Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jak je využívána elektronická knihovna Český parlament

Čas nutný k přečtení
6 minut
Již přečteno

Jak je využívána elektronická knihovna Český parlament

0 comments
Již několik měsíců uplynulo a já bych vás ráda opět na stránkách tohoto časopisu informovala o projektu Elektronické knihovny Český parlament (dále jen EK). Poněvadž již v předešlém článku (Ikaros č. 7/1998) jste měli možnost se s projektem podrobně seznámit, chtěla bych nyní představit EK jen ve stručnosti a zaměřit se spíše na to, jak je využívána.

EK je společným projektem Parlamentní knihovny a odboru informatiky Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Projekt započal v roce 1996, kdy byly na základě výběrového řízení vybrány jako zpracovatelé dvě firmy. Přestože byl celý projekt zpočátku plánován na tři roky, nepodaří se nám jej letos dokončit, a to především z finančních důvodů. Projekt naopak vstupuje do své druhé fáze, protože právě v těchto dnech byla vyhlášena obchodní soutěž na jeho dokončení.

EK by měla zpřístupňovat na internetové adrese http://www.psp.cz/eknih/ plné texty těsnopiseckých zpráv a tisků (tj. návrhy zákonů, mezinárodní smlouvy, usnesení, rozpočty atd.) od roku 1861 do současnosti. Prozatím byly digitalizovány všechny těsnopisecké zprávy od roku 1918 a postupně se přidávají také tisky a další materiály. Současně s historickými texty se EK doplňuje i o aktuální parlamentária z právě probíhajících volebních období. Návštěvníci EK tak mají přístup jak k historickým textům, tak k nejaktuálnějším informacím z parlamentu.

JE ELEKTRONICKÁ KNIHOVNA VYUŽÍVÁNA ?

Jasnou zpětnou vazbu o návštěvnosti EK nám poskytuje statistika www serveru Poslanecké sněmovny, kterou zpracovává odbor informatiky (podrobná data zde prezentovaná jsou od října 1998 do 19. 4. 1999; starší data jsem nebrala v úvahu, protože statistika nebyla zpracovávána příliš podrobně).

Ze statistiky lze zjistit následující údaje:

 • Průměrný měsíční počet přístupů na stránky EK je asi 28 000, přičemž je započítáván jakýkoliv, tzn. i opakovaný vstup na jakoukoliv stránku EK. Na stránky EK přistupuje průměrně 900 různých serverů za měsíc. Počty přístupů kulminují vždy v době konání schůze Poslanecké sněmovny, což je pochopitelné, naproti tomu počty navštěvujících serverů mají od ledna překvapivě zřetelně stoupající tendenci nezávisle na probíhajících schůzích (viz graf). Tato zde uvedená čísla bohužel nemají samy o sobě příliš vysokou vypovídací hodnotu. Jen těžko by se totiž hledal projekt podobného zaměření a rozsahu, s kterým by bylo možné hodnoty porovnat. Zajímavé je však sledovat, jakým způsobem a jak rychle stoupá nebo klesá návštěvnost EK, a uvažovat o různých souvislostech, které mohou mít na tento proces vliv.

 • Nejčastějšími návštěvníky EK jsou především servery Poslanecké sněmovny a Senátu, dále servery některých ministerstev, vysokých škol a některé veřejné servery, u kterých nelze přesně určit zájmovou skupinu. 74% přistupujících serverů je s doménou cz, zbytek tvoří buď nespecifikované nebo zahraniční domény (nejčastější jsou net, com, sk, de, fr, edu, su). Převažující většina českých serverů je myslím zcela pochopitelná vzhledem k jazykovému vymezení EK. Také skladba nejčastějších návštěvníků odpovídá určení EK a původním předpokladům. Z našich vlastních zkušeností, které se zakládají na počtu a typu zodpovězených dotazů v Parlamentní knihovně, a různých ohlasů, víme, že EK velice často využívají kromě již výše zmíněných také ostatní orgány státní správy, média, právnické firmy a různí vědečtí pracovníci, např. historici.

 • Ze statistiky lze dále vyčíst, že uživatelé vstupují nejčastěji na titulní stránku, kde je jasná struktura EK, odkud se pak vydávají dál. Největší zájem je o nejaktuálnější informace, a to především o těsnopisecké zprávy právě probíhající schůze. Velký zájem je však kupodivu také např. o nejstarší těsnopisecké zprávy z roku 1861, které se vyskytují ve statistice nejčastěji navštěvovaných stránek vždy v první desítce.

Pokud bychom si tedy měli odpovědět na otázku, zda je vůbec EK využívána, můžeme konstatovat, že ano. EK má již svůj stálý okruh pravidelných virtuálních návštěvníků, kteří vědí, že potřebné informace najdou právě v ní. Neuspokojení uživatelé se pak většinou obracejí s žádostí o pomoc přímo na Parlamentní knihovnu. Máme tak přehled o tom, na jaké dotazy se nepodařilo nalézt odpověď, proč uživatel požadovanou informaci v EK nenašel, jaké měl problémy s vyhledáváním nebo navigací apod. A to je pro nás, vedle www statistiky, další důležitá zpětná vazba.

BYLY SPLNĚNY CÍLE PROJEKTU?

Na začátku celého projektu jsme si formulovali cíle, které by měla EK splnit. I když projekt není ještě zdaleka dokončen, je myslím dobré se na tyto cíle podívat a zhodnotit, do jaké míry jich bylo nebo nebylo v současné fázi dosaženo:

 • Kompletní zpřístupnění všech parlamentárií Českého parlamentu od roku 1918 do současnosti a výběrově od roku 1861 široké veřejnosti prostřednictvím Internetu a CD-ROM, jak je to obvyklé v demokratických zemích.
  V současnosti je možné si prohlížet opravdu kompletně všechny těsnopisecké zprávy od roku 1918 a výběrově od roku 1861, většina ostatních textů ale teprve čeká na své zpracování ve druhé fázi projektu. Všechny doposud digitalizované texty jsou volně přístupné na Internetu, vydání CD-ROMu však prozatím stále zvažujeme. Závisí totiž nejen na financích, ale především na průzkumu trhu, tzn. zda by byl o takový produkt vůbec zájem. Domnívám se, že s rostoucím rozvojem Internetu bude stále více možností kvalitního a rychlého připojení k Internetu a CD-ROM s EK by tak ztratil svůj význam. Navíc již dnes je EK propojena s různými dalšími databázemi informačního systému PSP, jako např. s databází poslanců nebo databází hlasování, což značně zkvalitňuje vyhledávání a zvyšuje informační hodnotu celé EK. CD-ROM by však takový komfort a možnosti neposkytoval a ani neumožňoval.
 • Zachránit "zlatý fond" Parlamentní knihovny pro budoucnost, protože papír se postupně rozpadá a z některých originálů již nejde zhotovit kopie (fyzické opotřebení a nevratné fyzikálně-chemické procesy).
  Texty jsou zpřístupněním na Internetu mnohonásobně využitelné, aniž by se poškodil originál, tj. původní papírové předlohy. "Zlatý fond" tak bude zachráněn.
 • Urychlit přístup poslanců a senátorů k parlamentáriím jako zdroji poučení a inspirace v jejich zákonodárné činnosti.
  Všichni poslanci a senátoři mají přístup na Internet a celá EK je jim tak plně, kdykoliv a kdekoliv, k dispozici.
 • Zvýšit prestiž parlamentu, jehož činnost je z velké části veřejnosti skryta, resp. interpretována hromadnými sdělovacími prostředky.
  EK může používat každý, kdo má přístup k Internetu (což může být v některých případech, pravda, stále ještě omezení). Parlament se tak maximálně otevřel veřejnosti, jak je to obvyklé v demokratických zemích.

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT

Na závěr bych vám ráda odhalila několik našich plánů do budoucna. Ke zvýšení informační hodnoty celé EK jistě přispěje nasazení nového, výkonnějšího a inteligentnějšího vyhledávacího nástroje, což je plánováno na tento rok. Dále ke všem volebním obdobím budou vytvořeny jmenné rejstříky, které se prováží hyperlinky s jednotlivými záznamy těsnopiseckých zpráv a s tisky. Jako doplněk k fulltextovému vyhledávání bychom rádi využili i věcné rejstříky, které by se měly propojit s vícejazyčným tezaurem Eurovoc. Tím jsou již nyní věcně popisovány knižní jednotky ve fondu Parlamentní knihovny a experimentálně též petice došlé do Poslanecké sněmovny. Konečným cílem by mělo být jednotné vyhledávání ve všech parlamentních materiálech, ať již historických či současných, pomocí jednoho společného vyhledávacího jazyka, Eurovocu. K těsnopiseckým zprávám z roku 1861, které jsou prozatím přístupné pouze jako obrázky v grafickém formátu GIF, máme připraveny také textové soubory ve formátu RTF, jež bude možné si z našeho serveru stáhnout. EK chceme obohatit rovněž o některé multimediální prvky, např. zvukové záznamy ze schůzí parlamentu.

Nejčerstvější informace o projektu EK naleznete na adrese http://www.psp.cz/kps/knih/elknih.htm nebo v rámci novinek www serveru Poslanecké sněmovny.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VRBÍKOVÁ, Hana. Jak je využívána elektronická knihovna Český parlament. Ikaros [online]. 1999, ročník 3, číslo 5 [cit. 2024-04-21]. urn:nbn:cz:ik-12449. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12449

automaticky generované reklamy