Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Mladí knižnično-informační pracovníci sa stretli v Banskej Bystrici

Čas nutný k přečtení
7 minut
Již přečteno

Mladí knižnično-informační pracovníci sa stretli v Banskej Bystrici

0 comments

Už po siedmykrát usporiadala Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici (ŠVK) v spolupráci so Slovenskou asociáciou knižníc odborné podujatie v rámci Týždňa slovenských knižníc. Tohtoročné podujatie, ktoré sa konalo dňa 28. marca 2007 v spoločenskej sále Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, bolo venované mladej generácii knihovníkov a moderným trendom v knižničnej praxi.

Cieľom workshopu s názvom Mladá generácia knižnično-informačných pracovníkov a moderná knižnica, bolo podporiť mladú generáciu knižnično-informačných pracovníkov a jej aktivity, posilniť jej efektívnu participáciu na vedecko-výskumnej činnosti, publikovaní dosiahnutých výsledkov, na riadení knižnično-informačných procesov a umožniť prezentovať v rámci podujatia zainteresovanosť mladých kolegýň a kolegov na už existujúcich projektoch.

Podujatie otvorila riaditeľka knižnice, PhDr. Oľga Lauková, ktorá vo svojom príhovore zdôraznila nevyhnutnosť venovať mladej, nastupujúcej generácii knižničných pracovníkov zvýšenú pozornosť, umožniť jej ďalej sa vzdelávať, zúčastňovať sa na odborných podujatiach doma aj v zahraničí, odovzdávať jej skúsenosti a poznatky z praxe.

Úvodný referát, ktorý odznel v rámci cyklu ďalšieho vzdelávania knihovníkov, predniesla Viktória Dolinská z Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V príspevku s názvom Sociálna interakcia v práci knižničného pracovníka sa zaoberala problematikou sociálnej psychológie organizácie, motivačnými faktormi, medziľudskými vzťahmi a sociálnym pracovným prostredím štruktúrovaných pracovných skupín a tímov. Dôraz kládla na stimuláciu efektívnej komunikácie a na predchádzanie záťažovým situáciám v pracovnom komunikačnom prostredí. Svoje vystúpenie vhodne doplnila praktickou ukážkou správneho „hádania sa“ na pracovisku.

Ďalší priestor podujatia bol venovaný už výhradne príspevkom mladých kolegýň a kolegov, ktorí našli odvahu vystúpiť so svojimi referátmi pred plnou sálou pozorných poslucháčov, aj z radov starších kolegov.

V bloku venovanom sprístupňovaniu elektronických prameňov, poskytovaniu elektronických služieb a digitalizácii dokumentov, ako prvá vystúpila e-knihovníčka, Katarína Kinčíková z Univerzitnej knižnice v Bratislave. Vo svojom príspevku sa pokúsila odpovedať na otázku Elektronické online pramene – uľahčenie alebo strpčenieživota? Zamerala sa na typológiu elektronických prameňov, online pokračujúcich prameňov, spôsoby archivácie webu, budovanie adresárov a katalógov e-prameňov i na využívanie týchto informačných zdrojov v knižniciach v knižniciach.

Mladý knižnično-informačný pracovník a práca s elektronickými informačnými zdrojmi nazvala obsah svojho vystúpenia Zuzana Halienová, koordinátorka národnej licencie databáz EBSCO, zo Slovenskej národnej knižnice v Martine. Poslucháčom priblížila nielen prácu s elektronickými databázami, ale venovala sa aj otázke vysokých nárokov a požiadaviek kladených na odborné a jazykové znalosti pracovníka na úseku sprístupňovania elektronických informačných zdrojov. Na záver zdôraznila neatraktívnosť knihovníckej práce pre mladých odborníkov z dôvodu nízkeho finančného ohodnotenia, keď mzda knihovníka po desiatich rokoch praxe dosahuje len polovicu priemernej mzdy na Slovensku.

Blogovaniu, vytváraniu blogov, využívaniu messengerov v knihovníckej práci a ďalším veľmi zaujímavým témam sa v príspevku s názvom Moderné možnosti komunikácie (aj) poznatkov venovala vedúca digitalizačného strediska Univerzitnej knižnice v Bratislave, Jana Jelínková.

Druhý blok vystúpení bol venovaný problematike poskytovania referenčných a bibliograficko-informačných služieb a vydavateľskej činnosti knižníc.

Michaela Mikušová, konzultantka referátu informačných služieb Univerzitnej knižnice Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, vystúpila s príspevkom Informačná gramotnosť a informačné vzdelávanie používateľov akademických knižníc, zameraným na neustálu potrebu informačnej výchovy študentov a pedagógov v rámci akademických knižníc. Informovala o kurzoch, prednáškach a ďalších aktivitách, ktoré pre svojich čitateľov pripravujú v rámci Univerzitnej knižnice Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici i o prebiehajúcom prieskume IGPAK (informačnej gramotnosti používateľov akademických knižníc).

Účastníci podujatia veľmi srdečne privítali kolegyne z Českej republiky - vedúcu oddelenia bibliografie, Ivanu Novotnú a konzultantku oddelenia informačno-referenčných služieb, Kláru Fialovú, zo Študijnej a vedeckej knižnice v Hradci Králové. V príspevku Bibliograficko-informačné služby v SVK v Hradci Králové priblížili slovenskému auditóriu aktivity svojej knižnice v oblasti poskytovania bibliograficko-informačných služieb, budovania databáz, prípravy a realizácie kurzov informačnej výchovy pre používateľov a činnosť v oblasti koordinácie krajského bibliografického systému Královohradeckého (predtým Východočeského) kraja.

Michaela Garaiová, bibliografka zo Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, prezentovala vo svojom príspevku Knižnica mojimi očami alebo starosti a radosti bibliografie aktivity, podujatia, edičné tituly a celkovú činnosť oddelenia bibliografie ŠVK v Banskej Bystrici.

Život knižnice na niekoľkých stránkach je názov príspevku Moniky Lichnerovej, referentky politologickej študovne Univerzitnej knižnice Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorá prezentovala časopis Bibliotheca Universitatis, vychádzajúci na pôde tejto akademickej knižnice.

Zaujímavá bola aj ďalšia prezentácia periodika pre deti „Džúsik“. Tandem Michaela Mráziková, vedúca útvaru knižnično-informačných služieb a Martin Pisák, správca siete, ponúkol prítomným na záver druhého bloku osviežujúci a dynamický príspevok s názvom Dáte si Džúsik?, v ktorom priblížil okolnosti vzniku časopisu Verejnej knižnice Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici pre detských čitateľov a ozrejmil prečo sa rozhodli pre tento názov. „V názve knižnice máme meno známeho spisovateľa Mikuláša Kováča, ktorého pes mal meno Džúsik. A deti majú predsa rady psov aj džúsik. Preto sme sa nakoniec rozhodli pre definitívny názov - Džúsik.“

V popoludňajšom bloku, venovanom novým projektom v knižniciach, medzinárodnej spolupráci a problematike starých a vzácnych tlačí, vystúpilo s príspevkami ďalších 7 mladých kolegýň a kolegov.

Manažéri kultúry zo Slovenskej národnej knižnice (SNK) v Martine, Katarína Krištofová a Ján Kováčik, vo svojom príspevku Projekty Slovenskej národnej knižnice v Martine, predstavili účastníkom podujatia projekt TEL-ME-MOR, projekt Informácie pre inovácie - informačná spoločnosť a znalostné riadenie, národný projekt MK SR – Informatizácia knižníc (pôvodný názov Verejný internet v knižniciach SR), projekt Konzervovanie, ochrana a spracovanie pergamenových listín SNK a projekty týkajúce sa digitalizácie a vytvorenia slovenskej digitálnej knižnice.

Jaroslava Pírová, digitalizátorka a realizátorka projektu EoD (elektronická kniha na objednávku) z Univerzitnej knižnice v Bratislave (UKB), prezentovala v príspevku Projekt EÚ ETEN ako nová služba Univerzitnej knižnice v Bratislave realizáciu medzinárodného projektu s názvom E-book on demand (EoD), ktorý je podporovaný Európskou úniou v rámci 6. skupiny programov skupiny eTEN. Projekt predstavila z hľadiska jeho náplne, organizácie práce i plánovaných výsledkov. Informovala o výsledkoch predbežného prieskumu medzi používateľmi služby i v prostredí knižníc ako potenciálnych partnerov projektu.

Tretí príspevok posledného bloku vystúpení s názvom INFO-USA – centrum aktivít pre mladých, predniesla konzultantka INFO-USA v ŠVK v Banskej Bystrici, Kristína Pepichová. Referát doplnený obrazovou prezentáciou bol zameraný na problematiku vzniku jednotlivých centier INFO-USA na Slovensku, ich činnosť a aktivity.

Janette Zacharová, konzultantka oddelenia beletrie, odbornej a regionálnej literatúry Verejnej knižnice Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici, venovala svoj príspevok úskaliam svojej premeny z čitateľky na knihovníčku. Jej postrehy a skúsenosti z tohto obdobia si záujemcovia môžu prečítať v elektronickom zborníku v článku s názvom Z čitateľky knihovníčkou...

Na príspevok svojej kolegyne nadviazal Ľuboš Rusnák, knihovník a informačný konzultant na oddelení beletrie, odbornej a regionálnej literatúry Verejnej knižnice Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici, ktorý prezentoval regionálne databázy budované v tejto knižnici.

Ako posledný odznel príspevok Márie Bôbovej, historičky a konzultantky študovne starých a vzácnych tlačí ŠVK v Banskej Bystrici. Pod názov Kniha ako svedok čias minulých ukryla svoje skúsenosti a poznatky získané v rámci výskumu historických tlačí a fondov.

Na záver môžeme konštatovať, že pripravené podujatie splnilo proklamovaný cieľ. Veľký záujem mladých kolegýň a kolegov o vystúpenie na podujatí i rôznorodé zameranie prihlásených príspevkov je dôkazom skutočnosti, že mladá generácia knižnično-informačných pracovníkov sa aktívne podieľa na plnení úloh slovenského knihovníctva, participuje na najnovších projektoch rozvoja knižníc, disponuje výbornými znalosťami moderných komunikačných technológií i cudzích jazykov.

Domnievame sa však, že je potrebné, aj prostredníctvom analýzy názorov tejto úzkej skupiny mladých kolegov, ktorých príspevky sú publikované v elektronickom zborníku, starostlivejšie identifikovať prekážky, ktoré zabraňujú mladým odborníkom vo väčšej miere participovať na rozvoji knižnično-informačných inštitúcií, prijať opatrenia, hlavne v oblasti finančného ohodnotenia knihovníkov a podporiť mechanizmy na väčšiu zainteresovanosť mladých na súčasnom knihovníckom dianí.

Veď úspech a ďalší rozvoj knižníc závisí predovšetkým od talentu a schopností mladých absolventov stredných a vysokých škôl, ktorí nastúpia na pozície predchádzajúcich generácií knihovníkov a informatikov. Práve oni môžu významným spôsobom zabezpečiť alokáciu potrebných finančných a materiálnych zdrojov pre knižničnú oblasť, posilniť a posunúť vpred knihovnícku profesiu a jej inštitúcie.

Podujatie otvorila riaditelka SVK v Banskej Bystrici, PhDr. Oľga Lauková

Podujatie otvorila riaditelka SVK v Banskej Bystrici, PhDr. Oľga Lauková

O projektoch Slovenskej národnej knižnice informovali Katarína Krištofová a Ján Kováčik

O projektoch Slovenskej národnej knižnice informovali Katarína Krištofová a Ján Kováčik

Michaela Mikušová z Univerzitnej knižnice Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa venovala problematike informačnej výchovy

Michaela Mikušová z Univerzitnej knižnice Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa venovala problematike informačnej vychovy

O úskaliach premeny z čitateľky na knihovníčku oboznámila prítomných Janette Zacharová z Verejnej knižnice Mikuláša Kováča

O úskaliach premeny z čitateľky na knihovníčku oboznámila prítomných Janette Zacharova z Verejnej kniznice Mikuláša Kováča

Spoločenská sála SVK v Banskej Bystrici privítala mladých knihovníkov

Spoločenská sála SVK v Banskej Bystrici privítala mladých knihovníkov

Slovenským knižniciam v budúcnosti feminizácia nehrozí

Slovenským knižniciam v budúcnosti feminizácia nehrozí

Pohľad na auditórium

Pohľad na auditórium

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
SNOPKOVÁ, Blanka. Mladí knižnično-informační pracovníci sa stretli v Banskej Bystrici. Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 7 [cit. 2021-09-24]. urn:nbn:cz:ik-12564. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12564

automaticky generované reklamy