Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Impaktované časopisy v etice a medicínské etice

Čas nutný k přečtení
9 minut
Již přečteno

Impaktované časopisy v etice a medicínské etice

3 comments
Anglicky
English title: 
Journals in ethics and medical ethics and ISI Impact Factor
English abstract: 
In this article, we compare the number of ISI journals ethics and medical ethics of 2005 and 2010. We follow the median impact factor in the categories field in the both editions of the Journal Citation Reports database. We found an increase in the number of periodicals. Short excursion trying to outline borders of this development is added.

Úvod

Časopisy s impakt faktorem (IF) z oblasti etiky jsou v databázi Journal Citation Reports (JCR) vedeny v obou jejích edicích – v edici Social Science Edition (SSE) v kategorii Ethics a v edici Science Edition (SE) v kategorii Medical Ethics. Naše šetření o vývoji počtu impaktovaných periodik a mediánů jejich IF v oborech medicíny a v oborech jí blízkých za období 2005 – 2010 ukázalo, že medicínská etika patří k těm, které procházejí nejvýraznějším vývojem [1].

V obou edicích databáze JCR jsou současně pod stejným názvem vedeny jen tyto medicínské kategorie: Nursing; Public, Enviromental and Occupational Health; Psychology. Další kategorie, jež se také týkají zdraví (např. Woman Health aj.), které jsou v SSE, v SE vedeny nejsou. Naše zkušenosti ze zpracování přehledu o impaktovaných časopisech v uvedených oborech, a zejména v psychologii, ukázaly, že k získání přesného a dostatečně podrobného obrazu o impaktovaných časopisech v těchto oborech bylo nutné provést příslušná šetření v obou edicích [2,3,4]. Proto jsme k tomu přistoupili i v rámci této studie a věnovali pozornost periodikům jak v kategorii Ethics, tak Medical Ethics.

Metodika

Analýzou podkladů dostupných v databázi Journal Citation Reports jsme sledovali počet periodik a mediány IF v kategorii Ethics z edice SSE a v kategorii Medical Ethics v edici SE v letech 2005 a 2010 [5]. Zjišťovali jsme dále země a jazyky, v nichž jsou časopisy vydávány. Změny v počtech periodik a mediánů IF jsme stanovili jak v absolutních hodnotách, tak procentuálně. Porovnali jsme, která periodika jsou indexována současně v obou edicích (SE, SSE), resp. kategoriích (Ethics a Medical Ethics) a vyšetřovali jsme, která periodika jsou vedena i v dalších kategoriích databáze JCR.

Výsledky

V edici SSE bylo v kategorii Ethics v roce 2005 indexováno 29 periodik, v roce 2010 pak 39 periodik. Zvýšení počtu periodik o 10 představuje procentuální nárůst o 34,48 %. V edici SE databáze JCR bylo v roce 2005 vedeno 7 a v roce 2010 už 15 časopisů. Zařazení 8 dalších časopisů do této kategorie během sledovaného období představuje procentuální navýšení o 114,29 %.

Z 39 periodik vedených v roce 2010 v edici SSE v kategorii Ethics bylo 10 vedeno současně v kategorii Medical Ethics edice SE. Čtyři periodika této kategorie mají medicínu ve svém názvu, aniž by byla zařazena rovněž v kategorii Medical Ethics (jde o tituly Medicine Health Care and Philosophy, Journal of Medicine and Philosophy, Theoretical Medicine and Bioethics a Journal of Clinical Ethics).

Seznam periodik vedených v kategoriích Ethics a Medical Ethics je uveden v tabulkách č. 1 a 2, spolu s údaji o ISSN a IF, o zemích a jazycích, ve kterých vycházejí, a o dalších kategoriích, v nichž jsou v databázi JCR vedena. Naprostá většina časopisů v obou kategoriích vychází v angličtině. V kategorii Ethics jsou pouze dva časopisy vícejazyčné, z 15 časopisů kategorie Medical Ethics vychází 12 výlučně v anglickém jazyce, z dalších pak po jednom multilingválně (ve španělštině a také v angličtině) a po jednom v němčině a rumunštině.

Převažující část periodik obou kategorií je vydávaná v anglosaských zemích. V kategorii Ethics jich je však 9 vydáváno v Nizozemsku. Z kategorie Medical Ethics je vydáváno pět v USA (1, 4, 7, 8, 10), čtyři ve Velké Británii (2, 3, 5, 9), jeden na Novém Zélandě (11) – po jednom pak v dalších zemích: v Nizozemí (6), v Rumunsku (12), ve Švýcarsku (13), v Německu (14) a v Chile (15). Většina časopisů obou kategorií je současně vedena i v dalších kategoriích databáze JCR. Pouze devět časopisů kategorie Ethics je vedeno pouze v této kategorii, všechna ostatní jsou vedena ve 2-3 dalších kategoriích databáze. Podobně pouze tři z periodik kategorie Medical Ethics jsou vedena pouze v této kategorii, ostatní jsou vedena v 1-2, ve čtyřech případech ve třech dalších kategoriích databáze JCR.

Diskuze

Jak v kategorii Ethics, tak v aplikovaném oboru v kategorii Medical Ethics došlo ve sledovaném období k výraznému nárůstu impaktovaných periodik, svědčících o zvýšené pozornosti a významu oboru v mezinárodním měřítku.

K tomuto faktu lze dodat, že medicínská etika a bioetika jsou obory, které procházejí několik posledních desetiletí dynamickým rozvojem. V jeho pozadí nacházíme celé spektrum činitelů. Od konce druhé světové války celosvětově stále rostoucí význam dodržování a naplňování lidských práv [6] se promítá i do široké oblasti zdraví a péče o zdraví [7]. Souběžně působí v tomto období i dynamický rozvoj technologií s dopadem na zdraví jednotlivců tak i celých skupin [8]. Sociální i demografický vývoj staví téma zdraví a zdravotnictví do popředí všeobecného zájmu a péče o zdraví se stává stále významnější celospolečenskou a politickou prioritou. K tomu přistupuje i fakt, že nárůst potřeb, rozsah a kvalita zdravotní péče kladou celosvětově vysoké požadavky na zdroje a jejich alokaci. Jen ve zkratce naznačený pozitivní, zpětně vazebný komplex lidské emancipace, potřeb, dostupnosti a interdisciplinarity zdravotní péče, efektivity medicínského výzkumu, kvality i rizik technologií využívaných ve zdravotnictví představují společenskou skutečnost, která si žádá adekvátní přístup k výzkumu a ke všeobecnému a speciálnímu vzdělávání. Zohlednění této situace se projevuje i v růstu poptávky a nabídky periodik z oblasti medicínské etiky a bioetiky.

Kategorie Medical Ethics se mezi 64 medicínskými kategoriemi edice SE databáze JCR počtem 15 zařazených periodik řadí do skupiny těch s nejmenšími počty (1). (Andrology - 5 periodik, Medicine Legal - 13, Substance Abusus - 14, Neuroimaging - 14 periodik), procentuální nárůst o 114.29 % je mezi nimi v uvedeném období druhý nejvyšší.

To, že periodika z oblasti etiky, a zejména medicínské etiky, jsou vedena současně i v dalších kategoriích databáze JCR je, jak jsme mohli pozorovat i v našich předchozích šetřeních, příznačné a svědčí o tematickém propojování oboru. Rovněž to, že naprostá většina impaktovaných periodik vychází v anglosaských zemích a v anglickém jazyce je ve shodě s našimi předchozími zjištěními a z obecně známých zkušeností. Spíše překvapujícím je vysoký podíl nizozemských periodik v kategorii Ethics a rumunské periodikum v kategorii Medical Ethics.

Pozorované změny v hodnotách mediánů pokládáme za projevy obvyklého kolísání hodnot tohoto ukazatele, neboť nenasvědčují soustavnějšímu trendu, jak jsme mohli zjistit detailnějším šetřením (např. u kategorie Medical Ethics se vyvíjel průměrný medián takto: r. 2005 - 1,312, r. 2006 - 1,350, r. 2007 - 1,152, r. 2008 - 1,114, r. 2009 - 1,136 a r. 2010 - 1,290). Naše šetření ukázalo, že v edici SSE databáze JCR jsou v kategorii Ethics zařazeny i další časopisy, které jsou zaměřeny na medicínskou tematiku, a že čtyři z nich ji mají přímo ve svém názvu - Med. Health Care Phil. (20), J. Med. Philos. (23), Theor. Med. Bioet. (27), J. Clin. Ethics (31), ač nejsou zařazeny v kategorii Medical Ethics. S jejich event. započtením by se tak počet časopisů s IF zaměřených na medicínskou etiku zvýšil na 19.

Pokládáme za potřebné ještě připomenout, že vedle již uvedených pozitiv, souvisejících se zvyšováním počtu impaktovaných časopisů, představují pro odborníky velmi vítané rozšíření publikačních možností ve vysoce hodnocené kategorii časopisů.

V České republice je od roku 2011 vydáván Časopis zdravotnického práva a bioetiky formou otevřeného přístupu. Toto periodikum vzniklo jako kmenový časopis Ústavu státu a práva Akademie věd ČR, v.v.i. a iniciativa k založení tohoto časopisu vzešla zejména od členů nově ustanoveného Kabinetu zdravotnického práva a biotiky. I tato skutečnost dokládá stoupající význam medicínské etiky [9].

Literatura:
  • [1] Pfeifer, Ivan, Hercová, Jana. K vývoji počtu časopisů s impakt faktorem v medicínských oborech. In: MEDSOFT 2012: sborník příspěvků. Praha: Creative Connections, 2012-, s. 234-242. ISSN 1803-8115. Dostupné z: http://creativeconnections.cz/medsoft/2012/Medsoft_Pfeifer_Ivan.pdf
  • [2] Pfeifer, Ivan, Kotrlová, Jindřiška. Impaktovaná periodika v oboru psychologie. Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 6 [cit. 13.05.2013]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/7519>. urn:nbn:cz:ik‐007519. ISSN 1212-5075.
  • [3] Pfeifer, Ivan, Bártlová, Sylva, Hercová, Jana. Současné impaktované a uznané domácí recenzované časopisy v ošetřovatelství. In: MEDSOFT 2012: sborník příspěvků. Praha: Creative Connections, 2012-, s. 243-249. ISSN 1803-8115. Dostupné z: http://creativeconnections.cz/medsoft/2012/Medsoft_Pfeifer_Ivan_2.pdf
  • [4] Pfeifer, Ivan, Hercová, Jana. Impaktované a domácí neimpaktované recenzované časopisy v hygieně a blízkých oborech preventivní medicíny. Lékařská knihovna. V tisku.
  • [5] Databáze Journal Citation Reports. Science Edition 2005-2010, Social Science Edition 2005-2010. Thomson Reuters.
  • [6] Všeobecná deklarace lidských práv. Informační centrum OSN v Praze [online]. Praha, 2005 [cit. 2013-06-16]. Dostupné z: http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/vseobecna-deklarace-lidskych-prav.pdf
  • [7] Novelizovaná verze Helsinské deklarace Světové lékařské asociace: informace pro osoby zabývající se klinickým hodnocením léčiv. Fakultní nemocnice Olomouc [online]. Olomouc, 2013 [cit. 2013-06-16]. Dostupné z: http://public.fnol.cz/www/ek/data/helsinska_deklarace.htm
  • [8] The relationship between health policies, medical technology trend, and outcomes: A perspective from the TECH Global Research Network. ATELLA, Vincenzo. OECD [online]. Paris, c2013 [cit. 2013-06-16]. Dostupné z: http://www.oecd.org/els/health-systems/1941100.pdf
  • [9] Časopis zdravotnického práva a bioetiky. Ústav státu a práva Akademie věd ČR, v.v.i. [online]. 2013 [cit. 2013-06-16]. Dostupné z: http://www.ilaw.cas.cz/medlawjournal/index.php/medlawjournal/index

Tabulka č. 1 Časopisy v edici Science, rok 2010

Časopis

ISSN

IF

Země

Jazyk

Kategorie

AM J BIOETHICS *

1526-5161

3.986

USA

angličtina

ME, E, HPS

ETHNIC HEALTH

1355-7858

2.078

Velká Británie

angličtina

ME, PEOH

BIOETHICS *

0269-9702

1.642

Velká Británie

angličtina

ME, E, SI, SSB

HASTINGS CENT REP

0093-0334

1.477

USA

angličtina

ME, E, HCSS

J MED ETHICS *

0306-6800

1.391

Velká Británie

angličtina

ME, E, SI, SSB

NEUROETHICS-NETH *

1874-5490

1.364

Nizozemí

angličtina

ME, E, SSB

J LAW MED ETHICS *

1073-1105

1.294

USA

angličtina

ME, E, ML, L

ACCOUNT RES

0898-9621

1.290

USA

angličtina

ME

DEV WORLD BIOETH *

1471-8731

1.000

Velká Británie

angličtina

ME, E

J EMPIR RES HUM RES *

1556-2646

0.897

USA

angličtina

ME, E

J BIOETHIC INQ *

1176-7529

0.561

Nový Zéland

angličtina

ME, E, SI, SSB

REV ROM BIOET *

1583-5170

0.471

Rumunsko

rumunština

E, ME, SSB

GENET COUNSEL

1015-8146

0.395

Švýcarsko

angličtina

ME, BAM, GH, MRE

ETHIK MED

0935-7335

0.375

Německo

němčina

ME

ACTA BIOETH

0717-5906

0.020

Chile

vícejazyčný

ME

* Tituly s překryvem v edici SE a SSE. Řazeno dle hodnoty IF.

Tabulka č. 2 Časopisy v edici Social Science, rok 2010

Časopis

ISSN

IF

Země

Jazyk

Kategorie

BUS ETHICS Q

1052-150X

3.256

USA

angličtina

E, B

HASTINGS CENT REP

0093-0334

1.477

USA

angličtina

ME, E, HCSS

PHILOS PUBLIC AFF

0048-3915

1.444

USA

angličtina

E, PA

KENNEDY INST ETHIC J

1054-6863

1.158

USA

angličtina

E, SI

J BUS ETHICS

0167-4544

1.125

Nizozemí

angličtina

E, B

SCI ENG ETHICS

1353-3452

1.119

Nizozemí

angličtina

E

BUS ETHICS

0962-8770

1.060

Velká Británie

angličtina

E, B

J AGR ENVIRON ETHIC

1187-7863

0.961

Nizozemí

angličtina

E

J POLIT PHILOS

0963-8016

0.894

Velká Británie

angličtina

E, PS

ETHICS

0014-1704

0.853

USA

angličtina

E

ECON PHILOS

0266-2671

0.821

USA

angličtina

E, EC

J MASS MEDIA ETHICS

0890-0523

0.788

USA

angličtina

E, C

MED HEALTH CARE PHIL

1386-7423

0.726

Nizozemí

angličtina

E, HPS

ENVIRON ETHICS

0163-4275

0.684

USA

angličtina

E, ES

PHILOS PSYCHOL

0951-5089

0.642

Velká Británie

angličtina

E, PM

J MED PHILOS

0360-5310

0.618

USA

angličtina

E

RADICAL PHILOS

0300-211X

0.548

Velká Británie

angličtina

E,WS

ETHICS BEHAV

1050-8422

0.528

USA

angličtina

E, PM

THEOR MED BIOETH

1386-7415

0.519

Nizozemí

angličtina

E, SI, SSB

INQUIRY

0020-174X

0.492

Velká Británie

angličtina

E

PHILOS SOC SCI

0048-3931

0.476

Kanada

vícejazyčný

E

J CLIN ETHIC

1046-7890

0.359

USA

angličtina

E, SSB

LAW PHILOS

0167-5249

0.314

Nizozemí

angličtina

E, L

J SOC PHILOS

0047-2786

0.284

USA

angličtina

E, SI

HUM STUD

0163-8548

0.279

Nizozemí

angličtina

E, S

J PHILOS SPORT

0094-8705

0.276

USA

angličtina

E

POLIT PHILOS ECON

1470-594X

0.184

Velká Británie

angličtina

E, PS

J VALUE INQUIRY

0022-5363

0.167

Nizozemí

angličtina

E

SOC PHILOS POLICY

0265-0525

0.167

Velká Británie

angličtina

E, SSI

STUD E EUR THOUGHT

0925-9392

0.089

Nizozemí

vícejazyčný

E

Řazeno dle hodnoty IF.

Hodnocení: 
Průměr: 2 (1 hlasování)
KOTRLOVÁ, Jindřiška a PFEIFER, Ivan a STRUK, Petr. Impaktované časopisy v etice a medicínské etice. Ikaros [online]. 2013, ročník 17, číslo 6 [cit. 2024-05-30]. urn:nbn:cz:ik-14103. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/14103

automaticky generované reklamy

Máme tu 3 komentářů

V článku postrádám zdůvodnění přínosu této analýzy a zařazení jejích výsledků do kontextu obdobných výzkumů (byli-li). Přitom jde o zcela základní aspekty odborného článku.

Přínosem této analýzy je především to, že její autoři mohou vykázat jakousi publikační činnost.

Zdravím!
Nějaké zdůvodněné je na konci Úvodu!
Nevím zda je postačující, ale je tam.
S pozdravem,
Čitatel

registration login password