Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nabídka interkulturních služeb knihovny Gallus ve Frankfurtu nad Mohanem

Čas nutný k přečtení
8 minut
Již přečteno

Nabídka interkulturních služeb knihovny Gallus ve Frankfurtu nad Mohanem

0 comments
Anglicky
English title: 
Intercultural services of the Gallus Library in Frankfurt am Main
English abstract: 
Gallus Library is one of the 17 district branches in Frankfurt am Main, Germany. It serves two city districts with a very high percentage of immigrants. Aside from books and multimedia loans it also offers activities for children, literacy couching and language courses for adults as well as entertaining guided tours for minorities.

Úvod

Knihovny ve Frankfurtu nad Mohanem už se tématu interkulturních knihovnických služeb věnují delší dobu. Birgit Lotz, která v současné době pracuje v centrále frankfurtských knihoven, navštívila již v roce 2001 v rámci stipendijního pobytu veřejné knihovny Queens v New Yorku. Jejím cílem bylo posbírat nové nápady a zajímavé zkušenosti a některé z nich přenést do praxe ve Frankfurtu. Prosazování nových služeb, které mají sloužit migrantům ve frankfurtské městské části Gallus, popisuje v četných publikacích[1].

V pozdějších letech se knihovna zúčastnila dvou evropských projektů, na nichž se podílelo i Multikulturní centrum Praha. Prvním z nich byl v letech 2005 a 2006 projekt „Libraries as Gateways to the Integration of Immigrants in the EU“[2]. Na něj navázal nedávno skončený projekt „Libraries for All – European Strategy for Multicultural Education (ESME)“[3].

Městské knihovny Frankfurt nad Mohanem

Síť městských knihoven Frankfurtu nad Mohanem se skládá z hlavní pobočky, centrální knihovny pro děti a mládež, hudební knihovny, sedmnácti poboček a dvou bibliobusů. Zvláštní pozornost je věnována dětem a mládeži: ve svém speciálním programu je podporováno 85 školních knihoven. Dále se knihovní síť zaměřuje na celoživotní vzdělávání a interkulturní knihovnictví. Celkem je ve fondu frankfurtských knihoven více jak 663 000 médií a ročně se uskuteční více než 2,5 miliónů výpůjček[4]. Tak velké množství výpůjček je možné díky systému rezervací a každodenní cirkulaci mezi jednotlivými pobočkami. Z organizačních důvodů se jednotlivé frankfurtské pobočky sdružují do čtyř svazů, v každém z nich má pak jedna knihovna vedoucí postavení. Roční registrační poplatek je 12 Eur, ale zájemci s nízkými příjmy a děti registraci platit nemusí.

Městská knihovna Gallus

Knihovna Gallus se nachází ve čtvrti s vysokým podílem migrantů či potomků bývalých přistěhovalců. V této čtvrti nemá 41 % obyvatel německý pas, v přidružené čtvrti Gutleut je to 32,5 %[5]. Mezi země původu místních obyvatel nejčastěji patří: Turecko, Itálie, Chorvatsko, Srbsko a Polsko[6].

Stánek pro učení němčiny v dětské centrále

Stánek pro učení němčiny v dětské centrále

Pro knihovnu Gallus jsou spádovou oblastí právě tyto dvě městské čtvrti. Jde o malou knihovnu, která je otevřena čtyři dny v týdnu a průměrně jí denně navštíví 217 uživatelů[7]. Pobočka sídlí ve stejné budově jako základní škola Paula Hindemitha. S prostory veřejné knihovny tak sousedí oddělená místnost školní knihovny, kde je také k dispozici profesionální knihovnice. To je jeden z důvodů proč je tato pobočka každé odpoledne hojně navštěvovaná dětmi a mladistvími.

Interkulturní knihovnické služby v pobočce Gallus

Ve fondu pobočky naleznete mimo jiné přes 400 médií k tématu „učit němčinu – učit se němčinu“ a „gramotnost pro migranty“. Jedná se především o učebnice, multimediální učební pomůcky, slovníky, jednoduchou četbu, cvičebnice a učební hry. Dále jsou v nabídce romány, lexikony, dětské knihy a filmy v cizích jazycích (např. v turečtině, angličtině, francouzštině, ruštině, arabštině a španělštině) nebo také dvoj- a více jazyčné publikace[8].

K dispozici je pestrá nabídka knih a multimédií v různých jazycích migrantů

K dispozici je pestrá nabídka knih a multimédií v různých jazycích migrantů

Jelikož lidé z některých vzdálenějších zemí často neznají dobře systém fungování veřejných knihoven, nabízí pobočka v Gallusu množství prohlídek knihovny přizpůsobené potřebám této cílové skupiny. Při jejich přípravě spolupracuje se svými partnery, mezi které patří hlavně místní vzdělávací a kulturní instituce. Během prohlídek se používá speciálně vyvinutá metodika, tak aby vysvětlení knihovnických služeb probíhalo hravě, interaktivně a srozumitelně. I v jiných knihovnách už znají „kouzelnou kostku“. Jde o nafukovací krychli, o rozměrech přibližně 30x30 cm, která má na každé straně připevněnou fotografii z provozu knihovny. S pomocí popisných fotografií a obrázků se knihovnici jednodušeji popisuje fungování knihovny.

Vedouci knihovny Gallus Silke Schumann s kouzelnou kostkou

Vedouci knihovny Gallus Silke Schumann s kouzelnou kostkou

Speciální prohlídky knihovny jsou nabízeny také dětem. Ty jsou spojeny s krátkým předčítáním, malováním či vyráběním z papíru. Další nabídkou, která má v dětech zvýšit zájem o čtení a případně jim usnadnit osvojování druhého jazyka je „Promítání s obrázkovou knížkou“ (Bilderbuchkino). Skupina dětí, nejčastěji z některé z místních mateřských škol, se v dětském oddělení posadí na židličky, knihovnice jim předčítá z dětské knížky a zároveň na stěnu promítá na diapozitivech ilustrace k dané publikaci. Čtení je samozřejmě přerušováno otázkami a komentováním obrázků. Na závěr se děti přesunou ke stolu a vyrábí dle šablony postavičky na motivy daného příběhu, tím se má i pro rodiče a vychovatele zdůraznit možnost kreativního ztvárnění předčítaného textu. Program „Mnoho řečí – mnoho šancí“ je také založen na předčítání. V tomto případě ale dětem předčítají dobrovolníci z dvojjazyčných knih v němčině a své mateřštině. Tento program není určen jen pro děti, které oba jazyky ovládají. Zapojení ostatních posluchačů se dá zajistit například tak, že se děti nějaké klíčové slovo z příběhu předem naučí v daném cizím jazyce a pak mají tlesknout pokaždé, když je toto slovo přečteno.

Program s názvem Mnoho řečí – mnoho šancí

Program s názvem "Mnoho řečí – mnoho šancí" (foto: Sonja Jacobi)

Ve spolupráci s místní Volkshochschule[9] jsou v prostorách knihovny pravidelně pořádány kurzy němčiny a kurzy základní gramotnosti. Jedna vyučující pracuje pouze v budově knihovny a vede všechny své hodiny ve třídě, která se nachází přímo za knihovními regály. V rámci této spolupráce je pro posluchače kurzů připravována také prohlídka knihovny. Při každodenním procházením jejími prostorami se ale stejně nenásilnou formou seznamují s fungování této instituce. Jiná vyučující lidové univerzity přichází se svou skupinou do knihovny jen občas, aby svými studenty využila počítačové studio nebo jim v příjemném prostředí předčítala z nějaké dětské publikace.

Lidová univerzita pořádá také kurzy gramotnosti pro německy mluvící. Mezi jejich účastníky patří i migranti, kteří se sice německy domluví, ale neumí číst a psát. Část vyučování probíhá v knihovně ve spolupráci s knihovnickým personálem. Účastníkům kurzu jsou předávány základy informační gramotnosti, je jim vysvětleno, jak mohou knihovnu využívat a představeny jsou například i relevantní zdroje na internetu.

Vyučování němčiny probíhá v pomalém tempu a je přizpůsobeno zvláštním požadavkům migrantů, kteří v některých případech neměli v zemi původu vůbec přístup ke vzdělání

Vyučování němčiny probíhá v pomalém tempu a je přizpůsobeno zvláštním požadavkům migrantů, kteří v některých případech neměli v zemi původu vůbec přístup ke vzdělání

Takzvané počítačové studio mohou využívat jednotlivci nebo malé skupiny. Jedná se o šest počítačových míst, vybavených sluchátky s mikrofony a softwarem pro studium němčiny a pro zlepšování osobní znalosti čtení a psaní.

Na webových stránkách celé knihovnické sítě jsou k dispozici mimo elektronických publikací také webové jazykové kurzy v osmi jazykových verzích. Mezi nimi je také kurz němčiny, který se dá dále nastavit na 14 výchozích jazyků[10].

Závěr

Přestože se v tomto případě jedná o malou pobočku s nízkým počtem zaměstnanců, byla v oblasti intekulturního knihovnictví navázána velmi široká spolupráce na lokální i na mezinárodní úrovni. Evropské projekty v této oblasti byly již ukončeny, knihovna však dále spolupracuje jak s místními organizacemi, tak například se vzdálenějšími knihovnami, které u ní hledají inspiraci pro zavádění vlastních interkulturních služeb. Vývoj metodiky probíhal tedy převážně pod záštitou některého z projektů, současně poskytované služby jsou však již běžnou součástí provozu knihovny a jako takové jsou i financovány a plánovány. I když se knihovna v těchto měsících připravuje na změny, které přijdou s výstavbou nové čtvrti hned na druhé straně ulice, nezanedbává ani poskytování služeb pro migranty.

Velice dobře se dá hodnotit práce s dětmi a mládeží. Na první pohled je přítomnost mladších uživatelů v knihovně patrná, mnozí z nich zamíří do knihovny každý den po skončení vyučování. I když mnozí využívají především možnosti strávit bezplatně hodinu na internetu, půjčují si také knihy, časopisy, hry či DVD, získávají čtenářské návyky, ale učí se i dodržovat pravidla a zodpovědnosti, kterou přináší vlastní čtenářský průkaz.

Jako v každé knihovně i v Gallusu se občas vyskytnou menší problémy, ale všeobecně se dá říci, že i přes různorodé kulturní a jazykové zázemí uživatelů knihovna funguje výborně a je pro tuto frankfurtskou čtvrť přínosem.

Poznámka: Text byl napsán na základě vlastní zkušenosti získané během téměř měsíčního studijního pobytu v knihovně Gallus a dalších knihovnách ve Frankfurtu nad Mohanem. Stáž se uskutečnila díky finanční podpoře německého svazu Bibliothek & Information Deutschland a byla zaměřena na interkulturní knihovnické služby. Zpráva ze studijní cesty v němčině je uveřejněna na stránkách BI-International: http://www.bi-international.de/download/file/2012_Frankfurt_Nekolova.pdf.
Poznámky:
  1. LOTZ, Birgit. Die Internationale Bibliothek – Von New York nach Frankfurt: Internationale Bibliotheken. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung, 2002. WWW: http://www.bertelsmann-stiftung.de/bst/en/media/Lotz_Internationale_Bibliothek.pdf; LOTZ, Birgit. „... im Idealfall ein Ort lebenslangen Lernens ...“: Das PC-Lernstudio im Rahmen der Internationalen Bibliothek der Stadtbücherei Frankfurt am Main. In: Brücken für Babylon: Interkulturelle Bibliotheksarbeit. Berlin: Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft, 2008, s. 193-200. Dostupné z: http://edoc.hu-berlin.de/miscellanies/bruecken-28964/193/PDF/193.pdf
  2. Knihovna jako brána k integraci cizinců v EU. Praha: Multikulturní centrum, 2006, 172 s. ISBN 80-239-7826-8.
  3. Výsledky projektu jsou zveřejněny na webové stránce: http://www.librariesforall.eu/.
  4. STADTBÜCHEREI FRANKFURT AM MAIN. Jahresbericht 2011. Frankfurt, 2012.
  5. Bevölkerung. In: Statistisches Jahrbuch Frankfurt am Main. Frankfurt am Main, 2012, 8 - 74. ISBN 0071-9218. Dostupné z: http://www.frankfurt.de/sixcms/media.php/678/J2011K02x.pdf
  6. HALISCH, Judith. Frankfurter Integrationsstudie 2008. Bamberg. S. 59. WWW: http://www.frankfurt.de/sixcms/media.php/738/Ffm_Integrationsstudie_08.pdf. Europäisches Forum für Migrationsstudien, Institut an der Universität Bamberg. Leitung Prof. Dr. Friedrich Heckmann.
  7. Kultur, Freizeit und Sport. In: Statistisches Jahrbuch Frankfurt am Main. Frankfurt am Main, 2012, 8 - 74. ISBN 0071-9218. WWW: http://www.frankfurt.de/sixcms/media.php/678/J2011K09x.pdf
  8. LOTZ, Birgit. Die Internationale Bibliothek – Von New York nach Frankfurt: Internationale Bibliotheken. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung, 2002. WWW: http://www.bertelsmannstiftung.de/bst/en/media/Lotz_Internationale_Bibliothek.pdf
  9. Volkshochschule je v Německu tradičně fungující lidová univerzita, nabízející cenově dostupné kurzy nejrůznějšího zaměření.
  10. Viz http://www.bibliotheken.e-learning.cc/catalog/shop_internal_subcategories.php?selcrit_locategory_id=631
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
NEKOLOVÁ, Kateřina. Nabídka interkulturních služeb knihovny Gallus ve Frankfurtu nad Mohanem. Ikaros [online]. 2012, ročník 16, číslo 9 [cit. 2023-01-30]. urn:nbn:cz:ik-13963. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13963

automaticky generované reklamy