Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jak úspěšně bojovat s ekonomickou krizí pomocí CI

Čas nutný k přečtení
7 minut
Již přečteno

Jak úspěšně bojovat s ekonomickou krizí pomocí CI

0 comments
Anglicky
English title: 
How to fight successfully with economic crisis using CI
English abstract: 
<p>Every age brings opportunities and threats, only ones who can match these challenges are successful. Tools for Competitive Intelligence (CI) help them to identify threats and opportunities, understand their nature and use it for their own benefit. </p><p>The economic crisis more or less affects all world economies. Sooner or later, it will hit most businesses. Some of them will not manage this situation and will close the business, others with sill survive with larger or smaller losses. On the other hand, some companies will use the crisis to consolidate their position on the market and many new businesses will start, because the crisis is an opportunity to come up with new ideas. </p><p>The right information at the right time is the key to business success. In times of crisis, it is doubly true. Professional tools for CI help to effectively process the information inside and outside the company. Tools for CI enable finding individual pieces of information giving them into the context and using them to obtain the competitive advantage. Company than can choose the right strategy for the prevention of threats and seek and exploit new opportunities. CI tools are used mainly in the sales protection (for the verification and monitoring of companies and individuals) and fort the protection of corporate assets and intellectual property (risk assessment and fraud detection). CI tools allow to increase productivity through fast access to information and also to identify new opportunities and to gain competitive advantage using tools for mapping the market. </p>
Autoři: 

Každá doba sebou přináší příležitosti a hrozby, ti úspěšní se s nimi dokážou vyrovnat. Nástroje pro Competitive Intelligence (CI) pomáhají identifikovat hrozby i příležitosti, pochopit jejich podstatu a využít je ve vlastní prospěch.

Ekonomická krize se více či méně dotýká všech světových ekonomik. Dříve nebo později zasáhne většinu firem. Některé z nich tuto situaci nezvládnou a skončí podnikání, jiné s většími či menšími ztrátami přežijí. Na druhou stranu některé firmy krizi využijí k upevnění svojí pozice na trhu a vznikne řada nových společností, pro které je toto nepříznivé období příležitostí přijít s novými nápady.

V současné době některé ekonomiky znovu začínají růst. Ani renomovaní experti však nedokážou předpovědět, zda to znamená konec ekonomické krize, nebo jen krátké nadechnutí před dalším poklesem. Bez ohledu na to řada firem využívá toto období pro strategické investice. Věří, že díky tomu vstoupí do období růstu s konkurenční výhodou. Zda mají pravdu, ukáže až čas.

Řešení pro boj s ekonomickou krizí

Správné informace ve správný čas jsou klíčem k podnikatelskému úspěchu. V období krize to platí dvojnásob. Hlavním zaklínadlem, kterým neúspěšní manažeři obhajují svá špatná rozhodnutí, je nedostatek informací. Problém je přitom ve skutečnosti přesně opačný. Informací je příliš mnoho a je složité se v nich správně orientovat. Kdo to však dokáže, má velkou výhodu oproti ostatním.

Profesionální nástroje pro CI pomáhají efektivně zpracovávat informace zevnitř i vně společnosti. Umožňují nacházet jednotlivé střípky informací, dávat je do souvislostí a využívat je k získávání konkurenční výhody. Pomáhají zvolit správnou strategii pro předcházení hrozbám i vyhledávat a vytěžovat nové příležitosti. Využívají se zejména v oblasti prevence v obchodním styku (ověřování a monitoring firem i osob) a v oblasti ochrany firemních aktiv a duševního vlastnictví (hodnocení rizik a odhalování podvodů). Umožňují nejenom zvýšit produktivitu práce díky rychlému přístupu k informacím, ale především identifikovat nové příležitosti a získávat konkurenční výhodu pomocí nástrojů pro mapování konkurenčního prostředí.

Nástroje pro prevenci v obchodním styku

Současnou dobu charakterizuje zvýšené riziko v obchodním styku plynoucí z platební neschopnosti či snahy vyřešit tíživou finanční situaci různými podvody. Prevence v obchodním styku znamená průběžný monitoring informací, které se týkají firem a osob důležitých pro fungování firmy. Jsou to zpravidla zákazníci jako nositelé tržeb, partneři ve společných projektech, klíčoví dodavatelé i potenciální konkurenti. Stejně tak je nutné mít možnost efektivně kontrolovat práci zaměstnanců, neboť se ukazuje, že velké částí podvodů se přímo účastní zaměstnanci společnosti. Nástroje pro ověřování a monitoring firem a osob umožňují včas identifikovat rizika v obchodním styku. Umožňují vytěžovat informace z ekonomických databází, ale především z interních systémů. Slouží zejména k odhalování podezřelých transakcí a skrytých vazeb mezi lidmi a společnostmi.

Analýza majetkových poměrů - zobrazení informací z různých zdrojů a souvislostí mezi nimi.

Analýza majetkových poměrů - zobrazení informací z různých zdrojů a souvislostí mezi nimi.

Monitoring informací - uživatel má vždy aktuální informace, které odpovídají tématům jeho zájmu.

Monitoring informací - uživatel má vždy aktuální informace, které odpovídají tématům jeho zájmu.

Nástroje pro ochranu firemních aktiv a duševního vlastnictví

V období krize obvykle roste četnost rizik a podvodů, které přicházejí bez ohlášení zevnitř i zvenčí firmy a jsou stále důmyslnější. Často se jedná o únik důležitých informací a know-how, nežádoucí obohacování okolních subjektů nebo vlastních zaměstnanců na úkor zisku firmy nebo typicky ve finančním sektoru odhalování pojistných a bankovních podvodů. Řešení následků plynoucích z rizik a podvodů představují pro firmy zbytečně vynaložené prostředky. V nástrojích pro odhalování rizik a podvodů získávají firmy silný nástroj pro boj s nežádoucím chováním ohrožujícím aktiva, duševní vlastnictví, důvěryhodnost, stabilitu a v konečném důsledku i pozici na trhu.

Časová analýza

Časová analýza - chronologické zobrazení plateb na vybraných bankovních účtech. Obdobně lze zobrazovat například vztahy mezi různými osobami, organizacemi, místy, věcmi, událostmi, telefonními hovory nebo e-maily.

Nástroje pro zvýšení produktivity práce

Podle výpovědí expertů tráví pracovníci hledáním potřebných informací až 30 % času. V řadě firem je uloženo velké množství dat, přičemž často jen zlomek je využíván. S nástroji pro rychlý přístup k informacím, resp. řešením pro celopodnikové vyhledávání, najdou uživatelé z jednoho uživatelského prostředí snadno a rychle všechny informace, které potřebují ke své práci. Nezáleží na tom, kde jsou tyto informace uloženy. Vyhledávat informace lze najednou v dokumentech různých formátů, databázích, e-mailových zprávách, mediálním zpravodajství, na intranetu, internetu apod. Čas ušetřený nalezením potřebných informací investují mnohem efektivněji.

Vyhledávání s navigací - webová aplikace, která umožňuje uživatelům vyhledávat všechny potřebné informace z jednoho uživatelského prostředí. Řešení nabízí uživateli velmi kvalitní vyhledávání a celou řadu navigací, které napomáhají orientovat se ve výsledcích. Na informace lze pohlížet v různém kontextu.

Vyhledávání s navigací - webová aplikace, která umožňuje uživatelům vyhledávat všechny potřebné informace z jednoho uživatelského prostředí. Řešení nabízí uživateli velmi kvalitní vyhledávání a celou řadu navigací, které napomáhají orientovat se ve výsledcích. Na informace lze pohlížet v různém kontextu.

Nástroje pro mapování konkurenčního prostředí

Častý jev, který pronásleduje řadu firem, je nepřipravenost a pozdní reakce na vzniklé podněty. Jen těžko lze učinit správné rozhodnutí, které není podložené relevantními informacemi. S nástroji pro mapování konkurenčního prostředí mohou firmy odhalovat, analyzovat a uchovávat důležité informace, poznatky a znalosti o konkurenčním prostředí. Ve velmi krátké době reagují na problémy a příležitosti, které se vyskytnou. Důležité know-how zůstává ve firmě a je stále po ruce, i když pracovníci odcházejí. Při řešení problémů lze kombinovat mnoho analytických výstupů, provádět například statistické analýzy nebo zobrazovat informace v mapách.

Hlavní výhody a přínosy nástrojů pro CI

Úpora času a nákladů

Uživatelé nástrojů jsou schopni ve velmi krátké době reagovat na požadavky managementu a nalézt podstatu vzniklých problémů. Nahrazují hodiny, dny a mnohdy týdny usilovné práce.

Uchovávání důležitých poznatků a využívání znalostí

S nástroji je snadné nejen odhalit nové poznatky, ale zároveň je ukládat a uchovávat s dalšími důležitými informacemi pro další využití. Veškeré důležité a cenné poznatky a informace zůstávají ve firmě a jsou snadno dohledatelné, i když zaměstnanci odcházejí.

Odhalování skrytých souvislostí

Nástroje umožňují zobrazovat různá data v jednom prostředí a odhalovat souvislosti, které jsou v nich ukryté. Nástroje využívají známou zkušenost: Jeden obrázek je víc než tisíc slov. Přehledný a srozumitelný grafický výstup usnadňuje orientaci v řešeném problému.

Jednotný a rychlý přístup ke všem informacím

Nástroje dokážou využít informace z mnoha informačních zdrojů. Připojit lze data například z databází, souborového systému, e-mailových zpráv, internetu nebo intranetu a kombinovat je s poznatky a zkušenostmi jednotlivých pracovníků. Jedná se o nadstavbu nad informačními systémy bez nutnosti integrace či přesunu dat z původních úložišť.

Modularita a bezpečnost

Nástroje umožňují snadné přizpůsobení individuálním potřebám klienta a respektování jeho stávající bezpečnostní architektury. Jednotlivé nástroje lze jednoduše kombinovat nebo rozšiřovat podle vývoje aktuálních potřeb.

Testovací prostředí

Ideální variantou je po omezenou dobu zdarma testovat nástroje na vlastních datech. Jen tak lze demonstrovat sílu, přednosti a výhody nástrojů pro CI a jejich pomoc v boji proti ekonomické krizi.

Poznámka: Výše uvedené ukázky byly vytvořeny pomocí softwarových nástrojů využívaných v CI pro zpracování a vizualizaci informací - Tovek Server a i2 Analyst’s Notebook.

Doporučené zdroje:
  1. TOVEK spol. s r.o. [online]. Praha : TOVEK, c2009 [cit. 2009-08-31]. Dostupný z WWW: http://www.tovek.cz/.
  2. SCIP : Society of Competitive Intelligence Professionals [online]. Alexandria (VA, USA) : Society of Competitive Intelligence Professionals, [cit. 2009-08-31]. Dostupný z WWW: http://www.scip.org/.
  3. i2 Ltd. – Visualize, Analyze, Communicate [online]. Cambridge (Velká Británie) : i2, c2009 [cit. 2009-08-31]. Dostupný z WWW: http://www.i2.co.uk/.
  4. VEJLUPEK, Tomáš. SW nástroje pro tvorbu znalostní báze. In Znalosti 2008, 7. konference, 13. - 15. února 2008. Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2008, s. 403. ISBN 978-80-227-2827-0.
  5. COMAI, Alessandro, MILLÁN, Joaquin Tena. Mapping & Anticipating the Competitive Landscape. Barcelona : Emecom Ediciones, 2006. ISBN 978-84-935178-7-8.
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
MARC, Michal. Jak úspěšně bojovat s ekonomickou krizí pomocí CI. Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 9 [cit. 2024-04-12]. urn:nbn:cz:ik-13231. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13231

automaticky generované reklamy
registration login password