Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Interkulturní dialog v knihovnách – vzdělávání pro knihovníky

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Interkulturní dialog v knihovnách – vzdělávání pro knihovníky

0 comments

V roce 2002 jsme v Multikulturním centru Praha zahájili projekt určený knihovnám a jako hlavní cíl jsme si vytyčili zprostředkovávat knihovníkům a návštěvníkům knihoven co nejvíce informací o všech kulturách, etnických skupinách a národnostních menšinách žijících v České republice. Do 500 knihoven jsme zdarma rozeslali knihy o životě menšin a v několika z nich jsme připravili doprovodné kulturně-vzdělávací pořady o menšinách pro děti a veřejnost. Aktivity projektu jsme dále rozšiřovali (o doprovodné výstavy, soutěž pro děti aj.) a postupně jsme se začali věnovat také vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků veřejných knihoven v multikulturní oblasti. Společným jmenovatelem všech uvedených aktivit vždy bylo naše přesvědčení, že jen informovaný člověk je otevřený diskusi o vzájemném soužití lidí různého jazyka, náboženství, zvyků či rodinných tradic v jedné zemi. Tak vznikla ROZMANITOST DO KNIHOVEN, kterou knihovnám přinášíme již pátým rokem [1].

Umění vést interkulturní dialog, komunikovat s menšinami a porozumět hodnotám a postojům občanů jiné než české národnosti – to jsou základní předpoklady pro knihovníky, kteří by rádi otevřeli brány své knihovny dalším skupinám uživatelů. Právě pro tyto knihovníky a informační pracovníky knihoven, kteří se zajímají o stále aktuálnější problematiku menšin a cizinců žijících v České republice a o možnosti nabídky služeb knihoven pro tyto (mnohdy nové a tudíž neznámé) skupiny návštěvníků, jsme připravili regionální semináře a mezinárodní konference probíhající pod jednotným názvem Interkulturní dialog v knihovnách.

První regionální semináře se konaly na jaře roku 2004. Účastníkům z řad knihovníků jsme představili škálu služeb knihoven určených pro menšiny a cizince a dosud v knihovnách nevyužívaný koncept multikulturní výchovy, včetně jeho využití v praxi knihoven. Připravili jsme praktické tipy na pořádání kulturních a vzdělávacích akcí o menšinách a na možnosti akvizice multikulturní literatury. Pozvali jsme místní koordinátory pro menšiny, aby představili svou činnost, ale i regionální menšinové spolky a zároveň navrhli možnosti spolupráce s místní samosprávou na přípravě multikulturních akcí v knihovnách. V dalším roce jsme program seminářů ještě více přizpůsobili aktuálním požadavkům ze strany knihovníků tak, aby byly co nejvíce využitelné pro knihovnickou praxi. Důraz byl kladen zejména na to, jak pracovat s menšinami, především s dětmi jiné národnosti či etnika. Kromě již tradičního úvodu do multikulturní výchovy jsme zařadili příklady multikulturních aktivit pro děti a praktické návody, jak seznámit – především dětské návštěvníky knihovny ve věku od 10 do 16 let - se zvyky a obyčeji, kulturou a životem menšin žijících v České republice. Knihovníci rovněž uvítali základní informace o konkrétních menšinách žijících v ČR (témata: Vietnam, Kazachstán, Čína).

V roce 2005 jsme se rozhodli rozšířit původní cílovou skupinu knihovníků z praxe i o studenty oboru knihovnictví a informačních věd na vyšších odborných školách v Praze a v Brně. Studenti prošli protipředsudkovým tréninkem, během kterého se seznámili s tím, co jsou to kulturní odlišnosti a jak s nimi pracovat.

Během dvou let jsme realizovali 13 jednodenních seminářů v různých regionech ČR. Při přípravě programu jsme se vždy snažili zohlednit konkrétní požadavky, náměty a nápady knihovníků. Všichni účastníci obdrželi podkladové materiály s dalšími informacemi, v loňském roce navíc zdarma i novou publikaci MKC Praha věnovanou multikulturnímu knihovnictví Knihovny pro všechny. Dosud jsme se setkali s pozitivním hodnocením regionálních seminářů. Zájem ze strany knihovníků z regionálních knihoven i odborná podpora zástupců SKIP vypovídá mj. o nedostatečné nabídce školení tohoto typu a potvrzuje potřebu pokračovat v těchto školeních i v budoucnu.

Vzdělávání knihovníků v multikulturní tematice získává postupně i svou evropskou dimenzi. Již třikrát jsme v Městské knihovně v Praze uspořádali mezinárodní konferenci pro knihovníky (Interkulturní dialog v knihovnách, 2003; My a ti druzí, 2004; Knihovny pro všechny, 2005). Pokaždé jsme pozvali zástupce zahraničních knihoven, kteří představili své zkušenosti se zaváděním multikulturních služeb do praxe. Tyto příspěvky sloužily především k inspiraci a zamyšlení, jaké konkrétní služby by se daly využít i v českých knihovnách. Na konferencích jsme zároveň dali prostor i českým knihovnám a příkladům jejich multikulturních aktivit.

V letošním roce nově proběhnou semináře Knihovny jako brána k integraci cizinců v EU stejnojmenného projektu, který Rozmanitost do knihoven dále rozvíjí. Jak mohou veřejné knihovny přispět k integraci cizinců a jak vytvořit v knihovnách prostor pro vzájemný kontakt mezi imigranty a místní komunitou – to jsou hlavní otázky, kterými se nyní zabýváme. Zahraničí experti ze zemí EU budou na seminářích prezentovat příklady dobré praxe integračních aktivit v knihovnách, které budou podkladem pro vytvoření Strategie integračních aktivit v českých knihovnách. Strategie by měla umožnit snazší integraci cizinců a imigrantů prostřednictvím vzdělávací a informační nabídky v knihovnách. Na závěr semináře se v panelové diskusi pokusí domácí i zahraniční odborníci reflektovat českou realitu na pozadí evropských zkušeností.

Semináře jsou určeny nejen knihovníkům, ale i zástupcům krajských samospráv, příslušných ministerstev a neziskových organizací pracujících s cizinci a menšinami. První seminář se koná v pondělí 6. února 2006 (9,00 – 16,15 hod.) v Městské knihovně v Praze, následuje seminář ve středu 8. února 2006 v hotelu Atom v Ostravě [2].

Když jsme s ROZMANITOSTÍ DO KNIHOVEN začínali, neměli jsme tušení, jak úspěšná a podnětná bude spolupráce s veřejnými knihovnami a s jakým vstřícným přijetím se projekt u knihovníků a informačních pracovníků setká. Svým zaměřením na rozvoj multikulturního fondu českých veřejných knihoven a multikulturní knihovnictví je Rozmanitost do knihoven jedinečným projektem v celé ČR. Potěšující je také fakt, že knihovny si stále více uvědomují, že v souvislosti s rozvojem multikulturní společnosti je nezbytné reagovat na měnící se poptávku a strukturu čtenářů knihovny. Originalita projektu, postupné rozšiřování aktivit (podle aktuálních potřeb českých veřejných knihoven) a zájem ze strany knihovníků i poskytovatelů grantů nás nutí k tomu, abychom projekt i v dalších letech rozvíjeli a přizpůsobovali potřebám českých knihovníků a návštěvníků knihoven. I proto můžeme již pátým rokem pokračovat v aktivitách, které se snaží posílit významnou úlohu veřejných knihoven v rozvoji a kultuře místní občanské společnosti. Knihovny jako informační, vzdělávací a kulturní centra pro všechny obyvatele mohou totiž představovat jedinečný prostor k setkávání a poznávání rozmanitých kultur.Poznámky:

1. Více o projektu Rozmanitost do knihoven najdete na internetových stránkách www.rozmanitost.cz, které se věnují multikulturalitě, multikulturní literatuře a knihovnictví. Kromě aktuálních zpráv o projektu Rozmanitost do knihoven slouží stránky knihovníkům a informačním pracovníkům knihoven jako významný informační zdroj v oblasti multikulturní výchovy a praxe v knihovnách (např. studie a články na téma interkulturalita v knihovnách, tipy na akvizice multikulturní literatury, podklady z konferencí a školení pro knihovníky, překlady studií a článků pojednávající o interkulturalitě v knihovnách).

2. Přihlášky na seminář a další podrobnosti k programu poskytne koordinátorka projektu Jitka Štefková.
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
HOŘAVOVÁ, Barbora. Interkulturní dialog v knihovnách – vzdělávání pro knihovníky. Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 2 [cit. 2024-05-22]. urn:nbn:cz:ik-12018. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12018

automaticky generované reklamy
registration login password