Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nájdime knižnice

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Nájdime knižnice

0 comments

Slovenská asociácia knižníc usporiadala odborný seminár pod názvom „Nájdime knižnice“. Seminár sa uskutočnil v Slovenskej národnej knižnici v Martine 9. marca 2010 v deň konania Valného zhromaždenia SAK a jeho témou bol marketing knižníc. Marketing v  knižniciach nie je novinkou, pretože už v minulých rokoch boli organizované podobné podujatia. To, ako sa marketing v knižniciach realizuje, je ovplyvňované zmenami, ktoré prebiehajú v knižniciach aj v celej spoločnosti. V roku 2008 vznikla pri Odbore pre knižničný systém SR SNK v Martine pracovná skupina pre marketing knižníc. Činnosť pracovnej skupiny bola v roku 2009 utlmená, ale knihovníci túto tému považujú stále za dôležitú. Zvlášť v dnešnom konkurenčnom prostredí si ešte viac uvedomujú, aké dôležité je budovať prestíž knižnice, zamerať sa na jej propagáciu a uspokojovanie potrieb používateľov. Marketingové metódy sa v mnohých knižniciach na Slovensku využívajú len intuitívne, bez osvojenia si najnovších poznatkov.

Odborný seminár otvorila a moderovala predsedníčka SAK PhDr. Daniela Džuganová (UK UPJŠ v Košiciach). Jedinou prednášajúcou zo zahraničia bola PhDr. Libuše Foberová (Slezská univerzita v Opave), ktorá svoju prezentáciu nazvala (Ne)známy marketing. Od základných definícií prešla postupne k praktickým skúsenostiam implementovania marketingu v Mestskej knižnici Chemnitz, kde mala možnosť sama istý čas sledovať realizáciu marketingovej stratégie a jej úspešnosť. Používateľ je stredobodom všetkého, čo táto knižnica robí. Vedenie knižnice spracovalo marketingovú stratégiu, v ktorej analyzovali trh (rozoberali vnútorné a vonkajšie prostredie, určovali náklady, kapacitu, analyzovali zamestnancov, pracovné náplne atď. a zisťovali verejnú mienku); stanovili si ciele a stratégiu. Marketingovej stratégii predchádzala marketingová koncepcia. L. Foberová utvrdila poslucháčov, že marketing sa musí meniť spolu s používateľmi knižnice. Šetrením na marketingu totiž otvárame cestu konkurencii. Dôležité je budovať identitu knižnice a byť výnimočný. Medzi základné odporúčania prednášajúcej patrilo: mať jasnú stratégiu, spolupracovať s médiami, inovovať, zamerať sa na konkrétne skupiny používateľov. Libuše Foberová zdôraznila, že konkurenciu porazíme spoluprácou a naša sila je v tom, že budeme ponúkať kvalitné služby. Vo svojom príspevku venovala pozornosť aj českému prostrediu, ktoré má, ako uviedla, veľký sponzorský potenciál. Ako príklad transformácie knižníc na komunitné centrá prezentovala Mestskú verejnú knižnicu vo Vsetíne, ktorá získala vďaka kvalitnému marketingu neotrasiteľnú pozíciu v meste a nemá problém s fundraisingom a projektmi. Vyjadrila sa, že „knižnice sú a budú o stretávaní ľudí a preto nikdy nezaniknú“. Vo svojom príspevku uviedla aj guerilový marketing, ktorého cieľom je zaujať, ba až šokovať verejnosť. Digitálny svet mení klasickú podobu knihy a aj marketing knižníc. My, knihovníci, by sme sa mali pozerať nielen do zahraničia, ale aj na svojich používateľov, priamo vo svojom prostredí. Dôležité je v snahe získať nových používateľov nestratiť starých. Každý pracovník v knižnici je dôležitý a marketing by mal robiť každý.

PhDr. Judita Kopáčiková (Staromestská knižnica v Bratislave) dala svojmu príspevku Marketing verejných knižníc do názvu aj otázku Robíme to dobre? V úvode svojej prezentácie uviedla, že s marketingom by sme mali začať vtedy, keď sa knižnici darí. Vtedy, keď sa nedarí, nechce sa nám totiž komunikovať so zriaďovateľom, ale ani s novinármi. Na otázku „Čo nám všetkým chýba?“ dala jednoznačnú odpoveď: „Priamy ťah na bránu!“ Za nevyhnutnosť považuje celoplošné výskumy a prieskumy, ktoré by sme mali na Slovensku realizovať, aby sme získali prehľad o tom, čo potrebujeme. Judita Kopáčiková na otázku, čo všetko súvisí s kvalitou poskytovanej služby, uviedla nielen uniformy, menovky, telefonický kontakt, medziľudské vzťahy, prostredie knižnice, stratégiu knižnice, prezentáciu na webe, ale aj etický kódex knihovníka alebo web stránky pre znevýhodnených používateľov. Jej prezentácia bola plná otázok, na ktoré hľadala odpoveď. „Čo všetko súvisí s kvalitou poskytovanej služby? Okrem iného aj výber a vzdelávanie zamestnancov, pravidelné informovanie, stotožnenie sa s cieľmi knižnice, ale aj ich správanie sa, medziľudské vzťahy na pracovisku, prostredie knižnice atď.,“ uviedla okrem iného vo svojej prezentácii. Pripomenula, že v slovenskom knihovníctve často trieštime sily a nekoordinujeme jednotlivé aktivity. Na záver poskytla dobré rady, ako si udržať zákazníka, a dala účastníkom seminára záverečnú otázku, či robíme aspoň niečo z toho, čo uviedla.

Nádejou, že sa na Slovensku vo vzťahu ku knihám a k čítaniu blýska na lepšie časy, bol príspevok Richarda Feketeho zo Slovenskej televízie, ktorý predstavil nový projekt Moja naj kniha. Je to celonárodná anketa, ktorú vyhlasuje Slovenská televízia na základe licencie BBC, ktorá projekt v roku 2003 prezentovala pod názvom The Big Read (zapojilo sa do nej vyše 750 tisíc divákov). Počas kampane, ktorá sa začína symbolicky v marci – v mesiaci knihy – a vyvrcholí vyhlásením výsledkov v priamom prenose v nedeľu 7. novembra 2010, si budú môcť diváci Slovenskej televízie zvoliť svoju najobľúbenejšiu knihu. Kultúrno-vzdelávací projekt Moja naj kniha prispieva k zvýšeniu záujmu o literatúru zo strany detí, mládeže aj dospelých. Úspešne ho realizovali vo viacerých krajinách. Okrem Veľkej Británie sa do neho zapojilo Nemecko, kde ho vysielala pod názvom Das große Lesen televízia ZDF (relácia prilákala 250 tisíc divákov), v Maďarsku ho v roku 2005 ako A Nagy Könyv vysielala štátna MTV, v Bulharsku ho pred dvoma rokmi spustila štátna televízia BNT pod názvom Голямото четене (Goljamoto četene). Vlani tento projekt s úspechom realizovala aj Česká televízia, ktorá ho nazvala Kniha mého srdce. Viac informácií o novom projekte je na stránke www.mojanajkniha.sk

Ing. Silvia Stasselová (Knižnica a informačné centrum Stavebnej fakulty STU Bratislava) v úvode svojho príspevku s názvom Úspešný verzus neúspešný marketing knižníc na Slovensku a v zahraničí ponúkla účastníkom seminára propagačné materiály, ktoré prezentujú knihovníkov a ich prácu v zahraničných knižniciach. Aktivity v oblasti marketingu knižníc uviedla činnosťou pracovnej skupiny, ktorá pracovala pri Odbore pre knižničný systém a ktorej bola sama členkou. Pripomenula prioritné zásady a ciele, ktoré prijala PS pre marketing a riadenie knižníc pod výstižným pojmom Desatoro Pracovnej skupiny pre marketing a riadenie knižníc pri SNK, a vyhodnotila dotazník, ktorý pripravila pracovná skupina. Spomenula zaujímavé celoštátne aktivity, ktoré sa realizujú na Slovensku, a nevyhnutnosť ich koordinácie. Svoju prezentáciu obohatila o informácie, ako sa knižnice v zahraničí zviditeľňujú a aké aktivity realizujú, napríklad aj na YouTube. Zaujímavé boli čísla, ako stúpa počet prezretí si videí na internete, a to nielen zahraničných, ale aj domácich. Prítomných zaujala prezentácia v praxi osvedčených marketingových kampaní v zahraničí, pretože úspešné a osvedčené marketingové kampane knižníc a knihovníckych združení a ich webové stránky môžu byť pre knižnice na Slovensku inšpiratívne. Silvia Stasselová presvedčila prítomných, aká nevyhnutná je jednota knihovníckej komunity, pretože jedine tak môžeme realizovať spoločný marketing knižníc: „Úspešný spoločný marketing knižníc vyžaduje zmenu v správaní celej slovenskej knihovníckej komunity, pretože iba v jednote je sila. Aj vo vzťahu k marketingu“.

Lukáš Poláček z firmy 3M predstavil spoločnosť, jej oblasť pôsobenia a niektoré produkty, ktoré môžu byť pre knižnice zaujímavé a môžu byť predmetom reklamy.

Záverečné slovo patrilo Daniele Džuganovej, ktorá sa poďakovala všetkým prezentujúcim a vyjadrila prísľub, že v podobných odborných aktivitách bude SAK pokračovať.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
ANTOLÍKOVÁ, Emília. Nájdime knižnice. Ikaros [online]. 2010, ročník 14, číslo 4 [cit. 2024-06-21]. urn:nbn:cz:ik-13402. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13402

automaticky generované reklamy
registration login password