Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Múzejno-dokumentačné centrum Železníc Slovenskej republiky

Čas nutný k přečtení
11 minut
Již přečteno

Múzejno-dokumentačné centrum Železníc Slovenskej republiky

0 comments
Anglicky
English title: 
Museum and Documentation Centre of Railways of the Slovak Republic
English abstract: 
In 2016, the Railways on the Slovak Republic territory will celebrate 168th anniversary of its establishment. The Railway during its history has undergone technical and operational advances with an indispensable contribution of the science and thereby it has contributed significantly to the economic growth of regions and the whole country. In order to preserve technical and documentation records, several associations, dealing with these professional and research activities, have been established on the territory of the Slovak Republic. The Museum and Documentation Centre in Bratislava belonging to the Railways of the Slovak Republic is an important custodian and protector of these records. Owing to the need to preserve history, we have decided to characterize briefly the history of the Railways in Slovakia and to describe documentation and scientific activities of the Museum and Documentation Centre of the Railways of the Slovak Republic.
Autoři: 

Úvod

Výstavba železničných tratí v zahraničí priamo ohrozovala hospodárstvo Slovenska, tento fakt viedol v roku 1839 k začatiu výstavby železnice na území Slovenska. V roku 1840 bola odovzdaná do prevádzky trať medzi Bratislavou a Svätým Jurom dlhá 14 km. Podľa historikov sa však existencia železnice počíta od dátumu príchodu prvého „naozajstného“ vlaku, v jazyku železničiarov ,,železo na železo“. To sa udialo 20. augusta 1848, kedy na územie Slovenska vstúpil prvý parostrojný vlak na trati Marchegg – Devínska Nová Ves – Bratislava. Železnice budú v roku 2016 oslavovať 168, výročie svojho vzniku na území Slovenska. Železnica počas svojej 168 ročnej histórie na Slovensku prešla výrazným technicko-technologickým a prevádzkovým pokrokom, za nevyhnutnej účasti vedy a tým významne prispievala k hospodárskemu rastu regiónov a celej krajiny. Dynamický technický vývoj železničnej dopravy za sebou zanechával viaceré technické, dopravné, zabezpečovacie zariadenia a množstvo strojárskych, stavebných, geologických, historických, technologických a iných dokumentácii, záznamov a poznatkov. Pre potreby uchovania týchto technických a dokumentačných historických pamiatok vznikli na území Slovanskej republiky viaceré združenia, ktoré sa venujú tejto zložitej odborno-výskumnej činnosti. Významným uchovávateľom a ochrancom týchto pamiatok je Múzejno-dokumentačné centrum Bratislava, ktoré je v pôsobnosti Železníc Slovenskej republiky. Z dôvodu potreby uchovávania histórie sme sa rozhodli v príspevku opísať dokumentačno-vedeckú činnosť Múzejno-dokumentačného centra Železníc Slovenskej republiky.

Základné informácie o Múzejno-dokumentačnom centre ŽSR

Múzejno-dokumentačné centrum ŽSR (Slovenské podnikové železničné múzeum), ďalej ako MDC, vzniklo v roku 1983 ako organizačná zložka vtedajšej Správy Východnej dráhy Česko-slovenských štátnych dráh v Bratislave, oddelenie vtedajšieho Strediska technického rozvoja. Od roku 1994 je MDC organizačne začlenené ako oddelenie Výskumného a vývojového ústavu železníc Žilina. Po rozdelení železníc MDC zostalo spolu s Výskumným a vývojovým ústavom železníc Žilina vnútornou organizačnou jednotkou ŽSR. Otázka riešenia pokračovania zbierkotvornej, archívnej a dokumentačnej činnosti MDC, ako aj údržba a prevádzka slovenskej kolekcie prevádzkyschopných historických železničných vozidiel v podmienkach rozdelenej železnice bola riešená Zmluvou o spolupráci medzi ŽSR a Železničnou spoločnosťou, a.s. Táto zmluva bola zo strany Železničnej spoločnosti, a.s. k 1.9.2004 vypovedaná. V dôsledku vypovedania zmluvy je v súčasnosti ochrana slovenských železničných technických pamiatok záležitosťou iba MDC ŽSR. MDC je zaregistrované v registri múzeí a galérií na Ministerstve kultúry SR pod registračným číslom RM 67/2000, týmto sa MDC zaväzuje riadiť pri svojej činnosti Zákonom č. 206/2009 Z. z. z 28.4.2009 o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty. MDC vykonáva komplexnú dokumentačnú činnosť v oblasti vývoja železníc na území Slovenska, zhromažďuje, zhodnocuje, odborne spravuje a prezentuje vhodne vybrané trojrozmerné i plošné artefakty z tejto oblasti [1].

Okrem vytvorenia systematického a prierezového zbierkového fondu, reprezentujúceho všetky oblasti práce a histórie železníc, sú výsledkom doterajšej vedecko-dokumentačnej aktivity MDC najmä:

 • stála expozícia dejín železníc v „Múzeu dopravy“ Slovenské technické múzeum, celosezónna prevádzka regionálneho železničného múzea „Výhrevňa Vrútky“ (táto činnosť je zabezpečovaná dobrovoľným občianskym združením, bližšie informácie na stránke www.vyhrevna-vrutky.sk) a študijného depozitára v areáli železničnej stanice Bratislava východ,
 • knižničný a archívny servis/prístup pre individuálnych bádateľov a nadšencov,
 • publikačná a výskumná činnosť, najmä kniha „Dejiny železníc na území Slovenska“,
 • každoročný celoslovenský zraz prevádzkyschopných slovenských i zahraničných historických železničných vozidiel v Rušňovom depe Bratislava východ [1].

MDC vykonáva a zabezpečuje na základe Organizačného poriadku Výskumného a vývojového ústavu železníc Žilina predovšetkým tieto činnosti:

 • komplexnú dokumentačnú činnosť v oblasti vývoja železníc na území Slovenska,
 • zhromažďuje, zhodnocuje, odborne spravuje a prezentuje vhodne vybrané trojrozmerné i plošné artefakty z oblasti vývoja železníc na území Slovenska,
 • vytvára prierezový a systematický zbierkový fond reprezentujúci všetky oblasti práce železníc,
 • poskytuje archívny a knižničný servis pre individuálnych nadšencov a bádateľov,
 • prevádzkuje stálu expozíciu dejín železníc v Železničnom múzeu Bratislava východ, kde zároveň buduje Národný železničný park,
 • prevádzkuje študijný depozitár Bratislava východ,
 • pripravuje a spolupodieľa sa na organizovaní jázd nostalgických vlakov a podujatí železničnej nostalgie pre verejnosť,
 • v spolupráci s občianskymi združeniami na Slovensku prevádzkuje kolekciu historických koľajových vozidiel zo svojho zbierkového fondu,
 • ako vnútropodnikový dopravca ŽSR prevádzkuje nepravidelnú osobnú dopravu na železničných tratiach v správe ŽSR,
 • zabezpečuje činnosť Ústredného technického archívu ŽSR.

MDC uskutočňuje a pripravuje nasledujúce významné projekty:

 • zavedenie turistickej parnej prevádzky na ozubnicovej železnici Pohronská Polhora – Tisovec (ozubnicový systém na trati normálneho rozchodu 1435 mm),
 • kompletizácia expozície dejín železníc v Múzeu dopravy Slovenského technického múzea zameraná predovšetkým na železničné vozidlá a ich postupnú animáciu,
 • postupná výstavba národného železničného parku v Rušňovom depe Bratislava východ I. - staré depo s dôrazom na dielenské a vozebné zabezpečenie prevádzky parnej trakcie a rozmernejšie predmety, ktoré nebolo možné umiestniť v Múzeu dopravy.

Prevádzkyschopné historické železničné vozidlá MDC sú udržiavané aj pomocou dobrovoľníckych občianskych združení nachádzajúcich sa v lokalitách Bratislava, Púchov, Prievidza, Vrútky, Zvolen, Tisovec a Haniska pri Košiciach.

Na obrázku číslo 1 je zobrazený pohľad od točne na areál MDC nachádzajúci sa v obvode železničnej stanice Bratislava východ.

Pohľad na areál MDC v obvode železničnej stanice Bratislava východ
Obr.1: Pohľad na areál MDC v obvode železničnej stanice Bratislava východ (zdroj: autor)

MDC priamo spolupracuje s archívom ŽSR, ktorý je špecializovaným pracoviskom zodpovedajúcim za zhromažďovanie a uchovávanie archívnych dokumentov, za odborné spracovávanie archívnych fondov a ich sprístupňovanie pre bádateľskú činnosť za organizáciu Železnice Slovenskej republiky a jej právnych predchodcov. Archív ŽSR je organizačne začlenený pod Odbor krízového riadenia a ochrany Generálneho riaditeľstva ŽSR a v tomto smere súčasne riadi podriadené vnútorné organizačné jednotky ŽSR. Sídlo odboru sa nachádza na ulici Klemensova 8 v Bratislave. Pracovisko je taktiež okrem vedecko-odbornej spoločnosti prístupne širokej verejnosti v utorok až štvrtok, v čase od 9 do 14 hod. Záujem o individuálnu bádateľskú činnosť jednotlivca, prípadne skupín je potrebné dohodnúť vopred prostredníctvom styčných zamestnancov odboru. Kontakty na styčných zamestnancov sú zverejnené na webovom sídle MDC, v spodnej časti O nás.

Prezentačné podujatia Múzejno-dokumentačného centra ŽSR

MDC v spolupráci s klubmi historických železničných vozidiel pôsobiacimi na území Slovenskej republiky, železničnými dopravcami a sponzormi usporadúva každoročne niekoľko podujatí pre širokú verejnosť, na ktorých sú prezentované historické železničné vozidlá a predmety zo zbierok MDC. Viaceré prezentačné podujatia majú už dlhoročnú tradíciu s veľkým záujmom a účasťou verejnosti. Medzi významné prezentačné podujatia MDC patria najmä:

 • Železnica deťom v bývalom rušňovom depe Vrútky,
 • historické jazdy historických vlakov v okolí Vrútok,
 • Prebúdzanie Katky v Košiciach,
 • Celoslovenský zraz historických železničných vozidiel v priestoroch starého rušňového depa Bratislava východ,
 • jazdy historických vlakov po tratiach Tatranských elektrických železníc,
 • Mikulášske jazdy historických vlakov po tratiach v správe ŽSR a iné.

Plán organizovaných podujatí sa každoročne zverejňuje na webovom sídle MDC a v tlačenej podobe na výveskách vo významných železničných staniciach v SR.

Zbierka Múzejno-dokumentačného centra ŽSR

MDC pri svojej neustálej odborno-vedeckej, zhromažďovacej, archívnej a dokumentačnej činnosti vytvorilo zbierku viacerých trojrozmerných, knižných, fotografických a videových predmetov a dokumentov. Prehľad zbierky MDC:

V prípade vyhľadania a následného zobrazenia niektorých predmetov nachádzajúcich sa v zbierke trojrozmerných predmetov na webovom sídle MDC obsahuje jeho zobrazenie fotografiu, stručný popis funkcie a krátku históriu.

Zbierka kníh - zoznam kníh z knižnice MDC je rozdelená do jednotlivých tematických okruhov. Každá kniha má pridelené jedinečné evidenčné číslo, ktoré umožňuje jej rýchle a jednoduché vyhľadanie. Zbierka kníh sa delí do nasledujúcich kategórii: história železníc; dopravná politika; investície; medzinárodné a medzidrážne záležitosti; personálne veci; správa železníc; technika a jej prevádzka; zbierka rozkazov; železničná prevádzka; železničné modelárstvo; železničné právo; železničné periodiká; železničné predpisy; železničné technické normy; železničné tlačivá; železničný výskum; železničný zemepis; mapy a atlasy; publikácie o viacerých témach a ostatné. Vybrané knihy z knižnice MDC sú dostupné v digitálnej podobe. Medzi plošné artefakty môžeme zaradiť Archívny fond ŽSR, ktorý tvoria viaceré pamätné knihy. Pamätné knihy sú v archíve usporiadané podľa časového obdobia a príslušnej železničnej stanice.

Fotoarchív MDC je rozdelený do jednotlivých tematických okruhov. Každá fotografia má okrem svojej digitálnej podoby a popisu aj evidenčné číslo, pod ktorým ju je možno jednoducho vyhľadať v archíve MDC. Tematické okruhy v kategórii Fotoarchív: faximile dokumentov, textov a máp; mimoriadnosti; infraštruktúra, údržba a investície; činnosť MDC; obchod a prevádzka mobilných prostriedkov; technika; personálne a sociálne veci; popularizácia železníc; úzkorozchodné a iné dráhy; nezaložené témy. Zbierka fotografií je dostupná aj na webovom sídle MDC v časti zbierka, záložka fotografie.

Videoarchív MDC obsahuje pôvodné inštruktážne železničné filmy a filmy so železničnou tematikou zo zbierkovej a archívnej činnosti MDC. Odbornou činnosťou MDC boli zdigitalizované niektoré videá zo zbierky MDC.

Na obrázku číslo 2 je zobrazený parný rušeň 555.3008 s tendrom 930.3020, r. v. 1943, výrobca Škoda, výrobné číslo 1523, ide o dvojvalcový dvojčitý nákladný parný rušeň na prehriatu paru s olejovým vykurovaním, usporiadaním náprav 1´E a prívesným tendrom. Patrí medzi približne 6 500 nemeckých vojnových rušňov radu 52 DR, vyrábaných počas II. svetovej vojny prakticky všetkými lokomotívkami okupovanej Európy [2].

Parný rušeň 555.3008 s tendrom 930.3020
Obr.2: Parný rušeň 555.3008 s tendrom 930.3020 [zdroj]

Na obrázku číslo 3 je zobrazené meradlo na obruče ČSD. Je uložené v depozitári MDC Bratislava východ.

Meradlo na obruče
Obr.3: Meradlo na obruče [zdroj]

Na obrázku číslo 4 je zobrazený príklad fotografie z Fotoarchívu MDC. Fotografia zobrazuje stavenisko rekonštrukcie mosta cez Váh pri Trenčíne, pohľad z trenčianskej strany. Foto asi V. Gloss, rok cca 1980 [3].

Stavenisko rekonštrukcie mosta cez Váh pri Trenčíne
Obr.4: Stavenisko rekonštrukcie mosta cez Váh pri Trenčíne [zdroj]

MDC okrem archivovania, spravovania a udržiavania historických predmetov vykonáva a zabezpečuje reštaurovanie a rekonštruovanie zverených predmetov. Táto zložitá technicko-technologická činnosť sa musí uskutočňovať pri dodržaní všetkých zákonov, noriem a technických kritérií. Pri uskutočňovaní týchto prác sa využívajú rôzne vedecké metódy, ktoré v nemalej miere prispievajú ku kvalitným výsledkom rekonštrukčnej činnosti historických predmetov. Stručný popis z rekonštrukčnej činnosti historických vozidiel MDC je uvedený na webovom sídle MDC, v časti Reštaurovanie.

Projekt: Národný železničný park

Projekt si dal za cieľ využiť intaktne zachované historické priestory v opúšťanej časti starého rušňového depa Bratislava východ na vytvorenie trvalo prístupného železničného parku. Železničný park má vytvoriť zázemie pre prevádzku parných rušňov v oblasti Bratislavy. Park má súčasne vytvoriť stálu expozíciu a happening ostatných vozidiel a predmetov zbierkového fondu MDC a ďalších európskych železničných múzeí. Zmyslom projektu Národného železničného parku je vytvorenie z predmetného areálu kultúrne centrum a turistickú atrakciu v súlade s tradičným železničným charakterom tejto mestskej časti. MDC počas svojej činnosti od roku 1983 vytvorilo bohatý historický zbierkový fond na úrovní vyspelých štátov EÚ, ktorý chce prezentovať verejnosti prostredníctvom tohto projektu. Projekt sa uskutočňuje podľa vzorov maďarského národného železničného parku v Budapešti, múzea ČD v Lužné u Rakovníka, železničného múzea v rakúskom Strasshofe alebo múzea PKP v Chabówke [4].

Na konci 80. rokov 20. stor. bol celý rad objektov depa (rušňová remíza, veľká a malá vodáreň, trubkáreň a bývalá personálna kuchyňa) vyhlásený za kultúrne pamiatky. Zanedbaný stav týchto pamiatok bol vyriešený realizáciou projektu osláv 150. výročia príchodu prvého parného vlaku na územie Slovenska. Všetky pamiatkovo chránené objekty a ostatné priestory depa boli pri tejto príležitosti uvedené do ukážkového stavu. Udržiavanie obnovených priestorov za dodržania technicko-technologických podmienok zabezpečuje MDC a pracovníci depa. Samotná obnova pamiatok a historických predmetov si vyžaduje vedecké, odborné, technické a technologické poznatky. Pracovníci MDC pri rekonštrukčných činnostiach úzko spolupracujú s vedcami a odborníkmi na problematiku zbierania, rekonštruovania a uchovania historických predmetov a pamiatok.

Areál vybudovaného železničného skanzenu bude rozdelený do týchto zón:

 • verejne prístupná zóna (so stálou expozíciou zbierky MDC),
 • zóna zázemia (slúžiaca pre ďalší rozvoj projektu),
 • zóna určená pre odstavovanie historických vozidiel pri väčších podujatiach.

Vybudované priestory Národného železničného parku je možné vhodne dotvoriť osvetľovacími stožiarmi podľa vzorových listov zo začiatku 20. stor., dobovou železničnou drobnou architektúrou (napr. zábradlia, popolníky, lavičky, kvetináče), výtvarne primeranými stabilnými orientačnými prvkami, sociálnymi zariadeniami, parkovými úpravami a skvalitnením existujúcich účelových komunikácii, ktoré spolu vytvoria príjemnú atmosféru pre návštevníkov, bádateľov a nadšencov. Pre návštevníkov sa plánuje vybudovať parkovisko s približne 50-timi parkovacími miestami. Dôležitým prvkom projektu je ochrana historických exponátov, ktorá bude zabezpečená výstavbou vhodného oplotenia. MDC postupuje pri napĺňaní svojho cieľa v rámci svojich možností. Realizácia projektu takéhoto druhu si vyžaduje vysokú úroveň využitia vedeckých, odborných, technických a technologických poznatkov v oblasti zbierania, archivovania, rekonštrukcie a prezentácie historických predmetov, pri dostatočnom finančnom krytí. Uskutočnenia a neustály rozvoj projektu prinesie uchovanie histórie železničnej dopravy vo vhodných priestorov pre ďalšie generácie.

Zrekonštruované objekty Národného železničného parku
Obr.5: Zrekonštruované objekty Národného železničného parku [zdroj]

Záver

Úlohou príspevku bolo charakterizovať, analyzovať a hlavne prezentovať múzejno-archívnu činnosť MDC ŽSR, a poukázať tak na dôležitosť zbierania, skúmania, uchovávania a obnovy historických pamiatok a informácii. Príspevok mal predovšetkým informovať vedeckú, odbornú a širokú verejnosť o možnostiach bádania a skúmania železničnej histórie prostredníctvom rozsiahlej archívnej zbierky MDC. Činnosť MDC neustále napreduje a tak v rôznych formách uchováva kus železničnej histórie pre súčasné a budúce generácie.

Zdroje:
[1] Organizačný poriadok Výskumného a vývojového ústavu železníc Žilina, Interný materiál ŽSR
[2] Parný rušeň 555.3008 s tendrom 930.3020. Dostupné na www: <http://www.mdc.sk/katalog-predmet/21/>
[3] Stavenisko rekonštr. mosta cez Váh pri Trenčíne, pohľad z trenčianskej strany. Dostupné na www: <http://www.mdc.sk/katalog-predmet/1191/>
[4] Národný železničný park. Dostupné na www: <http://www.mdc.sk/stranka/narodny-zeleznicny-park/>
Hodnocení: 
Průměr: 5 (hlasů: 30)
KANIS, Juraj. Múzejno-dokumentačné centrum Železníc Slovenskej republiky. Ikaros [online]. 2016, ročník 20, číslo 2 [cit. 2024-06-21]. urn:nbn:cz:ik-17691. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/17691

automaticky generované reklamy