Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Konference PATLIB2006

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Konference PATLIB2006

0 comments

Ve dnech 22.až 24. května 2006 hostil pražský hotel Diplomat konferenci PATLIB2006. Střediska PATLIB (PATent LIBrary) přestavují evropskou síť patentových informačních center, která jsou podporána Evropskou patentovou organizací a příslušnými národními patentovými úřady. Tato informační pracoviště působí při veřejných knihovnách, obchodních komorách a na vysokých školách. Jejich hlavním úkolem je poskytování informačních služeb v oblasti průmyslového vlastnictví, zejména se tato střediska zaměřují na oblast patentových informací. V souvislosti s přístupem České republiky k Evropské patentové úmluvě k 1. 7. 2002 byly některé české knihovny také začleněny do sítě center PATLIB.

Konference PATLIB se konají každoročně vždy v jiné zemi. Jednacími jazyky jsou angličtina, němčina a francouzština, workshopy probíhají v angličtině. Organizaci konference zabezpečují pracovníci Evropského patentového úřadu a příslušného národního úřadu průmyslového vlastnictví. V r. 2006 se dostalo této pocty Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze. Na konferenci se přihlásilo asi 360 zájemců z více než 40 zemí, a to nejen evropských. Své zástupce vyslala též např. Argentina, Brazílie, Jižní Korea, Kanada, Kuba, Maroko, Mexiko a USA. Pravděpodobně nejpočetnější skupina delegátů přijela z Polska. Všichni zájemci, kterým se nepodařilo přijet osobně, měli možnost sledovat konferenci prostřednictvím online videopřenosu. Letošní ročník probíhal pod heslem "PATLIB centra ve službách inovací".

Konference byla zahájena několika workshopy. Poté následoval blok prezentací vystavovatelů. Z nich asi knihovníky nejvíce zaujaly informace o novém rozhraní PatentScope, které umožňuje vyhledávání ve více než jednom milionu mezinárodních patentových přihlášek. K dispozici jsou zde také nejnovější informace a plné texty dokumentů souvisejících s řízením před WIPO, např. průzkumové zprávy. Všechny patentové dokumenty v systému PatentScope jsou již opatřeny znaky 8. vydání Mezinárodního patentového třídění.

Slavnostního zahájení 22. 5. odpoledne se zúčastnil prezident Evropského patentového úřadu Alain Pompidou, který mimo jiné připomněl začátky konferencí PATLIB v r. 1990. Předseda Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze Karel Čada zmínil ve svém uvítacím projevu zprovoznění tří elektronických aplikací: dokonalejší rešeršní rozhraní pro databáze volně přístupné na webu Úřadu, nový systém pro podávání přihlášek a Přehled položek řízení. Z bloku věnovaného České republice bych chtěla upozornit zejména na příspěvek Martina Bali-Jenčíka o firmě Škoda Auto a činnosti jejího oddělení zaměřeného na patenty, licence a ochranné známky. V tomto útvaru působí sedm pracovníků, z toho tři patentové specialisté, kteří mají přístup do elektronického systému duševního vlastnictví koncernu Volkswagen a využívají mimo jiné také služby STN International.

V následujících dnech mě zaujal příspěvek A. Gorakové, jež hovořila o službách dvou patentových center při polských univerzitách (Krakow, Kielce). V r. 2005 se zde projevil zvýšený zájem o oblast duševního vlastnictví s ohledem na nové směrnice v hodnocení výzkumných pracovišť a vědeckých pracovníků. Obě centra disponují velmi dobrým technickým zázemím. Za zmínku stojí též přednáška M. Lampertové o budování a činnosti Střediska obchodu a duševního vlastnictví v Britské knihovně. Tento počin přijala podnikatelská sféra pozitivně. Také řada dalších příspěvků byla věnována službám patentových center pro veřejnost.

Mnohá vystoupení na hlavní konferenci i na workshopech zdůrazňovala nutnost šíření průmyslově právního povědomí pro podporu inovací a aktivní přístup patentových informačních center ve vztahu ke klientům. Např. E. Franke hovořil na workshopu o nezbytnosti kontaktovat správnou osobu ve správný čas se správnými informacemi. Problematiku duševního vlastnictví lze šířit i mezi dětmi a mládeží na základních a středních školách, o čemž svědčil příspěvek S. Longové a S. Richardsové. Pracovníci Patentového úřadu Spojeného království vytvořili vzdělávací balíčky pro jednotlivé věkové kategorie, které byly poskytnuty řadě škol ve Velké Británii. Učitelé tak mohli problematiku duševního vlastnictví přímo začlenit do výuky. Podklady vypracované Britským patentovým úřadem našly kladnou odezvu jak u pedagogů, tak i u mládeže.

I pro knihovníky by mohly být užitečné informace poskytované organizací IPR Helpdesk. Jedná se o projekt Evropské komise zaměřený na poskytování bezplatných informačních služeb z oblasti práv duševního vlastnictví v šesti jazycích. Jeden z workshopů byl věnován také Evropskému publikačnímu serveru, kde je možné bezplatně získat jako jeden celek plné texty patentových dokumentů EP.

Za zmínku stojí též informace o aktuálním vývoji v oblasti Mezinárodního patentového třídění. Z vystoupení H. Wongela vyplývá, že 90 % patentových dokumentů EP obsahuje již znaky 8. vydání MPT. Řada velkých úřadů průmyslového vlastnictví provedla také reklasifikaci svých patentových dokumentů, ale je nutné počítat při rešerších s mezerami. První revize rozšířené verze MPT bude k dispozici v lednu 2007.

Konference jistě přinesla mnoho užitečných informací a podnětů nejen pro práci patentových informačních center. Prezentace a plné texty většiny přednášek letošního ročníku jsou k dispozici na webových stránkách Evropského patentového úřadu, kde rovněž najdete informace z předcházejících ročníků konference.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
MACHÁTOVÁ, Martina. Konference PATLIB2006. Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 7 [cit. 2023-05-31]. urn:nbn:cz:ik-12189. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12189

automaticky generované reklamy