Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Knihy, papír a knihovna Karla Čapka

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Knihy, papír a knihovna Karla Čapka

1 comments

O Karlu Čapkovi (1890–1938) jsme si mysleli, že víme všechno, ale není to pravda. Podnět k tomuto přesvědčení dali autoři Blanka Vorlíčková, Richard Khel a Petra Čechová, když na tuto všeobecně známou a našimi a zahraničními badateli dlouhodobě analyzovanou osobnost pohlédli nově „z hlediska knihy“.

V roce 2008 zpracovali fond unikátní a dosud neprobádané Čapkovy osobní knihovny (která čítala na 2000 svazků), což dalo vzniknout několika výstupům. Knihovna byla sepsána v rámci projektu „Informační systémy zpřístupňující knihovní celky osobností kultury jako součást národního kulturního dědictví“ financovaného z grantových prostředků Ministerstva kultury ČR zaměřeného na široké zpřístupnění informací o osobních knihovnách. V digitální knihovně, která byla v rámci projektu řešeného na Ústavu informačních studií a knihovnictví vytvořena, měli čtenáři poprvé možnost seznámit se s tímto unikátním fondem. Dnes mají možnost detailně zpracovaný a bohatě ilustrovaný katalog, obohacený o text charakterizující obsah fondu a stať týkající se čtenářství Karla Čapka číst v tištěné podobě.

Tento „knihovědný“ portrét Karla Čapka vznikl před několika lety mimo jiné i v rámci bakalářské práce Petry Čechové (obhájené taktéž na ÚISK FF UK). Jak před dvěma lety uvedl Richard Khel v hodnocení zmiňované práce, kontakt s knihovnou známého spisovatele byl sám o sobě inspirující: "Silný impuls z možnosti dotýkat se knih, jichž se kdysi dotýkal K. Čapek, listoval jimi, které si podepisoval, četl, studoval, v nichž podtrhával tužkou i perem, do nichž vpisoval slova, vkládal dopisy a lístky s poznámkami, jež dostával darem s dedikacemi, probírat se vydáními odborných i beletristických děl, z nichž si vypisoval pasáže, jež ho zaujaly a pak z nich citoval ve své tvorbě, se kladně projevil v celé práci P. Čechové a potvrdil, že takovéto zážitky ze styku s unikátními prameny jsou nenahraditelné".

Krom autorů z Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty UK (Mgr. Blanka Vorlíčková, Dr. Richard Khel) se na tvorbě tohoto knižního vydání podíleli akademická malířka Kateřina Řezáčová a šéfredaktor časopisu Papír a celulóza Miloš Lešikar.

Publikace Osobní knihovna Karla Čapka, která zahajuje celou připravovanou řadu takovýchto zpracování knihoven významných osobností našeho života (následovat bude Jaroslav Ježek, Prof. Jaroslav Heyrovský a další) v agilním Vydavatelství VŠCHT, byla připravena na své slavnostní představení odborné veřejnosti i běžným čtenářům dne 6. března 2012 v Národní technické knihovně v Praze 6. Na této akci pozdravila hojné účastníky vedoucí vydavatelství VŠCHT Eva Dibuszová, ředitel NTK Martin Svoboda a za ÚISK FF UK Richard Papík. Zajímavou a aktuální hlavní přednášku na téma Nová obhajoba knihoven a Karla Čapka pak přednesl historik Martin C. Putna.

V souvislosti s vydáním předmětné knížky musíme zmínit i finanční pomoc Informační služby – Energetika a. s., praktickou pomoc při zajištění tisku a vazby této knihy SŠ polygrafické v Praze - Letňanech a především velkoobchodu papírem Antalis, který věnoval odpovídající kvalitní papíry na vytištění této jedinečné publikace.

Zájem o představení knihy o knihovně Karla Čapka byl velký. Účastníci zaplnili všechna nabízená místa, na mnohé se místo k sezení nedostalo

Zájem o představení knihy o knihovně Karla Čapka byl velký. Účastníci zaplnili všechna nabízená místa, na mnohé se místo k sezení nedostalo.

Petra Čechová a Blanka Vorlíčková

Petra Čechová a Blanka Vorlíčková

O uvedení knihy měla zájem i pražská televize Metropol

O uvedení knihy měla zájem i pražská televize Metropol. Zástupce tisku zde hovoří s Evou Dibuszovou. Vlevo od ní ředitel Nár. technické knihovny, Ing. Martin Svoboda, vpravo pak doc. Richard Papík z Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Ředitel NTK Martin Svoboda ukazuje novou publikaci tisku

Ředitel NTK Martin Svoboda ukazuje novou publikaci tisku

Eva Dibuszová při představení knihy o osobní knihovně Karla Čapka

"Zájmové a profesní skupiny se dnes spíše uzavírají. Tento počin může aspoň trochu přispět k setkávání literátů, hudebníků či technik a přispět tak k vzájemnému obohacování," uvedla Eva Dibuszová při představení knihy o osobní knihovně Karla Čapka.

Doc. Richard Papík

Doc. Richard Papík: "Technologické prostředky, které máme dnes k dispozici, mohou na kulturu velmi dobře upozorňovat."

Historik Martin C. Putna

Historik Martin C. Putna přednesl strhující přednášku o povahových vlastnostech Čapka i jeho významu. "V knihovně Karla Čapka najdeme i knihy nerozřezané. Považoval za důležité je mít doma a obklopovat se jimi. Ukazuje se, že fyzická přítomnost knihovny u nás doma v domácnosti je jednou ze základních potřeb člověka. Každá knihovna je unikátní, natož knihovna spisovatele. A pokud člověk knihovnu nemá, něco z jeho života zmizí."

Martin C. Putna sklidil za svou přednášku bouřlivý potlesk. Poté debatoval s návštěvníky akce

Martin C. Putna sklidil za svou přednášku bouřlivý potlesk. Poté debatoval s návštěvníky akce.

Ředitel NTK Martin Svoboda a šéfredaktor časopisu Papír a celulóza Miloš Lešikar v družné debatě nad novou publikací

Ředitel NTK Martin Svoboda a šéfredaktor časopisu Papír a celulóza Miloš Lešikar v družné debatě nad novou publikací

Na výstavě se může návštěvník setkat i s prvky nových médií - naskenováním QR kódu získá doplňující informace

Na výstavě se může návštěvník setkat i s prvky nových médií - naskenováním QR kódu získá doplňující informace

Knihu si mohli návštěvníci nejen prohlédnout, ale i zakoupit

Knihu si mohli návštěvníci nejen prohlédnout, ale i zakoupit

Na stránkách publikace můžeme vidět titulní listy a bibliografické záznamy Čapkových knih a také jeho vepsané poznámky

Na stránkách publikace můžeme vidět titulní listy a bibliografické záznamy Čapkových knih a také jeho vepsané poznámky

Autogramiáda - Blanka Vorlíčková Autogramiáda - Richard Papík

Autogramiáda s Blankou Vorlíčkovou a Richardem Papíkem

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VORLÍČKOVÁ, Blanka a FARKAS, Pavel. Knihy, papír a knihovna Karla Čapka. Ikaros [online]. 2012, ročník 16, číslo 3 [cit. 2024-02-22]. urn:nbn:cz:ik-13838. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13838

automaticky generované reklamy

Máme zde 1 komentář

Během dnešního pohnutého dne jsem si spontánně vybavil přednášku Martina C. Putny na tomto Čapkově večeru. A ve svých poznámkách jsem vyhledal popisek k jedné z mých fotografií, který před rokem nebyl pod článkem použit. Připadá mi, že právě dnes nastala vhodná doba ho zmínit:

Martin C. Putna přednesl strhující přednášku o povahových vlastnostech i významu Čapka. Zmínil související společenské nálady ve společnosti tehdy a dnes; prohlásil například, že cítí, že se objevuje obdoba druhorepublikového fašismu. "Proto je třeba se k Čapkovi vracet. Můžete prohrát, ale je nezbytné proti takovým tendencím stát..."

P. Farkas