Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Infos 99

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Infos 99

0 comments
Spolok slovenských knihovníkov pořádá každoročně odborný informatický seminář pod názvem Infos. Letošní ročník byl už devětadvacátý v pořadí. Ve dnech 19. - 22.   4. 1999 se sjelo do účelového zařízení Slovenské akademie věd ve Staré Lesné ve Vysokých Tatrách na 150 účastníků nejen ze Slovenska, ale také z České republiky, USA, Rakouska, Maďarska, Slovinska či Černé Hory. Kromě zástupců různých slovenských knihoven a informačních středisek tu byli také představitelé národních knihovnických organizací (včetně ALA či našeho SKIP).

Ústředním tématem letošního Infosu byly Knihovnické a informační služby. Součástí semináře byla i prezentace různých dodavatelských či softwarových firem (Albertina icome Bratislava, Suweco SK, Probos, Slovart, LANius, Cosmotron System, ACOM ad.).

První den odezněly příspěvky na téma Knihovnická a informační politika. Vystoupil zástupce slovenského ministerstva kultury PhDr. P. Maráky, který pohovořil o postavení knihoven v plánované kulturní politice SR. Na něj navázal s informacemi o připravovaném slovenském knihovnickém zákonu doc. D. Katuščák. Následovaly příspěvky o činnostech Slovenské národné knižnice v Martině, která by podle návrhu nového knihovnického zákona měla zastávat funkcí národní knihovny, a Univerzitné knižnice Bratislava, za kterou promluvil její nový, ale ještě oficiálně nejmenovaný ředitel PhDr. T. Trgiňa. V příspěvku PhDr. J. Šušola o autorském právu ve vztahu ke knihovnám byly zmíněny různé mezinárodní iniciativy, skrývající se pod zkratkami EBLIDA, ECUP, CECUP. Do programu prvního dne se "vklínil" také PhDr. V. Richter s nejčerstvějšími informacemi o pokrocích v české legislativě související s činností knihoven. Konkrétně hovořil o návrzích státní informační politiky a kulturní politiky.

Druhý den byl ve znamení příspěvků na téma Internet a knihovnické služby. Mezi nejzajímavější patřil referát doc. S. Makulové věnovaný analýze stávajících vyhledávacích nástrojů v prostředí Internetu z hlediska jejich dynamiky, aktuálnosti a kvality informací.

Další blok příspěvků byl zaměřen na Knihovnickou a informační výchovu. Kromě obecných zmínek o postavení knihoven v rámci různých etap celoživotního vzdělávacího procesu zazněl také referát o konkrétní iniciativě v oblasti dalšího vzdělávání knihovníků. Jde o projekt Univerzitní knihovny Technické univerzity v Košicích s názvem ProLIB, který získal podporu programu Phare. V období let 1999-2000 proběhne v rámci tohoto projektu několik kurzů v různých tematických sekcích, jejichž náplní bude např. Internet a nové informační technologie, změny v knihovnách a jejich řízení, digitální knihovny či elektronické publikování.

Jako zpestření přednáškového maratónu byl pro zájemce připraven odpolední výlet do knihovny evangelického lycea v nedalekém Kežmaroku, která patří mezi nejstarší školní knihovny ve střední Evropě. Knihovna uchovává řadu cenných tisků, které byly shromážděny především díky darům různých mecenášů. Jedním z nejzajímavějších exponátů, které se týkají samotného lycea, byla například tzv. černá kniha, kam byly zaznamenávány prohřešky studentů. Dokonce i jeden z nejznámějších absolventů lycea, Pavol Országh Hviezdoslav zde má dva záznamy.

Dopolední program třetího dne semináře se nesl ve znamení Knihovnických a informačních služeb. Zazněly příspěvky věnované MVS a MMVS v praxi Univerzitné knižnice Bratislava, která v rámci projektu JASON provozuje elektronické dodávání článků, dále systému ISSN a jeho slovenské národní agentuře či článkové databázi Slovenské národní bibliografie. Ing. V. Karen z Albertiny icome Praha pohovořil o nových trendech nákupu databází formou tzv. konsorcií, tedy volných sdružení několika institucí za účelem zvýhodněného nákupu daného informačního produktu. Ing. A. Androvič zmínil různé aktivity na poli souborných katalogů periodik (např. UNIverse, CASA, EZDB). PhDr. D. Gondová promluvila o zavádění amerického knihovnicko-informačního systému VTLS na Univerzitě Komenského.

Blok příspěvků na téma Knihovnické a informační systémy jsem si soukromě nazvala "české okénko". Mezi přispěvatele z ČR se včlenil pouze doc. J. Lipták s aktuálním příspěvkem o ochraně práv uživatele při poskytování informačních služeb prostřednictvím počítačových sítí. Jinak ale patřilo odpoledne českým účastníkům. PhDr. E. Lesenková z Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví přednesla společně s ředitelkou Národní lékařské knihovny PhDr. H. Bouzkovou příspěvek o zprostředkování vědeckých informací z oblasti medicíny na území ČR s důrazem na roli NLK. PhDr. E. Svobodová pak promluvila o chystaných službách CASLIN-Souborného katalogu ČR. Ukázky vyhledávání dokumentů pod systémem Oracle doplnila také o návrh MVS v rámci souborného katalogu. Na závěr zhodnotil PhDr. Z. Bartl tříleté zkušenosti s vytvářením souboru národních autorit na půdě Národní knihovny ČR.

V programu posledního dne už zbyly jen dva příspěvky. První z nich se zabýval novou verzí systému ISIS pro Windows nazvanou WinISIS, kterou na Slovensku v průběhu uplynulého roku testovalo Centrum vědecko-technických informací. Druhý příspěvek pak informoval o činnosti a Slovenské lesnické dřevařské knihovny ve Zvoleně především v souvislosti s přispíváním do mezinárodní databáze AGRIS/CARIS.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
ŠŤASTNÁ, Petra. Infos 99. Ikaros [online]. 1999, ročník 3, číslo 6 [cit. 2024-05-24]. urn:nbn:cz:ik-10367. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10367

automaticky generované reklamy
registration login password