Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Interaktívne firemné prezentácie a katalógy na mobilných platformách II.

Čas nutný k přečtení
10 minut
Již přečteno

Interaktívne firemné prezentácie a katalógy na mobilných platformách II.

0 comments
Anglicky
English title: 
Interactive company presentations and catalogues on mobile platforms – part 2
English abstract: 
In the second article of the series we aim at providing overview of the possibilities for creating own mobile application for a company. We state the results of competitive analysis of the market with mobile digital publishing tools (platforms). These offer the possibility to create own mobile application without need of coding. Companies thus have the possibility to choose from two variants: to create custom made application with extra features or to prepare an application without in-house programming.

Úvod

V článku, ktorý vyšiel v minulom vydaní Ikara ako prvá časť série o publikovaní na mobilné platformy, sme predstavili koncept publikovania a zodpovedali prvú z troch nastolených otázok. Konkrétne sme poukázali na možnosti praktického využitia firemných prezentačných aplikácií na tabletoch a smartfónoch a tým zodpovedali otázku, čo by mala alebo môže každá firma ukázať vo vlastnej mobilnej aplikácii. Cieľom tohto článku je poskytnúť odpovede na ďalšie dve otázky: Ako? Za akých podmienok?

Existujú dve možnosti, ako môže firma získať vlastnú aplikáciu. Pozrieme sa na oba varianty, ich možnosti, výhody a nevýhody. Prostredníctvom analýzy trhu hotových riešení, ktoré umožnia firme pripraviť si celú aplikáciu vo vlastnej riešení, poukážeme na jednotlivé dostupné varianty a na to, akým spôsobom sa s nimi pracuje, aké sú ich možnosti a, samozrejme, cenové relácie aplikácie vytvorenej prostredníctvom týchto nástrojov.

Dve možnosti

Pri výrobe mobilnej aplikácie má firma dve základné možnosti. Tie sú analogické ako v prípade, ak si chce zaobstarať napríklad informačný systém. Prvou možnosťou je výroba aplikácie na mieru, teda presne podľa požiadaviek, s možnými špecifickými funkcionalitami. Druhou alternatívou je využiť existujúce produkty, ktoré sú k dispozícii na trhu. Tu sa naskytuje logická otázka: ako môžem použiť existujúci produkt, keď chcem mať vlastnú aplikáciu? Odpoveď je však jednoduchá: hotovými produktmi nemyslíme už hotové mobilné aplikácie, ale nástroje, pomocou ktorých si vlastnú aplikáciu firma jednoducho vytvorí vo vlastnej réžii, a to bez potreby programovania.

Vývoj aplikácie na mieru je preferovaným spôsobom najmä pre firmy, ktoré vyžadujú od aplikácie špeciálne funkcie. Tiež v prípade, ak chcú, aby mala aplikácia vlastný dizajn. Využiť možno služby firiem, ktoré sa zaoberajú vývojom mobilných aplikácií. Väčšie firmy ponúkajú zväčša vývoj na všetky tri aktuálne používané platformy (iOS, Android, Windows8), pri menších firmách je niekedy potrebné osloviť pre výrobu dve alebo tri. Existuje viacero možností, ako si vybrať vhodného dodávateľa. Cieľom tohto príspevku nie je poskytnúť odporúčania na konkrétne firmy, preto možno skôr nasmerovať pozornosť na zverejňované rebríčky alebo zoznamy dodávateľov mobilných aplikácií alebo rôzne súťaže developerov. Jednou z nich je napríklad AppsRulezz. Aktuálne prebieha ročník 2013, ktorého výsledky budú zverejnené predpokladáme koncom apríla 2013. Je možné si tiež pozrieť staršie ročníky a inšpirovať sa kvalitnými aplikáciami, ktoré boli ocenené.

Zaujímavou možnosťou, ako sa dostať k vlastnej mobilnej aplikácii, je využiť nástroje, dostupné na trhu, ktoré aplikáciu vytvoria. Jedná sa o nástroje, alebo publikačné platformy, ktoré umožňujú po vložení statického obsahu vytvoriť interaktívne vrstvy a následne výslednú aplikáciu „exportovať“ do hotovej mobilnej aplikácie. Tieto riešenia väčšinou pokrývajú celý publikačný proces. Ten je napriek rozličným technológiám podobný a možno ho opísať ako sekvenciu krokov:

  1. Rozhodnutie o type výslednej mobilnej aplikácie. Tu sú vo väčšine platforiem dve možnosti: aplikácia s jednorazovým obsahom (klasická mobilná aplikácia) alebo aplikácia s archívom/knižnicou, ktorá umožňuje periodicky „do aplikácie“ publikovať ďalší, nový obsah.
  2. Príprava statického obsahu. V tejto fáze sa buď využije už hotový podklad, ktorý vznikol napríklad pre printový katalóg, alebo sa vytvorí nový. Aj pri znovuvyužití existujúceho obsahu odporúčame ho aspoň mierne modifikovať, a to kvôli možným rozdielom v dimenziách (treba zohľadniť proporcie výslednej obrazovky), integrácii vizuálnych odkazov na multimediálne prvky (napríklad fotogalérie, video a pod.) ako aj prípadnú navigáciu (možnosť vytvoriť vlastné menu na začiatku aplikácie).
  3. Vytvorenie dynamického obsahu. Statický obsah sa v tejto fáze prostredníctvom nástrojov obohacuje o multimediálne prvky, interakcie, ktoré budú používateľovi prístupné v mobilnej aplikácii. Táto práca prebieha buď vo vlastnej aplikácií, ktorú má daná publikačná platforma pre zákazníka k dispozícii, alebo v nástrojoch Adobe InDesign či QuarkXPress, pre ktoré existujú typicky tzv. pluginy. V nich sa pracuje s obsahom natívne priamo v prostredí Adobe alebo Quark a nad statický obsah sa pridávajú dynamické vrstvy, galérie, videá atď.
  4. Revízia obsahu. Kontrola obsahu vrátane dynamických elementov sa uskutočňuje buď priamo v aplikácii danej publikačnej platformy alebo ideálne už na mobilnom zariadení. Na zariadenie sa obsah novovytvorenej aplikácie môže dostať dvomi cestami. Prvou možnosťou je, že obsah sa nahrá na server publikačnej platformy a následne je po prihlásení prístupný v „náhľadovej“ aplikácií tejto platformy, alebo sa vytvorí fyzicky nová aplikácia, ktorá ešte nie je umiestnená v App Store, ale je priamo distribuovaná na jedno alebo viac mobilných zariadení.
  5. Publikovanie aplikácie. Po revíziách a finálnom schválení obsahu je aplikácia publikovaná do App Store. Podmienkou je mať založený účet, jeho vytvorenie v prípade nahrávania prvej aplikácie ešte predchádza tomuto kroku. Po schválení je aplikácia prístupná a pripravená na stiahnutie. V prípade, že firma má obmedzený počet tabletov, na ktoré chce distribuovať aplikáciu, v určitých prípadoch možno nebude ani vytvárať aplikáciu v App Store ale ostane iba pri priamo distribuovanej aplikácii na vybrané zariadenia. V tomto prípade k aplikácii nebudú mať prístup bežní používatelia App Store danej mobilnej platformy.

Existuje niekoľko publikačných platforiem, ktoré sú aktuálne na trhu k dispozícii. Podrobnejšie sa analýze možností venujeme v ďalšej kapitole. V nasledujúcej tabuľke uvádzame porovnanie vybraných aspektov oboch metód.

Tabuľka 1 Porovnanie alternatív pri výrobe mobilnej aplikácie

Aspekt

Vývoj aplikácie na mieru

Využitie existujúcej platformy

Aktualizácie

Spravidla platené v závislosti od časovej náročnosti zásahu, potrebný zásah dodávateľa

Vo vlastnej réžii, spravidla rýchlejšie, aktualizácia aplikácie býva spoplatnená jednorazovým poplatkom

Branding

Možný akýkoľvek branding, v rámci aplikácie ako aj v App Store

Branding je typicky možný v info „o aplikácii“ a v úvodnej obrazovke. Aplikácia tiež má vlastnú ikonku. Dodávatelia riešení tiež ponúkajú typicky tzv. whitelabel, ktorý zaručí, že v samotnej aplikácii nebude odkaz na nástroj, prostredníctvom ktorej aplikácia vznikla

Čas výroby

Doba vývoja v závislosti od kapacít dodávateľa

Výroba vo vlastnej réžii: kratší čas do umiestnenia aplikácie do App Store

Funkcionalita

Možné všetky funkcie
(v závislosti od schopností dodávateľa)

Limitácia na funkcie disponibilné v použitom nástroji

Náklady

Typicky výrazne vyššie, keďže sa nanovo programuje celá aplikácia, a to pre každý operačný systém

Typicky výrazne nižšie, aplikácie sú už naprogramované, platí sa za licencie na použitie nástrojov a prípadné služby, ak sú potrebné

Platforma

Potrebné zvlášť programovať pre každú platformu (iOS, Android, Windows8)

Kvalitné nástroje ponúkajú všetky alebo väčšinu platforiem, nie je potrebné zvlášť vytvárať obsah pre každú z nich

Spôsob vzniku

Nutné naprogramovať

Bez potreby programovania

Zmeny dizajnu

Vlastný dizajn

Dizajn je závislý od dizajnu aplikácie, ktorá je predpripravená v použitej platforme

Zdroj: vlastné spracovanie

Dostupné riešenia pre prípravu a publikovanie aplikácie vo vlastnej réžii

Ako sme uviedli, na trhu sú k dispozícii nástroje, tzv. publikačné platformy, ktoré umožnia vytvoriť vlastnú mobilnú aplikáciu každej firme, bez akéhokoľvek programovania. V nasledujúcom texte uvádzame prehľad šiestich najznámejších a zároveň najkvalitnejších dostupných riešení, ktoré disponujú potrebnými nástrojmi pre budovanie interaktívnych firemných katalógov a prezentácií na mobilných platformách.

Ave Digital Publishing je nástroj na publikovanie digitálneho obsahu pre mobilné platformy od francúzskej spoločnosti Aquafadas. Podobne ako ďalšie produkty pokrýva AVE celý publikačný workflow. Okrem InDesign pluginu, ktorým disponujú všetci konkurenti, ponúka aj možnosť publikovania z QuarkXPress, a tým pokrýva komplexnejšie nástroje používané grafikmi resp. DTP.

Adobe Digital Publishing Suite je nástrojom pre digitálne publikovanie od lídra v DTP. Čerpá z výhody integrácie s vlastnými produktmi. Oproti konkurencii zaostáva v podporovaných mobilných platformách – zatiaľ je to iba iPad. Výhodou môže byť relatívne nízka cena za publikovanú aplikáciu.

CoverPage platforma je rozšírená aj na Slovensku a v Čechách. Výhodou pre firmy je desktopová aplikácia, v ktorej je možné vytvárať digitálny obsah pre mobilnú aplikáciu. Nie je tak potrebné pracovať s produktmi Adobe alebo Quark, čo je pre niektoré spoločnosti problém vzhľadom na to, že nedisponujú takýmito pracovníkmi. CoverPage podporuje aj whitelabel aplikácie, teda bez uvedenia odkazu na platformu CoverPage.

Mag+ je švédska spoločnosť, ktorá ponúka veľmi kvalitný nástroj na publikovanie. Prvá aplikácia na platforme Mag+ vznikla v apríli 2010. Popular Science+, ktorú Mag+ vytvoril spolu s nadšenými vydavateľmi, ktorí boli ochotní riskovať a vyskúšať možnosti nepreskúmaného segmentu publikovania na mobilné platformy, získala viaceré ocenenia. Mag+ má centrálnu v Stockholme a predajní/kontaktné miesto v New Yorku. Aktuálne podľa dostupných informácií je na ich riešení postavených viac ako 800 aplikácií.

Mobile Roadie je ďalším nástrojom, ktorý má firma k dispozícii. Podporuje ako väčšina z nich iPhone, iPad aj Android. Mobile Roadie kladie dôraz na jednotnú údajovú základňu a synchronizáciu obsahu. Disponuje API, prostredníctvom ktorého synchronizuje obsah medzi mobilnou a webovou aplikáciou. Disponuje širokou podporou vkladania multimediálneho obsahu ako YouTube, Vimeo, Live Streaming Video, Ustream, Flickr, Picasa, etc.

Oomph je ďalším nástrojom, z dielne austrálskeho developera. Využíva vlastnú desktopovú aplikáciu na prípravu obsahu. Nová je možnosť používania a dizajnovania vlastných šablón. Ambíciou projektu je spojiť výrobcov šablón a ich používateľov, podobne ako je to napríklad pri veľkých platformách na tvorbu internetových projektov ako sú Wordpress či Magento. Niektoré šablóny sú zdarma, iné sú platené, ceny siahajú od niekoľko desiatok dolárov až po tisíce za jednu šablónu. Podporuje len iPad platformu.

Publero digitálna publikačná platforma vznikla ako agregátor digitálnych vydaní novín a časopisov v elektronickej podobe. Publero Business je špeciálny produkt vytvorený pre firmy a ich prezentácie na tabletoch (aj weboch partnerov či portáli Publero). Výhodou tohto produktu v našich podmienkach môže byť jeho lokalizácia, keďže sa jedná o český projekt.

Prehľad riešení a ich vybraných parametrov uvádzame v tabuľke 2. Údaje, ktoré nie sú vyplnené, nebolo možné identifikovať z dostupných publikovaných informácií.

Tabuľka 2 Prehľad mobilných publikačných platforiem vhodných pre firemné katalógy

Produkt

Spôsob prípravy obsahu

Spôsob náhľadu

Platformy

White label

Spoplatnenie

Cena

Adobe DPS

InDesign

Simulator inDesign plugin

iOS - iba iPad

 

jednorazovo

395 €

Aquafadas

InDesign, QuarkXPress

Preview aplikácia

iPad, Android

 

-

 -

CoverPage

Desktop aplikácia (Win, iOS), InDesign

Simulator v desktop aplikácii, Preview aplikácia

iOS, Android

áno

jednorazovo

499 €

Mag+

InDesign

Simulator inDesign plugin, Preview aplikácia

iOS, Android, Kindle

 

jednorazovo

999 €

Mobile Roadie

CMS aplikácia

 

iOS, Android

áno

mesačne

2.376 €

Oomph

Desktop aplikácia

Preview aplikácia

iOS

 

jednorazovo

718 €

Publero

 

 

iPad, Android

 

mesačne

1.140 €

Zdroj: vlastné spracovanie

Zo zostaveného prehľadu je možné identifikovať niektoré principiálne rozdiely medzi dostupnými riešeniami. Rozdielne sú pokrývané platformy, spôsoby vytvárania obsahu a hlavne, cenová politika. Niektoré aplikácie sú platené jednorazovo, iné si vyžadujú udržiavať aktívny účet platením mesačného poplatku. Cena uvedená v tabuľke je za jeden rok používania aplikácie. V prípade mesačnej platby sa TCO teda po roku prevádzky ďalej zvyšuje. Viaceré riešenia majú k dispozícii aj niekoľko alternatív. Typicky je to aplikácia s archívom, ktorá sa predáva za vyššiu cenu a umožňuje zverejňovať nový obsah jeho jednoduchým pridaním. Vhodná je napríklad pre publikovanie interných alebo klientských newslettrov, výročné správy a iný obsah, pri ktorom má význam vždy nechať k dispozícii aj obsah starších vydaní. Hlavné rozdiely sú však vo funkcionalite a komforte používania. Tu už ale odporúčame urobiť si vlastný názor a aplikácie si jednoducho vyskúšať. Väčšina platforiem poskytuje bezplatnú testovaciu verziu, ktorá je niekedy obmedzená časom používania, inokedy napríklad množstvom obsahu, ktorý je možné umiestniť na server.

Záver

Technológie, dostupné na trhu, vytvárajú pre podniky nové výzvy, ktorým by sa mal ich marketing prispôsobovať, ideálne ich aj istým spôsobom spoluvytvárať a formovať. Predstavené spôsoby výroby vlastnej mobilnej aplikácie by mali podniku pomôcť naskočiť na vlak digitálneho publikovania. Je už len na každom podniku, koľko projektov, s akou výškou investície a akým spôsobom chce pripraviť. V našej sérii článkov o publikovaní na mobilné platformy sme sa sústredili na to, aby sme zrozumiteľným spôsobom objasnili, prečo je dôležité sústrediť pozornosť na tento segment a akým spôsobom je možná realizácia aj pre firmu, ktorá má obmedzený rozpočet ako aj skúsenosti s technológiami. Budeme sa spoločne tešiť na nové mobilné projekty, ktoré nás v tomto roku čakajú. Buďte pri tom aj vy s vašou vlastnou firemnou aplikáciou.

Poznámka: Tento príspevok vznikol ako parciálny výstup riešenia projektu VEGA č. 1/0418/11 Udržateľný marketing a udržateľná spotreba a VEGA 1/0047/11 Koncepcia európskeho marketingu a segmentácia spoločného trhu so zameraním na výber a implementáciu marketingových stratégií pre zvýšenie konkurenčnej schopnosti slovenských podnikov na trhoch EÚ.
Zdroje:
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
MIKLOŠÍK, Andrej a BORGUĽA, Matúš. Interaktívne firemné prezentácie a katalógy na mobilných platformách II.. Ikaros [online]. 2013, ročník 17, číslo 4 [cit. 2023-02-06]. urn:nbn:cz:ik-14068. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/14068

automaticky generované reklamy
registration login password