Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Knihovnická dílna 2008

Čas nutný k přečtení
6 minut
Již přečteno

Knihovnická dílna 2008

0 comments

Ve dnech 23. a 24.dubna 2008 proběhla v malém sále Městské knihovny v Praze Knihovnická dílna. Tato akce, kterou již tradičně připravuje Sekce veřejných knihoven Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP), je příležitostí k setkání knihovníků z menších i větších knihoven, k výměně zkušeností i k získání informací o novinkách v oboru knihovnictví.

Úvodem přivítali knihovníky ředitel Městské knihovny v Praze RNDr. Tomáš Řehák a předsedkyně Sekce veřejných knihoven Mgr.Zdeňka Daňková.

První programový blok Veřejné knihovny v malých obcích připravila a moderovala Daniela Wimmerová (Městská knihovna Kaplice).

Téma bylo příležitostí připomenout změny, ke kterým dochází v současné době v řadě malých knihoven, a také význam, který při tom měla a má soutěž Knihovna roku. Díky navázání kontaktů SKIP se Spolkem pro obnovu venkova se podařilo vstoupit do soutěže Vesnice roku a včlenit do ní hodnocení obecních knihoven. Členy hodnotitelských komisí se stali zástupci regionálních organizací SKIP a díky jejich působení se postupně dařilo zvyšovat prestiž práce knihoven v očích jejich zřizovatelů. Vítězové z krajských kol Knihovny roku postupují do celostátního kola. Do roku 2002 byla Knihovna roku akcí SKIP, v roce 2003 se podařilo soutěž začlenit do systému státních cen a Knihovna roku je nyní státní cenou, kterou uděluje Ministerstvo kultury ČR.

Knihovny v malých obcích procházejí významnou přeměnou, řada z nich se postupně mění z půjčoven knih na kulturní a informační centra obcí, stávají se komunitními centry, která propojují dění v obci a rozvíjí společenský a kulturní potenciál. Při tom samozřejmě záleží na podpoře zřizovatele a na osobnosti knihovníka. Práce knihoven však nebývá vždy doceněná, mimo jiné i proto, že často nedokážou o své rozmanité činnosti informovat veřejnost.

V soutěži Knihovna roku 2007 v kategorii základní knihovna získala ocenění Obecní knihovna Bory (kraj Vysočina). Knihovnu, která v obci se 780 obyvateli vyvíjí všestrannou činnost od knihovnických a informačních služeb až po pestrou nabídku kulturních pořadů a komunitních aktivit pro všechny věkové skupiny, přiblížili knihovníci manželé Křížovi.

O organizaci soutěže Knihovna roku hovořila předsedkyně současné hodnotitelské komise Ministerstva kultury ČR Mgr. Marie Mudrová. Se zvýšením prestiže soutěže a jejím začleněním do státních cen nastala situace, kdy dochází k dalším nominacím mimo soutěž Vesnice roku a knihoven v celostátním kole je více, než je možné zvládnout navštívit při týdenní cestě ústřední soutěžní komise. Organizaci ústředního kola je třeba nastavit tak, že pokud je v kraji nominováno více knihoven, bude třeba požádat o pomoc metodické oddělení krajské knihovny a komisaře v krajském kole, aby knihovny posoudili a doporučili ústřední komisi do ústředního kola pouze jednu z knihoven.

Komunitní projekt Romaňi Kereka, oceněný zvláštní cenou v soutěži Knihovna roku 2007 v kategorii Informační počin, představila D. Vrchlabská z Knihovny města Ostravy. Projekt sice realizuje profesionální knihovna, nabízí ale zajímavý námět na spolupráci knihovny s národnostními menšinami.

Co venkovské knihovny umějí a mohou, to je název dnes již tadičních setkání malých knihoven (v letošním roce se bude setkání konat již počtvrté), které vznikly v návaznosti na soutěž Knihovna roku. První tři ročníky ve své prezentaci představila Daniela Wimmerová.

Setkání knihovníků nominovaných knihoven při vyhodnocení soutěže Knihovna roku v Zrcadlové kapli Klementina je vždy velmi pěkné a příjemné, ale přeci jen zde není prostor k výměně zkušeností a vzájemnému poznání. Nápad uspořádat setkání knihovníků malých knihoven se zrodil při první cestě komise Ministerstva kultury ČR, poprvé se uskutečnilo v obci Sedlnice, následovaly Kostomlaty a Havlíčkova Borová. Na přípravě a realizaci se podílí Sekce veřejných knihoven, knihovna, zajišťující regionální funkce v pořádající obci, to vše za grantové podpory Ministerstva kultury ČR. Uspořádání tohoto semináře patří k právu vítězné oceněné knihovny. Formou dílny účastníci zde získávají náměty pro svou další činnost, důležité je i poznání zajímavého kraje a navázání osobních přátelství.

Druhý programový blok prvního dne dílny Knihovna pro rodinu moderovala Mgr. Zlata Houšková (Národní knihovna ČR).

PhDr. B. Jozífková (DEMA a.s.) svůj příspěvek nazvala Rodina z pohledu veřejných knihoven. Prezentovala v něm modelový program slaďování profesního a rodinného života, který byl ověřován v Kraji Vysočina a vznikl v rámci Programu Iniciativy Společenství EQUAL.

PhDr. J. Kahabková (Agentura TIS) představila soutěž Podnik přátelský rodině.

Na jejich vystoupení navázala PhDr. I. Štrossová a informovala o činnosti Informačního a poradenského centra v Havlíčkově Brodě a o jeho spolupráci s veřejnými knihovnami.

Další velmi zajímavý příspěvek Domácí hospic Cesta domů a hospicová knihovna uvedla Mgr. Š. Ryšavá. Hospicová knihovna získala ocenění Knihovna roku 2006 v kategorii „Informační počin“.

V části Knihovnické dílny nazvané Knihovny přátelské rodině se svými prezentacemi představily knihovny, které obdržely ocenění Knihovna přátelská rodině:

  • Společnost přátelská rodině – PaedDr. V. Raška (Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově),
  • Smolíček, projekt na podporu dětského čtenářství – M. Vrbenská (Městská knihovna v Semilech),
  • Kdo si čte, nezlobí – Mgr. M. Dočkalová (Městská knihovna v Třebíči),
  • Knihovna A. Marka v Turnově – E. Kordová.

Druhý den dílny zahájil programový blok věnovaný public relations, který vedla Mgr. Jaroslava Štěrbová (Městská knihovna v Praze). V tomto bloku se mohli účastníci přesvědčit, že je stále co dohánět. Častým problémem knihoven je umění informovat o své práci. Příspěvek K. Hubertové (Knihovna města Hradce Králové) Já mám stránku, ty máš stránku (webovou) se zaměřil zejména na propagaci prostřednictvím webových stránek. Projekt Web pro malé knihovny získal cenu Knihovna roku 2007 v kategorii „Informační počin“.

Téma Cílové skupiny služeb veřejných knihoven přiblížila ve svém příspěvku Mgr. J. Štěrbová.

V závěrečném programovém bloku Aktuálně, aktuálněji… uvedla Mgr. Zlata Houšková několik příspěvků:

PhDr. R. Giebisch, PhD. (Vědecká knihovna v Olomouci), svůj příspěvek nazval Jak (ne)psát projekty knihoven. Čerpal ze svých zkušeností v práci v hodnotitelských komisích grantových programů a vyjmenoval dlouhou škálu nešvarů, které tyto projekty docela často obsahují.

B. Tauberová (Městská knihovna Sedlčany) vystoupila s příspěvkem Senioři vítáni. Představila v něm další komunitní projekt sedlčanské knihovny, který navazuje na dosavadní aktivity a dále je rozvíjí.

Mgr. M. Mudrová (Městská knihovna v Chebu) přiblížila zkušenosti z kurzu trénování paměti při práci knihovníků s veřejností. Zapojení knihoven zde dává další možnost při práci např. se staršími uživateli.

PhDr. V. Richter (NK ČR) představil projekt „Kopie obálek a anotací v katalozích“, který vychází z potřeb knihoven poskytnout uživatelům co nejúplnější informace o knihách a možnosti prezentovat své katalogy co nejlépe. Úspěšná jednání s řadou nakladatelů a prodejců literatury poskytují možnost učinit databáze katalogů knihoven daleko lákavějšími.

Mgr. L. Zemánková (NK ČR) své vystoupení nazvala Nové služby, noví uživatelé – nová statistika. Změny ve statistice, které připravuje NIPOS ve spolupráci s odborem knihovnictví NK ČR a pracovní skupinou metodických oddělení krajských knihoven, vycházejí se změněné situace při zajišťování služeb, potřeb knihoven dokládat výsledky při jednání se zřizovateli, změn technologií i legislativy. Nová statistika má být realizována od roku 2009 a již letos je třeba se na ni připravit.

Mgr. Zlata Houšková (NK ČR) prezentovala organizační pokyny k druhému ročníku soutěže dětských oddělení knihoven Kamarádka knihovna.

Většina prezentací z Knihovnické dílny jsou vystaveny na webových stránkách Sekce veřejných knihoven SKIP.

Poděkování za organizaci a úspěšný průběh dílny patří všem pořadatelům, jmenovitě pak Mgr. Ladislavě Zemánkové a Bedřišce Štěpánové z Národní knihovny ČR.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
DAŇKOVÁ, Zdeňka. Knihovnická dílna 2008. Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 6 [cit. 2023-11-30]. urn:nbn:cz:ik-12851. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12851

automaticky generované reklamy
registration login password