Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Informace o databázích Státní pedagogické knihovny Komenského

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Informace o databázích Státní pedagogické knihovny Komenského

0 comments

Bibliografická a dokumentační činnost má ve Státní pedagogické knihovně Komenského (SPKK) více než půlstoletou tradici. Od konce padesátých let byly v SPKK budovány bibliografické kartotéky, jmenná i systematická. V dnešní době je využívána především jmenná kartotéka, která byla doplňována nepřetržitě zhruba 40 let. Technika pokročila, a tak systém lístkových kartoték nahradily počítače. V současné době jsou v SPKK budovány dvě bibliografické databáze:
1. Pedagogická bibliografická databáze
2. Databáze komeniologické literatury

Pedagogická bibliografická databáze vznikla na počátku roku 1990 a v současné době obsahuje zhruba 77 tisíc anotovaných dokumentačních záznamů domácí i zahraniční článkové pedagogické literatury. Pro databázi je excerpováno okolo sta českých časopisů a deníků a více než 150 zahraničních periodik. Zpracovávají se také sborníky s pedagogickou tematikou. Základ tvoří záznamy vypracované v oddělení bibliografie a dokumentace v SPKK. Nicméně podstatnou měrou přispívají do databáze také spolupracující instituce: Moravská zemská knihovna v Brně, Ústřední knihovna Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové, Národní ústav odborného vzdělávání v Praze, Výzkumný ústav pedagogický v Praze a Státní vědecká knihovna v Ostravě (nově Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě - red. pozn.). Na základě dohody se do databáze ukládají také záznamy zpracované ve Slovenské pedagogické knižnici v Bratislavě. Spolupracující instituce databázi od SPKK přebírají zdarma a přibližují ji mimopražským uživatelům.

Záznamy jsou ukládány v systému micro CDS-ISIS, selekčními jazyky jsou Mezinárodní desetinné třídění a Český pedagogický tezaurus, který vychází z překladu Evropského pedagogického tezauru a je doplněn o specifické české termíny z oblasti vzdělávání. Český pedagogický tezaurus je ve své současné podobě výsledkem téměř desetileté práce. V roce 1993 vydala SPKK českou verzi Evropského pedagogického tezauru, Český pedagogický tezaurus byl vydán v tištěné podobě v roce 1994 a v roce 1997 byly vydány doplňky. Tezaurus je průběžně aktualizován a doplňován tak, aby odrážel změny v daném vědním oboru. Aktuální verze Českého pedagogického tezauru existuje v databázové podobě v systému micro CDS-ISIS. Nové vydání v papírové podobě bude pravděpodobně pouze pracovním materiálem. Pro budoucnost se plánuje vytvoření dvojjazyčné česko-anglické verze Českého pedagogického tezauru.

Vzhledem k připravovanému vystavení databáze na webu, jsou české články doplněny anglickým překladem názvu. Rešerše jsou uživatelům v knihovně poskytovány na počkání, uživatel obdrží výsledek dotazu buď v tištěné podobě, nebo na disketě. Objednávka rešerše je vystavena i na webové stránce SPKK. Uživatel si může objednat také profil - průběžné sledování určité tematiky ve čtvrtletním intervalu. Ceny za rešeršní služby jsou stanoveny Knihovním a výpůjčním řádem SPKK. Tiskovým výstupem z Pedagogické bibliografické databáze je výběrová bibliografie Přehled pedagogické literatury, řada A - česká, řada B - zahraniční, která vychází s měsíční periodicitou. Poslední dvě čísla PPL jsou vystaveny na webu SPKK.

Významnou součástí fondu SPKK je komeniologická literatura, a proto se v roce 1993 započalo s vytvářením databáze komeniologické literatury, která k dnešnímu dni obsahuje asi 4600 záznamů knižní i článkové literatury týkající se života a díla Jana Amose Komenského. Databáze má stejnou strukturu jako Pedagogická bibliografická databáze, pouze věcným selekčním jazykem není Český pedagogický tezaurus, ale řízený slovník. Základem tohoto slovníku je sice také Český pedagogický tezaurus, ale je rozšířený o termíny z oblasti komeniologie, historie a teologie. SPKK se prostřednictvím PhDr. Evy Berndorffové, která je členkou katalogizační komise SKIP, podílí na vytváření národních autorit v oblasti komeniologie. Na rozdíl od Pedagogické bibliografické databáze, do které jsou průběžně ukládány aktuální záznamy, komeniologická databáze je v rámci možností doplňována i retrospektivně. Databáze je přístupná v komeniologické studovně SPKK, kde jsou uživatelům poskytovány tematické rešerše a odborné bibliografické informace. Tiskovým výstupem komeniologické databáze je Komeniologická literatura za rok... s dodatky ze starší získané literatury.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
KOŠKOVÁ, Alice. Informace o databázích Státní pedagogické knihovny Komenského. Ikaros [online]. 2001, ročník 5, číslo 12 [cit. 2023-01-29]. urn:nbn:cz:ik-10839. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10839

automaticky generované reklamy
registration login password