Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Len čítať z pier nestačí

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Len čítať z pier nestačí

0 comments
Podnázev: 
Odborný seminár o službách knižníc so sluchovo znevýhodnenými používateľmi

Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2008-2013 v oblasti Knižnično-informačné služby určuje osobitnú pozornosť venovať dostupnosti knižnično-informačných služieb pre znevýhodnené skupiny občanov. S týmto zreteľom sa uskutočnil v dňoch 15.-16. októbra 2008 v Lučenci celoslovenský odborný seminár pod názvom Len čítať z pier nestačí. Hlavnými organizátormi boli Slovenská národná knižnica v Martine – Odbor pre knižničný systém – Pracovná skupina pre prácu so znevýhodnenými používateľmi, Občianske združenie Slniečkovo, Banskobystrický samosprávny kraj – Novohradská knižnica v Lučenci a Mesto Lučenec. Partnerskou inštitúciou bola Základná internátna škola pre sluchovo postihnutých a žiakov s chybami reči, ktorá v roku 2009 oslávi 60. výročie svojho založenia.

Seminár bol tematicky zameraný na získanie nových poznatkov a výmenu informácií a skúseností knižničných pracovníkov, ktorí pracujú s komunitou sluchovo postihnutých používateľov s cieľom zvýšiť úroveň poskytovaných knižničných služieb z hľadiska personálneho aj budovania primeraného zastúpenia relevantných dokumentov.

Na seminári bolo prítomných 52 zástupcov – knihovníci verejných knižníc a pedagógovia škôl so zameraním na prácu so sluchovo postihnutými. Osobitnými hosťami boli Zlata Houšková z Národnej knižnice Českej republiky v Prahe a PaeDr. Ondrej Matuška ,CSc., dlhoročný pedagóg a 28 rokov riaditeľ ZŠI v Lučenci, ktorý sa významne zaslúžil o výstavbu účelovej budovy ZŠI v 70. rokoch.

Program seminára:

15. 10. 2008

 • Len čítať z pier nestačí – Barborka Pfundtnerová, nedoslýchavá čitateľka a študentka 3. ročníka liečebnej pedagogiky PDFUK Bratislava
 • Slepota odděluje lidi od věcí, hluchota odděluje lidi od lidí – Zlata Houšková, NK Praha
 • Rozvoj čítania u detí s narušenou komunikačnou schopnosťou z pohľadu logopéda – PaedDr. Ľuboslava Porubovičová, riaditeľka Základnej školy internátnej pre žiakov so sluchovým postihnutím a ZŠI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou
 • Skúsenosti pedagóga s prácou so sluchovo postihnutými – Mgr. Martin Ondrejička, Gymnázium pre sluchovo postihnutú mládež, Kremnica
 • Skúsenosti knihovníka pri aktivitách so sluchovo znevýhodnenými – Mgr. Eva Priadková, Novohradská knižnica v Lučenci
 • Služby knihoven pro zdravotně znevýhodněné – výsledky průzkumu NK ČR - Zlata Houšková, NK ČR
 • Služby knižníc pre sluchovo postihnutých v SR – výsledky prieskumu v SR – Mgr. Marta Skalková, vedúca pracovnej skupiny pre znevýhodnených používateľov pri OKS SNK v Martine
 • Obrázkové a spievajúce písmenká – Workshop – PhDr. Katka Jancurová, Špeciálna ZŠ, Bratislava
 • Dievča, ktoré videlo dotykom a počulo srdcom – Príbeh – Mgr.Viera Lozinská, Prešov

16. 10. 2008

 • Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých žiakov s chybami reči
  • Praktické cvičenia v skupinách
  • Moderovaný blok k spoločným záverom
  • Exkurzia v Novohradskej knižnici v Lučenci

Autorka prvého príspevku Len čítať z pier nestačí Barborka Pfundtnerová sa zaoberala jedným zo základných problémov, ktorými sú komunikačné bariéry u nepočujúcich a nedoslýchavých. Bolo by prirodzené a prospešné, keby počujúci v každej verejnoprospešnej službe mali aspoň základné vedomosti pre komunikáciu s nepočujúcimi. Treba chápať komunitu nepočujúcich nie ako komunitu handicapovaných ľudí, ktorých treba ľutovať, ale ako jazykovú a kultúrnu menšinu s vlastnou kultúrou a spôsobom vnímania sveta spôsobenú absenciou sluchového vnímania. Spomenula posunkovú reč, ktorá predstavuje jedinečný spôsob kompenzácie hluchoty pri základnej ľudskej potrebe komunikovať s okolím. Smutným prípadom považuje absenciu skrytých titulkov v TV.

V príspevku Zlaty Houškovej z Národnej knižnice ČR odzneli názory na problémy, kedy knižnica podľa príslušného zákona by mala zaručovať rovnaký a rovný prístup ku knižničným a informačným službám a rozpor medzi touto úlohou a realitou osobitne pre ľudí so sluchovým znevýhodnením. Zovšeobecnene uviedla problémy s neschopnosťou majoritnej skupiny komunikovať s týmito osobami. Cestami ku zmene sú ochota, poučenosť a profesionalita personálu, vrátane používania technických prostriedkov. Uviedla pozitívne príklady v prostredí českých knižníc.

Rozvoj čítania u detí s narušenou komunikačnou schopnosťou z pohľadu logopéda s názvom a témou príspevku Ľuboslavy Porubovičovej, riaditeľky ZŠI pre nepočujúcich, je výsledkom výskumu, ktorého cieľom bolo overenie možností diagnostiky u slabých čitateľov a použiteľnosti navrhovanej so zreteľom na porozumenie prečítaného, ale aj vplyv vzdelanostnej úrovne rodičov, osobitne matky, na úroveň ich čitateľských schopností. Podrobne uviedla úlohy a metódy výskumu, zistenia v priebehu výskumu, teoretické východiská problému aj so závermi a odporúčaniami pre žiakov mladšieho školského veku.

So skúsenosťami pedagóga s prácou so sluchovo postihnutou mládežou – žiakmi Gymnázia v Kremnici – sa podelil pedagóg Martin Ondrejička. V pozitívne sugestívnom príspevku oboznámil prítomných s takmer desaťročnou pedagogickou praxou, počiatočnými problémami, hľadaním a nachádzaním vhodných metód a kontaktov so svojimi žiakmi na hodinách literárnej výchovy.

Skúsenosti knihovníka pri aktivitách sluchovo znevýhodnených prezentovala Eva Priadková z Novohradskej knižnice v Lučenci. Predstavila hľadanie vhodných foriem spolupráce so školami a konkrétnych podujatí, ktoré sa zrealizovali v období rokov 2002 – 2007. Osobitnou a stálou formou je činnosť HEVI klubu spočívajúca v stretávaní žiakov s regionálnymi spisovateľmi a osobnosťami. Cennými boli aj skúsenosti z podujatia zo stretnutia členov HEVI klubu so žiakmi ZŠ Haličská 7 v Lučenci.

Príspevok Zlaty Houškovej s názvom Služby knihoven pro zdravotně znevýhodněné bol témou výsledkov prieskumu NK ČR v roku 2007 s otázkami na repertoár poskytovaných služieb; respondentami boli pracovníci profesionálnych verejných knižníc, prieskumu sa zúčastnilo 113 knižníc v ČR.

Výsledky prieskumu Služby knižníc pre sluchovo postihnutých v SR prezentovala Marta Skalková, vedúca pracovnej skupiny pre znevýhodnených používateľov pri OKS SNK v Martine. Prieskum bol zameraný na poskytovanie služieb všetkým kategóriám znevýhodnených používateľov. Týkal sa však len základných typov služieb poskytovaných verejnými knižnicami s odpoveďou áno-nie bez kvalitatívnych charakteristík. Zisťoval sa prieskum tvorby web stránok podľa zásad Blindfriendly web, špeciálnych služieb hudobného oddelenia, prístupu na internet pre slabozrakých, organizovanie vzdelávacích a spoločensko-kultúrnych podujatí pre jednotlivé vekové kategórie, existencia spolupráce s organizáciami združujúcimi používateľov, existencia a rozsah špeciálnych dokumentov bezbariérového prístupu.

Workshop, ktorý viedla Katka Jancurová s názvom Obrázkové a spievajúce písmenká, uviedol možnosti, ako pútavým spôsobom priblížiť učenie sa symbolom, pomocou ktorých je možné získať vedomosti a spoznávať svet okolo nás.

Záverečným príspevkom prvého dňa bolo predstavenie knižnej publikácie s príbehmi z histórie výchovy a vzdelávania tej najťažšie postihnutej skupiny – hluchoslepých jedincov, ktorú vydalo Združenie rodičov a priateľov hluchoslepých detí, Prešov 2000. Záver prvého dňa deti zo Združenej internátnej školy v Lučenci predviedli svoje ukážky pantomímy.

Druhý deň bol venovaný návšteve ZIŠ a praktickým ukážkam pedagógov školy na hodinách literárnej výchovy, praktickým cvičeniam v skupinách s moderovaným slovom a spoločným záverom. Odborným hostiteľom bola Novohradská knižnica v Lučenci. Seminár bol ukončený exkurziou po jej priestoroch a poskytovaných službách.

Obsah a priebeh seminára ukázal na nové možnosti a potreby rozširovať knižnično-informačné služby knižníc a ich nezastupiteľné poslanie službám verejnosti.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
URBANČOK, Pavol a PRIADKOVÁ, Eva. Len čítať z pier nestačí. Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 12 [cit. 2024-05-19]. urn:nbn:cz:ik-12978. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12978

automaticky generované reklamy
registration login password