Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Klíč k vyhledávacím nástrojům

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Klíč k vyhledávacím nástrojům

0 comments
MAZE, Susan; MOXLEY, David; SMITH, Donna J. Neal-Schuman authoritative guide to Web search engines. New York : Neal-Schuman Publishers, 1997. xi, 178 s.
ISBN 1-55570-305-4

Trochu zjednodušeně řečeno, World Wide Web byl vytvořen proto, aby poskytl vhodný nástroj pro sdílení informací početně nevelké skupině vědců pracujících s poměrně snadno zvládnutelným množstvím souborů a informačních zdrojů. Během velmi krátké doby však Web přerostl původní záměr. A tak dnes prostor této informační služby zaplňují milióny stránek s informacemi nejrůznějšího druhu, jež využívají uživatelé po celém světě pro práci, studium, zábavu, nákupy i řadu dalších aktivit. Pokusy nalézt potřebné služby a informace pouze prostřednictvím „klikání" na hypertextové odkazy v navštívených dokumentech většinou vedou k tomu, že se v obrovském množství informací uživatel ztratí jako v bludišti.

Podíváme-li se např. na statistiku nárůstu WWW serverů, vidíme, že jedině kvalitní vyhledávací systémy a jejich dobrá znalost mohou usnadnit orientaci ve skutečně obrovském množství zpřístupňovaných informací různorodého obsahu a rozmanité kvality. Dobrá uživatelská znalost vyhledávacích nástrojů je tedy jednou z cest, jak se tápání, rozčarování, omylům a časovým či dokonce finančním ztrátám vyhnout.

Nástroje umožňující orientaci v informacích na Internetu existují, ale přibývají či zanikají, liší se a mění, podobně jako ostatní internetovské zdroje. Je proto do jisté míry obtížné správně využívat i tyto nástroje, ačkoliv jsou určeny pro širokou uživatelskou veřejnost. Každý z těchto nástrojů slouží trochu jinému účelu a liší se od sebe rovněž nabídkou prostředků, jimiž lze prohledávání Internetu provádět. Výjimkou není ani odlišné fungování shodných či podobných příkazů. Každý, kdo chce efektivně využívat dostupné internetovské zdroje, by se měl proto seznámit nejen s tím, jaké vyhledávací nástroje existují, ale samozřejmě také s tím, jak pracují a jak je vhodně využívat. Velké množství těchto informací najde každý zájemce i na Internetu. Bývají přirozeně součástí stránek vyhledávacích služeb, ale řadu dalších užitečných zdrojů věnovaných hledání lze nalézt i v elektronických časopisech, manuálech, příručkách, interaktivních kursech nebo na serverech, které se specializují na poskytování informací o vyhledávacích službách a nástrojích:

Finding Information on the Internet (a tutorial)
The Right Search Engine IW Labs Test
Search Engine Watch
Search Engines: What they are, how they work, and practical suggestions for getting the most out of them
Search Insider
Sizing Up HotBot Evaluating One Web Search Engine´s Capabilities

Vyhledávacím nástrojům jsou věnovány články v tištěných časopisech i kapitoly knižních publikací o Internetu, ale byly již publikovány i knihy, jejichž hlavním tématem je právě vyhledávání zdrojů na Internetu. Namátkou mohu uvést třeba tituly The Internet Searcher´s Handbook, Web Search Strategies Bryana Pfaffenbergera či knihu The AltaVista Search Revolution, v níž se čtenář dozví, jak co nejlépe pracovat se službou AltaVista. Seznam dalších dosud vydaných i připravovaných titulů na téma hledání informačních zdrojů na Internetu najdou zájemci na stránkách online knihkupectví firmy Windweaver.

Mezi nejnovější příručky věnované tématu vyhledávacích služeb patří kniha vydaná na podzim roku 1997 americkým nakladatelstvím Neal-Schuman Publishers s názvem Neal-Schuman Authoritative Guide To Web Search Engines.

maze.gif

Je to publikace nejen nejnovější, ale z toho, co se mi doposud dostalo do rukou, také nejlepší. I když, jak už to tak u knih věnovaných Internetu (a zvlášť Webu) bývá, i její obsah je trochu poznamenán neustálými změnami, které patří mezi charakteristické rysy webovských dokumentů a které se pochopitelně nevyhýbají ani vyhledávacím službám. Tištěné informační zdroje (nejen knihy) věnované Internetu jsou vždy předem odsouzeny k jistému stupni neaktuálnosti. Záleží na autorech, jak se s tímto handicapem při zpracování zvoleného tématu dokáží vyrovnat. Je nutné hned v úvodu konstatovat, že celkový obsah „průvodce" plně vyváží některé změny vyhledávacích služeb, s nimiž se bude muset čtenář při práci s nimi vypořádat sám, protože popis jejich vyhledávacího rozhraní v knize již není „up-to-date". To se týká nejen služeb Excite, Webcrawler a Magellan, které jsou dnes součástí Excite, Inc. (a je to vidět i na jejich designu), ale také služeb AltaVista, Lycos či HotBot. Všechny podstatné rysy a funkce služeb, jimž se kniha podrobně věnuje, jsou však i dnes zhruba stejné jako v době, kdy ji autoři připravovali. Není proto nutné se obávat, že si se změnami i méně zkušený uživatel vycházející z informací uvedených v knize neporadí. Autoři, kteří dobře znají nejen problematiku vyhledávání informací v prostředí WWW, se změnami počítali a přizpůsobili jim koncepci své publikace.

Kniha je rozdělena do čtyř oddílů. V prvním oddílu se čtenář seznámí se základními informacemi o Webu, druhý oddíl je věnován fungování vyhledávacích služeb typu „search engines„ obecně, třetí - nejobsáhlejší – poskytuje podrobný popis vybraných 7 služeb (kromě výše uvedených – Webcrawler, Lycos, AltaVista, Excite a HotBot - jsou mezi ně zahrnuty ještě služby Open Text a Infoseek) a v posledním oddíle najde čtenář kromě zajímavých pasáží týkajících se ekonomických aspektů fungování vyhledávacích služeb také informace o některých dalších službách založených na předmětovém zpřístupnění informačních zdrojů Internetu (Yahoo!, Magellan, The Argus Clearinghouse a The WWW Virtual Library).

Text je doplněn tabulkou, v níž jsou zachyceny hlavní rysy vyhledávacích služeb, které autoři při popisu všech „search engines" sledovali a hodnotili (historický vývoj služby, způsob sběru dat, aktuálnost, vyhledávací rozhraní, možnost použití boolovských a proximitních operátorů, zpracování nápovědy, zobrazení výsledků hledání aj.), stručným porovnáním sledovaných vyhledávacích nástrojů z hlediska jejich nejslabších a nejsilnějších rysů a užitečným výkladovým slovníkem termínů týkajících se hledání informací na Internetu.

Jak uvádějí autoři (všichni tři jsou absolventi School of Information Science and Learning Technologies na University of Missouri – Columbia) v úvodu, jejich kniha by měla čtenářům – uživatelům Internetu – posloužit jako užitečná pracovní pomůcka při práci s vyhledávacími službami typu „search engines" - především při rozhodování o tom, jaký nástroj pro hledání zvolit, jak zformulovat dotaz, jakým způsobem interpretovat výsledky hledání a také jak hodnotit nově vytvořené vyhledávací nástroje nebo jak si poradit s novými verzemi existujících služeb. Na základě svých vlastních zkušeností z práce s vyhledávacími nástroji soudím, že se jim jejich záměr podařil a že je možné tuto knihu každému zájemci o vyhledávací služby doporučit jako základní příručku. Poučí se z ní nejen začátečník, ale i zkušenější uživatel Internetu.


Literatura:

MORVILLE, Peter; ROSENFELD, Louis; JANES, Joseph. The Internet searcher´s handbook : locating information, people, and software. New York : Neal Schuman Publishers, 1996. viii, 234 s.
ISBN 1-55570-236-8

PFAFFENBERGER, Bryan. Web search strategies. New York : MIS:Press, 1996. xix, 427 s.
ISBN 1-55828-470-2

SELTZER, Richard; RAY, Deborah S.; RAY, Eric J. The AltaVista search revolution : how to find anything on the Internet. Berkeley : Osborne McGraw-Hill, 1997. xxii, 274 s.
ISBN 0-07-882235-1

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
TKAČÍKOVÁ, Daniela. Klíč k vyhledávacím nástrojům. Ikaros [online]. 1998, ročník 2, číslo 1 [cit. 2024-02-23]. urn:nbn:cz:ik-10125. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10125

automaticky generované reklamy
registration login password