Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Konference Kniha v 21. století

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Konference Kniha v 21. století

0 comments

Již 7. ročník konference s mezinárodní účastí Kniha v 21. století pořádal ve dnech 3. a 4. února 2010 Ústav bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě ve spolupráci s Regionálním výborem Moravskoslezského a Olomouckého kraje SKIP 10. Pro tento ročník bylo zvoleno vysoce aktuální téma Knihovna jako instituce a vztahová síť budoucnosti.

V průběhu jednacích dnů zazněly pro mimořádně početné auditorium více než dvě desítky příspěvků knihovníků, informačních i vědeckých pracovníků z mnoha míst České republiky a také ze Slovenska.

Úvahy nad aktuálním děním v oblasti knižního trhu a čtenářské kultury otevřel PhDr. Jaroslav Císař z vydavatelství Grand Princ. Představil mimo jiné i vizi, koncepci a zahraniční inspirace nového ročníku časopisu Grand Biblio. O přínosné činnosti knihovnických spolků v zahraničí hovořil Mgr. Roman Giebisch, Ph.D., z Národní knihovny ČR. Knihovna jako instituce budoucnosti disponuje podle jeho názoru právě schopností motivovat vznik takových spolků, vytvářet kolem sebe fungující "lidskou" síť předávání hodnot kulturního dědictví.

Také pro letošní ročník platilo, že s pohledem na knihovnickou praxi a na fungování knihoven je na začátku nového milénia nerozlučně spjat internet - jako médium širokých možností, ale i omezení. Do diskuze vstoupily i jeho nové nástroje, jako jsou například sociální sítě. Těm se ve svých příspěvcích Druhý život knihovny a Knihovna na Facebooku věnovaly PhDr. Halina Molinová a Bc. Markéta Kukrechtová z Regionální knihovny Karviná. Tyto příspěvky pak našly odezvu v bloku věnovanému knihovně jako komunitnímu a vztahovému centru. Mgr. Ingrid Tornáryová z Žilinské univerzity v Žilině vystoupila s příspěvkem Knižnice ako uzol sociálnych sietí, PhDr. Lucie Smékalová, Ph.D., z olomoucké Univerzity Palackého zhodnotila tezi Komunitní knihovna - přání a vize.

Kvalitativně se spolu s knihovnou, která nyní může existovat nejen reálně, ale paralelně také ve virtuálním prostředí, proměňuje i její uživatel - čtenář. Příspěvek Knihovna a internetové paratexty PaedDr. Lenky Müllerové, Ph.D. MBA, ze společnosti Litterae a příspěvek Alter ego čtenář PhDr. Kateřiny Homolové, Ph.D., z hostitelské Slezské univerzity v Opavě se týkaly právě komunikace se čtenáři prostřednictvím paratextů uváděných na internetových stránkách knihoven, resp. nové podobě a náplni role čtenáře ve virtuálním prostředí.

Ke stále aktuálnímu problému vztahu internetu na jedné straně a "klasické" knihy a knihoven na straně druhé se vztahovala další výrazná skupina příspěvků. Doc. PhDr. Milada Písková, CSc., z domácí Slezské univerzity se snažila poukázat na duchovní rozměr informační sítě v originálním příspěvku Nové inspirace internetu v autorské tvorbě. Velmi dynamickým (guerillově marketingovým) představením práce s audioknihami, jejich tvorbou i propagací zaujala auditorium Bc. Barbora Buchtová z Masarykovy univerzity v Brně.

Právě internet přináší pro knihovny mnoho nových možností. Mezi ně bezesporu patří elektronizace a digitalizace knihoven, respektive knihovních fondů. K těmto procesuálním otázkám se vyjadřovali zejména pracovníci Vědecké knihovny v Olomouci. Na Možnosti "Open Access" v odborných knihovnách poukázala PhDr. Jindra Planková, Ph.D., z Ústavu informatiky FPF Slezské univerzity v Opavě.

V závěru konference byl PhDr. Libuší Foberovou (Slezská univerzita v Opavě) vysloven příspěvek Knihovny jsou marketingovým snem - inspirativní teze o perspektivě knihoven spojených s mezioborovými projekty a progresivními marketingovými strategiemi.

Organizátoři již nyní začínají pracovat na přípravách příštího ročníku, který by se jednak měl věnovat opět samotné knize, ale také by se měl již pokusit bilancovat první dekádu knižní kultury ve 21. století.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
HOMOLOVÁ, Kateřina. Konference Kniha v 21. století. Ikaros [online]. 2010, ročník 14, číslo 3 [cit. 2022-11-28]. urn:nbn:cz:ik-13388. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13388

automaticky generované reklamy