Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nástroj pro hodnocení akademických databází ADAT

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Nástroj pro hodnocení akademických databází ADAT

0 comments
Anglicky
English title: 
ADAT - Academic Database Assessment Tool
English abstract: 
<p>The article introduces ADAT – Academic Database Assessment Tool. This tool enables title, database and e-book platform comparisons. It has been designed to help librarians making decisions about database subscriptions.</p>

Mezi červnem a zářím 2006 se pod vedením JISC Collection [1] uskutečnil projekt, který si kladl za cíl porovnat bibliografické a citační databáze používané na britských vysokých školách. Výsledkem byla nejenom zpráva, ale i webová stránka, která toto porovnání umožňovala. Tak vznikl Nástroj pro hodnocení akademických databází ADAT (Academic Database Assessment Tool). Poprvé se objevil v říjnu 2006 jako prototyp, a protože se setkal s velkým nadšením u odborné veřejnosti, byla v listopadu 2007 představena jeho nová vylepšená verze, která je v tomto článku popsána.

Cílem tohoto nástroje je pomoci knihovníkům při rozhodování, do které databáze si mají vzhledem k zaměření fondu své knihovny předplatit přístup. ADAT jim umožní nejenom se dobře rozhodnout, ale zpřístupní jim i velmi podrobné informace o databázích, databázových platformách či platformách pro zpřístupňování elektronických knih. Tyto informace jsou velmi přehledně uspořádány a zpřístupňovány zdarma. ADAT by se tak mohl stát velmi cenným pomocníkem nejenom pro knihovníky, ale i pro studenty knihovnictví, kteří hledají podrobné, ale jasné informace.

Funkce Porovnej tituly (Compare Titles)

Tato funkce uživateli umožňuje porovnat výskyt požadovaného titulu ve vybraných databázích. Nástroj ADAT svojí funkcí velmi připomíná rejstříkové služby typu DIALINDEX nebo STN Index databázových center DIALOG a STN International. Jeho cílem ale není vybrat databázi relevantní pro vyhledávání, ale vhodnou databázi, kterou by si knihovna mohla vzhledem ke svému zaměření předplatit.

Porovnávané databáze

Nástroj ADAT porovnává celkem 14 bibliografických databází a 9 plnotextových databází. Mezi bibliografické databáze patří BIOSIS Previews, British Education Index, British Humanities Index, Compendex, EconLit, EMBASE, GEOBASE, Inspec, International Bibliography of the Social Sciences, MLA International Bibliography, Scopus, Sociological Abstracts, Web of Science, Zetoc.

Mezi plnotextové databáze patří ABI/INFORM, Academic Onefile, Academic Search Complete, Academic Search Premier, Business Source Complete, Business Source Premier, General Onefile, SocINDEX with Full Text a Wilson OmniFile Full Text.

Z toho producenti zdrojů International Bibliography of the Social Sciences, Scopus a Web of Science jsou zároveň sponzory systému.

Velice podrobné informace o jednotlivých databázích pocházejí přímo od jejich producentů, kteří se sami starají, aby tyto informace nebyly zastaralé. Patří mezi ně URL, dále adresa producenta, jeho e-mailová adresa a telefonní číslo, oblast, kterou databáze pokrývá (včetně stručného popisu), seznam databázových center, která danou databázi zpřístupňují, druhy dokumentů, které jsou v databázi zahrnuty, a jejich geografické pokrytí, aktualizace databáze, použité klasifikace, seznam selekčních polí, propojení na plné texty. Tyto informace nejsou u všech databází vyplněné, u převážné většiny však ano, a to velmi podrobně.

Vyhledávání

Vyhledávání a porovnávání v nástroji ADAT je velmi intuitivní. Nejprve uživatel zaškrtne jednu (respektive dvě) a více databází, v nichž chce výskyt požadovaného titulu porovnat. Následně vyplní libovolný počet selekčních polí, mezi které patří název (title), ISSN tištěného nebo online zdroje (Print ISSN, Online ISSN), typ publikace (Publication Type - zde si uživatel vybere z rolovací nabídky), vydavatel (Publisher), zemi (Country - Territory - opět rolovací nabídka), dále může uživatel zaškrtnout, jestli požaduje plnotextový zdroj, zdroj s citacemi či abstraktem, zdroj se zpracováním všech článků nebo může své vyhledávání omezit na zdroje vydávané v určitém časovém období. V nápovědě služby je doporučeno začít vyhledávání podle ISSN, teprve pokud ho neznáme (nebo ho zdroj nemá), navrhuje se vyhledávat podle názvu. Zároveň je uživatel upozorněn na to, že pokud své vyhledávání příliš omezí, může se stát neúspěšným, neboť producenty nejsou poskytovány všechny informace a nelze v nich tedy potom vyhledávat.

Příklad vyhledávání časopisu, který v názvu obsahuje výraz „biology“, je znázorněn na obr. č. 1.

Obr. 1: Vyhledávání časopisu, který má v názvu výraz biology, v databázích BIOSIS Previews, EMBASE a Scopus

Obr. 1: Vyhledávání časopisu, který má v názvu výraz „biology“, v databázích BIOSIS Previews, EMBASE a Scopus

Výsledek vyhledávání

Výsledek vyhledání je velmi přehledný. Nejprve se uživateli zobrazí seznam prohledávaných (tj. porovnávaných) databází včetně hypertextového propojení na informace o nich (totožné s hypertextovým propojením na informace o databázích, které bylo uživateli nabídnuto již ve vyhledávacím formuláři). Dále se zobrazí počet vyhledaných titulů, po kliknutí na toto číslo se zobrazí seznam názvů jednotlivých titulů včetně ISSN. Jednotlivé názvy odkazují na informace o požadovaném titulu (jeho producent, jazyk atd.) včetně databáze, která daný titul registruje (viz obr. 2).

Obr. 2: Seznam vyhledaných titulů včetně informací o nich

Obr. 2: Seznam vyhledaných titulů včetně informací o nich

Mezi bezesporu nejzajímavější informace patří Vennův diagram, který znázorňuje jednotlivé databáze a počet titulů, které registrují, včetně jejich průniků (viz obr. 3).

Obr. 3: Vennův diagram zobrazující počty jednotlivých titulů (obsahujících v názvu výraz biology), které jsou registrované v jednotlivých databázích

Obr. 3: Vennův diagram zobrazující počty jednotlivých titulů (obsahujících v názvu výraz „biology“), které jsou registrované v jednotlivých databázích

Tato informace je dále uživateli poskytnuta i ve formě jednoduchých tabulek.

Funkce porovnej databázové platformy (Database Platforms)

Nástroj ADAT umožňuje porovnání i jednotlivých databázových platforem. Mezi tyto platformy patří CSA Illumina, DataStar, EBSCOHost, Engineering Village, FirstSearch, ISI Web of Knowledge, Informit, ProQuest, SilverPlatter a WilsonWeb.

Postup porovnávání

Postup porovnání databázových platforem je stejně intuitivní jako porovnávání jednotlivých databází.

Uživatel zaškrtne databázová centra, která ho zajímají. Následně se mu zobrazí tabulka, ve které má přehledně uspořádané informace např. o selekčních polích, možnosti použití jednotlivých booleovských operátorů, zástupných znaků atd. U jednotlivých databázových center si uživatel může zobrazit i podrobné informace, které poskytnul sám producent. Mezi tyto informace patří kontakt na producenta, kompletní seznam zpřístupňovaných databází, stručný popis databázového centra, popis vyhledávání (včetně vypsaných selekčních polí), možnosti vyzkoušení databázového centra zdarma, možnosti práce s výslednými záznamy apod. (viz obr. 4).

Obr. 4: Porovnání databázových platforem včetně zobrazení podrobných informací o nich

Obr. 4: Porovnání databázových platforem včetně zobrazení podrobných informací o nich

Funkce porovnej platformy pro zpřístupňování elektronických knih (eBook Platforms)

Třetí funkcí nástroje ADAT je porovnání platforem pro zpřístupňování elektronických knih. Tato funkce je zcela totožná s porovnáním databázových platforem. Uživatel si vybere poskytovatele, následně se mu zobrazí tabulka, ve které jsou tito poskytovatelé porovnáni (např. možnosti vyhledávání, použití tezauru, použité metadatové formáty, ale i možnosti kopírování či tisku). Zároveň lze zobrazit i informace, které poskytl sám producent.

Mezi porovnávané platformy patří Credo Reference, EBOOK (Ebook Library), MyiLibrary, NetLibrary, Tailor & Francis eBookstore, dowsonera a ebrary.

Poznámky:
  1. JISC Collection je společnost s ručeným omezeným, která vznikla roku 2006 pod Společným výborem pro informační zdroje (Joint Information System Commitee, JISC). Jejím cílem je zastupovat jednotlivé vzdělávací instituce při jednání s vydavateli. ADAT je jedním z šesti projektů, které zatím tato společnost uskutečnila.
Použité zdroje:
  1. The JISC Content Procurement Company Limited. JISC Academic Database Assessment Tool [online]. London : JISC Collection, [cit. 2009-08-29]. About ADAT. Dostupné z WWW: <http://www.jisc-adat.com/adat/help_about.pl>.
  2. The JISC Content Procurement Company Limited. JISC Collection [online]. London : JISC Collection, [cit. 2009-08-28]. About us. Dostupné z WWW: <http://www.jisc-collections.ac.uk/about_collections.aspx>.
  3. The JISC Content Procurement Company Limited. JISC Collection [online]. London : JISC Collection, [cit. 2009-08-28]. Projects and reports. Dostupné z WWW: <http://www.jisc-collections.ac.uk/projects_and_reports.aspx>.
Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Průměr: 1 (hlasů: 33)
RÖSSLEROVÁ, Klára. Nástroj pro hodnocení akademických databází ADAT. Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 9 [cit. 2024-06-21]. urn:nbn:cz:ik-13229. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13229

automaticky generované reklamy
registration login password