Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Konference DisCo 2012 - zamyšlení nad distančním vzděláváním

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Konference DisCo 2012 - zamyšlení nad distančním vzděláváním

0 comments

Pokud jste v posledním červnovém týdnu zavítali do jinonického areálu Univerzity Karlovy, nemohli jste nenarazit na účastníky v pořadí již sedmého ročníku konference DisCo 2012. Konferenci se zahraniční účastí věnující se tematice distančního vzdělávání, jejíž název evokuje spíše divoký rytmus a revoltu než konzervativní akademické prostředí, zde pořádalo Centrum pro studium vysokého školství, v. v. i. ve spolupráci se Studii nových médií Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty UK. Nad konáním konference, jejíž hlavním tématem se stala nová média ve vzdělávání, převzal záštitu děkan FF UK doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

Vzdělávání prochází v posledních letech nejen v České republice zásadními změnami. Nejde zde výhradně o pokusy o reformu školského systému jako celku, jde samozřejmě také o reformu obsahu a metod vyučování. Stejně jako je výuka a studium nedílnou součástí našeho života, nová média pronikají do všedních dnů každého z nás i v této oblasti. Zatímco ještě relativně nedávno byl internet a e-learning ve výuce horkou novinkou, dnes hovoříme především o nástrojích tzv. webu 2.0, jako jsou sociální sítě, wiki systémy a další formy sdílení obsahu a spolupráce.

Jakým způsobem mění vzdělávání všudypřítomné technologie? Jak na vzdělání působí sociální sítě, kolektivní vytváření a sdílení obsahu na webu, webové agregátory, značkování, “folksonomy”? Jaké výzvy přináší tyto novinky pro distanční vzdělávání a jakým směrem se bude vzdělávání ubírat v příštích letech? To vše jsou otázky, na které účastníci konference hledali od 25. do 27. června 2012 odpověď.

Den první

Třídenní konferenci zahájil v pondělí den workshopů. Dopoledne bylo věnováno prezentaci dvou nejrozšířenějších e-learningových systémů. Workshop s tématem E-Portfolio Mahara byl určen pro úplné začátečníky a vedla jej zkušená německá lektorka Sieglinde Jakob Kühn. Ve školství působí již 35 let a dlouhodobě se věnuje didaktickým možnostem Mahary. Účastníky seznámila s výukovým prostředím, základními nástroji a funkcemi systému. Druhou počítačovou učebnu zaplnili zájemci o pokročilé učební aktivity v Moodlu 2.x. Workshopu se ujal odborník na slovo vzatý, zakladatel a správce českého komunitního portálu Moodle.cz a koordinátor české lokalizace tohoto výukového prostředí, David Mudrák.

Doménou Davida Mudráka je mimo jiné didaktika informační výchovy. Jeho workshop, určený zkušeným uživatelům, se zaměřil na pokročilé metody a strategie vedení kurzů podle modelu profesního vývoje učitel

Doménou Davida Mudráka je mimo jiné didaktika informační výchovy. Jeho workshop, určený zkušeným uživatelům, se zaměřil na pokročilé metody a strategie vedení kurzů podle modelu profesního vývoje učitele.

Odpoledne již bylo věnováno virtuálním světům. Prvním workshopem po polední pauze účastníky provedl Tomáš Bouda. Tomáš působí v Kabinetu informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity, je doktorandem na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a ve své dílně představil účastníkům virtuální prostředí Second Life a Open Sim. I druhé jméno, které reprezentoval další odpolední workshop, je spojeno s virtuálním světem Second Life. Jakub Štogr, ředitel společnosti Navreme Boheme, s.r.o. a odborník na nová média, si však pro tentokrát vybral téma daleko zajímavější, a to digitální portfolio jako nástroj pro rozvoj lidských zdrojů a rozpoznání kompetencí pomocí sebehodnocení. Základem workshopu bylo představit digitální portfolio jako strategii sebehodnocení. Workshop navazoval volně na projekt I-TUBE, který spojuje digitální portfolio s procesem personifikace (zhodnocení schopností charakterizujících každého jedince).

Den druhý

Oficiálním zahajovacím dnem konference bylo úterý. Úvodního slova se ujala paní ing. Helena Šebková CSc., ředitelka Centra pro studium vysokého školství, v. v. i., která taktéž zahájila program hlavní sekce a přednášku jednoho z hlavních hostů, prof. Dele Braimoha z Jihoafrické republiky. Profesor Braimoh založil Institut pro otevřené a distanční vzdělávání a působí na University of South Africa, kde je členem rady UNESCO pro otevřené a distanční vzdělávání. Téma jeho přednášky, celoživotní vzdělávání pod vlivem nových technologií, vyvolalo širokou diskusi mezi účastníky a stalo se výrazným teoretickým rámcem celého dne.

Ve zbytku dopoledne až do odpolední pauzy pak probíhaly přednášky zahraničních i českých účastníků konference, věnované například kritériím pro tvorbu e-learningových kurzů, systémům hodnocení a sebehodnocení v elektronickém vzdělávání, či srovnávacím studiím českého a zahraničního systému elektronického vzdělávání. Paralelně pak byly zařazeny workshopy dvou hlavních partnerů konference: společnosti Fronter Pearson, a vydavatelství Cambridge University Press, nejstaršího vydavatelství na světě a jednoho z nejprestižnějších vydavatelství akademické a vzdělávací literatury.

O vzdělávání se debatovalo i na stánku firmy Fronter Pearson, poskytovatele flexibilních řešení online vzdělávání nové generace

O vzdělávání se debatovalo i na stánku firmy Fronter Pearson, poskytovatele flexibilních řešení online vzdělávání nové generace

Odpolední sekci zahájila úvodní přednáškou paní Mar Camacho Martí, Ph.D., působící na katedře Pedagogiky na Universitat Rovira i Virgili v Tarragoně ve Španělsku. Řeč věnovaná mobilním technologiím ve výuce naznačila směrování následující sekce a uvedla příspěvek Zbyňka Macháta a Jana Besedy z Centra pro studium vysokého školství. V něm se zabývali nastupující generaci žáků a studentů, takzvané „Tactile Generation“, tedy generace, která se vyznačuje užíváním technologií s dotykovým rozhraním. Druhá paralelní sekce byla věnována výsledkům výzkumu projektového vyučování na základní škole.

Den třetí

Po večerní projížďce po Vltavě se další den dopoledne všichni účastníci opět sešli v jinonickém areálu na úvodní přednášce dalšího z vážených hostů, paní Emilie Nercissians, Ph.D. z Íránu. Působí v Ústavu antropologie na Fakultě sociálních věd na Univerzitě v Teheránu a specializuje se na lingvistickou antropologii, umělou inteligenci a komunikaci. Pro svou přednášku si vybrala téma vlivu technologií v sociálně-kulturním kontextu. Dopolední sekce pak byly věnovány vizualizaci informací, použití nových technologií v matematice a ostatních technických oborech či ve výuce cizích jazyků.

V Jinonicích nemohl chybět domácí pedagog Josef Šlerka

V Jinonicích nemohl chybět domácí pedagog Josef Šlerka, podle ankety Křišťálová lupa 2011 jedna z Osobností roku

Odpolední sekci otevřel svou přednáškou na téma Gamifikace Josef Šlerka, vedoucí programu Studií nových médií a vedoucí vývoje společnosti Ataxo Interactive. Zahájil tak poslední část konference, ve které dostali prostor nejen sami přednášející, ale i účastníci prezentující na konferenci své postery.

Společnost Frontier Pearson na závěr pozvala účastníky na číši vína, která navodila výbornou atmosféru pro navazování kontaktů, výměnu zkušeností a k diskusi nad společnými tématy

Společnost Frontier Pearson na závěr pozvala účastníky na číši vína, která navodila výbornou atmosféru pro navazování kontaktů, výměnu zkušeností a k diskusi nad společnými tématy

Děkujeme všem účastníkům za účast a těšíme se na viděnou na následujícím ročníku.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
OVESLEOVÁ, Hana. Konference DisCo 2012 - zamyšlení nad distančním vzděláváním. Ikaros [online]. 2012, ročník 16, číslo 7 [cit. 2023-02-04]. urn:nbn:cz:ik-14090. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/14090

automaticky generované reklamy