Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

INFORUM 2003 - sekce "Přechod od klasických k elektronickým médiím: možnost koexistence a hranice využívání"

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

INFORUM 2003 - sekce "Přechod od klasických k elektronickým médiím: možnost koexistence a hranice využívání"

0 comments

Tak tedy nasazuji brýle svému pohledu a přemítám o výše uvedené sekci na Inforu 2003. Jednoznačně mému srdci byly nejblíže tři příspěvky, které se zabývaly vysokoškolskými kvalifikačními pracemi a jejich digitalizací.

E. Bratková - Principy, aktéři, modely, postupy a technologie v systémech elektronických disertací
J. Bayer - Dostupnost kvalifikačních prací: východiska pro další řešení
J. Poláček - Elektronický archív akademických prací na ESF MU

Zpřístupnění disertačních, habilitačních, rigorózních diplomových či bakalářských prací elektronickou formou je řešení především snadné komunikace, studia, možnosti vyhledávání v těchto dokumentech a konečně i prostorových problémů VŠ knihoven. Logické, perspektivní a navíc z posledně jmenovaného příspěvku vyplynulo, že realizace v českém prostředí je možná relativně bez obtíží a nákladného technického zázemí. Nicméně několik háčků se tu najde. Všichni přednášející se shodli na potřebě:

  • standardizace formátu a jednotné technologii zpracování elektronických kvalifikačních prací
  • ošetření legislativního rámce (v současné době vysokoškolský zákon ani autorský zákon negarantuje povinnost ohlášení a zpřístupnění kvalifikačních prací, resp. jediné, co je zákony definované, je formální úprava a požadavek souhlasu autora se zpřístupněním jeho kvalifikační práce.)
  • vzájemné spolupráce, koordinace vysokoškolských knihovníků s jejich akademickými funkcionáři

Co z toho plyne? Především otázky, nutná dávka optimismu, kooperačního ducha a lobování za legislativní úpravu.

V jaké míře a jakým způsobem vlastně vysokoškolské knihovny registrují a zpřístupňují kvalifikační práce v tradiční papírové podobě?

Vznikne pracovní skupina pro koordinaci národní registrace a standardizace kvalifikačních prací?

Do jaké hloubky kvalifikačních práce standardizovat na národní úrovni (pouze e-disertace)?

Jaký zákon vlastně chceme měnit?

Nicméně přemítám nad sekcí dál. Zajímavý projekt prezentoval P. Boldiš - PEC Portál elektronických časopisů. Myšlenka zmapovat, jaké elektronické časopisy má určitá instituce předplacené, k jakým má přístup díky zakoupeným licenčním zdrojům, či k jakým má volný přístup kdokoli, není originální (projekt EZB Universitätsbibliothek Regensburg), ale jistě záslužná a v našich českých podmínkách potřebná.

Dalším inspirativní příspěvek měl R. Ingram-Smith - Elektronické dodávání výukových materiálů. Jako zástupce komerční firmy představil zajímavý projekt XanEdu, který umožňuje získání výukového materiálu v elektronické i klasické knižní podobě především pro uživatele z různých typů vysokých škol a univerzit.

A co chytrého říci závěrem? Nezbývá než přestat přemítat dát se do práce.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
ŠEDINOVÁ, Petra. INFORUM 2003 - sekce "Přechod od klasických k elektronickým médiím: možnost koexistence a hranice využívání". Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 6 [cit. 2024-07-20]. urn:nbn:cz:ik-11354. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11354

automaticky generované reklamy
registration login password