Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Informační zdroje přístupné v oborové bráně Umění a architektura (ART)

Čas nutný k přečtení
6 minut
Již přečteno

Informační zdroje přístupné v oborové bráně Umění a architektura (ART)

0 comments
Anglicky
English title: 
Information resources available via the Art and Architecture branch gateway (ART)
English abstract: 
<p>The ART branch gateway provides simultaneous searching in different Czech and foreign resources from the architecture, fine and applied arts, etc. through a single user interface. Resources available in ART are either freely accessible or licensed (the access is possible only from defined IP addresses). The ART gateway offers library services to readers interested in arts and it facilitates cataloging of library collections. </p>

Zkušební provoz oborové brány Umění a architektura (ART) byl zahájen koncem roku 2007 s cílem umožnit uživatelům z oblasti architektury, sochařství, malířství, grafiky, uměleckého řemesla, designu, fotografie, památkové péče a dalších příbuzných oborů paralelně prohledávat různé informační zdroje v rámci jednoho uživatelského rozhraní. Podobně jako oborové brány KIV, MUS a TECH je i brána ART založena na stejných technologiích jako Jednotná informační brána (MetaLib, SFX a Plone), takže uživatelé mohou pracovat ve známém prostředí. Jednotlivé oborové brány se však liší informačními zdroji, které jsou jejich prostřednictvím badatelům zpřístupňovány.

Abychom všem zájemcům usnadnili práci s bránou ART, připravili jsme pro ně tzv. předvybrané sady zdrojů. Do jednotlivých skupin jsou zařazeny informační zdroje, o kterých se domníváme, že je výhodné prohledávat je společně. V současné době nabízíme v portálu ART pět předvybraných skupin zdrojů: Katalog VUK, Další knihovny ČR, Zahraniční knihovny, Databáze článků a časopisů, samostatnou skupinu tvoří Manuscriptorium.

Katalog VUK - umožňuje prohledávat katalogy osmi knihoven, které jsou členy Virtuální umělecké knihovny, a které spolupracují na tvorbě oborové brány ART. Patří sem knihovny Akademie výtvarných umění v Praze, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Moravské galerie v Brně, Muzea umění v Olomouci, Národní galerie v Praze, Národního technického muzea, Uměleckoprůmyslového musea v Praze a Vysoké školy uměleckoprůmyslové. Jejich fondy jsou obsahově příbuzné, vzájemně se doplňují a pokrývají všechna témata z oblasti umění a architektury.

Další knihovny ČR – do této skupiny je zařazen Souborný katalog ČR (monografie), dále souborné katalogy Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR a bibliografická databáze starých tisků a map Národní knihovny ČR. Jsou to univerzální katalogy (kromě bibliografické databáze Národní knihovny ČR), ve kterých je však také zastoupena i literatura z oblasti umění a architektury. Aby bylo uživatelům usnadněno prohledávání těchto katalogů, byly přidány vyhledávací filtry tak, aby výsledky odpovídaly tematickému zaměření brány. Přesné nastavení filtrů je však velmi obtížné a je tedy postupně dolaďováno i na základě připomínek uživatelů (tedy i vás, pokud nám napíšete).

Zahraniční knihovny – tuto skupinu tvoří souborný katalog norských knihoven BIBSYS, souborný katalog knihoven sedmi německých států sdružených ve spolku Gemeinsamer Bibliotheksverbund (GBV), souborný katalog vysokoškolských knihoven z oblasti Basileje a Bernu IDS Basel/Bern, katalog švýcarských knihoven NEBIS, souborný katalog Univerzity v Oxfordu OLIS a katalog Library of Congress. I v případě těchto zahraničních knihoven se jedná o univerzální fondy, takže i pro vyhledávání v této skupině zdrojů jsou přednastaveny vyhledávací filtry.

Všechny informační zdroje ve všech těchto třech přednastavených skupinách patří k volně přístupným a mohou je využívat všichni badatelé bez ohledu na místo pobytu či současnou registraci v příslušné knihovně.

Databáze článků a časopisů – tato skupina zdrojů se již liší od předcházejících předvybraných sad. Jednak má uživatel v některých databázích možnost získat přímo plný text dokumentu, jednak jde většinou o databáze placené (určitou knihovnou nebo z grantových prostředků). S těmito placenými (licencovanými) zdroji lze pracovat pouze na počítačích z povolených IP adres v rámci knihovny, která licencované zdroje zpřístupňuje / vlastní. Do této přednastavené skupiny zdrojů patří dvě multidisciplinární plnotextové databáze firmy EBSCO - Academic Search Premier a MasterFILE Premier. V nejbližší době bude do této skupiny zařazena také plnotextová databáze producenta H. W. Wilsona Art FullText, která pokrývá umělecké aspekty oborů archeologie, architektury, historie umění, urbanistiky, malířství, průmyslové grafiky, filmu a fotografie a dalších oborů. Posledním zdrojem z této předvybrané sady je Bibliografická databáze Národní knihovny ČR - Články v českých novinách, časopisech a sbornících od 1991 (ANL), která je volně přístupná všem uživatelům.

Manuscriptorium stojí na rozhraní mezi volně přístupnými a placenými zdroji. Volný přístup mají badatelé do katalogu digitalizovaných historických fondů; prohlížení obrazových dokumentů je možné pouze z těch knihoven, který mají zaplacen přístup do tohoto zdroje.

Předvybrané sady zdrojů nejsou definitivní, mohou být průběžně doplňovány, stejně jako mohou být přidávány nové přednastavené sady. Navíc se badatel při své práci nemusí omezovat na vyhledávání potřebných informací pouze v těchto skupinách zdrojů. Jako registrovaný uživatel si může sám vytvořit a uložit do záložky Můj prostor vlastní skupiny zdrojů podle svých potřeb nebo může jednotlivé zdroje prohledávat samostatně. U každého zdroje se totiž pod ikonou Ikona i k získání podrobnějších informací o zdroji skrývají podrobnější informace o příslušném zdroji, které badateli usnadní orientaci. V rámci brány ART je také možné libovolnou skupinu zdrojů prohledat pomocí vyhledávače MetaLib a využít nabídku přidaných služeb, které umožňuje link server SFX. Ten zajistí přímé propojení na plný text vyhledaného dokumentu (v případě, že je dostupný on-line). Je třeba upozornit, že při práci s některými zdroji se může stát, že zdroj je momentálně přetížen a není schopen v požadovaném čase vrátit výsledky vyhledávání. Vyhledávání je proto přerušeno a uživatel musí svůj dotaz zopakovat později.

Předvybrané sady neobsahují všechny zdroje dostupné prostřednictvím brány ART. Do těch „nezařazených“ patří např. katalog historických fondů Moravské zemské knihovny (obsahuje staré tisky, mapy a grafiky do roku 1800 a postupně jsou přidávány i rukopisy a prvotisky) a Zeitschriftendatenbank (ZDB - největší světová databáze obsahující více jak 1,1 milionu titulů časopisů a novin vycházejících od roku 1500 do současnosti ve více jak 4 300 německých knihovnách). Úplný přehled zdrojů připojených v bráně ART získáte ve vyhledávači prostřednictvím funkce Nalézt zdroje.

Další skupina zdrojů je zařazena v záložce Nenašli jste? Zde je k dispozici výběr ze zdrojů z oboru umění a architektura, které sice nelze prohledávat systémem MetaLib, ale které přesto mohou být pro badatele užitečné. Z českých informačních zdrojů jsou to: Architekti v České republice, Archiv výtvarného umění, Archiweb, Lexikon českých výtvarníků a katalog Ústavu dějin umění Akademie věd ČR. Do nabídky zahraničních zdrojů jsme zařadili: Art & Architecture Thesaurus Online, Art in Context, MAK - Österreichisches Museum für angewandte Kunst, Wien, knihy a časopisy, The Libraries of The Metropolitan Museum of Art a Virtual Catalogue for Art History.

A poslední skupinu zdrojů, se kterou uživatelé zatím pracovat nemohou, tvoří ty, jejichž připojení do brány Umění a architektura se teprve připravuje nebo o kterých pro zapojení do brány ART teprve uvažujeme. Rádi bychom např. našim badatelům prostřednictvím této oborové brány v budoucnu umožnili přístup do již digitalizovaných časopisů z oblasti architektury, které vycházely na konci 19. a na začátku 20. století.

A jak může být oborová brána Umění a architektura užitečná pro knihovny? Věříme, že se stane v řadě knihoven nejen přínosným nástrojem pro zpracování rešerší, ale očekáváme, že bude přímo nepostradatelnou pomůckou zejména pro katalogizátory knihoven s uměnovědnou literaturou. Bez ohledu na knihovnický software, který tyto knihovny používají, mohou nyní díky protokolu Z 39.50 využívat Katalog VUK (ale samozřejmě i další katalogy) pro vzájemné přebírání záznamů. Tím se urychlí zpracování nových přírůstků i starších fondů, což samozřejmě uvítají zejména naši uživatelé.

Úvodní stránka oborové brány Umění a architektura

Úvodní stránka oborové brány Umění a architektura

Skupiny přednastavených zdrojů

Skupiny přednastavených zdrojů

Moje zdroje v záložce Můj prostor

Moje zdroje v záložce Můj prostor

Informace o zdrojích

Informace o zdrojích

Záložka Nenašli jste?

Záložka Nenašli jste?

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
HARTMANOVÁ, Květa. Informační zdroje přístupné v oborové bráně Umění a architektura (ART). Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 2 [cit. 2024-05-22]. urn:nbn:cz:ik-12719. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12719

automaticky generované reklamy