Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Mezinárodní organizace ISO zvyšuje kvalitu odborné komunikace

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Mezinárodní organizace ISO zvyšuje kvalitu odborné komunikace

0 comments
Autoři: 

Mezinárodní organizace ISO (International Organization for Standardization), jejíž hlavním cílem je standardizace technické a odborné činnosti, se rázně rozhodla skoncovat s nejednoznačností odborné komunikace. Nejenže v roce 2001 připravila základní terminologickou normu pro náš obor (ISO 5127:2001 Information and documentation - Vocabulary, do češtiny zavedenou péčí Českého normalizačního institutu (ČSNI) jako ČSN ISO 5127 Informace a dokumentace - Slovník. Úč. 1.6.2003), ale na příští rok (2004) připravila normu navazující, označenou pracovně jako ISO 5127-dada/mc.

O co se jedná? Jak se nám podařilo zjistit dotazem přímo u generálního tajemníka ISO, pana Alana Brydena, ISO v příštím roce přichází se zcela novou koncepcí využití všech svých terminologických norem. Ke každé terminologické normě (včetně ISO 5127) bude vydán doplněk identifikovaný textem dada/mc za číselným označením normy (dada/mc = distinct and direct access to meaning of concepts; v překladu: přesný a přímý přístup k významu pojmů), který bude obsahovat velmi jednoduchou instrukci přibližně tohoto znění (výsledná verze je v současnosti připravována ve spolupráci všech technických komisí ISO): "Striktně doporučujeme, aby v odborné komunikaci i v kontaktech s veřejností byly zásadně užívány pouze výklady (zvýraznila ISO), nikoliv termíny, uvedené v terminologické normě ISO XXXX [číslo příslušné normy]."

ISO předpokládá, že tento krok nejen zvýší mezinárodní harmonizaci i standardizaci odborné terminologie, ale především odstraní veškeré nejednoznačnosti v odborné komunikaci tím, že se budou používat nikoliv termíny, ale přímo jejich výklady.

Tuto koncepci bude pochopitelně implementovat i ČSNI, jak nám potvrdila ing. Mateřina Kouřilová, externí spolupracovnice ČSNI.

Na základě dostupných informací a dokumentů jsme se pokusili sestavit příklad aplikace ISO 5127-dada/mc na běžný rozhovor, který se dennodenně odehrává v mnoha variacích v libovolných informačních institucích:

Na postarší osobě, o níž se předpokládá, že je odpovědná za vytvoření vytištěného dokumentu vyrobeného za pomoci psacího stroje nebo počítače, bylo patrné postupné vyblednutí, a v knihovně, kde je možno provádět vyčerpávající výzkum v určitém oboru, se rozhostila nepřítomnost dokumentů odpovídajících na položený dotaz. Ani organizmus malých rozměrů, obvykle pouhým okem neviditelný (například bakterie nebo virus), nezadutal, ani disk sloužící k záznamu, přehrání nebo vyhledání dat pomocí laserového skeneru, nezavrněl.

"Někde nastaly náhodné podmínky, které mohou způsobit selhání, nebo došlo k ukončení schopnosti funkční jednotky vykonávat požadovanou funkci", ozvala se nakonec osoba, o níž se předpokládá, že je odpovědná za vytvoření dokumentu, "a je potřeba provést krok, který ověřuje, že dokument je tím, kterým se jeví být. Moje akvizice, při níž se změnilo vlastnictví a právní stav, aniž by se uvažovalo o penězích, s rozsáhlým kombinovaným prohlášením ve svazku o jeho autorství, vlastnictví autorských práv, podrobnostech o výrobě a vydání, a to buď na rubu titulního listu, nebo na konci svazku, je pryč! Chci arch papíru nebo podobného tenkého materiálu, na nějž byly nebo by mohly být zaznamenány informace, s dokumentem vytvořeným pro speciální účel, obsahující jména osob, které jsou odpovědné za prohlášení informační a dokumentační organizace o zásadách efektivního využívání přidělených zdrojů pro budování fondu, akvizici na základě výměnného obchodu nebo úhrady v naturáliích, nebo, fyzický přesun dokumentů z jejich místa uložení na jiné místo po určené časové období!"

"Milý pane", zareagovala po krátké pauze osoba, která získala odborné školení v knihovnictví (přičemž veškeré knihovnické vzdělání bylo předmětem národních učebních programů) a která měla na starosti fyzický přesun dokumentů z jejich místa uložení na jiné místo v rámci informační a dokumentační organizace pro studijní účely, "taková spojení slov obsahující nejméně jeden termín a nějaký počet dalších lexikálních jednotek, jejichž výběr je omezen daným termínem, neznám. Vaše uvědomění si potenciálu informací a souvisejících zdrojů, a schopnost tyto zdroje využívat, je zřejmě mizivá, víte vůbec, zda máte zobrazení na obrazovce, sloužící jako přístupový bod k informacím dodávaným poskytovatelem dat, které jsou přístupné prostřednictvím internetu nebo jakékoliv jiné sítě založené na hypertextovém systému? Zde si vyplňte dokument tištěný nebo jinak vyrobený, s předem určenými mezerami pro zaznamenávání určitých informací, uveďte pečlivě určitý počet uživatelů informací se společnými zájmy a jak často používáte tezaurus pokrývající do hloubky omezené pole znalostí "0205 Typologie dokumentů". A nezapomeňte patřičně zohlednit klesající zájem o dokumenty nebo skupiny dokumentů v souvislosti s jejich stárnutím a tak v případech některých oborů z toho plynoucím snižováním jejich hodnoty!"

"Zde to je," ozvala se po chvíli osoba, o níž se předpokládá, že je odpovědná za vytvoření dokumentu, "pospěšte si, mé sako má vysokou schopnost listu materiálu být přeložen, aniž by došlo k jeho pomačkání, a doma mě čeká vyobrazení pořízené malováním."

Po chvíli se osoba, která získala odborné školení v knihovnictví (přičemž veškeré knihovnické vzdělání bylo předmětem národních učebních programů), vítězoslavně vrací řka: "Pane, Vaši akvizici, při níž se změnilo vlastnictví a právní stav, aniž by se uvažovalo o penězích, jsem našel. Ležela v metodě stavění fondů založené na mobilním vybavení, které šetří prostor a zvyšuje bezpečnost, pod seriálem vydávaným velmi často a podávajícím nejnovější informace o aktuálním dění, obvykle s komentáři, s vysokým stupněm vlastnosti povrchu přitahovat a zadržovat prach; jedná se sice o dokument s okrajem listu ohnutým v důsledku výrobní chyby, úmyslné akce nebo opotřebení, ale na druhou stranu prošel činností, při níž se na dokument nebo jeho listy umístí identifikační razítko, aby se tak označilo, že se jedná o vlastnictví nebo o právně podloženou péči organizace nebo osoby!"

Osoba, o níž se předpokládá, že je odpovědná za vytvoření dokumentu, se slovy díků odchází a spíše pro sebe si brumlá: "Klidný rozklad způsobený plynutím času jsem si tedy představoval jinak..."

Na uvedeném příkladu je zcela patrné, jak aplikace ISO 5127-dada/mc zprůhledňuje a zjednodušuje odbornou komunikaci či komunikaci s běžným uživatelem, jak již bylo uvedeno výše. Původní, méně přesný text pro srovnání následuje:

Na postarším autoru strojopisu bylo patrné blednutí a ve vědecké knihovně se rozhostilo ticho. Ani mikroorganismus nezadutal, ani optický disk nezavrněl.

"Někde se stala chyba či selhání", ozval se nakonec autor, "a je potřeba provést verifikaci. Můj dar s rozsáhlou tiráží je pryč! Chci list se seznamem osob, které jsou odpovědné za strategii budování fondu, výměnu nebo výpůjčky!"

"Milý pane", zareagoval po krátké pauze knihovník, který měl na starosti prezenční půjčování, "taková terminologická spojení neznám. Vaše informační gramotnost je zřejmě mizivá, víte vůbec, zda máte domovskou stránku? Zde si vyplňte formulář, uveďte pečlivě skupinu uživatelů a jak často používáte mikrotezaurus "0205 Typologie dokumentů". A nezapomeňte patřičně zohlednit zastarávání informací!"

"Zde to je", ozval se po chvíli autor, "pospěšte si, mé sako má vysokou mačkavost a doma mě čeká malba."

Po chvíli se knihovník vítězoslavně vrací řka: "Pane, Váš dar jsem našel. Ležel v kompaktním regálu pod novinami s vysokým stupněm zaprášení; má sice ohnuté rohy, ale na druhou stranu, je dokonce orazítkován!"

Autor se slovy díků odchází a spíše pro sebe si brumlá: "Klidné stárnutí jsem si tedy představoval jinak..."

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Mezinárodní organizace ISO zvyšuje kvalitu odborné komunikace. Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 13 [cit. 2024-04-23]. urn:nbn:cz:ik-11464. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11464

automaticky generované reklamy