Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kurz Informační společnost, kvalita veřejných služeb a kvalita života a projekt Platforma i2010

Čas nutný k přečtení
8 minut
Již přečteno

Kurz Informační společnost, kvalita veřejných služeb a kvalita života a projekt Platforma i2010

0 comments
Autoři: 

V létě roku 2007 nabídli zástupci České vědeckotechnické společnosti pro informatizaci a informační technologie členům komise IVIG (komise pro informační vzdělávání a informační gramotnost Asociace knihoven vysokých škol) spolupráci na seminářích, které pořádají v rámci projektu Platforma i2010. V listopadu 2007 vystoupili někteří členové IVIG jako přednášející na kurzu „Informační společnost, kvalita veřejných služeb a kvalita života“ a zúčastnili se i následujícího závěrečného semináře tohoto projektu pořádaného pod názvem „Platforma i2010 – podpora informační společnosti“.

Iniciativa i2010 – „Evropská informační společnost pro růst a zaměstnanost“ byla zveřejněna v roce 2005 Evropskou komisí jako strategie pro rozvoj informační společnosti a využití elektronických médií. Ve strategii jsou tři hlavní priority - inovace, investice a integrace - a z nich vyplývající tři hlavní cíle:

  • vybudování jednotného evropského informačního prostoru pro elektronické komunikace a jejich digitální obsah – to má umožnit občanům užívat nové informační technologie v každodenním životě,
  • posílení inovace a investice do výzkumu v oblasti informačních a komunikačních technologií, rozvoj podnikání v ICT a reorganizace podnikatelských procesů s využitím ICT,
  • rozvoj informační společnosti podporující růst a vytváření nových pracovních míst, lepší veřejné služby a kvalita života.

Na základě této iniciativy získala Česká vědeckotechnická společnost pro informatizaci a informační technologie na léta 2006 a 2007 grant na projekt Platforma i2010 z Evropského sociálního fondu. Partnery projektu jsou Institut mikroelektronických aplikací, s.r.o, České vysoké učení technické - Fakulta elektrotechnická - Katedra telekomunikační techniky a Hospodářská komora hlavního města Prahy. Projekt je zaměřen na podporu konkurenceschopnosti pražských podnikatelských a dalších subjektů v oblasti informačních a komunikačních technologií a prosazování realizace programu i2010 EU. Nezaměřuje se ale jen na inovace, investice, ICT a podnikání, ale také na společenské aspekty informační společnosti a na informační gramotnost.

Cíle projektu jsou:

  1. poskytnout odborné i laické veřejnosti znalosti k řešení problémů při zavádění informačních technologií do praxe a přispět tak ke zvýšení jejich kvalifikace a konkurenceschopnosti,
  2. poskytnout zásadní informace o strategii EU i2010 a podpořit informatizaci společnosti v hlavním městě Praze, podpořit výzkum a inovace nejnovějších informačních technologií a napomoci tvorbě informační společnosti,
  3. rozvíjet společné informační, poradenské a vzdělávací programy informatizace a informačních technologií,
  4. vzdělat budoucí školitele a pilotní vzorek informatiků, veřejné správy a širší veřejnosti v oblasti i2010,
  5. poskytnout poradenství pilotnímu vzorku klientů z malých a středních podniků a dalších cílových skupin,
  6. vytvořit neformální, účelně kooperující síť zájemců o oblast informačních technologií,
  7. napomoci institucím veřejné správy k podpoře strategie i2010 a informační společnosti.

Hlavními prostředky pro řešení projektu jsou informace, vzdělávání a poradenství. Řešitelé uspořádali během let 2006 a 2007 deset seminářů a tři kurzy pro následující cílové skupiny: zaměstnavatelé a zaměstnanci ze společností zaměřených na informační technologie, ostatní vědecko-technické společnosti Českého svazu vědecko-technických společností, další relevantní profesní a podnikatelská sdružení a rizikové skupiny. Sešly se tak příspěvky zaměřené na různé oblasti informační společnosti (technologické, ekonomické a společenské) a přednášející z různých institucí i podniků.

Kurz „Informační společnost, kvalita veřejných služeb a kvalita života“ se konal 21. listopadu 2007 v budově ČSVTS v Praze. Zahájil ho ing. Jindřich Skokan, vedoucí projektu Platforma i2010, který seznámil účastníky kurzu s projektem, jeho cíli a výstupy. Zdůraznil, že podporovat rozvoj informační společnosti neznamená jen umožnit občanům zvládnout techniku. Proto se při řešení projektu zabývali také pojmy informační gramotnost, občanská gramotnost a kariérní gramotnost.

Petra Šedinová (Ústřední knihovna Pedagogické fakulty, Masarykova univerzita) uvedla ve svém příspěvku „Výsledky aktuálních rešerší k problematice informační společnosti” vybraná témata, o kterých se v souvislosti s informační společností v literatuře píše. Zdůraznila, že oblastí informatizace a informační společnosti se zabývá mnoho zájmových skupin, které používají stejnou terminologii v různých významech. Zaměřila se na knihovnický koncept informační gramotnosti. Vysvětlila pojem informační gramotnost a jeho vztah k pojmům funkční gramotnost a klíčové kompetence. Popsala model definice informační gramotnosti vytvořenou členy komise IVIG a uvedla také definici informační gramotnosti, kterou už v roce 1989 publikovala ALA (American Library Association). Seznámila účastníky s výsledky mezinárodních průzkumů funkční gramotnosti dospělých IALS a SIALS z let 1994 a 1998 a s výsledky pilotních průzkumů informační gramotnosti studentů vysokých škol, který provedla komise IVIG v letech 2004 a 2005. Přiblížila obsah a formy informačního vzdělávání na základních a středních školách i na univerzitách. Ukázala příklady úspěšných zahraničních projektů a e-learningový kurz, který je určen studentům na Masarykově univerzitě v Brně a jehož je autorkou. Představila některá zahraniční a mezinárodní sdružení a pracovní skupiny zabývající se informační gramotností a rovněž komisi IVIG.

Michal Lorenc (Kabinet knihovnictví, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita) se v příspěvku „Soudobé poznatky související s informační společností“ soustředil na informatizaci společnosti a vliv ICT na společnost. Vysvětlil pojem technostres jako formu pracovního stresu způsobenou užíváním techniky a charakterizoval jeho projevy. Jako příklady uvedl krizi koncentrace, informační úzkost, informační neurózu či antiinformační syndrom. Dále se zaměřil na e-inclusion/digital inclusion jako na strategii informační společnosti a na e-government a e-participaci jako cíle a aplikace veřejné správy a aktivního občanství.

Petr Očko (Ústav informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze a SPRIG) přednesl příspěvek o ekonomice v informačním věku nazvaný „Informační ekonomika a specifika obchodních modelů na internetu“. Soustředil se na souvislost investic firem do ICT s celkovou produktivitou firem. Informační ekonomiku definoval takto: „Výraz pro současnou podobu světové ekonomiky, kdy do všech jejích odvětví již nějakým způsobem zasahují ICT, které – v různé míře a různým způsobem – ovlivňují mechanismy fungování jednotlivých sektorů, chování zákazníků, dodavatelů a dalších subjektů na trzích, přičemž role informací a aplikovaných znalostí se stává klíčovou pro rozvoj ve všech oblastech ekonomiky.“ Zdůraznil, že internet základní ekonomické zákony nezměnil, jak se předpovídalo, ale změnil ekonomické prostředí, což vyvolalo nový přístup k podnikání a k definici obchodních modelů. Z praxe informační ekonomiky uvedl jako příklady obchodních modelů internetové vyhledávače Yahoo! a Google a internetová knihkupectví. V závěru uvedl některá doporučení z konference „Fórum o znalostní ekonomice“ v Praze (březen 2006), např. preferování zahraničních investic spojených s přínosem špičkových technologií a znalostí, zapojení do „global value chain“ (jako tvůrci hodnot, nikoli jen jako novodobé manufaktury) a aktualizace státních politik a priorit v oblasti vzdělávání, informační gramotnosti, v podpoře podnikání a podpoře výzkumu a vývoje a jeho aplikací v praxi.

Ludmila Tichá (Ústřední knihovna Fakulty strojní, ČVUT) v příspěvku „Knihovny jako součást vzdělávacího procesu na podporu informační gramotnosti“ zdůraznila význam celoživotního učení pro informační společnost a vysvětlila vztah informačního vzdělávání a informační gramotnosti k celoživotnímu učení. Uvedla instituce, které se celoživotním učením zabývají, jejich strategické dokumenty a mezinárodní iniciativy. Dále se zaměřila na změny v odborných knihovnách v souvislosti s rozvojem a využitím ICT: popsala změnu informací a přístupu k nim, změnu práce knihoven a knihovníků i proměnu uživatelů. Pak se soustředila na informační gramotnost vysokoškolských studentů a na informační gramotnost občanů. Vystoupení doplnila příklady kurzů informační gramotnosti pro veřejnost na Fakultě strojní ČVUT.

Následující den, tedy 22. listopadu 2007, se konal závěrečný seminář celého projektu pod názvem „Platforma i2010 – podpora informační společnosti“. V programu vystoupili řešitelé projektu. V úvodu uvedl autor projektu Petr Struk (IMA - Institut mikroelektronických aplikací) důvody vzniku projektu. Jsou to: podpora společenského růstu, zaměstnanosti, rozvoj informační společnosti a e-inclusion.

Jindřich Skokan, vedoucí projektu, popsal průběh a řešení projektu v příspěvku „Výsledky a možnosti využití projektu Platforma i2010“. Konkrétními výstupy byla řada seminářů a kurzů zaměřených na jednotlivé oblasti společnosti, v nichž se aplikují ICT: práce, obchod, zdraví, bezpečnost, veřejná správa, veřejná politika, vzdělávání, věda, kultura. Zdůraznil odpovědnost člověka v novém postavení v informační společnosti.

Tomáš Trpišovský (IMA - Institut mikroelektronických aplikací) v příspěvku „E-iclusion – informační technologie“ naznačil možnosti dalšího rozvoje ICT a jejich aplikací. Věnoval se problematice e-inclusion jako jednomu z pilířů evropské iniciativy i2010. K dosažení evropské informační společnosti přístupné všem občanům bez rozdílu je třeba vytvořit jednotný evropský informační prostor, posílit roli výzkumu a vývoje ICT a investovat do rozvoje oblasti e-business. Upozornil na ministerskou konferenci v Rize v roce 2006 „ICT for an Inclusive Society“ a deklaraci z této konference, která podtrhuje důležitost bezbariérového přístupu k internetu a směruje podporu e-inclusion na rizikové skupiny, kterým hrozí vyloučení z využívání internetu.

Jiří Chod (Katedra telekomunikační techniky, Fakulta elektrotechnická ČVUT) rozdělil nové technologie na informační technologie, komunikační technologie a elektroniku. Vysvětlil automatizaci jako aplikace nových technologií ve výrobním prostoru a jako cíl ICT uvedl zkvalitnění života a vtažení do informační společnosti. Představil reálný příspěvek k e-inclusion - navigační přístroj pro nevidomé, který vyvinuli v rámci projektu ČVUT s firmami Vodafone a Ericsson v letech 2003-2007.

Jiří Samek, předseda České vědeckotechnické společnosti pro informatizaci a informační technologie, připravil v příspěvku „Politika EU v letech 2007-2013“ přehled evropských iniciativ na podporu informační společnosti a naznačil další vývoj iniciativy i2010 v zahraničí i v České republice. Milan Šimáček (Hospodářská komora hl. m. Prahy) představil úkoly Hospodářské komory a její činnost a zdůraznil vzdělávací akce, které byly součástí projektu.

Petr Struk (IMA - Institut mikroelektronických aplikací) představil v závěrečném příspěvku „Perspektiva projektu Platforma i2010 v letech 2010-2013“ záměr předložit následný projekt „Národní platforma i2010“, který by mohl zhodnotit další uplatnění výsledků z projektu „Platforma i2010“ k podpoře informační společnosti v České republice.

Jakkoliv se nám (členům komise IVIG) v době získání prvních informací o projektu a zahájení spolupráce na kurzu zdál záběr témat v celém projektu široký a roztříštěný, detailní informace a závěrečný seminář nám umožnily vytvořit si tento závěr: informační společnost je pojem postihující tolik oblastí života občanů, že je třeba komplexního pohledu odborníků z mnoha profesí a sektorů. Projekt „Platforma i2010“ skutečně vytvořil platformu k diskusi a ujasnění pojmů a umožnil vytvořit skupiny odborníků, kteří mohou k vytvoření informační společnosti přispět – vzdělávacími akcemi a společnými projekty.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
TICHÁ, Ludmila. Kurz Informační společnost, kvalita veřejných služeb a kvalita života a projekt Platforma i2010. Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 1 [cit. 2024-06-20]. urn:nbn:cz:ik-12696. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12696

automaticky generované reklamy