Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Knihověda?!

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Knihověda?!

0 comments
Podnázev: 
Představení studijního oboru na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
Anglicky
English title: 
Book Studies?!
English subtitle: 
Presentation of a study programme at the Faculty of Arts, Charles University in Prague
English abstract: 
<p>This article presents study M.A. programme at the Faculty of Arts, Charles University in Prague. This study programme called &quot;Book Studies&quot; has been released from the academic year 2007/2008 and this year welcomes new students to apply.</p>

Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy s radostí oznamuje, že se pro školní rok 2007/2008 opět otevírá v navazujícím magisterském studiu v rámci programu informačních studií a knihovnictví specializace KNIHOVĚDA.

Knihovědné studium má v našich zemích poměrně dlouhou tradici. Již v roce 1927 byly zahájeny tzv. Tobolkovy kurzy, které měly převážně historický a knihovědný charakter. Po druhé světové válce však byl studijní program zaměřen jiným směrem, a tak byly v letech 1952-1989 vyučovány pouze jednotlivé knihovědné předměty. K velké změně došlo po roce 1989, kdy byl zásadně změněn studijní program a vyprofilovaly se tři zaměření studia – informační, knihovnické a knihovědné. Od té doby bylo zaměření otevíráno vždy jednou za několik let a navštěvovali je studenti vždy z několika ročníků najednou. To by se mělo nyní změnit. Rádi bychom, aby knihověda byla otevírána každý rok.

Chceme, aby knihověda byla otevřeným oborem, který se nezaměřuje jen na výchovu správců historických fondů. Chceme ji otevřít i dalším oborům, jako je například historie, bohemistika, etnologie atd., ale také například informatika nebo nová média. Své místo zde najdou jak lidé humanitně orientovaní, kteří se chtějí zaměřit spíše na historii, tak lidé zaměření technicky nebo dokonce zastánci nových technologií. Snažili jsme se, aby předměty ve studijním plánu pokrývali celou škálu teoretických i praktických problémů a aby si zde našel své místo každý, ať se již zaměřuje na práci s historickými fondy či by rád v budoucnu tyto fondy digitalizoval a za pomoci nových technologií zpřístupňoval badatelům. Předměty jsou jednak teoretické, dále pak metodické a v neposlední řadě také praktické. Naším cílem je, aby se student v co největší možné míře seznámil se starými tisky, a to jak vlastní prací s nimi, tak také prostřednictvím exkurzí do různě profilovaných historických fondů knihoven, ale i do historických sálů knihoven nebo moderních depozitářů. Studijní program je navíc koncipován tak, že si studenti mohou výběrové přednášky sami profilovat dle svého vlastního zájmu. Uplatnění knihovědce v praxi je v současné době velmi různorodé, a proto jsme při přípravě osnov kladli mimořádný důraz na skladbu jednotlivých předmětů a velkou šíři uplatnění. Na druhou stranu je však velmi důležité, aby absolvované předměty daly studentům teoretický i praktický základ pro jejich další práci a netvořily jen nesourodou sbírku možných podnětů. Snažili jsme se, aby student získal integrovaný pohled na problematiku historických fondů v celé její škále.

Mezi hlavní předměty, se kterými se student setká patří Dějiny knihtisku, Dějiny knihoven od starověku do současnosti, Bibliografické prameny ke studiu starých tisků, Katalogizace starých tisků a identifikační formáty, Logistika historických knižních fondů, Základy pomocných věd historických, Základy novověké paleografie, Kodikologie a dějiny rukopisných fondů, Nauka o starých tiscích, Nauka o ilustraci a knižní vazbě, Tištěná kniha 19. a 20. století, Vzhled moderní knihy, Dějiny nakladatelství a knižní distribuce, Elektronické systémy kulturního dědictví, Digitalizace v knihovnách, Ochrana novodobých knihovních fondů 19. a 20. století. To vše doplněné exkurzemi, praxí a jazyky. Podrobnější informace o jednotlivých předmětech studijního programu nebo zaměřeních je možné nalézt na stránkách Ústavu informačních studií a knihovnictví.

Studium knihovědy je vhodné i pro pracovníky z praxe, kteří nemají knihovnické vzdělání a chtějí si doplnit znalosti a dovednosti, které mnohdy neuceleně nabývají samostudiem.

Přijímací řízení:

Knihovědu je možné studovat jako prezenční jednooborové navazující magisterské studium. Žádné jiné formy vypisovány nejsou, přesto chceme výuku přizpůsobit i zájemcům z praxe. Přihlášky se podávají do 28. 2. 2007 prostřednictvím studijního oddělení FF UK. Přijímací řízení na obor Knihověda podléhá stejným podmínkám jako na ostatní magisterské obory na FF UK. Proto doporučujeme pečlivě pročíst Podmínky přijímacího řízení na FF UK (http://prijimacky.ff.cuni.cz/), případně se podívat a vyzkoušet modelový test přijímacího řízení a prostudovat si doporučenou literaturu.

Přijímací zkouška je dvoukolová.

1. kolo:1) všeobecné znalosti, 2) psychologický test

2. kolo:1) motivace ke studiu, 2) základní znalosti o oboru, 3) seznam literatury včetně odborné

Další požadavky: přehled dosavadního studia a odborné činnosti (předkládá se ve 2. kole)

V případě jakýchkoli dotazů neváhejte kontaktovat Ústav informačních studií a knihovnictví, na adrese: U Kříže 8, 158 00 Praha 5 – Jinonice, tel: +420 251 080 205. Sekretariát ÚISK (místnost č. 2004) má úřední hodiny pondělí až pátek 9,30-14,00. PhDr. Richard Papík, PhD. (ředitel ústavu). Tajemnice ústavu: PhDr. Milena Černá (Milena.Cerna@ff.cuni.cz); případně můžete kontaktovat jednotlivé učitele osobně v jejich konzultačních hodinách nebo e-mailem: PhDr. Petra Večeřová (petra.vecerova@ff.cuni.cz), PhDr. Richard Šípek (richard.sipek@ff.cuni.cz).

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VEČEŘOVÁ, Petra. Knihověda?!. Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 2 [cit. 2024-02-23]. urn:nbn:cz:ik-13346. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13346

automaticky generované reklamy