Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ITAPA - medzinárodný kongres o využívaní informačných technológií vo verejnej správe

Čas nutný k přečtení
7 minut
Již přečteno

ITAPA - medzinárodný kongres o využívaní informačných technológií vo verejnej správe

0 comments

ITAPA je na Slovensku každoročne organizovaný najväčší medzinárodný kongres so zameraním na využívanie informačných technológií vo verejnej správe. Tento rok 21. - 22. novembra sa konal v hoteli CROWNE PLAZA v Bratislave jeho 4. ročník. Kongresu sa zúčastnilo okolo 500 zástupcov komerčného sektora, štátnej a verejnej správy, samosprávy, akademickej sféry a mimovládnych organizácií.

Poslaním kongresu je aktívne napomôcť urýchleniu informatizácie verejnej správy, a to predovšetkým vytváraním priestoru na stretávanie sa a vzájomné informovanie predstaviteľov politiky, verejnej správy, akademickej sféry a komerčných subjektov. Snaží sa prinášať informácie o najnovších projektoch a trendoch v zahraničí, umožňuje prezentáciu rôznych riešení využívajúcich informačné technológie. Taktiež oceňuje a podporuje najlepšie zrealizované projekty, ktoré zavádzajú a využívajú informačné technológie do procesov verejnej správy. Modernizácia a informatizácia inštitúcií verejnej správy je veľkou výzvou. V tejto oblasti sa deje veľmi veľa zaujímavých aktivít a projektov, ktoré vedú k vyššej efektívnosti úradu, či lepšiemu kontaktu s občanmi.

Väčšina prednášajúcich bola zo Slovenskej a Českej republiky, ale mali sme si možnosť vypočuť aj zástupcov z Francúzska, Rakúska, Belgicka, Talianska, Maďarska, Dánska, USA a ďalších.

Dopoludňajší aj popoludňajší program začínal dvoma kľúčovými prednáškami určenými pre všetkých účastníkov kongresu. Následne sa účastníci kongresu podľa záujmu rozdelili do štyroch súbežných sekcií. V pondelok dopoludnia to boli: Informatizácia spoločnosti a eGovernment, Verejný prístup k informáciám v rámci eGovernment, Realita vzdelávania vo verejnej správe a Informačná bezpečnosť vo verejnej správe. Popoludní po spoločných prednáškach boli na výber tieto sekcie: Rozvojové stratégie miest a obcí, Realizácia rezortných stratégií informatizácie, Open Source, Open Standards a Geografické informačné systémy. V utorok boli na programe sekcie: Zvyšovanie efektívnosti verejnej správy, Výmena dát vo VS - „stop šikanovaniu občanov“, Webmasterské dopoludnie a Elektronická komunikácia. Popoludní bola možnosť si vybrať zo sekcií: Rozvojové stratégie regiónov, Realizácia eGovernment projektov, Úroveň informatizácie VS a spoločnosti – štatistika a benchmarking a Manažérske IS vo verejnej správe.

Program bol naozaj bohatý, ťažko si z neho bolo vybrať a už vôbec nebolo možné zúčastniť sa všetkých prednášok, preto sa zmienim iba o niektorých. S jednou z kľúčových prednášok vystúpil Daniel Lipšic, podpredseda vlády SR pre legislatívu a minister spravodlivosti SR. Prezentoval postup informatizácie v rezorte spravodlivosti od roku 1999 do roku 2005, v súčasnosti sú v SR sieťovo prepojené všetky súdy, čo predstavuje asi 6000 používateľov. Oboznámil so stavom projektov ako sú: obchodný register, JASPI (Jednotný automatizovaný systém právnych informácií), zverejňovanie súdnych rozhodnutí na internete (skúšobná prevádzka by mala začať v roku 2006). Medzi plánované projekty patrí zabezpečenie elektronickej komunikácie tak v rámci rezortu spravodlivosti, s ostatnými rezortmi ako aj s verejnosťou. V budúcnosti by malo byť klasické zapisovanie súdneho konania nahradené audiozáznamom celého súdneho procesu.

Sekciu Webmasterské dopoludnie moderovala Viera Beláňová, riaditeľka odboru informatiky Ministerstva kultúry SR. S prvou prednáškou Štandardy EU pri tvorbe www stránok inštitúcií VS vystúpil Peter Bíro z Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií. Autor poskytol všeobecný pohľad na prístupnosť webových stránok v rámci EÚ, informoval o iniciatívach, odporúčaniach a smerniciach WAI. Zaoberal sa prístupom k tejto problematike na Slovensku a naznačil smerovanie do budúcnosti, očakávané ďalšie kroky, najmä z legislatívneho pohľadu.

Ďalej pokračoval Branislav Mamojka z Únie nevidiacich a slabozrakých SR prednáškou Prístupnosť web stránok a dokumentov pre zrakovo postihnutých ľudí. Ako názov prednášky hovorí, reč bola o nevidiacich a ich obmedzených možnostiach čerpať informácie z webových stránok. V úvode autor poukázal na hlavné prekážky v prístupnosti pre ľudí s týmto zdravotným postihnutím, potom hovoril o praktických riešeniach týchto problémov. Podľa neho existuje dostatok nástrojov na sprístupňovanie webových stránok tak, aby sa aj nevidiaci a slabozrakí občania dostali k potrebným informáciám a aby mohli využívať elektronické služby na komunikáciu s verejnou správou, ale je zároveň dôležité, aby tvorcovia stránok tieto nástroje aj využívali. Úloha sprístupňovať webové stránky je aj súčasťou Národného programu rozvoja životných podmienok občanov so zdravotným postihnutím vo všetkých oblastiach života schváleného uznesením Vlády SR č. 590 z 27. júna 2001 a návrhu jeho opatrení na rok 2005 schváleného uznesením Vlády SR č. 692/2005. Autor vidí vhodné riešenie v zákone o informačných systémoch verejnej správy, avšak do vládneho návrhu sa táto úloha nedostala.

Zaujímavá bola aj prednáška Daniely Birovej z CVTI SR pod názvom Redakčný systém mení spôsob práce i komunikácie. V prednáške bol predstavený odborný knižničný portál InfoLib. Autorka hovorila o spôsobe práce a komunikácie na tomto portáli, o možnostiach redakčného systému, pomocou ktorého je portál spravovaný. Určite všetci tento portál poznáte (ak nie, tak ho odporúčam navštíviť), preto už iba spomeniem, že na minuloročnej konferencii ITAPA získal Čestné uznanie v rámci súťaže o najlepší IT projekt v oblasti verejnej správy. Okrem toho získal aj Cenu INFÓRA 2004.

Ďalším prednášajúcim bol Peter Vaníček z firmy SAP Slovensko s. r. o. s príspevkom SAP NetWeaver – moderné prostredie pre web aplikácie. Predstavil nový nástroj na tvorbu webových aplikácií, ktorý je založený na programovacom jazyku Java. NetWeaver spĺňa okrem iných štandardov aj požiadavky na čitateľnosť pre zrakovo postihnutých. Ako príklad, kde táto aplikácia funguje, uviedol webový portál Západoslovenskej energetiky.

Ako posledný v sekcii vystúpil František Kohányi z Košického samosprávneho kraja. Vo svojom príspevku Inteligentný portál Košického samosprávneho kraja predstavil okolnosti vzniku ako aj možnosti tejto stránky. Novinkou je tvorba multimediálneho obsahu, kde zaraďujú nahrávky niektorých dôležitých udalostí pre postihnutých. Do budúcnosti pripravujú ďalšie inovácie a zlepšenia portálu pod názvom APIR (Administratívny Portál Inteligentného Regiónu).

Jednou z menovaných sekcií bola aj Úroveň informatizácie VS a spoločnosti – štatistika a benchmarking, ktorú moderoval Peter Mach, predseda Štatistického úradu SR. Ako prvý v sekcii vystúpil Igor Prívara z Inštitútu informatiky a štatistiky s príspevkom Monitorovanie a meranie procesov rozvoja informačnej spoločnosti. Predstavil nový prístup k vyjadrovaniu štatistických ukazovateľov, v ktorom sa prejavuje snaha o ich zjednotenie.

František Jakab z CISCO Systems predstavil výsledky štúdie, ktorú vypracovala spoločnosť IDC na základe požiadavky spoločnosti CISCO Systems v spolupráci s EC a OEDC. Ukázalo sa, že v členských štátoch EU sa črtá vážne narastajúci nedostatok odborníkov na vývoj a starostlivosť o IT siete. Do roku 2008 by mohlo v krajinách EU chýbať takmer 22 000 odborníkov z oblasti počítačových sietí a v SR je to viac ako 3 000 odborníkov. Hoci klesá záujem o štúdium technických smerov, naopak rastie dopyt po kvalifikovaných odborníkoch zameraných na bezpečnostné systémy. Taký nedostatok odborníkov bude brániť konkurencieschopnosti a rastu v Európe, pretože moderné technológie sa nebudú môcť využívať optimálne.

S príspevkom IKT v spoločnosti a využívanie služieb VS občanmi, situácia v ČR a porovnanie s EÚ vystúpil Andrej Kyselica z Českého štatistického úradu. Oboznámil so základnými informáciami o využívaní internetu jednotlivcami a podnikateľskými subjektmi, nasledovalo porovnanie s inými štátmi vo svete. Podrobnejšie sa prezentácia venovala využívaniu internetu vo vládnom sektore, čo majú občania k dispozícii (formuláre na stiahnutie, možnosť online vyplnenia formulára, atď.). Zaoberal sa otázkou, kto sú používatelia webových stránok úradov (štruktúra podľa veku a vzdelania, spôsob využívania stránok úradov).

Prednáška Petra Rozborila zo Štatistického úradu SR Využívanie IKT v podnikoch a domácnostiach sa venovala porovnaniu situáciu v Českej republike, prezentovanej v predchádzajúcom vstupe so situáciou na Slovensku.

Na záver vystúpil Kamil Strelka taktiež zo Štatistického úradu SR s príspevkom Databáza SLOVSTAT na webstránke Štatistického úradu SR. Databáza obsahuje časové rady ukazovateľov hospodárskeho a sociálno-ekonomického vývoja za Slovenskú republiku, teda nenájdeme tu údaje za regióny a vyššie územné celky. Údaje sú zoskupené v 7 tematických okruhoch, ktoré sú prezentované vo forme tabuliek v mesačných, štvrťročných alebo ročných časových radoch. Základom sú údaje spracované na základe štatistických zisťovaní a z ďalších administratívnych zdrojov. Staršie časové rady sú v blokoch historických dát. Aktualizácia údajov prebieha do 10 dní po oficiálnom zverejnení. Dodatočne sa robia revízie a opravy. Tabuľky sa vytvárajú dynamicky. K dispozícii sú metodické vysvetlivky, vysvetlivky a poznámky. Zostavené tabuľky je možné vytlačiť, exportovať a taktiež možno vytvárať grafy. Databáza je uložená v prostredí Oracle a prístupná bezplatne na internetovej stránke Štatistického úradu SR. Vyžaduje sa len registrácia.

Ako som spomenula v úvode, úlohou podujatia je aj udeľovanie ceny ITAPA 2005 za najlepšie zrealizované projekty vo verejnej správe. Prihlásené projekty súťažili v troch kategóriách. Ceny boli odovzdané na slávnostnom galavečere ITAPA 2005 v hoteli Carlton. Prvé miesto v kategórii Nové služby získal projekt eTax – Online elektronické služby poskytované daňovou správou, prihlasovateľom bolo Daňové riaditeľstvo SR. Druhé miesto bolo udelené projektu Informatizácia knižníc KIS3G, prihlasovateľom bola Slovenská národná knižnica. Prvé miesto v kategórii Zlepšovanie procesov získal projekt Informatizácia vnútorných procesov úradu Trnavského samosprávneho kraja. Ocenenie eGovernment líder získala Beáta Brestenská – poslankyňa NR SR a predsedníčka parlamentnej Komisie pre informatizáciu spoločnosti.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
GREŠKOVÁ, Miroslava. ITAPA - medzinárodný kongres o využívaní informačných technológií vo verejnej správe. Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 12 [cit. 2023-06-08]. urn:nbn:cz:ik-11966. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11966

automaticky generované reklamy
registration login password