Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Národní knihovna ČR představila strategii svého rozvoje do roku 2010

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Národní knihovna ČR představila strategii svého rozvoje do roku 2010

0 comments

Dne 8. 6. 2004 byla v Zrcadlové kapli Klementina uspořádána tisková konference, na níž byla jednak představena výroční zpráva Národní knihovny České republiky za loňský rok, jednak současný stav a výhled instituce do roku 2010. Plné znění tiskové zprávy je dostupné z http://www.nkp.cz/files/nkcr_Tiskova_zprava.rtf.

Tiskovou konferenci moderovala PhDr. Libuše Piherová. Po uvítání účastníků předala slovo PhDr. Vojtěchu Balíkovi, pověřenému řediteli NK, který zdůraznil nejvýznamnější dosažené výsledky NK nejenom za rok 2003, ale v retrospektivě od počátku 90. let. Zejména se jednalo o vyřešení katastrofálního stavu uložení knihovního fondu, otevření Centrálního depozitáře v Hostivaři, automatizaci knihovnických procesů, zpřístupnění katalogů online, spuštění Jednotné informační brány, digitalizační činnost, vzrůst výkonu a rozšíření nabídky služeb, podíl odborníků z NK na tvorbě podkladů pro legislativní návrhy a koncepce v oblasti knihovnictví a informační politiky, působení NK jako vzdělávacího, metodického a poradenského centra pro knihovny, mezinárodní aktivity, zásadní reorganizaci NK a opravy, úpravy a adaptace Klementina.

Následně se PhDr. Balík představil výhled NK do roku 2010. Instituce si podle tohoto výhledu klade za úkol zásadně zvýšit kvalitu a rozsah služeb, podstatně zvýšit úplnost doplňování a zpracování národní sbírky dokumentů (včetně elektronických zdrojů) a objem a kvalitu doplňování zahraničních informačních zdrojů, vytvořit prostor pro narůstající knihovní fond v rozsahu dostatečném na dobu 50 let, zásadně zvýšit kvalitu ochrany knihovního fondu a plně se zapojit do domácího a mezinárodního systému integrace informačních zdrojů a služeb.

Předpokladem pro dosahování těchto cílů je vytvoření, předložení a zejména prosazení investičního záměru na rozvoj NK na období padesáti let. Po dvou neprosazených investičních záměrech (v letech 2001 a 2003) vychází nový záměr z toho, že hlavním sídlem NK zůstává Klementinum (musí být uvolněn celý areál), pozemky v areálu Centrálního depozitáře zůstanou zachovány pro NK (nyní jsou v restitučním procesu), přičemž zde bude vybudován další objekt. V Klementinu budou umístěny přímé služby poskytované knihovnou a s nimi bezprostředně spjaté knihovní fondy, činnosti nevyžadující fyzickou vazbu ke Klementinu budou umístěny v areálu Centrálního depozitáře v Hostivaři.

Vzhledem nejistotě spojené s prosazováním a financováním investičního záměru byl vytvořen plán dílčích záchranných, rekonstrukčních a adaptačních prací do roku 2010 tak, aby je bylo možno realizovat bez ohledu na schválení či neschválení investičního záměru.

V dotazech publika, které následovaly, se nejvíce objevovalo téma důvodů odvolání PhDr. Balíka z funkce ředitele NK. PhDr. Balík odpověděl, že nepřijímá zdůvodnění náměstka ministra kultury, podle kterého v poslední dobou nemá dostatek razance a vizí. Investiční záměry, které předkládal MK ČR, totiž nebyly právě ze strany MK ČR dostatečně prosazovány do vlády, poslední záměr tam dokonce nebyl ani předložen. Bylo mu též sděleno, že neplní úkoly ministra, pokud se týká prodeje kostela sv. Michala. PhDr. Balík se podle svých slov snažil věc zabezpečit právně, ze strany MK ČR však tato snaha byla interpretována jako zdržování, resp. odpor. Protože není podporován ze strany MK ČR, nepokládá za účelné hlásit se do konkurzu.

PhDr. Jarmila Burgetová jako čestná předsedkyně SKIP připomněla, že PhDr. Balík má prakticky stoprocentní podporu odborné veřejnosti. Svědčí o tom více než osmdesát protestních reakcí, které se objevily v konferenci KNIHOVNA, a následně také otevřené dopisy Ministerstvu kultury ČR. V podobném duchu pokračovala Mgr. Eva Novotná, která navíc podtrhla vysoké charakterové vlastnosti PhDr. Balíka. Podle reakcí odborné veřejnosti by PhDr. Balík neměl účast ve výběrovém řízení vzdávat.

V rámci diskuse se z dalších témat objevila mj. otázka výstavby Národní technické knihovny, prodeje zámku ve Filipově (uskutečněn v roce 2003) a Postoloprtech (prodej se nezdařil) a kauza kostela sv. Michala (jí byla však již tisková konference věnována v loňském roce).

V závěrečném slově PhDr. Balík zdůraznil, že pokud se týká hospodaření, nikdy mu nebyl žádný zásadní problém vytčen (většina pochybení byla čistě formálního rázu) a všechny uzávěrky, včetně uzávěrky za rok 2003, byly řádně schváleny.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
SKOLKOVÁ, Linda. Národní knihovna ČR představila strategii svého rozvoje do roku 2010. Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 7 [cit. 2024-06-23]. urn:nbn:cz:ik-11650. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11650

automaticky generované reklamy