Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

K otázce využívání možností e-governmentu v České republice (Stanislav Hampl)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

K otázce využívání možností e-governmentu v České republice (Stanislav Hampl)

0 comments
Autoři: 

S. Hampl prezentoval výsledky mezinárodních průzkumů mapujících možnosti využívání elektronické komunikace se státní správou provedené firmou Taylor Nelson Sofres Factum v letech 2001 a 2002. Podíl občanů, kteří používají internet k získávání informací a komunikaci se státní správou, vzrostl ve zkoumaných 33 státech meziročně o 4% (z 26% na 30% ze zkoumaných uživatelů). Prezentovány byly výsledky za jednotlivé země, v ČR se jedná o podíl 18% uživatelů (údaj z roku 2002, oproti roku 2001 došlo pouze k minimální změně). V mezinárodním měřítku byl také zaznamenán meziroční vzestup užívání internetu mezi staršími ročníky a ženami. V ČR došlo meziročně k poklesu počtu uživatelů, kteří využívají internet ke komunikací se státní správou. Přitom nejčastější aktivitou je vyhledávání informací, skutečná komunikace se státní správou je podstatně nižší. Určitou bariérou může být nedůvěra vůči bezpečnosti používání internetu. Naopak zájem používat e-government může být motivován nespokojeností s výkonností úředníků, s níž je nespokojena většina zkoumaných uživatelů; také aspekty posílení výkonnosti státní správy a snížení korupce prostřednictvím e-governmentu hrají u uživatelů významnou roli. Lze konstatovat, že existuje velký zájem o využívání e-governmentu uživateli internetu, resp. značné očekávání u neuživatelů internetu; na druhou stranu byl indikován určitý pokles využívání e-governmentu. Do budoucna je třeba pokračovat v informatizaci veřejné správy, rozšiřování informačních technologií v populaci a zvyšování bezpečnosti internetu. Podmínkou úspěchu využívání e-governmentu je kompetence úředníků a poskytnutí reálné výhody uživateli (úspora času).

(js)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. K otázce využívání možností e-governmentu v České republice (Stanislav Hampl). Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 5/2 [cit. 2024-02-24]. urn:nbn:cz:ik-11338. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11338

automaticky generované reklamy
registration login password