Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Informácia o pripravovanej porade riaditeľov a metodikov knižníc

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Informácia o pripravovanej porade riaditeľov a metodikov knižníc

0 comments

Odbor pre knižničný systém Slovenskej republiky Slovenskej národnej knižnice (OKS SR SNK) v Martine pripravuje na 1. marca 2006 v SNK v Martine celoslovenskú poradu riaditeľov a metodikov slovenských knižníc.

Na porade vystúpia s príhovorom a aktuálnymi informáciami zástupcovia Ministerstva kultúry SR. Mgr. Monika Lopušanová a PhDr. Ján Molnár prítomných oboznámia s novými podmienkami poskytovania dotácií v jednotlivých grantových programoch MK SR v roku 2006, vrátane nového automatického poskytovania dotácií v programe Kultúrne poukazy, poskytnú aj najnovšie informácie o zmenách v oblasti legislatívnych dokumentov a i.

Generálny riaditeľ SNK doc. PhDr. Dušan Katuščák, PhD., sa prítomným prihovorí, ale jeho prednáška „Prezentácia projektu KIS3G z hľadiska možností využitia pre služby knižníc“ odznie až na Valnom zhromaždení Slovenskej asociácie knižníc, ktoré bude nasledovať po skončení porady riaditeľov od 13.30 hod.

Riaditeľka OKS SR SNK PhDr. Iveta Kilárová, CSc., predstaví činnosť knižníc SR v roku 2004 a niektoré tendencie ich vývoja na základe analýzy štatistických údajov o knižniciach SR.

O projekte „Verejný internet v slovenských knižniciach“, ktorý v roku 2005 vypracovalo MK SR v spolupráci so SNK a Slovenskou chemickou knižnicou, bude informovať Ing. Katarína Krištofová. Do projektu sa zapojilo 110 verejných knižníc. Implementácia projektu prebehne v tomto roku. Výsledkom by malo byť vytvorenie 760 nových verejných prístupových miest k internetu v priestoroch vybraných 110 knižníc. V druhej fáze projektu, ktorá by mala bezprostredne nasledovať až do roku 2008, sa predpokladá vytvorenie asi 2000 verejných prístupových bodov k internetu v ďalších knižniciach.

Pre knižnice, ktoré nemajú možnosť využívať spoločný softvér VIRTUA v združení KIS3G, je určený Knižnično-informačný systém pre malé a stredné knižnice (KIS MaSK). Na porade riaditeľov a metodikov ho predstaví Ing. Emil Rišian. Tento systém využíva nekomerčný softvér UNESCO CDS/ISIS a jeho nadstavbové programy, ktoré umožňujú používateľom vytvárať vlastný lokálny elektronický katalóg z databáz SNK. Softvér obsahuje všetky základné moduly: akvizícia, katalogizácia, výpožičky, OPAC, tvorba tlačených výstupov. V súčasnosti je KIS MaSK inštalovaný už v 53 knižniciach SR.

OKS SR SNK pristupuje k reorganizácii metodickej činnosti a vytvára inštitút hlavných metodikov a pracovných skupín pre jednotlivé oblasti knižničných činností. Na našu výzvu zareagovali mnohí odborníci z knižníc SR. Získali sme podklady, týkajúce sa zamerania činnosti a hlavných metodikov v ôsmich oblastiach knižničnej a informačnej práce. V tejto etape chceme vytvoriť len 5 pracovných skupín. Preto navrhnutí hlavní metodici na porade riaditeľov a metodikov knižníc SR vystúpia so svojimi koncepciami, prioritami a zámermi pre tento rok. Po skončení tejto porady zasadne Metodická rada OKS SR SNK ako poradný orgán generálneho riaditeľa SNK, vyberie a odporučí GR SNK vytvorenie 5 pracovných skupín. Generálny riaditeľ SNK uzavrie s hlavnými metodikmi buď kontrakt na určitý konkrétny projekt alebo pracovnú zmluvu na dobu určitú na 20%-25% mesačnú mzdu (orientačne z triedy T11 alebo T12 podľa vzdelania a praxe).

Rozhoduje sa o pracovných skupinách zameraných na aktivity knižníc:

  • pre prácu s krásnou literatúrou
  • pre prácu s deťmi a mládežou
  • pre komunitné aktivity knižníc
  • pre prácu so znevýhodnenými používateľmi
  • pre informačné technológie v knižniciach
  • pre tvorbu štandardov pre rozvoj služieb verejných knižníc
  • pre marketing knižníc a informačných stredísk
  • pre informačnú výchovu používateľov

Cieľom odborných pracovných skupín a hlavných metodikov by malo byť:

  1. Rozvíjať metódy a formy odbornej práce v určitej oblasti knižničnej a informačnej práce.
  2. Úlohou hlavných metodikov by mala byť celoslovenská iniciatíva a aktivizácia existujúcich a potenciálnych odborníkov a záujemcov o danú oblasť, aby vyrastali ďalší motivovaní a kompetentní odborníci.

Okrem týchto vopred pripravených bodov programu na poradách riaditeľov a metodikov knižníc prebieha vždy živá diskusia na rôzne pálčivé problémy každodennej reality knižníc a o ich zámeroch do budúcnosti. Pripomienky a otázky prítomných sa preto budú týkať aj štatistického vykazovania údajov o knižniciach, legislatívnych materiálov, podmienok prideľovania finančných prostriedkov z grantových systémov, automatizácie a elektronizácie knižníc, realizácie projektov, organizácie podujatí o nových metódach a formách práce, ďalšieho vzdelávania knižničných pracovníkov ale napr. aj stratégie ďalšieho rozvoja knižníc a pod.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
KILÁROVÁ, Iveta. Informácia o pripravovanej porade riaditeľov a metodikov knižníc. Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 3 [cit. 2023-10-05]. urn:nbn:cz:ik-12031. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12031

automaticky generované reklamy