Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Mezinárodní konference o knihovnických konsorciích ICOLC

Čas nutný k přečtení
6 minut
Již přečteno

Mezinárodní konference o knihovnických konsorciích ICOLC

0 comments
Autoři: 

Konference ICOLC (International Coaliton of Library Consortia) se koná každoročně v jarním a podzimním termínu. Jarní setkání je pořádáno v některém z měst USA nebo Kanady (např. rok 2002 - Portland, rok 2003 - Las Vegas), podzimní setkání je určeno zejména pro evropské země a místem konání konference je vždy jiný evropský stát (2002 - Řecko, 2003 - Dánsko, 2004 - Španělsko, 2005 - Polsko). Letošní jarní mezinárodní konference o knihovnických konsorciích se konala ve dnech 10.-13. dubna 2005 v Bostonu a pořadateli byla americká konsorcia NELINET a Boston Library Consortium. Konference se zúčastnilo více než 120 delegátů, z toho 92 z USA, 11 z Kanady, čtyři z Japonska, po jednom z Jižní Afriky, Indie a Austrálie; evropské země byly zastoupeny 10 účastníky.

Konferenci zahájil Tom Sanville, výkonný ředitel konsorcia OhioLink. Po úvodním přivítání účastníků a upřesnění organizačních záležitostí hovořil o doporučení pro dodavatele záznamů elektronických informačních zdrojů (monografií, seriálů, audio- a videodokumentů) ve formátu MARC. Dále následovalo představení elektronické verze Stanford Encyclopedia of Philosophy včetně příznivé cenové nabídky, online přístup využívají např. konsorcia OhioLink nebo FinElib.

Na programu prvního dne jednání konference byly potom prezentace firem a jejich nových produktů. Firma Elsevier představila systém SCOPUS, který slouží k rychlému vyhledávání odborných informací především z přírodních věd, ale obsahuje také např. patenty a odborné webové stránky. Prostřednictvím abstraktů nebo citací je možné se dostat k plnému textu článku, pokud ovšem má knihovna/instituce přístup zaplacen. Finanční model firmy Elsevier předpokládá každoroční cenové navýšení o 5 % a při konsorciálních vyjednáváních je cena vždy stanovena individuálně s možností různých slev. Nicméně účastníkům konference se cena zdála příliš vysoká, dlouze o její výši diskutovali a požadovali např. sdělení, kolik titulů z uvedených 14 000 je možné nalézt prostřednictvím Googlu. O historii vzniku Googlu a především o nové nabídce zpřístupnění odborných textů - Google Scholar - hovořil A. M. Smith. Opět následovala bohatá diskuse zaměřená na téma "vše na Googlu - konec knihoven?", která byla zakončena výzvou ke vzájemné spolupráci. V ČR již využívá službu Google Scholar Univerzita Karlova v Praze. Analýzou a porovnáváním možností vyhledávání odborných informací mezi Google Scholar, Web of Knowledge a SCOPUS se zabýval příspěvek zástupkyně konsorcia NERL (NorthEast Research Libraries) Ann Okersonové. Byly porovnávány možnosti zadávání dotazů, oborové vymezení a možnosti třídění, počty volných přístupů, počty plnotextových časopisů a také porovnání na duplicity, které tvoří 22 %. Na závěr prvního dne jednání konference představila American Psychological Association své databáze - PsyInfo, PsyArticles, PsyBooks, PsyCritique a PsyExtra. Bibliografické a plnotextové databáze pokrývají kromě stěžejního oboru psychologie také příbuzné disciplíny jako vzdělávání, právo, medicína apod. APA spolupracuje s knihovnami (cenový model je založen na počtu studentů a vyučujících) a samozřejmě také s knihovnickými konsorcii.

Celý druhý den jednání byl opět věnován nabídkám firem či neziskových sdružení. Jako první se představilo sdružení Center for Research Libraries, které existuje od roku 1949 a má více než 200 členů. Je zaměřeno na uchovávání sbírek, fond tvoří cca 5 mil. svazků, zastoupeny jsou specializované kolekce např. East Asia, Latin America, Middle East and the Islamic World aj. Bibliografické záznamy zpracovaných dokumentů jsou zasílány do WorldCat. CRL poskytuje také další služby jako MVS, kopie dokumentů, převádění dokumentů na mikrofilmy nebo zpřístupňování plných textů. Firma BePress (Berkely Electronic Press) vznikla v roce 1999 a zabývá se elektronickým publikováním odborných publikací, především časopisů, a vytvářením digitálních sbírek. Umožňuje přístup přes Metalib a možnosti vyhledávání a třídění jsou velmi propracované. O digitalizaci sbírek, jejich popisu a třídění hovořil také zástupce OCLC, Ron Gardner. Prezentoval projekt Contentdm specializovaný na digitalizaci fotografií, map, plakátů, kalendářů nebo kreseb, jejich indexování a vytváření metadat a zpřístupňování v podobě obrázků, textů nebo v audiovizuální podobě. OCLC také představilo systém WorldCat Collection Analysis Service, který umožňuje provést analýzu fondu knihovny včetně jejího porovnání s fondy jiných knihoven, a to z hlediska zastoupení vědních oborů, jazykového pokrytí, aktuálnosti dokumentů (podle data vydání), formátu a uživatelského určení. Výsledkem jsou nejrůznější tabulky a grafy, které by měly sloužit především pro akviziční práci. Dalším systémem umožňujícím provést analýzu knihovních sbírek je Spectra CRC firmy Library Dynamic. Cílem této služby je na základě analýzy fondu a výpůjček knihovny především zlepšit služby pro uživatele.

Poslední den jednání začal úvahami a debatou o rozvoji elektronického publikování a možnostech zpřístupňování a uchovávání elektronických informačních zdrojů. Byly zmíněny projekty SPARC, JISC a jiné. Diskusi řídil profesor Syun Tutiya, představitel japonského konsorcia JANUL. V následujícím bloku byly představeny projekty amerických konsorcií. Projekt MeL (Michigan eLibrary) nabízí přes jednotnou bránu Mel Gateway přístup jak k soubornému katalogu, tak také k digitálním sbírkám a databázím, které jsou předpláceny. Jednoduché, ale velmi efektivní vyhledávání je používáno v rámci projektu OPLIN (Ohio Public Library). Pro efektivnější zpřístupňování informací o dokumentech a plných textů byl v rámci projektu California Digital Library nainstalován v loňském roce MetaLib.

Závěr jednání patřil tradičně vyhodnocení konference, diskutovalo se o délce jednání, dobrovolné pomoci při organizaci a pro jarní zasedání ICOLC v roce 2006 byla zvolena Philadelphia. Podzimní zasedání konference ICOLC (evropské) se uskuteční v polské Poznani, a to od 28. září do 1. října 2005. Pozvání s informacemi o připravovaném programu přednesl Jan A. Nikish, ředitel konsorcia Poznan Foundation of Scientific Libraries.

Součástí programu konference ICOLC byl společenský večer v Boston Public Library, bohužel bez oficiální prohlídky knihovny. Prohlídku bylo možné absolvovat pouze samostatně. Boston Public Library patří mezi nejstarší americké veřejné knihovny, byla založena v roce 1848 a její fond tvoří více než 6 milionů dokumentů včetně vzácných tisků, map, mikrofilmů, fotografií atd. Je depozitní patentovou knihovnou a depozitní knihovnou OSN. Mezi její další úkoly patří také např. plnění regionálních funkcí, správa Boston Regional Library System aj. Je skutečně veřejně přístupná v nejširším smyslu, čtenářské průkazy jsou zdarma, velká většina fondu je umístěna ve volném výběru. Knihovnu ročně navštíví více než 3,5 milionů čtenářů a počet výpůjček je zhruba 2,3 milionů za rok. Knihovna připravuje pro své návštěvníky nejrůznější kulturní a vzdělávací programy a pořádá výstavy. Je první veřejnou knihovnou, která od r. 1852 vydává výroční zprávy.

Porovnáme-li americké a evropské jednání konference ICOLC po obsahové stránce, je možné konstatovat, že prezentovaná a diskutovaná témata jsou velice podobná a nabídky firem stejné. Podstatný rozdíl je v rozsahu a hloubce diskuse o nabízených produktech - zástupci amerických konsorcií kladou producentům podrobné a velmi zvídavé přímé dotazy. S potěšením můžeme prohlásit, že množství získávaných databází v rámci jednotlivých amerických konsorciích je srovnatelné s dostupnými zahraničními databázemi v knihovnách v ČR. Jiný je samozřejmě přístup k pravidelnému vyhodnocování využitelnosti databází a rozhodování k prodlužování licence. Naše víceleté programy MŠMT ČR na podporu získávání elektronických informačních zdrojů jsou pro americká konsorcia sdělením z říše pohádek. Plně srovnatelná je samozřejmě i úroveň poskytovaných služeb prostřednictvím bran a portálů.

Fotografie z konference jsou k dispozici na http://eifl.nkp.cz/fotky/icolc_boston/index.html.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
NOVÁ, Hana. Mezinárodní konference o knihovnických konsorciích ICOLC. Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 6 [cit. 2024-07-13]. urn:nbn:cz:ik-11887. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11887

automaticky generované reklamy