Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Knihovnické a informační systémy a služby na SOŠ profesora Švejcara v Plzni

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Knihovnické a informační systémy a služby na SOŠ profesora Švejcara v Plzni

0 comments
Anglicky
English title: 
Librarian and information systems and services at the secondary vocational school of Professor Švejcar
English abstract: 
<p>The Secondary Vocational School of Professor Švejcar has offered the Librarian and Information Systems and Services as one of the six branches since 2000/2001. The four-year full-time studies are finished with the final exam in Czech language, one foreign language, Information Technologies and Information Systems and Services. An important part of education are practical lessons. In the third form students can choose a specialization including Archivist, Librarian and Information Staff in which they receive professional training. </p> <p>The KISS – branch organizes a lot of events and excursions during the term. After finishing school a great number of students continue their studies at universities or other higer training schools.</p>
Střední odborná škola profesora Švejcara v Plzni poskytuje úplné středoškolské odborné vzdělání s maturitou v následujících oborech:
KódStudijní obor - denní studium
68-43-M/001 Veřejnosprávní činnost
75-41-M/003 Sociální péče – pečovatelská činnost
75-41-M/004 Sociální péče – sociálněsprávní činnost
72-41-M/004 Knihovnické a informační systémy a služby
78-42-M/003 Pedagogické lyceum – zaměření tělesná výchova
78-42-M/003 Pedagogické lyceum – zaměření živé jazyky

Zdroj: http://www.rod.pilsedu.cz/

Čtyřletý studijní obor s maturitou Knihovnické a informační systémy a služby (dále jen KISS) je na Střední odborné škole profesora Švejcara vyučován od školního roku 2000/2001 a za tuto dobu se stal jedním z profilujících oborů této školy. Jeho cílem je připravit středoškolsky odborně vzdělané pracovníky státního i soukromého sektoru na místa, kde je třeba pracovat se všemi druhy informací; vytvářet v nastupující knihovnické generaci nejen odborné znalosti a dovednosti, ale hlavně postoje nutné pro vykonávání informační profese.

Předměty:

Obor KISS zahrnuje jak všeobecně vzdělávací, tak odborné a volitelné předměty.

Všeobecně vzdělávací předměty

Český jazyk a literatura, dva cizí jazyky (AJ, NJ), občanská nauka, dějepis, matematika, biologie, chemie, fyzika, zeměpis, tělesná výchova, technika administrativy.

Odborné předměty

Informační management, informační a výpočetní technika, právní nauka, ekonomika, praxe, informační procesy a informační systémy a služby.

Maturitní předměty

Český jazyk a literatura, cizí jazyk, informační procesy, informační systémy a služby, praktická maturitní zkouška

Informační procesy (IP)

Obecným cílem předmětu je naučit žáky teoretickým základům a základním principům budování dokumentového fondu, zpracování všech typů dokumentů (identifikační i věcný popis) a informací pomocí výpočetní techniky.

Informační systémy a služby (IS)

Tento předmět rozšiřuje teoretický základ IP, přičemž se v první polovině studia zaměřuje na historii a vývoj knižní kultury a kulturních institucí u nás i ve světě, ve druhé polovině studia se orientuje na poskytování všech typů služeb a práci s odbornými informacemi a informačními zdroji.

Součástí výuky těchto předmětů jsou praktická cvičení ve specializovaných učebnách.

Volitelná zaměření oboru

Obor má tři zaměření:

  • Knihovnictví
  • Zpracování informací
  • Archivnictví

Z nich si žáci vybírají vždy na konci druhého ročníku. Dle možností školy se však otevírají vždy jen dvě ze tří možných zaměření. V letošním roce například maturovali studenti zaměření Knihovnictví a Zpracování informací, budoucí čtvrté a třetí ročníky mají zaměření Archivnictví a Knihovnictví.

Každé zaměření má kromě společných odborných i všeobecných předmětů také své vlastní předměty:

  • Knihovnictví: dějiny umění, práce se čtenářem, dětská literatura;
  • Zpracování informací: třetí cizí jazyk (FJ nebo RJ), zpracování hromadných dat, posílená výuka informační a výpočetní techniky;
  • Archivnictví: úvod do archivnictví, archivní dokumenty, spisová služba.

Praxe

Žáci během studia musejí absolvovat dva typy praktického vyučování a během svého studia na SOŠ tak poznat alespoň tři typy informačních institucí.

Prvním typem praxe je praxe průběžná, která probíhá během celého školního roku s hodinovou dotací čtyři hodiny týdně. Průběžnou praxi absolvují žáci 3. a 4. ročníků ve spolupracujících institucích v Plzni (za všechny bych ráda jmenovala např. Knihovnu města Plzně, Studijní a vědeckou knihovnu Plzeňského kraje, knihovnu ZČU, knihovnu Západočeského muzea, Městské informační centrum, Podnikový archiv Škoda Holding a.s. a další).

Praxe souvislá se realizuje ve dvou čtrnáctidenních termínech (květen, září) nejen v knihovnách a archivech (i když těch je nejvíce a patří jim náš velký dík), ale i v různých podnikových dokumentačních střediscích, informačních centrech, památkových ústavech, redakcích periodik aj. Studenti si velmi často vybírají instituce v místě trvalého bydliště (Rokycany, Dobřany, Blatná, Plasy, Domažlice…) a mnozí jsou ochotni za praxí i dojíždět např. do Prahy (Knihovna Národního muzea, Památník národního písemnictví).

Velmi rádi vidíme, že se naši studenti i absolventi těší na praxích dobré pověsti a rádi je také vidíme již jako absolventy právě v těchto institucích. O uplatnění studentů bohužel nemáme přesná data ohledně počtu úspěšně přijatých studentů na VŠ či o jejich uplatnění v oboru. Všeobecně však platí, že se vždy minimálně polovina žáků dané třídy dostane na VŠ nebo na nějakou vyšší odbornou školu, máme absolventy na ÚISK, i na jiných oborech FF UK, dále na FF i PF ZČU a dalších VŠ.

Vzhledem k tomu, že je každý rok otevírána jen jedna třída (tj. max. 30 žáků) pro obor KISS a počet žáků i vyučujících je relativně malý, stále se nám daří udržovat zde jakousi rodinnou atmosféru a pocit určité sounáležitosti. Díky tomu se také obor KISS stává i v rámci školy stále výraznějším.

Aktivity oboru v rámci školy

Již legendární je naše „Vánoční čtení“, nepřetržité mnohahodinové čtení beletrie, jehož se účastní většina studentů školy (škola má 600 žáků), propagační akce v rámci Týdne knihoven, např. Kreslení literárních hrdinů na chodník, celoměsíční propagování čtenářství v rámci BMI, dotazníkové akce atd. Mimořádný ohlas mezi studenty mělo věnování základního kamene nové budově Národní knihovny. Spolupracujeme s knihovnami v okolí a hlavně s informačním centrem a knihovnou školy; pořádáme exkurze do různých informačních institucí v celé ČR (k nejoblíbenějším patří samozřejmě Národní knihovna a veletrh Svět knihy).

Těší nás, že jsou žáci ochotni zapojit se i do mimoškolních aktivit, zajímají se o problematiku oboru, i že mají chuť pokračovat v dalším studiu, sami sebe vnímají jako součást komunity knihovníků a informačních pracovníků, a že se i po několika letech do své bývalé školy rádi vracejí.


Kontakt:
Střední odborná škola profesora Švejcara
Ředitelka školy - Mgr. Hana Hesová
Majerova 1
301 00, Plzeň
tel.: 377 422 838
e-mail: '; // -->

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
MAŘÁKOVÁ, Andrea. Knihovnické a informační systémy a služby na SOŠ profesora Švejcara v Plzni. Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 6 [cit. 2022-12-09]. urn:nbn:cz:ik-13345. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13345

automaticky generované reklamy
registration login password