Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Médiá a marketingová komunikácia v čase koronakrízy

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Médiá a marketingová komunikácia v čase koronakrízy

0 comments
Autoři: 

V spolupráci Katedry masmediálnej komunikácie a reklamy Filozofickej fakulty UKF v Nitre a Katedry mediamatiky a kultúrneho dedičstva Fakulty humanitných vied ŽU v Žiline boli usporiadané odborné semináre, ktorých ambíciou bolo vytvoriť priestor pre akademický diskurz pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov.

Prvým stretnutím bol odborný seminár s názvom Médiá v čase koronakrízy (16. apríla 2021), na ktorý nadväzovala jeho ďalšia časť: Marketingová komunikácia v čase koronakrízy (30.apríla 2021). Stretnutia prebiehali v online forme za účasti prezentujúcich, garantov a hostí.Ambíciou organizátorov je pokračovať aj ďalšími ročníkmi odborných seminárov pre doktorandov a mladých výskumníkov a vytvoriť tak tradíciu s cieľom upevniť vzťahy medzi univerzitami, ale zároveň si vymieňať znalosti z vedeckého bádania.

Po otvorení a privítaní účastníkov na oboch online stretnutiach nasledovalo úvodné slovo prof. Mgr. Kataríny Fichnovej, PhD. z Katedry masmediálnej komunikácie a reklamy FF UKF. V úvode stretnutí sa účastníkom prihovorila aj dekanka Fakulty humanitných vied ŽU, PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD.

Ako hlavná prezentujúca následne otvorila aj odbornú časť seminára.Vo svojom príspevku Dopad koronakrízy na média a mediálne prostredie sa venovala problematike nielen slovenských médií v časoch pandémie. Reflektovaním obdobných udalostí v minulosti a vykreslením médií počas predošlých pandémií, výstižne objasnila fenomén smrteľnej nákazy v ľudskej spoločnosti a jeho dopad na mediálny priemysel. Príspevok sa však venoval najmä súčasnej pandémii a spôsob, akým ovplyvnila mediálnu produkciu, záujem recipientov o médiá a inzerciu v médiách.

Po krátkej prestávke  otvoril druhý blok vedecko-odborného seminára príspevok  s názvom Komunikace v době e-commerce nákupů Ing. Patrície Jakešovej z Katedry masmediálnej komunikácie a reklamy FF UKF. Svoju odbornú pozornosť zamerala na špecifickú a nesporne pútavú oblasť médií. Zamerala sa na prostredie nákupného formátu e-commerce a na online seminári prezentovala svoje poznatky z daného prostredia čakajúceho na svoj rozvoj. 

Vplyvu pandémie Covid-19 na prostredie regionálnych médií sa spoločne venovali Mgr. Tomáš HládekMgr. Kristína Husáková z Katedry mediamatiky a kultúrneho dedičstva FHV ŽU. V príspevku Regionálne médiá v čase pandémie Covid – 19 upriamili pozornosť na vybrané regionálne médiá v Žiline, pričom otvorili problematiku dopadu pandémie na obsahovú, publikačnú a personálnu rovinu daných médií a prezentovali cenné poznatky získané z prostredia mediálnej praxe.

Druhý blok uzavrel Bc. Daniel Stehlík, ktorý sa v rámci pandémie zameral na oblasť žurnalistickej fotografie. V príspevku Fotografia v čase pandémie COVID-19 prezentoval svoje poznatky zamerané predovšetkým na obsahovú stránku. Jeho pozorovanie zahŕňalo aj profesijnú stránku žurnalistických fotografov opisujúce zmenu prostredia, nové povinnosti a podmienky fotografov v médiách.

Afinite médií a duševného zdravia sa venovali v spoločnej práci Mgr. Matej SomrMgr. Dominika Orlová. Príspevkom s názvom Ako môžu médiá počas epidémie zhoršovať duševné zdravie človeka? zároveň otvorili tretí blok online seminára. Závery výskumu emocionálneho prežívania mediálnych správ o pandémií z roku 2020 konfrontovali s vlastnými poznatkami a pozorovaniami z mediálnej praxe, pričom do odborného diskurzu prispeli aj konštruktívnym komentárom.

Mgr. Lucia Kučerová z Katedry masmediálnej komunikácie a reklamy FF UKF sa zamerala na aktuálnu problematiku, ktorá predstavuje dôležitý spoločenský faktor. V príspevku Sociálne médiá ako zdroj (dez)informácií prezentovala výsledky vlastného odborného bádania, v ktorom skúmala problematiku sociálnych médií ako zdroja informácií medzi študentami žurnalistiky. Odborný priestor obohatila validnými dátami, čo prispelo k lepšiemu mapovaniu danej problematiky.

Posledný blok príspevkov bol otvorený spoločnou prezentáciou Nely Heleny Androsch M.A.PhDr. Kláry Masařovej. Autorky prezentovali vlastné odborné poznatky v príspevku s názvom Televizní vysílání v době "covidové" - Vliv covidu 19 na rituály v reklamě a marketingové strategie. Objektom ich záujmu sa stali vybrané reklamné oznámenia z prostredia českého a rakúskeho trhu, pričom sa zamerali predovšetkým na analýzu rituálov v reklame a vplyvu pandémie na ich zmenu a hodnotné výsledky danej analýzy aj interpretovali.

Záverečným príspevkom prvého online seminára sa stal príspevok s názvom Vnímanie celebrity odporúčateľov súčasným spotrebiteľom od Ing. Veroniky Dobiášovej, ktorá sa zamerala na aktuálny trend marketingovej komunikácie. Venovala sa problematike odporúčateľov v slovenských printových médiách a tomu, ako sú vnímaní spotrebiteľmi. Vo svojej rozprave prezentovala hodnotné zistenia svojho výskumu vypovedajúce aj o vplyve na konzumenta a o dôveryhodnosti odporúčateľov.

Prvý blok príspevkov nadväzného online vedecko-odborného seminára pre doktorandov a mladých výskumníkov s názvom Marketingová komunikácia v čase koronakrízy bol opäť otvorený prezentáciou dekanky Fakulty humanitných vied ŽU, doktorkou Slavkou Pitoňákovou. V príspevku Koronapríbeh (v) marketingu predostrela problematiku vplyvu pandémie Covid-19 na svet marketingovej komunikácie na príklade vybraných domácich a svetových marketingových príbehov. Výklad doplnila základnými dátami reflektujúce marketingové kampane počas pandémie. Svojou komplexnou a precíznou teoretickou reflexiou problematiky otvorila druhý odborný seminár. 

V druhom bloku pokračovali Mgr. Kristína Husáková a Mgr. Tomáš Hládek prezentáciou príspevku Marketing v čase pandémie Covid–19 a trendy v marketingu pre rok 2021. Do odbornej diskusie priniesli svoje poznatky týkajúce sa najnovších marketingových trendov, ktoré demonštrovali na vybraných konkrétnych príkladoch. Zároveň sa venovali aj vplyvu pandémie na marketingové kampane v médiách na vybraných prípadoch.

Ďalšou prezentujúcou dvojicou mladých výskumníkov boli Mgr. Dominika Orlová a Mgr. Matej Somr, ktorí vystúpili s príspevkom Etický marketing v čase covid-19: externá komunikácia firiem s verejnosťou. Venovali sa v ňom marketingovej komunikácii spoločnosti v časoch pandémie v kontexte etických noriem, pričom na odbornom seminári prezentovali analýzu sumarizovaných poznatkov a konštruktívne návrhy.

Tretí blok otvoril Bc. Daniel Stehlík, ktorý sa zameral na marketingovú komunikáciu v oblasti športu. V príspevku Marketing hokejového klubu Vlci Žilina v čase pandémie COVID-19 sa venoval konkrétnemu hokejovému klubu, propagácii značky daného klubu a komunikácii klubu s fanúšikom počas pandémie. Na seminári prezentoval a interpretoval výsledky svojho pozorovania, pričom poukázal na spôsoby marketingovej komunikácie športovej jednotky v čase znemožnenej činnosti.

PhDr. Klára Masařová a Nela Helena Androsch M.A.sa venovali oblasti online vzdelávania na internete. V príspevku Jak se coronavirus stal hnacím motorem eLearningu a online learningu poukázali na špecifický aspekt situácie spojenej s pandémiou. Otvorili problematiku elektronického vzdelávania v online prostredí, ktorú opísali v dômyselnej expozícií. Následne komparovali prípadové štúdie zaoberajúce sa daným fenoménom a prezentovali svoje závery.

Posledný blok príspevkov otvoril svojou prezentáciou Mgr. Radoslav Marek, ktorý svoje pozorovania zhrnul v príspevku Marketingová komunikácia online médií videohernej žurnalistiky na Slovensku a v Česku počas pandémie. Autor interpretoval vlastné postrehy zo sveta videohernej žurnalistiky, pričom sa zameriaval na špecifické aspekty marketingovej komunikácie vybraných slovenských a českých online portálov v období pandémie.

Na záver odborného seminára Marketingová komunikácia v čase koronakrízy vystúpil Mgr. Tomáš Holetz s príspevkom Ako v čase krízy komunikujú veľké hudobné podujatia? V ňom autor priniesol reflexiu situácie vyvolanej pandémiou v hudobnom priemysle. Zameral sa na reklamné prostriedky organizátorov hudobných podujatí, na reakciu organizátorov na novo vzniknuvšie prostredie a otvoril diskusiu v prípade ďalších aspektov preskúmavanej problematiky.

Prezentácie príspevkov na oboch podujatiach ponúkli množstvo hodnotných poznatkov a relevantných postrehov a upozornili na špecifické oblasti a aspekty marketingovej komunikácie a mediálneho priemyslu v čase pandémie. Akademická odbornosť a priateľská atmosféra stretnutí ponúkla priestor pre vzájomnú spätnú väzbu, konzultáciu a doplnenie jednotlivých poznatkov v otvorenej diskusii v závere oboch odborných seminárov.

Hodnocení: 
Průměr: 3 (hlasů: 2)
MAREK, Radoslav. Médiá a marketingová komunikácia v čase koronakrízy. Ikaros [online]. 2021, ročník 25, číslo 2 [cit. 2024-06-20]. urn:nbn:cz:ik-19560. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/19560

automaticky generované reklamy
registration login password