volný.

SWB souborný katalog Knihovní sítě jihozápadního Německa (Katalog des Südwestdeutschen Bibliotheksverbundes). SK se účastní více než 1000 převážně akademických knihoven z oblastí Bádensko-Würtembersko, Sasko a Falc. SK obsahuje cca 10 miliónů bibliografických záznamů titulů monografií a speciálních dokumentů, což je 30 miliónů lokací. Online aktualizace probíhá primárně v souborné databázi. Pro přebírání záznamů nabízí SWB také vstup do externích zdrojů (např. DDB). Vstup do katalogu je volný.

Souborný katalog BVB (Bibliotheksverbund Bayern) Bavorské knihovní sítě obsahuje 8 miliónů bibliografických záznamů monografií a speciálních dokumentů od více než 100 účastníků z řad univerzitních a vysokoškolských, státních a dalších knihoven. Vyhledávání v katalogu je bezplatné.

HeBIS (Hessisches Bibliotheks-Informationssystem) - souborný katalog Hessenského knihovně-informačního systému. Do SK přispívá 635 knihoven. SK obsahuje více než 17 miliónů bibliografických záznamů knih, časopisů, elektronických zdrojů, kartografických dokumentů, mikrofilmů, hudebnin, z toho téměř 11 mil. patří knihovnám systému, ostatní záznamy pocházejí z externích zdrojů (např. DDB). HeBIS je online volně přístupný.

GVK (Gemeinsamer Verbundkatalog) - souborný katalog je provozován sítí GBV (Gemeinsame Bibliotheksverbund). GBV je síť akademických, veřejných a odborných knihoven ze spolkových zemí Brémy, Hamburg, Meklenbursko-Přední Pomořansko, Dolní Sasko, Sasko-Anhaltsko, Šlesvicko-Holštýnsko a Durynsko. Souborný katalog obsahuje více než 22 miliónů bibliografických záznamů knih, konferenčních materiálů, periodik, disertačních prací, mikrofilmů, elektronických zdrojů z více než 450 účastnických knihoven. Bibliografická databáze je volně přístupná.

KOBV (Kooperativer Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg) - Knihovní síť v Berlíně a Braniborsku provozuje internetový portál, který umožňuje přístup do katalogů a služeb účastnických knihoven. V rámci portálu KOBV je přístupný souborný katalog KOBV-Verbund, který obsahuje přibližně 6,6 miliónů záznamů a přispívá do něj 10 knihoven.


Virtuální SK

Karlsruher Virtueller Katalog - KVK (Virtuální katalog Karlsruhe) je metakatalog, který umožňuje paralelní prohledávání téměř 75 000 000 knih a časopisů v katalozích knihoven a knihkupectví. KVK byl spuštěn v roce 1996. KVK zahrnuje katalogy z 12 zemí (Austrálie, Rakousko, Německo, Finsko, Francie, Velká Británie, Itálie, Kanada, Norsko, Švédsko, Švýcarsko, Španělsko a USA). Vstup do KVK je volný.

Technologie pro paralelní prohledávání, použitá v KVK, využívají další projekty virtuálních (souborných) katalogů:

 • Elektronischer Bodenseekatalog - virtuální katalog Oblasti Bodamského jezera (vybrané oblasti Německa, Švýcarska, Rakouska a Lichtenštejnska).
 • EUCOR - virtuální katalog Evropské konfederace univerzit Horního Porýní.
 • IBLK Metakatalog je metavyhledávač pro paralelní prohledávání v databázi IBLK (Internationale Beziehungen und Länderkunde) a v německých SK.
 • Karlsruher Gesamtkatalog (KGK) je souborný katalog knih a časopisů v knihovnách regionu Karlsruhe, služba Univerzitní knihovny Karlsruhe.
 • OASE (Open Access to Scientific Literature Online) - virtuální katalog umožňující přístup ke knihovním katalogům, které zahrnují plné texty kvalifikačních prací, vědeckých zpráv a dalších podobných typů dokumentů v Německu i v zahraničí.
 • VBRP (Virtuelle Bibliothek Rheinland-Pfalz) - virtuální knihovna Porýní-Falcko, obsahuje téměř 4 milióny svazků z více než 100 veřejných a odborných knihoven oblasti.
 • Rovněž i projekt německé spolkové bibliografie je na virtuálním základu: Virtuelle Deutsche Landesbibliographie.
 • Virtueller Katalog Kunstgeschichte -VKK je virtuální katalog dějin umění. Spolupracující instituce z Německa, Švýcarska, Itálie a Francie nabízejí více než 2 milióny bibliografických záznamů včetně článků a recenzí.
 • Virtueller Katalog Niederländischer Kulturkreis - virtuální katalog nederlandistiky.
 • Virtueller Katalog SSG 6.23 "Vorderer Orient/Nordafrika" virtuální katalog pro speciální tématickou sbírku Předního Východu včetně Severní Afriky ve fondu knihoven na univerzitách v Tübingenu (do roku 1997) a v Halle-Merseburg (od roku 1998).
 • Virtueller Katalog Theologie und Kirche (VThK) virtuální katalog teologie, náboženství a religionistiky. Katalog poskytuje přístup k 3 miliónům knih a časopisů z odborných teologických a církevních knihoven v Německu a Rakousku. Virtuální katalog je nástupce reálného souborného katalogu Kirchlichen Verbund-Katalog (KIVK), který je ve stavu z roku 1998 přístupný online.

Dalším virtuálním katalogem je INKA (Inkunabelkatalog deutscher Bibliotheken) německý virtuální katalog prvotisků, který pracuje na jiném základě než KVK.


Další SK

Souborný katalog východní Evropy (Verbundkatalog Östliches Europa) obsahuje více než 300 000 bibliografických záznamů dokumentů z 10 německých knihoven, které se týkají tematiky východní Evropy: území, dějin a kultury, vztahů Německa a sousedních východoevropských zemí, migrace a integrace. Online katalog je volně přístupný.

IKAR je souborný katalog starých map. SK obsahuje bibliografické záznamy tištěných tematických a topografických map, glóbusů a atlasů vydaných před rokem 1850 včetně, stejně jako faksimile těchto map. K lednu 2004 databáze obsahovala cca 225 000 titulů map s 278 000 lokací. Online katalog je volně přístupný.

Regionální katalog města Hamburk (Regionalkatalog Hamburg) obsahuje bibliografické záznamy z vysokoškolských a jiných hamburských knihoven.

KUBIKAT je síť uměleckých knihoven tří německých institucí ve Florencii, Mnichově a Římě sdružených do spolku Kunstbibliotheken-Fachverbund Florenz - München - Rom, která provozuje souborný katalog 3 německých odborných institucí. SK obsahuje cca 660 000 bibliografických záznamů, z toho 222 000 článků z oboru dějiny umění. Vstup do katalogu je volný.Reference
[1] VLASÁK, Rudolf. Souborný katalog : funkce, pojmy - a dojmy. In Automatizace knihovnických procesů - V. Ústí nad Labem : Dům techniky Ústí, 1995, s. 1-7.
[2] Encyclopaedia of library and information science. Vol. 31. New York : Dekker, 1981. Heslo Union Catalogs, s. 391-445.


Tabulka: SK Německo

Legenda:
mez. - mezinárodní
nár. - národní
reg. - regionální
ob. - oborový
R - reálný SK
V - virtuální SK
s - seriály
m - monografie
č - články
inc - prvotisky
sd - speciální typy dokumentů
mp - kartografické dokumenty
dis - disertace
v - všechny typy dokumentů
x - relevantní údaj pro danou položku neexistuje
? - údaje se nepodařilo zjistitZemě Zaměř. Typ Originální název Zkr. Druh dok. Počet úč. Retrosp. Počet zázn.(v tis.) Aktuálnost údajů Poznámka
Německomez.VKarlsruher Virtueller Katalog (OPAC)KVKm, s, sd, ?*x*x*xx*2004* tyto údaje u VSK nelze vymezit
Německomez.VOpen Access to Scientific Literature Online (OPAC)OASEdis., ? **x*x*xx*2004* tyto údaje u VSK nelze vymezit ** obsahuje plné texty
Německomez., ob.RKunstbibliotheken-Fachverbund Florenz - München - Rom (OPAC)KUBIKATm, č3?660?2000
Německonár.RZeitschriftendatenbank (OPAC)ZDBs430016. stol. - 1 100302003
Německonár.VVirtuelle Deutsche Landesbibliographie (OPAC)mx*x*xx*2003
Německoob.RIKAR (OPAC)IKARmp61850-225?2004
Německoob.RVerbundkatalog Östliches Europam10?300?2003
Německoob.VIBLK Metakatalog (OPAC)IBLKm, ?x*x*xx*2002
Německoob.VInkunabelkatalog deutscher Bibliotheken (OPAC)INKAincx*x*xx*?
Německoob.VVirtuelle Katalog Theologie und Kirche (OPAC)VThKm, sx*?3000x*2004
Německomez., ob.VVirtueller Katalog Kunstgeschichte (OPAC)VKKm, ax*?2000x*2002
Německoob.VVirtueller Katalog Niederländischer Kulturkreis (OPAC)m, ?x*x*xx*?
Německoob.VVirtueller Katalog SSG 6.23 "Vorderer Orient/Nordafrika (OPAC)m, ?x*x*xx*2003
Německoreg.RGemeinsamer Verbundkatalog (OPAC)GVKm, s, sd, dis450x*22000?2004
Německoreg.RHessisches Bibliotheks-Informationssystem (OPAC)HEBISm, s, sd635?17000?2003
Německoreg.RHochschulbibliothekszentrum Nordrhein-Westfalen-Verbundkatalog (OPAC)HBZm, s, sd1200?12000?2004
Německoreg.RRegionalkatalog Hamburg (OPAC)m, ?????2004
Německoreg.RSüdwestdeutscher Bibliotheksverbund (OPAC)SWBm, sd1000?10000?2004
Německoreg.VBibliotheksverbund Bayern (OPAC)BVBm, sd100?8000x*2004
Německomez., reg.VElektronischer Bodenseekatalog (OPAC)m, ?10x*xx*2002
Německoreg.VEuropäische Konföderation der oberrheinischen Universitäten (OPAC)EUCORm, ?x*x*xx*2001
Německoreg.VKarlsruher Gesamtkatalog (OPAC)KGKm, ?x*x*xx*2004
Německoreg.VKooperativer Bibliotheksverbund Berlin - Brandenburg (OPAC)KOBVm, ?x*x*xx*2004
Německoreg.VVirtuelle Bibliothek Rheinland-Pfalz (OPAC)VBRPm, ?100x*4000x*2003
Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BULÍNOVÁ, Eva. Německé souborné katalogy. Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 3 [cit. 2023-10-05]. urn:nbn:cz:ik-11510. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11510

automaticky generované reklamy
registration login password