Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Návštěva Kapucínské provinční knihovny

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Návštěva Kapucínské provinční knihovny

0 comments
Anglicky
English title: 
A Visit to the Capuchin Provincial Library
English abstract: 
The Capuchin Provincial Library is a private library of the Order of the Minor Brothers Capuchins, operated as part of the Capuchin Convent in Prague est. in 1600’s. Today, the library contains about 60.000 books and it is open for researchers.

Dne 21. dubna 2016 se uskutečnila další z oblíbených exkurzí pražského SKIPu, tentokrát do Kapucínské provinční knihovny. Knihovna se nachází v prostorách Kláštera kapucínů při kostele P. Marie Andělské v Praze na Loretánském náměstí na Hradčanech.

Naší průvodkyní byla provinční knihovnice paní Mgr. Vlasta Scheuflerová, která si na úvod si pro nás připravila několik zajímavých informací z historie kapucínského řádu. Kapucíni přišli do Čech v roce 1599 vedeni svatým Vavřincem z Brindisi a již v roce 1600 byl položen základní kámen hradčanského kláštera, s nímž je spojena i historie Kapucínské provinční knihovny.

Mgr. Vlasta Scheuflerová Signatury Účastníci exkurze
Provinční knihovnice Mgr. Vlasta Scheuflerová a účastníci exkurze

Za zasvěceného výkladu paní knihovnice jsme si prohlédli všechny místnosti knihovny, která je umístěna v prvním patře kláštera. Mohli jsme obdivovat charakteristickou úpravu hřbetů knih v různém barevném provedení, ze kterého lze určit, z jakého kláštera knihy pocházejí. Část knih je na hřbetě opatřena i historickými signaturami.

Fond knihovny tvoří rukopisy, inkunábule, staré tisky, knihy a časopisy 19. a 20. století. Jeho součástí jsou i zakázané knihy – Libri prohibiti. Oborově jsou knihy zaměřeny převážně na filozofii, scholastiku, teologii, lékařství a dějiny umění. Knihy jsou stavěny většinou formátově a jsou umístěny v původních barokních regálech a skříních, což podtrhuje specifickou atmosféru knihovny.

Barokní regály v Kapucínské provinční knihovně Exlibris Petr Vok z Rožmitálu
Barokní regály v Kapucínské provinční knihovně (vlevo) a Exlibris Petr Vok z Rožmitálu (vpravo)

Podle dochovaných soupisů je zřejmé, jak se fond knihovny v průběhu času postupně rozrůstal. Klášter i s knihovnou přestál I. i II. světovou válku, zlom nastal však v r. 1950, kdy byli kapucíni v důsledku politické moci komunistické strany ze svých konventů vyhnáni. V té době bylo v pražské knihovně 27 000 svazků, které byly rozděleny mezi státní instituce a muzea.

Obrat k lepšímu nastal až po roce 1990, kdy se mohli bratři do svých konventů vrátit. V rámci restitucí dostali zpět i svoje knihy. V současné době jsou všechny vrácené tisky a rukopisy, zabrané v roce 1950, umístěny v Provinční knihovně v Praze.

Paní knihovnice si pro nás také připravila k nahlédnutí výstavku vzácných starých tisků, které najdeme ve fondu knihovny.

Knihovna je soukromou knihovnou řádu Menších bratří kapucínů. Její knihovní fond, který nyní obsahuje přibližně 60 000 knih, je zpřístupňován badatelské veřejnosti pouze prezenčně a v souladu s Badatelským řádem knihovny.

Všechny knihy jsou zkatalogizovány a záznamy je možné vyhledávat v online katalogu knihovny dostupném přes internet.

Další podrobnosti o knihovně naleznete na její webové stránce: knihovna.kapucini.cz

Poznámka: Autorkou fotografií je Vladana Pillerová.
Hodnocení: 
Průměr: 5 (hlasů: 4)
SMETANOVÁ, Dana. Návštěva Kapucínské provinční knihovny. Ikaros [online]. 2016, ročník 20, číslo 7 [cit. 2024-07-25]. urn:nbn:cz:ik-17807. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/17807

automaticky generované reklamy