Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Knihovna Právnické fakulty Univerzity Karlovy rok po povodni 2002

Čas nutný k přečtení
6 minut
Již přečteno

Knihovna Právnické fakulty Univerzity Karlovy rok po povodni 2002

0 comments
Autoři: 
Rubrika: 

Knihovna Právnické fakulty je jednou ze tří knihoven Univerzity Karlovy v Praze, které byly zasaženy a silně poškozeny povodní v srpnu 2002. Dalšími dvěma jsou Knihovna Matematicko-fyzikální fakulty a Středisko vědeckých informací Fakulty sociálních věd [poz.red.: MFF UK a FSV UK budou popisovat svoje zkušenosti s povodní v listopadovém a prosincovém čísle Ikara]. Příprava na povodeň byla obdobná jako ve všech ostatních postižených knihovnách. Všichni, kdo zrovna nebyli na dovolené, vyklízeli nejspodnější regály a věřili, že zachraňují, co se dá. Ještě ve chvíli, kdy bylo nařízeno opuštění objektu, byla přesouvána část sbírky starých tisků. Na základě dostupných informací nikdo nepředpokládal škodu, která byla způsobena o pár dnů později. Ačkoliv budova Právnické fakulty stojí přímo na břehu Vltavy, až do kulminace hladiny voda do objektu nepronikla. Nově osazená protipovodňová vrata chránící chodbu vedoucí z náplavky do budovy nápor vody vydržela. K zaplavení druhého suterénu, kde se nacházel hlavní sklad knihovny, došlo až při poklesu Vltavy, a to nikoliv přelitím vody přes komunikaci, ale spodní vodou. Voda dosáhla výše 150 cm a bezprostředně zničila asi dvě třetiny uložených knih. Horké počasí podpořilo rychlý růst plísní a zvýšení nevratných škod na knihovním fondu. Celkem je ztráta odhadována na 150 000 svazků, což je polovina původního fondu. Ztráty jsou o to bolestnější, že Knihovna Právnické fakulty UK je největší veřejně přístupnou právnickou knihovnu v České republice a z hlediska složení knihovního fondu i knihovnou ojedinělou.

Záchranné práce byly zahájeny okamžitě, jakmile krizový štáb povolil vstup do objektu a mohla být odčerpána voda. Počáteční situaci komplikovala nefunkčnost základních energetických zdrojů a telekomunikačních zařízení. V prvních dnech probíhaly práce v mimořádně obtížných podmínkách, bez elektrické energie, pitné vody, ochranných pomůcek a s minimálním kontaktem s okolním světem. Jediné spojení s civilizací zajišťovaly mobilní telefony. Vážným problémem byl i kolaps kompaktních regálů, které voda zdeformovala a které byly otevřeny až po zásahu dodavatelské firmy týden po povodni. Vynášení suchých knih a likvidace zničených svazků trvala čtrnáct dnů nepřetržité práce ve dvou směnách. Záchranných prací se zúčastnily téměř dvě stovky lidí z řad zaměstnanců, učitelů, studentů i dobrovolníků (především z organizace Člověk v tísni). Zachráněné knihy byly nejprve umístěny do největší přednáškové místnosti v budově a poté byla většina z nich převezena do skladiště, které bezplatně poskytla Policejní akademie ČR. Zbytek zůstal na různých místech na fakultě a dnes je provizorně uložen v plechových skříních na chodbách. Asi 1500 svazků historické právní literatury bylo zmraženo a následně vysušeno technologií mikrovlnného ohřevu. Mrazírenské kapacity velmi ochotně a bez nároku na finanční úhradu nabídly firmy World Courier z Prahy a Maren s.r.o. z Jičína.

Od prvního dne jsme vnímali vysokou míru solidarity z našich profesních kruhů. Kolegové z Národní knihovny nás průběžně kontaktovali s nabídkami pomoci, jiní pomáhali fyzicky při vyklízení skladu, další nabídli knižní dary. Tato účast je nezapomenutelná a - třebaže rok poté – opět za ni děkuji i touto cestou.

Velká voda zasáhla hlavní sklad umístěný ve druhém suterénu, studovny a menší sklady ve vyšších podlažích zůstaly naštěstí nedotčeny. Proto mohla být knihovna velmi brzy (30.9.2002) znovu otevřena v původních otevíracích hodinách (62 hodin týdně) pro všechny kategorie uživatelů, včetně právnické i neprávnické veřejnosti. Kvalita služeb je samozřejmě poznamenána skutečností, že knihovní fond byl téměř z poloviny zničen a jeho zachráněná část je umístěna mimo budovu fakulty. Snažíme se uspokojit požadavky uživatelů v maximální možné míře a vzniklé mezery překlenout např. meziknihovní výpůjční službou, případně odkazem na jinou knihovnu. V tomto ohledu nám velmi účinně pomáhá Parlamentní knihovna zápůjčkami historické právní literatury ze svého depozitáře.

Obnova Knihovny PF UK je velmi důležitým a náročným úkolem a je zřejmé, že půjde o běh na dlouhou trať. Cílem je rekonstruovat knihovnu jako významné oborově specializované informační pracoviště, nikoliv pouze jako fakultní knihovnu sloužící výhradně potřebám výuky. K tomu bude potřeba nemalých finančních prostředků, ale také soustředěného úsilí a podpory nejen zaměstnanců knihovny. Vrcholné orgány fakulty věnují problematice knihovny příslušnou pozornost a považují ji za jednu ze současných priorit školy. Koncem minulého roku byly kolegiem děkana i akademickým senátem přijaty teze Programu obnovy Knihovny PF UK, které definují postup a časový plán rekonstrukce rozpracované do roku 2007. Kromě toho byla děkanem ustavena komise pro obnovu knihovního fondu, která je poradním orgánem děkana ve věcech obnovy knihovny a zároveň plní koordinační funkci při naplňování programu obnovy. Jejími členy jsou učitelé, knihovníci a zástupci ekonomického a hospodářského vedení fakulty. Hlavními tématy jednání jsou v současné době především akviziční politika a prostorové zajištění knihovny. Důležitým úkolem je i dohled nad efektivním a účelným vynakládáním finančních prostředků darovaných fakultě na zmírnění povodňových škod.

Obnova knihovního fondu předpokládá důkladné zmapování jeho současného stavu a zjištění ztracených titulů, které je třeba doplnit. V zákulisí knihovny, aniž si to čtenáři uvědomují, probíhá revize zachráněných publikací, kontrola katalogů, ověřování a sestavování seznamů. Jako velmi dobrá se ukázala spolupráce s katedrami, které zpracovaly soupisy stěžejní literatury, jež bude v knihovně příslušné obory reprezentovat. Zároveň personál knihovny prověřuje , k jakým ztrátám došlo v tzv. zlatém fondu české právní vědy a připravuje soupisy hledané literatury, kterou bude třeba doplnit dary nebo antikvárními nákupy. Nejvážnějším problémem obnovy knihovny je však otázka prostoru. Dvě nezávislé odborné expertizy vyloučily možnost uložení knih zpět do původních prostor a proto je hledání jiného řešení nejdůležitějším a zároveň nejtěžším současným úkolem. Bez dostatečně prostorných a rychle dostupných skladů nemůže knihovna nikdy dosáhnout své původní funkce a potřebné kvality služeb. Proto je podmínkou, aby uvažované varianty byly situovány do budovy fakulty. Je zřejmé, že vyřešení prostorového problému knihovny nebude nijak rychlé a že je třeba počítat s realizací nikoliv v průběhu měsíců, ale roků. Do té doby je nutné najít únosné provizorium, aby knihovna mohla umístit průběžně zvyšovaný přírůstek, přijímat dary a poskytovat plný rozsah svých služeb.

Právnická fakulta v současnosti pracuje na obnově své knihovny jako respektovaného informačního pracoviště oboru. Je potěšitelné, že se na ní podílejí jednotlivá fakultní pracoviště i významní jednotlivci, kteří společně, i když ne vždy jednoduše, hledají vhodná řešení. Obdivuhodný je i zájem mimofakultní veřejnosti. Od samého začátku přicházejí finanční příspěvky a knižní dary ze zahraničních univerzit a ústavů, od příslušníků právního stavu doma i v zahraničí. Vážíme si všech příspěvků a všem, kdo přispěli jakýmkoliv způsobem, je třeba poděkovat. Na tomto místě bych ráda zmínila iniciativu SKIPu „Pomoc knihovnám“, která měla silný solidární a motivační náboj.

Události loňského léta byly doslova šokující. Vodní živel neodnesl jenom knihy, ale také jistotu, že knihovna je dobudovaná a pro příští desítku let dokončená. Vždyť v době povodně jsme mohli slavit pět let od ukončení generální rekonstrukce. Na druhé straně

jsme si díky katastrofě uvědomili, že nic není definitivní a že při péči o fond nejde jen o jeho akvizici, zpracování, uložení a zpřístupnění, ale i o jeho účinnou ochranu a dlouhodobé uchování. Do budoucna se už provždy budeme pohybovat ve změněné realitě. Pravděpodobně budeme věnovat větší pozornost obsahové stránce fondu, definování jeho nenahraditelných součástí a způsobům jejich ochrany. Zároveň si začínáme uvědomovat, že jakkoliv byly události loňského roku nepříznivé, je možné využít je i jako šanci a výzvu. Zda se nám to podaří, to v budoucnosti posoudí naši uživatelé.

Ilustrační fotografie: http://knihovna.prf.cuni.cz/!zkusebni/galerie_povoden/

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
MOUCHOVÁ, Jana. Knihovna Právnické fakulty Univerzity Karlovy rok po povodni 2002. Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 10 [cit. 2024-07-19]. urn:nbn:cz:ik-11421. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11421

automaticky generované reklamy
registration login password