Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Informácia o porade riaditeľov a metodikov slovenských knižníc

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Informácia o porade riaditeľov a metodikov slovenských knižníc

0 comments

Odbor pre knižničný systém Slovenskej republiky Slovenskej národnej knižnice (OKS SR SNK) v Martine zorganizoval 1. marca 2006 v SNK v Martine celoslovenskú poradu riaditeľov a metodikov slovenských knižníc. Zúčastnilo sa na nej 140 riaditeľov a metodikov z knižníc SR.

Prítomných uvítal generálny riaditeľ SNK doc. PhDr. Dušan Katuščák, Ph.D. S príhovorom vystúpil riaditeľ odboru múzeí, galérií a knižníc sekcie kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry SR PhDr. Pavol Šimunič, CSc. Prítomní boli aj ďalší zástupcovia z tohto odboru MK SR Mgr. Monika Lopušanová a PhDr. Ján Molnár.

Riaditeľka OKS SR SNK PhDr. Iveta Kilárová, CSc., predstavila činnosť knižníc SR v roku 2004 a niektoré tendencie ich vývoja na základe analýzy štatistických údajov o knižniciach SR.

O projekte „Verejný internet v slovenských knižniciach“, ktorý v roku 2005 vypracovalo MK SR v spolupráci so SNK a Slovenskou chemickou knižnicou, informovala Ing. Katarína Krištofová. Do projektu sa zapojilo 110 verejných knižníc. Implementácia projektu prebehne v roku 2006. Výsledkom by malo byť vytvorenie 760 nových verejných prístupových miest k internetu v priestoroch vybraných 110 knižníc. V druhej fáze projektu, ktorá by mala bezprostredne nasledovať až do roku 2008, sa predpokladá vytvorenie asi 2000 verejných prístupových bodov k internetu v ďalších knižniciach.

Pre knižnice, ktoré nemajú možnosť využívať spoločný softvér VIRTUA v združení KIS3G, je určený Knižnično-informačný systém pre malé a stredné knižnice (KIS MaSK). Na porade riaditeľov a metodikov ho predstavil Ing. Emil Rišian a Katarína Farbakyová. Tento systém využíva nekomerčný softvér UNESCO CDS/ISIS a jeho nadstavbové programy, ktoré umožňujú používateľom vytvárať vlastný lokálny elektronický katalóg z databáz SNK. Softvér obsahuje všetky základné moduly: akvizícia, katalogizácia, výpožičky, OPAC, tvorba tlačených výstupov. V súčasnosti je KIS MaSK inštalovaný už v 53 knižniciach SR.

OKS SR SNK pristupuje k reorganizácii metodickej činnosti a vytvára inštitút hlavných metodikov a pracovných skupín pre jednotlivé oblasti knižničných činností. Na výzvu pracoviska zareagovali mnohí odborníci z knižníc SR. Získali sme podklady, týkajúce sa zamerania činnosti a hlavných metodikov v siedmich oblastiach knižničnej a informačnej práce. V tejto etape chceme podľa odporúčania Metodickej rady OKS SR SNK vytvoriť len štyri pracovné skupiny. Preto navrhnutí hlavní metodici na porade riaditeľov a metodikov knižníc SR vystúpili so svojimi koncepciami, prioritami a zámermi pre tento rok. Na svojom zasadaní sa členovia Metodickej rady dohodli, že svoje návrhy na štyri pracovné skupiny zašlú v poradí dôležitosti do 6. 3. 2006 na e-mailovú adresu riaditeľky OKS SR SNK. Po sčítaní získaných bodov budú vybraté štyri skupiny s najvyšším počtom bodov, ktoré sa budú urýchlene realizovať.

Rozhoduje sa o hlavných metodikoch a pracovných skupinách zameraných na aktivity knižníc:

 1. PhDr. Klára Kernerová z Verejnej knižnice Jána Bocatia Košice
  • pre prácu s krásnou literatúrou
 2. Mgr. Gabriela Futová z Knižnice P. O. Hviezdoslava Prešov
  • pre prácu s deťmi a mládežou
 3. PhDr. Milan Gonda z Oravskej knižnice Antona Habovštiaka
  • pre komunitné aktivity knižníc
 4. Mgr. Marta Skalková z Knižnice P. O. Hviezdoslava Prešov
  • pre prácu so znevýhodnenými používateľmi
 5. PhDr. Judita Kopáčiková zo Staromestskej knižnice Bratislava
  • pre informačné technológie v knižniciach
 6. Mgr. Mária Balkóciová zo Žilinskej knižnice
  • pre tvorbu štandardov pre rozvoj služieb verejných knižníc
 7. Ing. Anna Diačiková, Ph.D., z odboru informácií Chemosvitu Svit
  • pre marketing knižníc a informačných stredísk

Cieľom odborných pracovných skupín a hlavných metodikov by malo byť:

 1. rozvíjať metódy a formy odbornej práce v určitej oblasti knižničnej a informačnej práce;
 2. úlohou hlavných metodikov by mala byť celoslovenská iniciatíva a aktivizácia existujúcich a potenciálnych odborníkov a záujemcov o danú oblasť, aby vyrastali ďalší motivovaní a kompetentní odborníci.

Prácu týchto skupín bude koordinovať OKS SR SNK Martin, ktorý bude nápomocný pri organizovaní a realizovaní aktivít skupín aj finančne.

Okrem týchto vopred pripravených bodov programu na porade riaditeľov a metodikov knižníc v rámci diskusie vystúpila s výzvou pre knižnice predsedníčka Spolku slovenských knihovníkov Ing. Silvia Stasselová, aby sa zapojili do podujatia Noc s Andersenom 2006, ktoré bude prebiehať súčasne v knižniciach ČR, SR a i. 31. marca 2006. Ďalšou vystupujúcou bola metodička z bývalej Slovenskej lekárskej knižnice v Bratislave Marta Weissová, ktorá prítomných informovala o začlenení SlLK do Národného centra zdravotníckych informácií na úrovni odboru. Predsedníčka Slovenskej asociácie knižníc PhDr. Daniela Gondová prečítala list ministra zdravotníctva SR MUDr. Rudolfa Zajaca, ktorý vyjadril nádej, že knižnica aj v novom postavení bude poskytovať služby na rovnakej úrovni ako predtým.

Potom prebehla živá diskusia o problémoch spracovania štatistických údajov v roku 2005. Napokon boli prijaté závery.

Závery z Celoslovenskej porady riaditeľov a metodikov slovenských knižníc z 1. 3. 2006 v Martine

Prítomní zástupcovia knižníc:

 1. žiadajú, aby GR SNK požiadal OI SE MK SR o stanovisko k problémom, ktoré vznikli v roku 2005 pri spracovaní štatistických údajov za rok 2004 – neposkytnutie prístupových kódov regionálnym knižniciam, neskoré poskytnutie údajov pre spracovanie štatistickej ročenky za rok 2004;
 2. žiadajú, aby kompetentný pracovník OI SE MK SR pre štatistiku bol prítomný na poradách riaditeľov a metodikov knižníc SR;
 3. berú na vedomie informáciu dr. Kilárovej, riaditeľky OKS SR SNK, o stave verejných a vedeckých knižníc na Slovensku v roku 2004;
 4. berú na vedomie informáciu dr. Kilárovej, riaditeľky OKS SR SNK, že zorganizujú stretnutie zástupcov verejných knižníc so zástupcami VÚC a ZMOS, ako aj návrh organizovať podujatia podľa požiadaviek a potrieb jednotlivých pracovných skupín vytvorených pri OKS SR SNK;
 5. berú na vedomie informáciu Ing. Kataríny Krištofovej o projekte verejný internet v knižniciach;
 6. berú na vedomie informáciu Ing. Emila Rišiana o Knižnično-informačnom systéme pre malé a stredné knižnice;
 7. berú na vedomie informáciu navrhnutých hlavných metodikov o zámeroch na rok 2006 a vytvorenie 4-5 pracovných skupín podľa rozhodnutia a odporúčania členov Metodickej rady OKS SR SNK;
 8. berú na vedomie výzvu predsedníčky Spolku slovenských knihovníkov Ing. Silvie Stasselovej, aby sa knižnice zapojili do podujatia Noc s Andersenom 2006, ktorá bude prebiehať súčasne v ČR, SR a i. 31. marca 2006;
 9. berú na vedomie informáciu, že Slovenská lekárska knižnica v Bratislave sa stala súčasťou Národného centra zdravotníckych informácií ako odbor;
 10. berú na vedomie informáciu, že na základe výberového konania 31. 1. 2006 vo funkcii riaditeľky odboru pre knižničný systém SR SNK ostáva PhDr. Iveta Kilárová, CSc.
Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
KILÁROVÁ, Iveta. Informácia o porade riaditeľov a metodikov slovenských knižníc. Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 4 [cit. 2023-09-22]. urn:nbn:cz:ik-12059. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12059

automaticky generované reklamy