Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Komunitná knižnica II.

Čas nutný k přečtení
6 minut
Již přečteno

Komunitná knižnica II.

0 comments

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou a Občianske združenie Korálky pripravili stretnutie komunitných knihovníkov pod názvom Komunitná knižnica II. Podujatie sa uskutočnilo s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

Cieľom stretnutia bolo formou workshopu špecifikovať, čo je charakteristické pre komunitné aktivity knižníc na Slovensku, čo je spoločné pri realizovaní komunitných aktivít knižníc na Slovensku a v Česku, aké sú rozdiely v chápaní komunitnej knižnice. V popoludňajšom programe zaznelo 5 P v komunitnej knižnici vo Vsetíne a prezentácie komunitných aktivít niektorých krajských, regionálnych a mestských knižníc na Slovensku. V rámci programu sa s komunitnými aktivitami prezentovala hostiteľská knižnica. Pozvanie do Vranova prijali zástupcovia Ministerstva kultúry, Prešovského samosprávneho kraja, riaditelia knižníc a knihovníci.

Podujatie sa uskutočnilo 13. a 14. novembra 2008 vo Vranove nad Topľou. Tematicky nadviazalo na celoslovenský odborný seminár uskutočnený v Poprade v júni tohto roku. Účastníkov stretnutia privítala Mgr. Emília Antolíková, riaditeľka Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou.

Mgr. Emília Antolíková, riaditelka

Mgr. Emília Antolíková, riaditelka

Za Ministerstvo kultúry SR – sekciu kultúrneho dedičstva odboru múzeí, galérií a knižníc vystúpila Mgr. Monika Lopušanová. Vo svojom príspevku Komunitné knižnice a grantový systém MK SR informovala o zmenách v Grantovom systéme 2009. Uviedla, že komunitné aktivity knižníc sú jednou z oblastí, ktoré si v posledných rokoch vyžadujú náležitú pozornosť. Poukázala na bohaté zahraničné aktivity a víziu, ktorá by mohla byť reálna na Slovensku. Pripomenula, že je potrebné stanoviť priority týchto aktivít a náležite ich predkladať v grantovom systéme MK SR.

Mgr. Monika Lopušanová, MK SR Bratislava

Mgr. Monika Lopušanová, MK SR Bratislava

Za zriaďovateľa - Prešovský samosprávny kraj - vystúpila vedúca odboru kultúry PSK Mgr. Eva Arvayová. Jej príspevok Knižnice PSK a komunitná činnosť bol zameraný predovšetkým na knihu, čítanie a úlohy knižníc v oblasti podpory čítania. Vyzdvihla aktivity Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou a podporila myšlienku komunitných aktivít v knižniciach Prešovského samosprávneho kraja ako jednu z možností ako podporiť záujem o čítanie.

Mgr. Eva Arvayová, vedúca odboru kultúry PSK

Mgr. Eva Arvayová, vedúca odboru kultúry PSK

Workshop Komunitná knižnica viedla Mgr. Zuzana Ježková z Národní knihovny v Prahe, ktorá pracuje na rozvoji komunitnej činnosti českých knižníc. Zuzana Ježková bola pri prvých školeniach slovenských knihovníkov v tejto oblasti ešte v roku 2005, na viacerých konferenciách na Slovensku vystúpila s prezentáciou komunitných aktivít českých knižníc a je plne informovaná o komunitných aktivitách slovenských knižníc. Situácia v Česku a na Slovensku je napriek tomu, že máme spoločný základ, dnes už rozdielna. Ako konštatovali účastníci stretnutia, rozdiel je v samotnom postavení slovenských a českých knižníc, v podiele finančných prostriedkov určených na nákup informačných zdrojov, ale aj v podpore aktivít pre čitateľov aj nečitateľov. Zriaďovatelia slovenských verejných knižníc si málo uvedomujú, aký informačný potenciál je v knižniciach zastúpený a koľko obyvateľov ho denne využíva. Zuzana Ježková navigovala knihovníkov na časovú os komunitných aktivít, v ktorej vyznačili odkedy začali vnímať aktivity v knižniciach ako komunitné, porovnávala jednotlivé aktivity a rozvíjala v účastníkoch komunitné myslenie. Pomocníčkou v diskusii jej bola Mgr. Helena Gajdušková, riaditeľka Masarykovej verejnej knižnice vo Vsetíne, ktorá do diskusie prispievala vlastnými skúsenosťami s realizáciou malých i väčších projektov.

Komunitné aktivity sú nadstavbou, ktorá nejde len po základných službách knižnice, ale posúva knižnicu bližšie k miestu pôsobenia.

Workshop neuzavrel tému komunitnej knižnice, skôr naopak, otvoril ju pre ďalšiu diskusiu. Ako na záver workshopu konštatovala Mgr. Ježková, musíme si tú svoju slovenskú komunitnú cestu vyšľapať sami, neurobí to za nás nikto iný. Veľmi radi nám na tejto ceste pomôžu svojimi skúsenosťami a dobrými radami.

Mgr. Zuzana Ježková, NK ČR

Mgr. Zuzana Ježková, NK ČR

Mgr. Zuzana Ježková, NK ČR

Mgr. Zuzana Ježková, NK ČR

Účastníci workshopu KOMUNITNÁ KNIŽNICA

Účastníci workshopu KOMUNITNÁ KNIŽNICA

Účastníci workshopu Komunitná knižnica

Druhý blok Komunitnej knižnice patril prezentáciám.

5 P komunitnej knižnice vo Vsetíne predstavila riaditeľka Masarykovej verejnej knižnice vo Vsetíne PhDr. Helena Gajdušková. Predstavila nielen knižnicu, ale aj jej základné princípy v 5 P, ktoré umožnili byť úspešnými žiadateľmi úspešných projektov: Priateľstvo-Partnerstvo-Príležitosť-Pomoc-Projekty-Peniaze-Počítače... Priblížila prítomným situáciu ako začali, ako sumarizovali svoje doterajšie skúsenosti s projektmi. Predstavila aktivity, ktoré v knižnici realizujú aj to, čo im priniesli: novú budovu, nových ľudí do týmu, nové vzťahy, partnerstvá, nové príležitosti, novú motiváciu, príležitosť sa vzdelávať. Zlepšilo sa ich postavenie v očiach verejnosti i zriaďovateľa, ale nepopierateľne im to prinieslo aj veľmi veľa práce. Na záver svojej prezentácie uviedla niekoľko konkrétnych príkladov aktivít, ktoré majú celomestský charakter, lekcie partnerstva, vzdelávanie nezamestnaných pre Úrad práce, lekcie informačnej gramotnosti pre materské centrum, pre špeciální školy atď. Najviac zaujal projekt „Seniori vítaní“, ktorý je zameraný na aktivizáciu seniorov. Téma účastníkov natoľko zaujala, že iniciovali venovať aktivitám so seniormi samostatný seminár.

Vystúpenie Mgr. Heleny Gajduškovej bolo mimoriadne zaujímavé a inšpiratívne. Jej skúsenosti s komunitnými aktivitami sa dajú použiť nielen v regionálnych či mestských knižniciach, ale aj v malých obecných knižniciach, kde môžu nabrať nový rozmer prospešný pre obec a občiansky život v nej.

Mgr. Helena Gajduskova, riaditelka Masarykovej verejnej knižnice vo Vsetíne

Mgr. Helena Gajduskova, riaditelka Masarykovej verejnej knižnice vo Vsetíne

Mgr. Helena Gajdušková, riaditelka Masarykovej verejnej knižnice vo Vsetíne

Knižnice Žilinského kraja zastupovala metodička Krajskej knižnice v Žiline Mgr. Zuzana Mjartanová. Ako metodička detailne spracovala všetky aktivity verejných regionálnych knižníc v kraji a vo svojej prezentácii predstavila tie, ktoré by mohli byť označené za komunitné. Mnohé z nich boli inšpiráciou pre ostatných účastníkov stretnutia.

Mgr. Zuzana Mjartanová, metodička Krajskej knižnice v Žiline

Jej vystúpenie v krátkosti doplnil PhDr. Milan Gonda z Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne, ktorý je členom pracovnej skupiny pre komunitné aktivity knižníc OKS SR.

Aktivity Staromestskej knižnice v Bratislave predstavila riaditeľka PhDr. Judita Kopáčiková. Knižnica oslávila tohto roku svoje jubileum, a tak sa súčasťou prezentácie stal aj film o činnosti a aktivitách knižnice, na ktorý sú pracovníci právom pyšní.

PhDr. Judita Kopáčiková, Staromestská knižnice v Bratislave

PhDr. Judita Kopáčiková, Staromestská knižnice v Bratislave

Košický kraj v komunitných aktivitách Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach zastrešovala riaditeľka knižnice PhDr. Klára Kernerová. Komunitné aktivity označila termínom netradičné aktivity, ktorých základ tvorí načúvanie verejnosti a spolupráca s partnermi.

Prešovský kraj bol zastúpený nielen riaditeľmi verejných regionálnych knižníc, ale aj knihovníkmi regionálnych, mestských a obecných knižníc. Knižnicu P. O. Hviezdoslava v Prešove prezentovala riaditeľka Mgr. Marta Skalková. Ich komunitné aktivity už prezentovali na odborných seminároch, medzi najzaujímavejšie patrí projekt Prešov číta rád, alebo najnovší projekt „Moje mesto – Prešov - Tvoje mesto“.

Účastníci stretnutia KOMUNITNÁ KNIŽNICA II.

Účastníci stretnutia Komunitná knižnica II.

Popoludnie vo vranovskej knižnici patrilo projektu v živej realite pod názvom „Najdrahšie sú vaše vrásky“. Na vyhodnotení projektu realizovaného počas mesiaca októbera sa stretli v knižnici deti a celebrity, ktoré opísali vo svojich príspevkoch. Našli ich vo svojich babičkách a dedkoch. Nádhernú atmosféru vzťahu vyčaril spevom a tancom detský folklórny súbor Cifroško, záver dotvoril spevom klub dôchodcov.

Z podujatia Najdrahšie sú vaše vrásky - komunitné podujatie v živej realite

Z podujatia Najdrahšie sú vaše vrásky - komunitné podujatie v živej realite

Z podujatia Najdrahšie sú vaše vrásky - komunitné podujatie v živej realite

Z podujatia Najdrahšie sú vaše vrásky - komunitné podujatie v živej realite

Podvečer patril Literátom vranovského regiónu a stretnutiu so spisovateľom Antonom Laučekom. Pozvanie na podujatie prijali mladí začínajúci autori aj obyvatelia mesta a regiónu.

Vyhodnotenie autorskej literárnej súťaže a stretnutie so spisovateľom

Vyhodnotenie autorskej literárnej súťaže a stretnutie so spisovateľom

Vyhodnotenie autorskej literárnej súťaže a stretnutie so spisovateľom

Druhý deň prezentovala Hornozemplínska knižnica konkrétne projekty, ktoré realizovala v roku 2008 a ktorými pokračuje na svojej ceste ku komunitnej knižnici. Nastúpila na ňu ešte v roku 2002, realizáciou projektu Knižnica ako komunitné centrum. Z prezentácií zaujal projekt KNIŽNICA V POHYBE, NEBOJTE SA INTERNETU, ale aj skúsenosti z letného čitateľského tábora, ktorého bola knižnica jedným zo spoluorganizátorov. Krátke prezentácie projektov sú dostupné na adrese http://www.vthk.sk/.

Projekt Komunitná knižnica, ktorý mal svoj začiatok aj tému v Poprade, nabral vo Vranove ďalší rozmer, doplnený o nové názory a skúsenosti. Stretnutie vo Vranove dalo priestor pre diskusiu, prezentáciu aj konkrétne komunitné projekty. Poskytlo možnosť porovnať české a slovenské komunitné knižnice na konkétnych aktivitách, na prezentáciách projektov, ktoré sa realizujú.

Veríme, že téma bude aktuálna aj v budúcom roku a prispeje k novým aktivitám knižníc, ktoré uspokojujú potrebu sociálnych kontaktov a komunikácie s kultúrnymi ľuďmi v kultúrnom prostredí.

Či sa knižnica rozhodneme kráčať komunitnou cestou, alebo nie, záleží predovšetkým na nej. Nie je to cesta ľahká a nezávisí na peniazoch, ale môže sa stať, že práve ona peniaze do knižnice prinesie, napríklad aj prostredníctvom úspešných projektov.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
ANTOLÍKOVÁ, Emília. Komunitná knižnica II.. Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 12 [cit. 2024-07-20]. urn:nbn:cz:ik-12977. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12977

automaticky generované reklamy
registration login password