Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Knihovníci z vysokých škol se sešli v Brně

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Knihovníci z vysokých škol se sešli v Brně

0 comments
Autoři: 

Stalo se již tradicí, že se knihovníci vysokoškolských knihoven naší republiky scházejí jednou do roka na poradě, a to průběžně v různých vysokoškolských centrech - navštívili již Plzeň, Pardubice, Olomouc, Ostravu. Kromě projednání odborného programu tak mají možnost poznat i různá města a různé knihovny.

Letošní celostátní porada vysokoškolských knihoven (resp. knihovníků vysokých škol) se konala ve dnech 17. - 18. října v Brně. Hostiteli 160 knihovníků z celé republiky byli tentokrát Mendelova zemědělská a lesnická univerzita (MZLU) a Stavební fakulta Vysokého učení technického.

První den jednání probíhal v aule MZLU. Po přivítání prorektorem MZLU doc. ing. Miroslavem Havlíčkem, CSc. začal pracovní program porady.
Zprávu o vysokoškolských knihovnách v roce 2000 přednesla PhDr. Barbora Ramajzlová, předsedkyně oborové sekce pro vysokoškolské knihovny Rady vysokých škol. Informovala o novém funkčním období Rady vysokých škol od ledna 2000, s tím souvisí i programové prohlášení Rady a nové složení oborové sekce. Zasvěceně komentovala ukazatele knihovnické statistiky. Z činnosti knihoven zdůraznila aspekty zpřístupňování (knihovních fondů, elektronických informačních zdrojů), sdílení (knihovních fondů - VPK, elektronických informačních zdrojů - konsorcia), navigace (významná funkce knihovníka; formy, metody, způsoby).

O programu Státní informační politiky ve vzdělávání referoval Dr. Tomáš Pitner z Masarykovy univerzity v Brně.

PhDr. Vít Richter (Národní knihovna) přiblížil programy VISK (Veřejné informační služby knihoven) a informoval o současném stavu návrhu zákona o veřejných knihovnických a informačních službách. Problematice služeb knihoven ve vztahu k autorskému zákonu se věnoval ing. Martin Svoboda, ředitel Státní technické knihovny.

V panelové diskusi na téma Založíme Asociaci akademických knihoven? se debatovalo, zda zřídit takovou společnou platformu pro vysokoškolské knihovníky (návrh dr. Hladkého přednesený na loňské poradě v Ostravě) a jakým způsobem (složitost právních, obsahových, personálních aspektů).

V bloku Prezentace zúčastněných firem se představili známí dodavatelé informačních fondů či technologií pro knihovny (Albertina icome Praha, SEFIRA, KP-SYS, 3M, ITS, SUWECO), kteří spolu s dalšími firmami měli v prostorách školy své stánky.

Informační centrum MZLU představil ing. Jiří Potáček, CSc. a pozval přítomné k jeho prohlídce.

Večerní zasedání s rautem bylo tradičně příležitostí k neformálním kontaktům a jednáním.

Druhý den probíhalo jednání v aule Stavební fakulty VUT. Účastníky pozdravil proděkan pro automatizaci doc. RNDr. Miloslav Švec, CSc. a vedoucí knihovny Marie Davidová (z časových důvodů nepřednesla připravený příspěvek o knihovnicko-informačních službách fakultní knihovny, pozvala účastníky k její prohlídce).

Byly předneseny další zajímavé odborné příspěvky:

  • Konsorciální elektronické informační zdroje v akademické sféře ČR (RNDr. Miroslav Bartošek, CSc., ing. Jaroslav Šilhánek, CSc.) - referát shrnující současný stav, kdy k výraznému pokroku došlo díky programu MŠMT ČR "Informační zdroje pro výzkum a vývoj".
  • Další vzdělávání knihovníků v ČR (RNDr. Daniela Lošťáková) - jde především o výukové centrum MOLIN, podporované Open Society Fund, a nový program VISK 2 Ministerstva kultury ČR.
  • Elektronické dizertace on-line na MU (Mgr. Zuzana Řepišová) - informace o realizovaném projektu.
  • Informační výchova - pokračujeme (PhDr. Ludmila Tichá) - o výsledcích činnosti pracovní skupiny.
  • Hodnocení dostupných knihovnických systémů z pohledu parlamentní knihovny (Anna Lhotská) - rekapitulace dvou let neúspěšného výběru nového knihovnického systému.
  • Národní autority a vysokoškolské knihovny (PhDr. Zdeněk Bartl)

Všechny přednesené příspěvky budou publikovány ve sborníku.

Účastníci porady se shodli na následujících závěrech (které byly vydány jako "Usnesení celostátní porady knihovníků vysokých škol):

V rámci programu porady byly pro účastníky zajištěny exkurze na staveniště nové budovy Moravské zemské knihovny a do Ústřední knihovny Právnické fakulty Masarykovy univerzity jakož i prohlídka arboreta MZLU.

Celostátní porada měla zdařilý průběh jak po organizační, tak po obsahové stránce. V roce 2001 se vysokoškolští knihovníci sejdou opět v Brně, hostitelem bude ústřední knihovna Vysokého učení technického.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BROŽEK, Ivo. Knihovníci z vysokých škol se sešli v Brně. Ikaros [online]. 2000, ročník 4, číslo 9 [cit. 2024-02-24]. urn:nbn:cz:ik-10631. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10631

automaticky generované reklamy