Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Granty poskytované Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci Programu obnovy venkova

Čas nutný k přečtení
6 minut
Již přečteno

Granty poskytované Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci Programu obnovy venkova

0 comments
O Programu obnovy venkova (POV) a možnosti podání projektů na připojení k síti Internet v rámci tohoto programu na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR(MMR) jsem se poprvé dozvěděla na pracovní schůzce Sekce veřejných knihoven koncem loňského roku. Informace o této nové možnosti a perspektivě pro menší veřejné knihovny získaly kolegyně z odboru knihovnictví Národní knihovny ČR, které na jednání sekce pozvaly i zástupce tohoto ministerstva – pana ing. arch. Jana Floriana. Ten nás podrobně informoval o možnostech, které nabízí POV obcím. Získané informace byly natolik závažné, že jsme se hned na místě rozhodli vytvořit malou pracovní skupinu, která by se měla zabývat další spoluprací s MMR a zprostředkováním informací o POV ostatním veřejným knihovnám.

Společně s PhDr. Janou Krulišovou z Národní knihovny jsme začátkem roku 1999 připravily základní informace pro veřejné knihovny a jejich zřizovatele o tomto zajímavém grantovém programu. Zároveň jsme připravily i rámcový návrh projektu pro vytvoření informačního centra obce ve veřejné knihovně, který měl knihovnám a jejich zřizovatelům usnadnit práci při tvorbě konkrétního projektu. Informace byly prostřednictvím Národní knihovny ČR a za využití nejrůznějších komunikačních prostředků, od obyčejné pošty přes telefon a fax až po elektronickou poštu, rozeslány celé řadě veřejných knihoven.

Nevím, jak této možnosti využily knihovny v jiných okresech, ale v okrese Havlíčkův Brod se pro možnost získání grantu nadchlo pět veřejných knihoven a po chvilkovém váhání se nám podařilo získat i jejich zřizovatele. Největším problémem bylo přesvědčit starosty a jejich zastupitelstva o účelnosti projektu na vytvoření informačního centra v obci a jeho připojení na síť Internet. Také nápad využít právě jejich veřejnou knihovnu pro umístění nového informačního centra bylo nutné v některých případech velmi důkladně odůvodnit a vysvětlit. Myslím si, že se jedná o obecný jev a že podobnou přesvědčovací metodu musely využít vůči svým zřizovatelům všechny veřejné knihovny, které se rozhodly zapojit do POV.

Na WWW stránce Ministerstva pro místní rozvoj ČR jsem v informacích o Programu obnovy vesnice nalezla téměř 25 projektů, kde se právě s veřejnou knihovnou počítá jako s místem pro vytvoření a umístění informačního centra obce. Takových projektů je možná i víc, ale v krátké anotaci, která je u jednotlivých projektů umístěna, není o veřejné knihovně, bohužel, zmínka. Proto nelze s určitostí říci, že se s umístěním informačního centra obce počítá právě ve veřejné knihovně, ale nelze to ani vyloučit. Přesto už dnes lze říci, že ve srovnání s rokem 1998 se jedná o velký nárůst takto zaměřených projektů, neboť v informacích o loňském ročníku POV jsem projekty zaměřené na vytvoření informačního centra obce ve veřejné knihovně nenalezla.

Jak budou jednotlivé projekty úspěšné ve výběrovém řízení MMR nelze zatím samozřejmě říci, ale samotný fakt, že obecní úřady jsou ochotné ve veřejné knihovně vidět partnera pro zajištění informačních služeb pro své občany, znamená velký pokrok ve vztazích mezi zřizovanou institucí a jejím zřizovatelem.

Vzhledem k tomu, že podle informací MMR bude grantový Program obnovy venkova pokračovat i příští rok, je zřejmé, že zpracovaná obecná doporučení budou určitě mít svou platnost i pro další ročník.

Obecné zásady pro zpracování projektu v rámci POV

1) Pro poskytování dotací platí Zásady pro poskytování účelových dotací obcím z rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj v rámci Programu obnovy venkova (č. j. 11295/97-22 ze dne 27. 11. 1997) ve znění Doplňku č. 1 (č. j. 11026/98-22 ze dne 5. 10. 1998).

2) Žádost o poskytnutí dotace musí vždy podávat obec (cca do 5000 obyvatel) na příslušném okresním úřadu na předepsaném tiskopise Žádost o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova v roce 1999 PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ - dotační titul 6. Žadatelem může být pouze ta obec, která se předepsanou formou přihlásila k  POV na příslušném referátu okresního úřadu (zpravidla referát regionálního rozvoje). Tyto referáty mají k dispozici informace, tiskopisy a přijímají přihlášky do POV, schvalují a doporučují projekty atd. Touto problematikou je většinou pověřen jeden pracovník, který má přehled o tom, které obce jsou do zapojeny do POV a dokáže poskytnout odborné informace.

3) V roce 1998 rozšířilo MMR granty o dotační titul č. 6 a 7.

4) Tyto dotační tituly se týkají podpory vzdělávání a poradenství. Na tento účel lze poskytnout dotaci ve výši 70 procent nákladů projektu v běžném roce. Preferovány jsou takové projekty, které jsou zaměřeny na vytváření nebo oživení mikroregionů (týkají se více obcí, které určí jednu obec jako nositele projektu). Ministerstvo pro místní rozvoj klade důraz na informatiku - zavádění INTERNETu pro přenos informačních dat, zejména regionálních, prostřednictvím např. informačních center pro získávání, zpracování, uchovávání a poskytování informací, souvisejících se všemi stránkami života v mikroregionu. To je velmi důležité pro následující roky, neboť bez kvalitních informací a bez rychlého přístupu k nim budou obce a další nositelé projektů s obtížemi získávat potřebné znalosti o jednotlivých rozvojových programech vládních i nevládních institucí a o finančních podporách pro jejich realizaci (uvedeno podobně v připravované metodice - zabývá se Programem obnovy venkova, granty atd.). Důraz je kladen i na to, že INTERNET musí sloužit co nejširšímu okruhu obyvatel a měl by také být co nejefektivněji využíván. To znamená, že jeho umístění je optimální v takovém zařízení, které je co nejvíce přístupné občanům. Těmito zařízeními mohou být veřejné knihovny.

5) Ke splnění tohoto záměru má proto nejlepší předpoklady veřejná knihovna se střediskovou funkcí a s profesionálním pracovníkem: občanům je přístupná v dostatečně velkém časovém rozsahu, má ve svých knihovních a informačních fondech potřebné informace regionálního i všeobecného charakteru pro různé potřeby a požadavky občanů, pracovníci knihoven umí pracovat s informacemi; vlastně celková činnost v knihovně je zaměřena na práci s informacemi, hodnocením informací, jejich adresným výběrem a předáváním informací konkrétnímu uživateli, zjišťování informací atd. - je zařízením obce, je zřízena téměř v každé obci.

6) Pro veřejné knihovny jsou velmi zajímavé tyto vícetematické projekty zaměřené na mikroregion. Ve veřejném knihovnictví se v praxi osvědčily střediskové systémy a vzájemná kooperace střediskové knihovny s obcemi. Můžeme proto považovat vytváření nebo obnovení mikroregionů za pokračování činnosti kooperačních vazeb mezi knihovnami i jejich zřizovateli, ovšem na kvalitativně vyšší úrovni. Jsou vytvořeny všechny předpoklady, aby veřejná knihovna, která má na profesionální úrovni dlouhodobě vytvářené knihovní a informační fondy, mohla kvalitně využívat INTERNET pro poskytování informačních a knihovnických služeb občanům a stala se tak informačním centrem pro poskytování informačních služeb v rámci mikroregionu.

7) Pro obecní úřady by bylo vhodné využít iniciativu veřejných knihoven k zajištění informační činnosti i z finančního hlediska - není potřebné zakládat novou instituci a z toho vyplývající náklady na její zajištění.

8) Prozatím u obcí není dostatečný ohlas na tyto projekty, proto by bylo velmi vhodné, aby v místech, kde je dobrá spolupráce se zřizovatelem, popř. i s obecními úřady v okolí, projevila knihovna vstřícnost k realizaci projektu a zavádění INTERNETU.

9) Upozornění! Projekt musí podat obec, ne knihovna.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
ŠTROSSOVÁ, Ivana. Granty poskytované Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci Programu obnovy venkova. Ikaros [online]. 1999, ročník 3, číslo 4 [cit. 2023-03-25]. urn:nbn:cz:ik-10318. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10318

automaticky generované reklamy