Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Knihovna Psychologického ústavu Akademie věd ČR

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Knihovna Psychologického ústavu Akademie věd ČR

0 comments
Poznámka redakce: Text je zprávou z exkurze, kterou 17. dubna 2009 uspořádala pražská organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR.

Knihovna sídlí v komplexu budov kláštera svatého Jiljí v Husově ulici na Starém Městě pražském. Na rozdíl od dalších zde umístěných knihoven ústavů Akademie věd – knihoven ústavů filozofie, sociologie a dějin umění - je situována do přízemních prostor průčelí budovy. Kolem ní proudí den co den davy turistů, aniž by věděly, jaké poklady se skrývají za výlohami s vystavenými výtvarnými díly. Jedná se mimochodem o velmi kreativní využití volného prostoru, neboť na základě smlouvy zde avantgardní umělci vystavují svá díla vždy po dobu 1 měsíce a úhradou za pronájem prostor je pravidelné mytí výloh v jedné z nejprašnějších ulic Prahy. Další výhodou jsou měsíčně obměňované expozice uměleckých předmětů a v neposlední řadě i užaslé tváře zájemců o tyto předměty, kteří místo do rušné galerie vstoupí do klidných prostor knihovny.

Knihovní fond čítá přibližně 17 tisíc knih a cca dvě desítky odborných periodik. Fond je profilován dle výzkumných záměrů ústavu a je zaměřen především na oblast kognitivní psychologie, psychologii osobnosti, psychologii zdraví a metodologii psychologických výzkumů. Knihovna dále svým uživatelům zpřístupňuje řadu databází a online zdrojů.

Materiály do fondu jsou získávány nákupem, a to především z grantových prostředků jednotlivých výzkumníků, dále pak dary nebo i výběrem knih z odepsaných fondů jiných knihoven. Periodika jsou opatřována převážně výměnou za časopis Československá psychologie, který má impakt faktor 0,133 (2007). Časopis vychází od roku 1957.

Stavění fondu je podle signatur, které kopírují přírůstková čísla. Z prostorových důvodů je fond umístěn v kompaktních regálech, ve volném výběru je jen sbírka příručkové literatury a aktuální periodika. Prostor knihovny je s ohledem na všechny funkce, které plní (sklad, studovna, referenční centrum, pracovna zaměstnanců), enormně malý, nepůsobí však rozhodně neútulně, přeplněně ani neosobně.

Uživatelé k hledání konkrétních titulů využívají souborný katalog knihoven ústavů Akademie věd (dílčí báze Psychologického ústavu). K dispozici je také naskenovaný lístkový katalog z let 1967-98.

Fondy jsou přístupné jak prezenčně, tak především absenčně. Využívají je nejen zaměstnanci ústavu a pracovníci celé Akademie věd, ale i studenti a profesoři katedry psychologie UK a další odborná veřejnost. Celkem má knihovna v současné době 970 registrovaných uživatelů. Knihovna je otevřena pro veřejnost po, út, čt 13-16 a st, pá 9-11 hod. Samotné pracoviště ústavu je v budově v ulici Politických vězňů. Pro knihovníky i pro pracovníky ústavu to znamená minimálně půlhodinovou procházku, pokud potřebují rychle předat materiály z knihovny na pracoviště nebo naopak. Zájemcům o historii Psychologického ústavu doporučuji následující webové stránky: http://www.psu.cas.cz/.

O provoz knihovny se starají dvě knihovnice. V současné době kromě své každodenní agendy – MVS, MMVS, katalogizace, akvizice, bibliograficko-informačních služeb, prezenčních a absenčních výpůjček – věnují hodně času evidenci publikační činnosti pracovníků ústavu Akademie věd (ASEP). Ročně pracovníci ústavu vyprodukují cca 100 odborných článků a publikací.

Během exkurze jsme se dozvěděli i plány do budoucna – kolegyně se chystají zpracovat do elektronického katalogu darovanou knihovnu dr. Sedlákové. Tento dar zahrnuje kromě cenných psychologických publikací i řadu unikátních materiálů z dob počátků kybernetiky. Chtějí co nejdříve vytvořit vlastní webové stránky, upravit výpůjční dobu knihovny tak, aby více vyhovovala uživatelům a připravuje se i řada dalších novinek.

Článek sepsala a za umožnění návštěvy knihovny děkuje Lenka Bělohoubková.

Účastníci při exkurzi v knihovně Psychologického ústavu AV ČR, v.v.i.

Účastníci při exkurzi v knihovně Psychologického ústavu AV ČR, v.v.i.

Účastníci při exkurzi v knihovně Psychologického ústavu AV ČR, v.v.i.

Účastníci při exkurzi v knihovně Psychologického ústavu AV ČR, v.v.i.

Účastníci při exkurzi v knihovně Psychologického ústavu AV ČR, v.v.i.

Účastníci při exkurzi v knihovně Psychologického ústavu AV ČR, v.v.i.

Fotografie (autorkou je Linda Skolková) jsou také k dispozici na Facebooku, konkrétně na stránkách skupiny Pražská organizace SKIP.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BĚLOHOUBKOVÁ, Lenka. Knihovna Psychologického ústavu Akademie věd ČR. Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 6 [cit. 2024-07-20]. urn:nbn:cz:ik-13189. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13189

automaticky generované reklamy