Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Informační gramotnost poosmé

Čas nutný k přečtení
6 minut
Již přečteno

Informační gramotnost poosmé

0 comments

Někdo si možná povzdechne, už zase… Někdo z vás si řekne už osmý ročník, co se na konferencích stále projednává, vždyť je zcela jasné, že od základní školy v dnešním světě musí žáci pracovat s informacemi a umět se v nich orientovat, s počítači umí, tak není problém. V převážné většině však víme, že se mění technologie, jsou stále nové možnosti vyhledávání a práce s informacemi a současně se rozvíjí a mění systém vzdělávání, nejen obsahově, ale i formou výuky, využíváním nových metod a zvyšováním náročnosti na samostatnost žáků a studentů. Proto je každá konference přínosná, přináší řadu nových poznatků, zkušeností a impulzů od odborníků i z praxe, umožní setkání těch, kteří se danou problematikou zabývají na různých úrovních a pro různé věkové kategorie mladých lidí. Jako zpětnou vazbu můžeme brát každoroční počet účastníků z celé republiky.

Konference Informační gramotnost - vědomosti a dovednosti pro život, určená především pedagogům základních a středních škol, knihovníkům školních knihoven, ale i knihoven veřejných, se konala ve dnech 25. a 26. listopadu 2009 v Moravské zemské knihovně v Brně. Už tradičně se na organizaci podílelo Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno a Klub školních knihoven SKIP ČR.

V úvodu J. Nejezchlebová shrnula situaci v oblasti informačního vzdělávání pro základní a střední školy za období od poslední konference. Po delších jednáních ve spolupráci se SKIP ČR (s předsedou V. Richterem) a Klubem školních knihoven (s předsedkyní L. Čumplovou) s MŠMT ČR se podařilo iniciovat přijetí Doporučení MŠMT k činnosti a funkci školní knihovny na základních a středních školách (č. j. 12487/2009-20). Doporučení je určeno ředitelům škol a školských zařízení, učitelům českého jazyka a knihovníkům školních knihoven. Cílem je poskytnout metodickou podporu a pomoc v oblasti činnosti školních knihoven a také základní informace o vedení školních knihoven. Jak se dalo očekávat, Doporučení neřeší finanční situaci školních knihoven. Ale je to výrazný posun, jehož „vyznění“ bude záležet na nás, tím mám na mysli, jak se nám podaří toto Doporučení využít a prosadit v praxi. Dalším významným krokem bylo – také již delší dobu připravované – založení odborné sekce při SDRUK pro Informační vzdělávání uživatelů (IVU, materiály viz http://www.sdruk.cz/sekce.php). Sekce se sešla na prvním pracovním jednání a začíná si rozdělovat úkoly a systematicky pracovat. Její činnost bude dost náročná, protože mezi knihovníky veřejných knihoven je (zdá se mi to nepochopitelné, ale je to tak) dost silný názor, že informační vzdělávání nemohou zajišťovat a že ze strany škol stejně není o informační vzdělávání žáků ve veřejných knihovnách zájem. Problémem se budeme zabývat podrobněji samostatně. V této souvislosti jsem tyto názory zmínila proto, že jednání a výsledky konferencí Informační gramotnost se snažíme propojit s praxí veřejných knihoven, jako nezbytnou nutnost jejich spolupráce se školami, znalosti výukových programů a situace ve školství s cílem schopnosti podpory a rozvíjení těchto trendů právě v prostředí a za podpory veřejných knihoven.

Ale vraťme se k programu konference. Účastníkům byly představeny dva projekty – J. Zikuška informoval o projektu NAKLIV, který řeší ve spolupráci s dalšími institucemi Kabinet informačních studií a knihovnictví FF MU, a studentský projekt Proměna středoškolských knihoven na pulzující informační centra škol.

8. ročník konference o informační gramotnosti měl několik zahraničních hostů. Jonathan White, učitel z Bostonu (Fulbright Teaching Assistant), seznámil přítomné se systémem informačního vzdělávání, využívání informačních technologií a podporou vlády USA v oblasti základního, středního a vysokoškolského školství. Kolegyně ze Slovenské republiky se věnovaly rozvoji práce školních knihoven a vzdělávání pedagogů. Systematicky a metodicky jsou školní knihovny SR řízené prostřednictvím pracoviště ve Slovenské pedagogické knižnici v Bratislavě, vedoucí metodička R. Cenigová zajišťuje rozvoj práce školních knihoven, poskytuje odborné konzultace, materiály, svolává aktivy a konference, vyhlašuje s podporou Ministerstva školství SR celostátní soutěže, např. Soutěž o nejzajímavější aktivity školních knihoven, které motivují a dávají podněty a inspiraci ostatním. To vše vychází a je zaštítěno zákonem pro školní knihovny. Její příspěvek Činnost Slovenské pedagogické knižnice jako metodického centra školských knižníc v SR hodnotil statistické výsledky práce za rok 2008 a seznámil s aktivitami v roce 2009. M. Jakubeková z Metodicko-pedagogického centra RP Trenčín hovořila o nejnovějších formách vzdělávání v příspěvku Videokonferenční vzdělávání učitelů.

Šéfredaktor webu Česká škola Jan Wagner dokázal i nejmladším účastníkům konference, že plně nevyužívají stále nových možností vyhledávače Google. Jeho prezentace měla velký ohlas a ukázala na obrovskou dynamiku nových možností, které poskytují v oblasti vyhledávání informací nové technologie. Na roli učitele v měnící se struktuře vzdělávacího prostředí se zaměřil B. Brdička (http://www.spomocnik.cz/) v příspěvku Technologie jako třetí pilíř kompetencí učitele. Zdůraznil změny v požadavcích na znalosti a dovednosti učitele v práci se vzdělávacími technologiemi, na potřebu hledání nových metodických postupů výuky.

J. Jursová vycházela v prezentaci Tradiční a moderní zdroje informací v životě školáka z průzkumů realizovaných na školách Technickou univerzitou v Liberci. Hledala odpovědi na otázky, s jakými zdroji informací se běžně setkávají žáci ZŠ, jak je využívají, jaký postoj zaujímají žáci základních škol k tištěným a elektronickým zdrojům informací, jak je podporuje škola, jaká je role učitelů v podpoře a rozvíjení informační gramotnosti, práce s informacemi ve výuce. Na střední školy se zaměřila M. Medková opět otázkami a hledáním Informační výchova na středních školách – najdeme cestu?.

Konference Informační gramotnost – vědomosti a dovednosti pro život jsou zaměřené prioritně na střední školy, zjišťují situaci a dávají podněty základním školám a informují účastníky o práci vysokoškolských knihovníků. Stále jde o zdůrazňovanou a zcela nezbytnou kontinuitu informačního vzdělávání, o kterou se léta snažíme. L. Tichá shrnula ve svém vystoupení 10 let práce komise IVIG AKVŠ : podpora informačního vzdělávání a informační gramotnosti na vysokých školách výsledky této odborné komise Asociace knihoven vysokých škol. Patří mezi ně pevné zakotvení informačního vzdělávání na vysokých školách, zavádění systému do tohoto vzdělávání, stanovení Standardu informační gramotnosti vysokoškolského studenta a průzkumy úrovně informační gramotnosti na VŠ, které mají dnes již vypovídající hodnotu v možnosti srovnávání, navázání kontaktů se zahraničím a z poslední doby spuštění portálu pro podporu informační gramotnosti Infogram.

Navazující dva příspěvky byly trochu jiné, ale ukázaly další možnosti knihoven. Druhý život knihovny, tedy Regionální knihovnu v Karviné v prostředí Second Life, předvedly pracovnice knihovny M. Kukrechtová a J. Havelková.

Další rozměr pro školní knihovnu otevřel příspěvek M. Lauermanna Standardy kvality komunitní školy.

Druhý den navazovaly na jednání konference dvě pracovní sekce. V počítačové učebně MZK se konalo pokračování sekce tematicky zaměřené na práci s programem Moodle. Seznámení s programem v roce 2008 mělo značný ohlas i návštěvnost. Proto se lektorka T. Váňová tentokrát věnovala praktickým ukázkám tvorby informačních materiálů v prostředí Moodle. Druhá sekce byla zaměřena na výchovu demokratického člověka a pod vedením K. Petrovské se účastníci seznámili s materiály Centra pro demokratické učení a prakticky si ověřili, jak na základě prožitků, práce s texty, formou aktivního zapojení žáků může škola (a tedy i knihovna) seznamovat s demokratickými hodnotami a přispívat k formování demokratické společnosti.

Poznámka na závěr: O průběhu konference informovala studentka KISK MU v Brně Jana Zbranková na stránkách Inflow formou Live Bloggingu.

K informačnímu vzdělávání a k některým příspěvkům z konference se podrobněji vrátí časopis Duha 2/2010.

Prezentace z konference Informační gramotnost – vědomosti a dovednosti pro život jsou dostupné na adrese http://www.mzk.cz/region/akt09_29pf.php.

B. Brdička při přednášce

B. Brdička při přednášce

J. Wagner, M. Medková, M. Jakubeková

J. Wagner, M. Medková, M. Jakubeková

R. Cenigová prezentující práci školní knihovny

R. Cenigová prezentující práci školní knihovny

Dílna s K. Petrovskou

Dílna s K. Petrovskou

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
NEJEZCHLEBOVÁ, Jana. Informační gramotnost poosmé. Ikaros [online]. 2010, ročník 14, číslo 2 [cit. 2024-07-19]. urn:nbn:cz:ik-13379. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13379

automaticky generované reklamy
registration login password