Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Medziknižničné výpožičné služby na Slovensku dnes a zajtra

Čas nutný k přečtení
13 minut
Již přečteno

Medziknižničné výpožičné služby na Slovensku dnes a zajtra

0 comments

Na Slovensku upravuje zriaďovanie, postavenie, úlohy a knižnično-informačné služby knižníc Zákon č. 183/2000 o knižniciach, tzv. Knižničný zákon, ktorý vymedzuje tieto typy knižníc:

 • Slovenskú národnú knižnicu (ďalej SNK)
 • vedecké knižnice (5 univerzálnych a 3 špecializované)
 • akademické knižnice (44 knižníc univerzít alebo fakúlt)
 • verejné knižnice (36 regionálnych knižníc, 100 mestských knižníc, 303 obecných knižníc s profesionálnym zamestnancom a 2 218 knižníc s neprofesionálnym zamestnancom)
 • školské knižnice (5 996 knižníc základných alebo stredných škôl)
 • špeciálne knižnice (Parlamentná knižnica, lekárske, technické, vojenské, poľnohospodárske, väzenské, knižnice múzeí, archívov, galérií a pod.).

Vo fondoch knižníc SR sa nachádza asi 40 miliónov knižničných jednotiek. Knižnice sú na rôznom stupni automatizácie, pričom najčastejšie sa používajú tieto knižničné systémy: LIBRIS, RAPID Library, ALEPH, VTLS a Virtua.

Knižničný zákon je zároveň základným legislatívnym dokumentom pre medziknižničné výpožičné služby (MVS) na Slovensku. Vymedzuje MVS ako špeciálnu službu, ktorú môže knižnica poskytovať za primeranú úhradu. Zvláštnosťou slovenského systému MVS je existencia dvoch národných centier – SNK pre národné MVS a Univerzitná knižnica v Bratislave pre medzinárodné MVS, čo má svoje historické pozadie a tradíciu.

Národnou smernicou pre MVS bola Vyhláška č. 51/1963 o MVS, ktorej platnosť sa skončila po vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Na pôde SNK a národnej komisie pre knižnično-informačnej služby vznikol nový návrh národnej smernice pre MVS v SR, ktorý však z rôznych dôvodov nebol doposiaľ legalizovaný. V súčasnosti je na Slovensku teda zvláštna situácia, keď stará smernica už neplatí a nová ešte nie je schválená. Metodickým pokynom pre MVS sú preto v súčasnosti Zásady MVS obsahujúce základné informácie o postupoch v MVS, ktorých rešpektovanie je povinné pre všetky knižnice SR.

Súčasný stav MVS je výsledkom ich vývoja v minulosti, no s implementáciou nových technológií prišli nové problémy, noví pracovníci. Preto je namieste otázka, ako vyzerá MVS na Slovensku dnes a čo možno očakávať od najbližšej budúcnosti? Na túto otázku sa pokúsil čiastočne odpovedať i odborný seminár MVS dnes a zajtra, ktorý sa konal v SNK 14. 6. 2006, na ktorom sa zúčastnilo 116 pracovníkov MVS z rôznych typov knižníc SR.

Podkladom pre zodpovedanie tejto otázky bol dotazník MVS v našej knižnici, ktorý SNK distribuovala 215 knižniciam z 455 partnerských knižníc, ktorým v priebehu posledných troch rokov aspoň raz poskytla MVS. Dotazník vrátilo 169 knižníc, čo je vzorka, ktorá umožnila vytvoriť relatívne pravdivý obraz situácie v MVS na Slovensku.

MVS dnes

Úvodný príspevok predniesla riaditeľka Odboru služieb SNK Darina Janovská. Konfrontovala v ňom problémy uvedené v dotazníku s medzinárodnými odporúčaniami pre MVS z roku 2000 (Model National Interlibrary Loan Code) [1] a rozobrala tieto tematické okruhy: legislatívne a normatívne dokumenty v MVS, koncepciu MVS v knižnici, vzťah MVS a akvizície, overovanie požiadaviek MVS, lokáciu požadovaných dokumentov, štandardné formáty žiadaniek, zasielanie žiadaniek, prácu s prijatými žiadankami, rezervovanie výpožičiek a postúpenie žiadaniek MVS do inej knižnice, zasielanie dokumentu, výpožičnú dobu, vrátenie a predlžovanie, opatrenia pre prípad nevrátenia knihy čitateľom, zodpovednosť pri strate a poškodení výpožičky MVS, spôsob platenia za MVS, výšku poplatkov a štatistiku MVS.

Po zovšeobecnení odpovedí z dotazníkov, ako teda vyzerá situácia v MVS na Slovensku dnes? Na MVS participujú knižnice rôzneho typu a s rôznym stupňom automatizácie, z čoho vyplýva rôzna odborná úroveň MVS. Pracovisko MVS sa nachádza len v troch veľkých knižniciach. Vo verejných a špeciálnych knižniciach sú funkcie kumulované a pracovníci vykonávajú i ďalšie knižničné činnosti, čo pochopiteľne závisí od typu a veľkosti knižnice. Keďže sa podieľajú aj na ostatných činnostiach knižnice, na MVS často nemajú dostatok času a činnosti spojené s bibliografickým overovaním požiadavky MVS presúvajú na požiadanú knižnicu. Prekvapilo nás, ako otvorene a bezprostredne sa k tomu priznávajú a domnievajú sa, že povinnosťou požiadanej knižnice je ich neúplnú, alebo nepresne vyplnenú žiadanku akceptovať, doplniť a vybaviť.

Štatistické ukazovatele však dokazujú, že počet výpožičiek MVS nie je taký, že by popri iných činnostiach neumožňoval vykonávať MVS podľa pravidiel, ktoré platia a musia platiť. Za nechuťou venovať MVS takú pozornosť, akú si zasluhuje, treba teda hľadať niečo iné – nekvalifikovanosť nielen personálu, ale bohužiaľ často i riadiacich pracovníkov knižníc, ktorí o úrovni MVS v ich knižnici možno ani nevedia.

Štatistické ukazovatele MVS v Slovenskej republike v r. 2005 a 2004 [2]

KnižniceMVS iným knižniciamMVS z iných knižníc
2005200420052004
regionálne krajské 1020 1121 1245 790
regionálne 1195 1143 5760 4519
mestské 3028 336 5151 4473
obecné s prof. knihovníkom 106 222 789 630
obecné s neprof. knihovníkom 23 64 337 401
vedecké 19037 16757 4277 4629
špeciálne 8817 7741 12873 14145
akademické 3689 2838 6370 6902

Na tom, že jedna knižnica požiada inú knižnicu o výpožičku, zdanlivo nie je nič zložité, avšak problém nastáva, keď žiadajúca a požiadaná knižnica sú knižnice rôzneho typu, s rôznou vzdelanostnou úrovňou pracovníkov, rôznym stupňom automatizácie, pričom v súčasnosti je rozhodujúcim faktorom i prístup k internetu a jeho využitie v MVS. Pre MVS na Slovensku je preto do istej miery charakteristická neodbornosť pri práci so žiadankami MVS a ich lokalizáciou, ktorej dôsledkom je nespokojnosť knižníc i čitateľov s vybavovaním požiadaviek MVS:

 • Žiadajúca knižnica sa sťažuje na zdĺhavý proces vybavovania žiadaniek MVS v požiadanej knižnici. Neuvedomuje si pritom, že príčinou je často ona sama, pretože prácu, ktorú mala urobiť sama, preniesla na inú knižnicu.
 • Požiadaná knižnica sa zas sťažuje na nedostatočné a nepresné vyplnenie žiadanky MVS. To spôsobuje, že táto knižnica musí vykonávať prácu, ktorú mala urobiť žiadajúca knižnica, čo je jednou z príčin zdĺhavého vybavenia žiadanky MVS.

Štandardným objednávkovým formulárom pre MVS je žiadanka MVS, ktorá má dve formy:

 • papierová žiadanka, ktorá je jednotná pre všetky knižnice
 • elektronická žiadanka vystavená na webovej stránke jednotlivých knižníc

Elektronickú žiadanku má v súčasnosti 11 knižníc.

Žiadanka MVS sa posiela:

 • do knižnice, ktorá podľa zistenia v súborných katalógoch žiadaný dokument vlastní
 • do knižnice, ktorá vzhľadom na svoje zameranie môže mať vo svojom fonde dokument príslušného odboru alebo druhu
 • do Univerzitnej knižnice v Bratislave
 • do SNK v Martine

Nástrojom pre lokalizovanie knižnice, do ktorej treba poslať žiadanku MVS, sú súborné katalógy a online katalógy knižníc. Na Slovensku sú tieto:

Portál Slovenská knižnica

www.kis3g.sk

Tento portál je používateľským a realizačným výstupom projektu KIS3G (Knižnično-informačný systém 3. generácie) združujúceho knižnice, ktoré používajú systém Virtua. Portál umožňuje prístup ku katalógom a fondom týchto knižníc:

 • SNK
 • päť vedeckých knižníc (ŠVK Banská Bystrica, ŠVK Prešov, Slovenská pedagogická knižnica Bratislava, Ústredná knižnica SAV, Univerzitná knižnica Bratislava)
 • štyri akademické knižnice (Slovenská chemická knižnica STU, Knižnica Slovenskej vysokej školy práva – do konca roku 2006 aj Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity Ružomberok a Akademická knižnica AOS Liptovský Mikuláš)
 • štyri verejné knižnice (Hornozemplínska knižnica Vranov nad Topľou, Knižnica P.O. Hviezdoslava Prešov, Zemplínska knižnica G. Zvonického Michalovce, Vihorlatská knižnica Humenné)
 • jedna špeciálna knižnica (Knižnica Slovenského národného múzea – pripojená do konca roku 2006).

Portál umožňuje prístup k dokumentom v celom systéme bez ohľadu na to, v ktorej knižnici sa dokument nachádza, alebo k online katalógom jednotlivých knižníc. Na portáli sú vystavené dokumenty na všetkých nosičoch (monografie, seriály, mikrografické, audiovizuálne a elektronické dokumenty). Jeho súčasťou je aj databáza Slovenské články vytváraná v rámci Slovenskej národnej bibliografie, pričom niektoré články sú aj v digitálnej forme. Portál buduje SNK.

Súborný katalóg periodík

www.ulib.sk

Obsahuje bibliografické a lokačné údaje o 44 500 slovenských a zahraničných periodikách (vedeckých, odborných, populárno-náučných časopisoch, ročenkách, zborníkoch, novinách v tlačenej, zvukovej, mikrografickej a elektronickej forme) v 300 inštitúciách SR. Aktualizuje ho 100 knižníc. Katalóg poskytuje informáciu, v ktorej knižnici sa konkrétny titul a požadovaný ročník nachádza.

Súborný katalóg buduje Univerzitná knižnica v Bratislave.

Súborný katalóg fakultných knižníc UK

http://vili.uniba.sk

Ide o súborný katalóg 13 fakultných knižníc Univerzity Komenského v Bratislave: Lekárskej fakulty, Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine, Farmaceutickej fakulty, Právnickej fakulty, Filozofickej fakulty, Prírodovedeckej fakulty, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky, Fakulty telesnej výchovy a športu, Pedagogickej fakulty, Evanjelickej bohosloveckej fakulty, Rímskokatolíckej fakulty, Fakulty manažmentu a Fakulty sociálnych a ekonomických vied.

Agrokatalóg

http://infoware.uvtip.sk

Je to súborný katalóg 21 inštitúcií z oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva. Katalóg obsahuje i plnotextové údaje.

Významným pracovným nástrojom pre MVS sú online katalógy knižníc, ktoré však nie sú zosieťované. Ide o 14 online katalógov Združenia východoslovenských knižníc Zvykni, pričom online katalóg má aj ďalších päť regionálnych knižníc.

Nové technológie priniesli do MVS na Slovensku pozitívne zmeny, prispeli však k prehĺbeniu rozdielov medzi jednotlivými knižnicami. Z hľadiska potrieb MVS však situácia nie je priaznivá, pretože pripojenie k internetu má len 415 knižníc. Situácia by sa mohla zlepšiť práve v r. 2006, keď prebehne implementácia projektu Verejný internet pre knižnice s vytvorením 760 nových počítačových staníc pre 110 verejných knižníc.

MVS v našej knižnici

Príspevok predniesla Milota Torňošová, vedúca Oddelenia služieb Krajskej knižnice Ľ. Štúra vo Zvolene. Krajská knižnica Ľ. Štúra je regionálna knižnica s krajskou pôsobnosťou, ktorá koordinuje a metodicky usmerňuje činnosť päti regionálnych knižníc Banskobystrického samosprávneho kraja. Má 29 zamestnancov. V jej fonde je približne 200 000 knižničných jednotiek, v databáze LIBRIS má zaregistrovaných cca 13 000 čitateľov, ktorým sa ročne požičia pol milióna dokumentov. Svojim používateľom umožňuje prístup k internetu a k elektronickým zdrojom (EBSCO).

Knižnice Slovenskej republiky môžu objednávať MVS cez online katalóg Krajskej knižnice vo Zvolene prepojený s knižnično-informačným systémom LIBRIS. Pri prvej objednávke sa knižnice zaregistrujú vyplnením formulára, po registrácii sa im pridelia dva diskrétne kódy, ktoré im umožnia priame objednávanie MVS a prezeranie konta vypožičaných dokumentov v MVS. Online katalóg Krajskej knižnice vo Zvolene je na adrese: www.kskls.sk.

Druhý príspevok na túto tému predniesol Valér Romok z Gemerskej knižnice P. Dobšinského v Rožňave. Gemerská knižnica je verejná knižnica s regionálnou pôsobnosťou pre okres Rožňava. Používateľom poskytuje katalóg kníh online s možnosťou rezervovania požičaných dokumentov, katalóg titulov na CD ROM, zobrazenie výpožičiek a rezervovaných dokumentov s dátumom vrátenia pod názvom Vaše konto, súbornú databázu regionálnej bibliografie, prístup do EBSCO, plnotextovú databázu článkov pod názvom Napísali o nás, atď.

Jej žiadanka MVS, takisto prepojená s knižnično-informačným systémom LIBRIS, obsahuje údaje prekopírované z formuláru požadovanej knihy. Veľmi inšpiratívne boli najmä prezentácie rôznych štatistík a evidencií, napr. výpožičky MVS (s dátumami vrátenia pre knižnice i pre čitateľov), zamietnuté žiadanky, vrátené knihy MVS a pod.

Významnú, ak nie hlavnú zložku MVS tvoria v súčasnosti požiadavky na kópie dokumentov v papierovej alebo elektronickej forme. Táto forma MVS sa stala všeobecne prístupnou, pričom knižnice majú k dispozícii dva významné nástroje:

 1. databázu článkov na www.kis3g.sk, ktorá je významným nástrojom pre bibliografické prezisťovanie
 2. súborný katalóg periodík na www.ulib.sk umožňujúci jednoznačnú lokáciu žiadanky
 3. elektronické žiadanky nachádzajúce sa na webových stránkach knižníc v www.kis3g.sk

K bežnému spôsobu vybavovania požiadaviek v rámci MVS patrí i poskytovanie digitálnych kópií, teda služba electronic document delivery. Z tohto hľadiska charakterizovali MVS tri príspevky:

MVS – zázraky na počkanie

Príspevok predniesla Judita Samuelisová, pracovníčka Univerzitnej knižnice Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach. Univerzita P.J. Šafárika má päť fakúlt: lekársku, prírodovedeckú, právnickú, fakultu verejnej správy a ústav filologických a sociálnych vied. Univerzitná knižnica je typom akademickej knižnice. V jej MVS dominujú: požiadavky na elektronické kópie článkov v oblasti prírodných vied a medecíny a požiadavky na výpožičky monografií a študijnej literatúry v oblasti humanitných vied. Elektronické objednávanie predstavuje až 90 percent objednávok. Najčastejšie sa využívajú tieto systémy dodávania dokumentov: British Library Document Supply Centre, PubMed, FMJ, EBSCO, ProQuest, Science Direct, EZB.

EDO – systém pre elektronické dodávanie dokumentov

Príspevok predniesla Katarína Marušiaková z Univerzitnej knižnice v Bratislave. EDO je systém dodávania článkov a časti monografií, pričom zabezpečuje aj administráciu, naskenovanie, dodanie a fakturáciu. Pracuje v prostredí webu, využíva štandardné programy pre odosielanie elektronickej pošty. Jeho komponenty tvoria: MyBib eDoc server, My Bib skenerový klient a prídavné moduly. Systém bol spustený v roku 2005, do súčasnosti sa jeho prostredníctvom dodalo knižniciam pre MVS 374 článkov, čo predstavuje 2 687 naskenovaných strán. Systém dodávania dokumentov EDO umožňuje vytvorenie otvoreného systému kooperácie viacerých inštitúcií podieľajúcich sa na dodávaní dokumentov pre MVS. Knižnice ho môžu využívať nielen ako pasívny odberateľ článkov, ale aj ako aktívny dodávateľ.

DODO – systém pre elektronické dodávanie dokumentov

Príspevok predniesla Ludmila Kohoutová z Národnej knižnice Českej republiky v Prahe. Slovenskej knihovníckej verejnosti v ňom predstavila vyše trojročné skúsenosti s elektronickým dodávaním kópií dokumentov z fondov NK ČR.

Medzinárodné medziknižničné výpožičné služby v Slovenskej republike

Príspevok predniesla Katarína Marušiaková z Univerzitnej knižnice v Bratislave. MMVS poskytujú na Slovensku tieto knižnice:

 • Univerzitná knižnica v Bratislave – pre knižnice západného Slovenska a Bratislavy
 • SNK v Martine – pre knižnice stredného a východného Slovenska
 • Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied – pre ústavy SAV
 • Centrum vedecko-technických informácií v Bratislave – pre technické knižnice

Štatistika MMVS v Slovenskej republike za rok 2005

Počet žiadaniek zaslaných do zahraničia 7391
Počet vybavených žiadaniek 6300
Počet kníh 1981
Počet kópií v tlačenej forme 3316
Počet kópií v elektronickej forme 998
Počet kópií v mikrografickej forme 5

Počet žiadaniek zaslaných zo zahraničia 270
Počet vybavených žiadaniek 229
Počet kníh 139
Počet kópií v tlačenej forme 74
Počet kópií v elektronickej forme 18
Počet kópií v mikrografickej forme 0

MVS zajtra

Hlavnými atribútmi pre rozvoj MVS na Slovensku v najbližšej budúcnosti je realizácia MVS v knižnično-informačnom systéme Virtua, projekt Slovenskej digitálnej knižnice a zavedenie do praxe novej žiadanky MVS. Z tohto hľadiska predniesla svoj príspevok Darina Janovská zo SNK.

V knižnično-informačnom systéme Virtua sa počíta s tromi spôsobmi realizácie MVS, z ktorých nateraz v praxi fungujú len dva.

Knižnica je v systéme Virtua zadefinovaná ako osobitný typ čitateľa s presne stanovenými výpožičnými parametrami: typ dokumentu určený pre MVS, počet naraz zapožičaných dokumentov, dĺžka výpožičnej lehoty (40 dní), počet predĺžení, ai. Systém sleduje dodržiavanie výpožičných lehôt knižnicami, rezervovanie, dodržiavanie poradia rezervácie a generuje rôzne druhy upomienok. Žiadajúca knižnica sa do systému prihlasuje prideleným čiarovým kódom a heslom. Môže sledovať svoje objednávky, výpožičky, rezervácie, nevybavené žiadanky, expirované žiadanky a sama si môže predlžovať výpožičnú lehotu.

Každá z knižníc systému Virtua má na portáli Slovenská knižnica vystavenú svoju elektronickú žiadanku.

Druhý spôsob MVS je modelový proces, v ktorom môže požiadať o MVS akúkoľvek knižnicu so softvérom Virtua čitateľ zaregistrovaný v akejkoľvek inej knižnici systému Virtua, a to priamo – bez požiadania svojej knižnice o MVS. SNK odskúšava tento proces s ŠVK Prešov.

Budúcnosť MVS je spojená i so Slovenskou digitálnou knižnicou. Je to projekt, ktorý vyplýva z funkcie SNK ako národného pracoviska pre oblasť reštaurovania, konzervovania, ochranného mikrofilmovania a digitalizácie knižničných dokumentov, danej knižničným zákonom. V r. 2007 sa začne s digitalizáciou všetkých slovacikálnych tlačených dokumentov SNK, rukopisných dokumentov Archívu literatúry a umenia SNK a muzeálnych objektov Slovenského národného literárneho múzea SNK. Výsledkom tejto činnosti bude Slovenská digitálna knižnica, ktorá sa bude sprístupňovať cez portál Memoria slovaca. Jej súčasťou sú tieto databázy:

 • Archív literatúry a umenia SNK
 • Prezeranie celej databázy Slovenskej digitálnej knižnice
 • Projekt Kniha.sk (pre odborníkov z oblasti reštaurovania a konzervovania)
 • Slovenské národné literárne múzeum SNK
 • Staré tlače (1477-1830)
 • Bibliografia dejín slovenskej kultúry

Digitalizácia umožní:

 • Uskutočniť plnotextové vyhľadávanie v historických novinách a časopisoch, diplomových prácach a dizertáciách.
 • Počúvať zdigitalizované zvukové nahrávky.
 • Sprístupnia sa mikrofilmy, čo má význam najmä pre sprístupňovanie článkov z novín a časopisov, pretože originálne dokumenty sa už na výpožičku alebo kopírovanie neposkytujú.

Portál Memoria slovaca je čiastočne prístupný už aj dnes: www.memoria.sk.

Budúcnosť MVS jednoznačne patrí elektronickým medziknižničným službám – elektronickému dodávaniu dokumentov. SNK knižniciam hradí prístup k elektronickým zdrojom v EBSCO Publishing, ktoré sú prepojené i s MVS. Podľa licenčných podmienok sa však v MVS môžu využiť iba v tlačenej, nie elektronickej podobe.

Medzinárodný rozmer seminára posilnila aj účasť Daivy Kundeliene a Redy Senovaitiene z Litovskej národnej knižnice Martynasa Mažvydasa vo Vilniuse, ktoré boli v SNK na recipročnej návšteve. V svojom veľmi zaujímavom príspevku informovali o realizácii MVS v Litve, najmä o Litovskom integrovanom knižnično-informačnom systéme LIBIS, do ktorého je zapojených 79 vedeckých a verejných knižníc, a ktorý okrem bežných modulov (akvizícia, katalogizácia, OPAC, výpožičky, adď.) obsahuje aj modul pre MVS.

Závery z celoslovenského odborného seminára MVS dnes a zajtra

Účastníci seminára schválili návrh novej žiadanky MVS a prijali pre Slovenskú národnú knižnicu v Martine tieto závery a odporúčania:

 1. V Slovenskej národnej knižnici vytvoriť centrálne pracovisko pre vzdelávanie knihovníkov.
 2. Uviesť do prevádzky proces ILL v knižnično-informačnom systéme Virtua.
 3. Prehodnotiť štatistické vykazovanie MVS z hľadiska rozlíšenia poskytnutých výpožičiek a kópií.
 4. Uviesť do praxe Zásady MVS a MMVS.
 5. Dať tlačiť a uviesť do praxe novú žiadanku MVS.

Ludmila Kohoutová, NK ČR

Ludmila Kohoutová, NK ČR

Ludmila Kohoutová, NKČR

Ludmila Kohoutová, NK ČR


Poznámky:
1. www.ifla.org/VI/2/p3/model.htm
2. Štatistický prehľad činnosti knižníc v Slovenskej republike za rok 2005. – Martin: SNK, 2006.
Štatistický prehľad činnosti knižníc v Slovenskej republike za rok 2004. – Martin: SNK, 2005.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
JANOVSKÁ, Darina. Medziknižničné výpožičné služby na Slovensku dnes a zajtra. Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 9 [cit. 2024-04-16]. urn:nbn:cz:ik-12219. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12219

automaticky generované reklamy
registration login password