Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Knihovna roku 2007

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Knihovna roku 2007

0 comments
Autoři: 

Dne 4. října 2007 se v Zrcadlové kapli pražského Klementina konala slavnostní akce, při které byla předána cena Ministerstva kultury ČR, Knihovna roku 2007, a zároveň byly uděleny i další ceny a ocenění za významné knihovnické počiny. Akci moderovala Zlata Houšková, a mezi významnými hosty byli kupříkladu ředitel Národní knihovny ČR Vlastimil Ježek, předseda Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR Vít Richter, či členka Vědecké rady Akademie věd Helena Illnerová. Původně měl dorazit i ministr kultury Václav Jehlička, ale omluvil se, a tak ho zastoupil jeho první náměstek, pan František Mikeš.

Protože vyhlášení proběhlo už před nějakým časem, a řada z vás jistě četla kupříkladu tiskové zprávy, vrhneme se rovnou na výsledky. Hlavní cenu (a odměnu ve výši 70.000 Kč) v kategorii „základní knihovna“ získala Obecní knihovna Bory z kraje Vysočina. Dalšími oceněnými v této kategorii byla Místní knihovna ve Všechovicích (Olomoucký kraj) a Obecní knihovna z Vidče (Zlínský kraj). V kategorii „informační počin“ se na prvním místě umístila Knihovna města Hradce Králové (Královéhradecký kraj), a opět obdržela příjemnou finanční odměnu. Zvláštní ocenění v téže kategorii bylo přiděleno Knihovně města Ostravy (Moravskoslezský kraj).

Vyhlášení první ceny, v pozadí jásá pan Vít Richter

Vyhlášení první ceny, v pozadí jásá pan Vít Richter

Co se týče cen pro „základní knihovny“, hlavním kritériem byla zejména komunitní funkce knihoven. Půjčování knih, správa fondů, zpřístupňování informací a podobně, to jsou všechno činnosti, které musí vykonávat každá knihovna; ovšem v soutěži Knihovna roku byl kladen hlavní důraz především na vztah knihovny a jejích uživatelů. Kupříkladu vítězná Obecní knihovna Bory (www.bory.cz) zřizuje mimo jiné videotéku, provozuje „Klub dobré pohody“, vede kroužky a herny pro děti a mládež, a stranou nezůstávají ani senioři, pro které jsou pořádány různé akce. Vítězné knihovny se tedy nestarají jen o své čtenáře, ale aktivně se zapojují do života celé obce.

Knihovna města Hradce Králové si odnesla pomyslné vavříny za projekt „Šablona webu pro malé knihovny“. Jedná se koncept systému, ve kterém si mohou knihovny vytvořit vlastní internetové stránky, a tyto si následně přizpůsobit podle svých představ a potřeb. Jednoduchost vlastní administrace umocňuje i vydání uživatelské příručky. Jednotlivé internetové stránky využívají hostingu webzdarma.cz, takže odpadají další náklady spojené s vlastní doménou. Adresy takto vytvořených knihoven jsou obvykle ve formátu http://www.knihovnaXXX.wz.cz nebo http://www.knihovnaXXX.webz.cz (přičemž „XXX“ pochopitelně zastupuje jméno knihovny).

Ačkoliv byla „Šablona webu pro malé knihovny“ původně určena primárně menším knihovnám okresu Hradec Králové (resp. knihovnám obcí do 1.500 obyvatel), projekt se stal záhy velmi populárním a rozšířil se i do dalších knihoven po celé České republice. Podle statistik platných k 13.7.2007 uzavřelo smlouvu s Knihovnou HK v rámci projektu Šablony webu již 204 knihoven z osmi krajů ČR. V současnosti je toto číslo mnohem vyšší (pohybuje se kolem tří set), a určitě ještě poroste. Je tedy jasné, že si Knihovna města Hradce Králové své vítězství plně zaslouží.

O návštěvníky nebyla v Zrcadlovém sále nouze

O návštěvníky nebyla v Zrcadlovém sále nouze

Zvláštní ocenění pro Knihovnu města Ostravy bylo uděleno za projekt „Romaňi Kereka – Romský kruh“. Jedná se o vybudování veřejné knihovny a komunitního centra se zaměřením na romské obyvatelstvo. Mezi hlavní cílové skupiny patří děti předškolního a mladšího školního věku, matky na mateřské dovolené, a v podstatě romská rodina jako celek. Jak se uvádí i v průvodní dokumentaci, knihovna funguje též jako metodické informační centrum o Romech a pro Romy. Partnery projektu je Goethe Institut Praha, Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a Ostravská univerzita.

Součástí slavnostní akce nebylo jen předávání finančních cen a diplomů, ale dostalo se i na kulturní program. Kupříkladu pan Alois Švehlík, člen činohry Národního divadla, přednesl zajímavý proslov o významu knihoven, vystoupilo pěvecké trio Makabara (z Konzervatoře Jana Deyla) s několika písněmi, a na varhany v průběhu slavnosti hrála paní Eliška Bastlová. To vše bylo propojené klasickou „one-woman show“ v podání již zmíněné Zlaty Houškové. Po skončení oficiální části se hosté (a nebylo jich rozhodně málo) přesunuli do budovy Národní knihovny, kde proběhl závěrečný raut. Na úplný závěr bych ale rád připomněl (stejně jako v případě soutěže Kamarádka knihovna), že co se zúčastněných knihoven týče, není vítězů a poražených; ale jen vítězů – pouze někteří z nich jsou ještě o chloupek vítěznější… ;-)

Umělecký přednes v podání Aloise Švehlíka

Umělecký přednes v podání Aloise Švehlíka

Ředitel Národní knihovny Vlastimil Ježek

Ředitel Národní knihovny Vlastimil Ježek

Útok fotografů na zástupce oceněných knihoven

Útok fotografů na zástupce oceněných knihoven

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
RYLICH, Jan. Knihovna roku 2007. Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 11 [cit. 2020-08-11]. urn:nbn:cz:ik-12644. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12644

automaticky generované reklamy
registration login password