Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ministerská eGovernment konference 2003

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Ministerská eGovernment konference 2003

0 comments

Ve dnech 7. až 8. července 2003 se v italském Como konala ministerská konference o e-governmentu, pořádaná italskou vládou a Evropskou komisí. Až na úvodní zmatky při registraci to byla poměrně zdařilá konference, a to jak po stránce organizační, tak po stránce účasti a především obsahu.

Účast
Konference byla obsazena špičkovými představiteli vlád členských států EU, kandidátských zemí a mnohých dalších. Národní delegace vedli ministři či náměstci s příslušnou kompetencí v oblasti ICT nebo e-governmentu. Delegace byly složeny jak ze zástupců státní správy a samosprávy, tak i podnikatelského a neziskového sektoru. Celkem se konference zúčastnilo okolo 1200 osob.

Za ČR se konference zúčastnila 10 členná národní delegace vedená náměstkyní ministra a ředitelkou sekce e-government Danou Bérovou (MI). Členové delegace: Jitka Krčilová (MI), Petr Landkammer (MSp), Jiří Malátek (MV), Karel Uhlíř (MF GŘ cel) za státní správu, Tomáš Renčín (SMO) pro oblast samosprávy, Irina Zálišová (BMI) za neziskový sektor a Jaroslav Mráz (ICZ), Miroslav Říhák, Libor Neuman (Anect) jako zástupci sdružení SPIS.

Dvoudenní konference byla rozdělena na několik plenárních sekcí, ve kterých vystoupili s projevy kromě italského premiéra Silvia Berlusconiho a ministra pro inovace a technologie Lucia Stanca také ministři příbuzných oborů jak z členských, tak i z kandidátských zemí. Plenární jednání moderovali mj. Ekkri Liikanen, Evropský komisař pro podnikání a informační společnostm a moderátor BBC World Stephen Cole. Náměstkyně ministra informatiky, Dana Bérová, moderovala sekci Best Practices - A better life for European Citizens.

Konference zejména formou prezentace praktických projektů a diskusí o těchto projektech zprostředkovala velmi reprezentativní obrázek o stavu e-governmentu v EU a ve vyspělém světě, o problémech a potřebách jednotlivých zemí v této oblasti.

Z prezentací i jednotlivých vystoupení bylo patrné, že se stále hledá obsah pojmu "e-government". Lze říci, že se každý stát prošlapává svoji cestičku a realizuje projekty podle vlastních představ a možností. Přesněji dle toho jak aktivní lidé se touto tématikou zabývají a co jim legislativa a finanční zdroje v daném státě dovolí.

Informace o konferenci a program lze najít na http://europa.eu.int/information_society/eeurope/egovconf/index_en.htm a http://www.e-govconference2003.org.

eGovernment Award
Konferenci předcházela příprava, v rámci které jednotlivé státy nominovaly do soutěže "eGovernment Awards" celkem 357 projektů ve třech kategoriích:

 • The role of eGovernment for European competitiveness
 • A better life for European citizens
 • European, Central and Local Government e-Cooperation and Public eServices

Komise nezávislých odborníků vybrala 65 projektů - finalistů, které se prezentovaly na výstavě doprovázející konferenci. Celkovými vítězi v jednotlivých kategoriích se staly:

 • Bremen Online Services, Integrated portal for e-Government transactions, security and legally binding electronic signatures, (Německo)
 • "HELP" Online guide to authorities, offices and institutions, (Rakousko)
 • Tax administration e-Services, Tax authorities provide electronic certificates, (Španělsko)

Mezi další velmi inspirativní řešení patřila:

 • BundOnline 2005, prostředí pro spolupráci spolkových institucí, NSR
 • Přístup k řešení reformy veřejné správy v Nizozemí
 • Řešení evidencí základních životních situací, Irsko
 • ESD toolkit, podpora prostředí pro spolupráci místní samosprávy, UK

Za ČR byly do soutěže přihlášeny 3 projekty:
v kategorii "The role of eGovernment for European competitiveness"

 • ISOP - Information System of Operation Program Industry - MF
a v kategorii "A better life for European citizen"
 • Electronic Submission of Tax Returns - MF - UFDŘ
 • The Golden Crest - the Best of the Web Annual Competition od Towns, Multicipalities and Regions in the Czech Republic - Golden Crest Association

Žádný projekt ČR se bohužel mezi finalisty soutěže nedostal. Z prezentací „best practices" i z prezentačních stánků 65 finalistů vyplynulo, že v ČR existují řešení e-governmentu, která jsou rozhodně srovnatelná, zejména v oblasti technologické, ale i v řadě organizačních aspektů s velkou částí finalistů. U prezentovaných projektů však byla znatelně vyšší úroveň zejména v jasnějším zacílení na skutečný přínos i značně vyšší úroveň řízení a koncepčního přístupu včetně prezentace! K tomu, aby projekty v ČR mohly být s úspěchem srovnávány se špičkou EU, tedy schází vykonat ještě velké množství práce zejména v cílevědomosti, v řízení projektů ve VS i ve veřejné prezentaci.

Více informací lze nalézt na adrese www.e-europeawards.org.

Závěry konference
Mnoho příspěvků, včetně politických deklarací, směřovalo k podstatné změně chápání "governmentu" v moderním světě, zejména v EU. Jedná se o poskytování lepších, kvalitnějších a na občana (firmu) orientovaných služeb s podstatně zvýšenou produktivitou, kde ICT hraje důležitou roli, která umožní praktickou realizaci takového cíle.

EU si uvědomuje strategický význam kvalitních služeb "governmentu" na všech úrovních (lokální, regionální, státní, evropská) pro růst konkurenceschopnosti evropského hospodářství a zvýšení kvality života obyvatelů EU.

Podstatnou změnou je „one-stop-shop", tedy kontakt občana s veřejnou správou libovolné úrovně a v libovolné záležitosti na jednom místě, tedy nezatěžování občana vnitřními organizačními problémy institucí a orgánů. To bylo formulováno např. takto (Mr. Thom De Graaf, Minister of Governmental reform, Nizozemí):

 • Pouze jedenkrát občanem (firmou) předávaná informace pro "government"
 • Jediné kontaktní místo (dle volby občana)
 • Proaktivní služby - předcházení potřebě, aby občan musel o něco žádat

"Government" je chápán v prostředí EU jako síťové odvětví, které vyžaduje otevřené standardy a spolupráci. To umožní, aby občan EU měl k dispozici služby "governmentu" na celém území EU ve standardní podobě. Proto se EU bude zabývat problematikou standardizace, aby se zlepšila spolupráce mezi různými úřady v celé EU.

K tomu je nutné podle účastníků konference klást důraz především na změnu mentality úředníků, na zvyšování produktivity jako jediného zdroje růstu a provedení analýzy a reformy veřejné správy před její elektronizací a digitalizací.

To se objevilo i ve společné deklaraci ministrů jako oficiální závěr, jejímiž hlavními tématy jsou:

 1. pan-evropské elektronické veřejné služby - zlepšení kvality a dostupnosti služeb, bezpečnost a ochrana, interoperabilita elektronických veřejných služeb
 2. předpoklady implementace elektronických veřejných služeb (e-governmentu) - potřeba změny organizačních procesů (back-office), spolupráce státní správy a samosprávy, public-private-partnership, best practice.

Komisař E. Liikanen oznámil, že v září Komise zveřejní IDA Interoperability Framework pro elektronické veřejné služby. Po jeho obdržení jej dáme k dispozici veřejnosti k připomínkám a diskusi na www.micr.cz.

Účastníci konference se na základě svých bohatých zkušeností s prosazováním změn ve všech koutech světa shodli, že eGovernment bude dávat smysl pouze tehdy, když dojde k zásadním změnám v agendách spravovaných veřejnou správou. Spousta lidí si uvědomuje příležitost, ale dotáhnout změny do konce, včetně např. změn zákona, to je především běh na dlouhou trať. A na to musí být výdrž.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
KRČILOVÁ, Jitka. Ministerská eGovernment konference 2003. Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 8 [cit. 2023-09-22]. urn:nbn:cz:ik-11392. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11392

automaticky generované reklamy