Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Informace o bakalářském studiu Knihovnictví a informační služby na Západočeské univerzitě v Plzni

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Informace o bakalářském studiu Knihovnictví a informační služby na Západočeské univerzitě v Plzni

0 comments
Anglicky
English title: 
Information about the bachelor study programme Librarianship and Information Services at the University of West Bohemia, Pilsen
English abstract: 
<p>Short information about Librarianship and Information Services, a new bachelor study programme at the Faculty of Philosophy and Arts, University of West Bohemia, Pilsen. A list of courses which will be taught in this programme is included.</p>
Poznámka redakce: Následující příspěvek otevírá novou rubriku Vzdělávání a výzkum, která bude věnována otázkám souvisejícím s výukou a výzkumem probíhajících na knihovicko-informačních a příbuzných pracovištích na vysokých a vyšších odborných školách v České republice a na Slovensku.

Několikaleté úsilí plzeňské knihovnické komunity o prosazení výuky knihovnictví na Západočeské univerzitě v Plzni bylo v akademickém roce 2006/2007 korunováno úspěchem. V tomto školním roce byla otevřena na katedře filozofie Filozofické fakulty Západočeské univerzity (dále FF ZČU) v Plzni prezenční i kombinovaná forma bakalářského studia humanistiky se zaměřením Knihovnictví a informační služby. Studenti, kteří chtějí toto zaměření studovat, musí úspěšně vykonat přijímací zkoušky na katedře filozofie FF ZČU v Plzni, obor humanistika. Informace o přijímacím řízení budou v náležitém předstihu dostupné na stránkách Západočeské univerzity v Plzni.

Posláním a smyslem nově otevřeného studia Knihovnictví a informační služby je připravit absolventy středních škol (ať již pracují v knihovnách, nebo o tom uvažují) tak, aby mohli v budoucnu zastávat odborná a manažerská místa v knihovnách a dalších informačních institucích. Po úspěšném ukončení bakalářského studia na ZČU v Plzni mohou případní zájemci pokračovat magisterským studiem na Univerzitě Karlově v Praze či Masarykově univerzitě v Brně.

Výuku oboru humanistika primárně zajišťují pedagogové Západočeské univerzity v Plzni. Odborné předměty specializace Knihovnictví a informační služby budou vyučovat externí pracovníci ze Studijní a vědecké knihovny v Plzni, Univerzitní knihovny ZČU a Knihovny města Plzně.

V prvním ročníku studia humanistiky se přednášejí předměty společné pro všechna zaměření. V tomto ročníku se také posluchači rozhodnou, jakou specializaci si zvolí. Ti studenti, kteří se rozhodnou pro zaměření Knihovnictví a informační služby, si budou moci zapsat následující odborné předměty:

 • Dějiny mediální komunikace 1, 2
 • Služby informačních institucí
 • Základy informační vědy
 • Identifikační popis dokumentu 1, 2
 • Informační fond - organizace a budování
 • Organizace informačních institucí
 • Knihovnická a informační praxe
 • Knihovnické systémy
 • Management pro informační instituce
 • Základy věcného pořádání informací
 • Marketing knihovnických služeb
 • Rešeršní činnost
 • Bibliopedagogika
 • Databázové systémy pro humanitní obory
 • Dějiny knihoven a knihovnictví
 • Dokumentografické informační systémy
 • Světové informační systémy

 

 

Pro zdárné ukončení studia bude požadována bakalářská práce z oboru Knihovnictví a informační služby, státnice se budou skládat ze dvou ústních zkoušek: jedna ústní zkouška pokryje humanitní předměty, druhá ústní zkouška zahrne předměty odborné specializace, tj. Knihovnictví a informační služby. Vzhledem k tomu, že studium je teprve v počátcích, bude ještě určitě procházet dílčími změnami a dále se vyvíjet podle potřeb jak studujících, tak ZČU.

Další informace o studiu naleznou zájemci na webových stránkách katedry filozofie FF ZČU kliknutím na odkaz Pro studenty/Všechny materiály k předmětům katedry filozofie, případně v příručce ke studiu, kterou vydala ZČU v Plzni:
Fakulta filozofická : informace o studiu. Akademický rok 2006/2007. Zpracoval Ivan Koutecký. Plzeň : Západočeská univerzita, 2006. 405 s. ISBN 80-86898-79-2.

Informace o studiu knihovnictví a informačních služeb se budou dále na stránkách katedry filozofie FF ZČU v Plzni průběžně doplňovat.

Odborná knihovnická veřejnost takovéto studium, zvláště jeho kombinovanou formu, která dává prostor pro pracující knihovníky, již dlouho postrádala. Na Univerzitě Karlově v Praze jsou přijímáni studenti pouze na denní, čili prezenční bakalářské studium. Možnost zvýšit si kvalifikaci získáním kombinovaného bakalářského vysokoškolského vzdělání je pro knihovníky z praxe jen na Moravě, a to na Masarykově univerzitě v Brně a na Slezské univerzitě v Opavě. Obě tyto lokality jsou pro knihovníky z Čech poněkud vzdálené.

Je třeba zdůraznit, že bakalářské studium knihovnictví a informačních služeb na katedře filozofie FF ZČU v Plzni bylo otevřeno hlavně díky neutuchající a dlouholeté snaze PhDr. Dagmar Svatkové, ředitelky Knihovny města Plzně, za což jí patří díky a uznání. Na PhDr. Svatkovou se také mohou zájemci o bližší informace o studiu obracet. Její e-mail je svatkova@kmp.plzen-city.cz.

Jak úspěšně se prezenční i kombinované bakalářské studium Knihovnictví a informační služby na katedře filozofie FF ZČU v Plzni zavede a jakou získá prestiž mezi odbornou veřejností, to bude dále záviset na kvalitách  vyučujících i studentů.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
KREJČÍKOVÁ, Věra a ŠRAJBOVÁ, Magda. Informace o bakalářském studiu Knihovnictví a informační služby na Západočeské univerzitě v Plzni. Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 11 [cit. 2024-06-20]. urn:nbn:cz:ik-13349. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13349

automaticky generované reklamy
registration login password