Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Hospicová knihovna Cesty domů

Čas nutný k přečtení
6 minut
Již přečteno

Hospicová knihovna Cesty domů

0 comments

Život člověka zde na zemi má začátek a konec. Lidé se rodí, lidé umírají. Kupodivu ale začátku a konci života naše současná západní civilizace nevěnuje stejnou pozornost. Zatímco dítě přichází na svět radostně očekávané a když se narodí, je obklopeno péčí a láskyplnou přítomností blízkých, člověk na konci života je v obavách odstraňován ostatním z očí za zdi nemocnic a domovů důchodců. Blízkost smrti jej označuje varovným znamením: Vyhýbejte se! Vítězná medicína jej neuzdraví, není mu tedy pomoci!

V reakci na nelidský přístup společnosti tolik se ohánějící humanismem vzniklo v 60. letech 20. století ve Velké Británii hospicové hnutí, které přebírá péči o umírajícího člověka od kurativní medicíny a dává ji do rukou paliativnímu lékařství a hospicové péči. U nás hospicové hnutí založila v 90. letech MUDr. Marie Svatošová, která také stála u zrodu prvního lůžkového hospice v Červeném Kostelci.

Dnes je v ČR deset lůžkových hospiců průměrně s 25 lůžky a dva hospice mobilní, které poskytují odbornou paliativní péči pacientům, kteří chtějí zemřít doma. Pro informaci: Světová zdravotnická organizace WHO doporučuje 5 hospicových lůžek na 100 000 obyvatel za předpokladu dobře fungující domácí paliativní péče.

Cesta domů je občanské sdružení, které vzniklo v roce 2001. Jeho činnost je dvojí: založilo a vede v Praze mobilní neboli domácí hospic a zároveň se snaží prosazovat hospicovou myšlenku plně prožitého života až do konce mezi obyvateli celé republiky. V rámci této osvětové činnosti vydává knihy a informační materiály, provozuje dva informační webové portály o umírání a paliativní péči www.umirani.cz a www.nezavirejteoci.cz, pořádá školení pro hospicové týmy a pro zájemce o založení hospice a také založilo malou veřejnou knihovnu zaměřenou na umírání, smrt, hospice a paliativní péči.

Knihovna Cesty domů vznikla na podzim 2004 a začala téměř od nuly. K provozu nyní využívá prostory kanceláře Domácího hospice Cesta domů v Praze 7, Bubenská 3. Takové sdílení prostor má své výhody - knihovna rychle reaguje na potřeby profesionálů zdravotního týmu Cesty domů - i nevýhody -  veřejnost může využívat služby knihovny až po konci pracovní doby v kanceláři.

Ke čtenářům se knihovna chová přátelsky: knihy jsou ve volném výběru, většina fondu se půjčuje absenčně. Čtenářům je k dispozici celá místnost kanceláře Cesty domů, která se tak v otvírací době mění ve studovnu. Čtenáři mají k dispozici dva počítače s přístupem k internetu. Knihovna poskytuje MVS a další služby, jsou-li v její moci.

Prvních 100 knih dostala knihovna darem, většinou od přátel z domova i ciziny. Peníze na nákup fondu získala a získává z grantů a darů. Nejvýznamnějšími dárci jsou EU – Phare, Magistrát hl. města Prahy, nadace Výboru dobré vůle Olgy Havlové, NROS, Nadace OSF Praha, Ministerstvo zdravotnictví ČR.

V březnu 2005 byl fond knihovny již natolik bohatý, že bylo možné otevřít ji pro veřejnost. V červnu 2005 byl uveden do provozu online katalog s možností online rezervace knih.

Dnes má knihovna ve svém fondu téměř 1200 publikací, z toho čtvrtinu základních publikací z oboru a novinek z paliativní medicíny a paliativní péče v angličtině a němčině.

Zdroje: Knihy nakupujeme v ČR a v zahraničí a také získáváme darem. Velké knižní dary poskytla knihovně zejména nakladatelství Vyšehrad, Portál a Karmelitánské nakladatelství. Velmi si vážíme také knižních darů od jednotlivých osob. Na webových stránkách mezinárodního internetového obchodu Amazon vystavuje knihovna seznam knih, které by potřebovala mít ve svých fondech. Z tohoto tzv. „wishlistu“ mohou příznivci vybírat a prostřednictvím internetu koupit knihovně různé knihy darem. Na webových stránkách knihovny je detailně popsán způsob, jakým lze jednoduše knihovně knihy zakoupit. Tímto způsobem dostala knihovna nové odborné publikace v ceně mnoha set dolarů.

Akvizice: Hlavním a nejdůležitějším tématem knihovny Cesty domů je smrt, umírání a paliativní péče. Při akvizici a nákupu je smrt „před závorkou“. Publikační politika českých nakladatelství sice knihám o smrti nepřeje, pokud nepočítáme pokleslou literaturu, přesto zde nakupujeme mnoho publikací užitečných pro naše účely. Naše specializované paliativní publikace jsou především v angličtině a méně v němčině. Nejdůležitějšími informačními a akvizičními zdroji v zahraničí jsou pro nás internetový obchod Amazon, webové stránky velkých nakladatelství a paliativní periodika.

Fond: Knižní fond je rozdělen podle oborů na následující tematické skupiny: lékařství, ošetřovatelství, sociální práce, psychologie, etika, zármutek a truchlení, duchovní literatura, další obory, beletrie, příruční knihovna s prezenčním fondem. Plánujeme budovat další oddělení, které se bude týkat právních aspektů umírání, smrti, pohřbu a pohřebnictví a otázek pozůstalosti a dědictví.

Fond periodik není rozsáhlý a je prezenční. Jedná se zejména o některé odborné lékařské, ošetřovatelské a sociálně-pracovní české časopisy. Knihovna odebírá šest českých periodik z oboru lékařství, ošetřovatelství a sociální práce. Předplatné důležitého zahraničního periodika International Journal of Pain Medicine and Palliative Care zatím čeká na seznamu deziderát na svého dárce.

Fond multimédií je prezenční a slouží pouze členům a dobrovolníkům Cesty domů.

Uživatelé: Knihovna slouží těm, kdo pečují o umírajícího člověka. V první řadě jsou to členové multidisciplinárních hospicových týmů a další odborníci: hlavně lékaři, ošetřovatelé a sestry, sociální pracovníci, psychologové a duchovní a samozřejmě studenti příslušných oborů.

Druhou skupinou uživatelů knihovny jsou zainteresovaní laici: většinou pečující členové rodiny a hospicoví dobrovolníci.

Třetí skupinu čtenářů tvoří pozůstalí, kteří se musejí vyrovnat se ztrátou blízkého člověka. Pro tuto čtenářskou skupinu jsme začali budovat i malý fond beletrie. Je ale o ni velký zájem i ze strany dalších čtenářských skupin.

Unikátní automatizovaný knihovnický systém umožňuje rezervaci publikací i správu knihovny v reálném čase. Systém je zabezpečen a samotný proces a výpůjčky administruje automaticky. Zvláštností je plná obslužnost systému pomocí internetu, což umožňuje knihovníkovi pracovat kdykoli a kdekoli (kromě pravidelné otvírací doby a prací souvisejících se stavěním fondu). Takové řešení si vynutila praxe sdílení prostor s domácím hospicem a velmi se osvědčuje. V praxi to znamená, že stav jednotlivých publikací je uživatelům zobrazován zcela věrně. Celý systém pro nás vytvořili programátoři firmy Vizus, která systém také provozuje. Potřebám knihovny a jejím čtenářům slouží dobře.

Akce v knihovně: V kanceláři hospice, která je zároveň knihovnou, se pořádají různé pravidelné i jednorázové akce. Konají se přednášky, porady pečujících, setkání dobrovolníků, klub Podvečer pro pozůstalé. Všichni návštěvníci mohou využívat služeb knihovny. Ze zajímavých jednorázových akcí jmenujme alespoň oslavu Prvního tisíce knih, spojenou s předčítáním úryvků z oblíbených knížek, na kterou byli zváni čtenáři knihovny a všichni přátelé Cesty domů.

Spolupráce s knihovnami: Knihovna Cesty domů se účastní projektu JIB jako odkazový zdroj. S vědomím našich vlastních omezení i předností nabízíme také prostřednictvím tohoto článku spolupráci ostatním knihovnám a jejich čtenářům.

Poznámka: Tento článek byl dne 18. května 2006 zveřejněn na webovém portále Umírání.cz v oddíle Knihovna.

Hospic a knihovna zvenčí

Hospic a knihovna zvenčí

Místnosti hospice a knihovny

Místnosti hospice a knihovny

Čtenáři malí a velcí

Čtenáři malí a velcí

Čtenářky

Čtenářky

Dobrovolníci propagují hospic

Dobrovolníci propagují hospic

Internet pro čtenáře

Internet pro čtenáře

Knihovnice může pracovat kdekoliv

Knihovnice může pracovat kdekoliv

Malování kraslic v knihovně

Malování kraslic v knihovně

Oslava - hosté přicházejí

Oslava - hosté přicházejí

Oslava - knihovnice s hosty

Oslava - knihovnice s hosty

Prezentace nové knihy v historické tramvaji

Prezentace nové knihy v historické tramvaji

Předčítání

Předčítání

Různá setkání v knihovně

Různá setkání v knihovně

Školení dobrovolníků v knihovně

Školení dobrovolníků v knihovně

Tisíc knih - dort

Tisíc knih - dort

Tisíc knih - hostina

Tisíc knih - hostina

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
RYŠAVÁ, Štěpánka. Hospicová knihovna Cesty domů. Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 6 [cit. 2024-05-24]. urn:nbn:cz:ik-12165. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12165

automaticky generované reklamy