Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Fyzika

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Fyzika

0 comments

Náš sloupek Oborové webové stránky se v minulém čísle zabýval astronomií. Přírodním vědám zůstaneme věrni i tomto čísle. Doposud jsme se setkávali převážně se stránkami a databázemi v USA. Proto se dnes přesuneme z amerického kontinentu do Asie a seznámíme se s japonskou databází z oblasti fyziky vysokých energií KEK a zejména s digitální knihovnou fyzikálních publikací KISS.

Databáze High Energy Accelerator Organization - KEK

Obsahová charakteristika: Databáze High Energy Accelerator Organization (dále pouze "KEK" - oficiální zkratka, URL: http://www.kek.jp/intra-e/index.html) je významnou japonskou i světovou databází, tematicky pokrývající disciplíny fyziky vysokých energií a částicové fyziky. KEK je vědecko-výzkumným ústavem při univerzitě v Tsukubě v Japonsku, jehož cílem je nabízet vybavení pro specialisty, poskytovat odborné vysokoškolské vzdělání a také se významně podílet na mezinárodní spolupráci s dalšími světovými středisky. Těmto záměrům pak odpovídají i webové stránky KEK, kde lze, kromě obecných informací, nalézt především podrobné informace o výpočetních možnostech centra, nabídce pracovních míst, vědecko-výzkumném programu a také podrobné informace pro vědce, kteří KEK navštěvují. Protože by komplexní popis této úzce profilované databáze překračoval rámec Ikara, zmíníme se v dalším o digitální knihovně KISS, která je součástí KEK a slouží jako archiv článků.

Databáze KISS (KEK Information Service System) je digitální knihovnou, která poskytuje v zásadě dvě služby:

  • vyhledávání, prohlížení a stahování fyzikálních preprintů, jejichž prostřednictvím je možno vyhledávat a prohlížet digitalizované materiály, kterými jsou naskenované kopie článků z odborných světových periodik. K dispozici jsou tyto formáty k prohlížení: PDF, PS, GIF a TIFF. Pokud je původní článek k dispozici ke stažení z databáze SPIRES, je uveden přímý hypertextový odkaz. Vyhledávat je možné jak dle vydavatelských údajů, tak i na základě identifikačního čísla práce v KISS.
  • vyhledávání a prohlížení v názvech knih a časopisů. Jedná se o vyhledávání dle názvu periodika, klíčového slova knihy či časopisu, vydavatele, ISSN a ISBN apod. Konkrétní vyhledané výsledky dotazu pak poskytují úplnou vydavatelskou informaci.

Stránky KISS mimo dvě hlavní služby dále obsahují linky na:

  • další digitální informační zdroje KISS, např. CD a audio zdroje,
  • příbuzné citační databáze, např. databázi NACSIS-IR, která obsahuje reference z mnoha oblastí sociálních a přírodních věd, nebo databázi INIS (International Nuclear Information System),
  • internetové zdroje z oblasti částicové fyziky, např. nám již známé informační zdroje ArXiv a SPIRES a dále servery CERNu, což je nejlepší světové středisko částicové fyziky, situované ve Švýcarsku,
  • chronologicky uspořádaný seznam publikací v KISS.

Obecné vlastnosti: KISS tedy není přímo citační databází, ale digitální knihovnou naskenované literatury. V porovnání např. se SPIRES není KISS ani zdaleka tak rozsáhlá, nicméně všechny články, které obsahuje, je možné volně stáhnout. Při hledání plných textů článků se tedy KISS jeví jako jeden z vhodných informačních zdrojů. U daného článku je tím větší pravděpodobnost, že jej na KISS nalezneme, čím je tento článek objevnější a vědecky přínosnější. Poznamenejme, že spolu s částicovou fyzikou KISS pokrývá i navazující oblasti a rozšiřující disciplíny (např. obecně kvantovou teorii a moderní hit teoretické fyziky, kterou je teorie strun).

Přístup: Přístup k digitalizovaným materiálům je volný. Publikované odborné články z oblasti částicové fyziky a strunové teorie a příbuzných věd mohou být zveřejněny na KISS, pokud jsou shledány dostatečně významnými (autoři své články na KISS sami nezasílají).

Design: Vrátíme-li zpět k databázi KEK, z formálního hlediska jsou její stránky vytvořeny velmi zdařilým způsobem. Hlavní stránka obsahuje horní vodorovnou lištu s podstatnými odkazy pro uživatele a návštěvníky a dále svislou levou lištu s jednotlivými sekcemi, týkajícími se programu, obecných informací, struktury atd. Zásadní informace a novinky pak tvoří tělo dokumentu. Stránka obsahuje všechny důležité informace, aniž by byla přehuštěna. I přednastavená šířka stránky se jeví jako vhodná.

Grafický design KISS je jednodušší, ale zcela postačuje. Je opět charakteristický svou srozumitelností, takže lze nalézt požadované odkazy bez velkého proklikávání. Určitým nedostatkem je, že některé z odkazů jsou dostupné pouze v japonštině, ale jedná se vesměs o organizační a tedy v jistém smyslu méně podstatné odkazy.

Celkové hodnocení: KEK je hodnotným informačním zdrojem z oblasti částicové a kvantové fyziky. Přestože skutečný užitek z něj budou mít především specialisté, jeví se i jako vhodný zdroj vybraných digitalizovaných materiálů, což jej činí atraktivním i pro širší obec vážných zájemců o tyto disciplíny.

Obsah:
Forma:

(Poznámka: Nejnižší známka je jedna hvězdička, nejvyšší pět.)

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
OPLETALOVÁ, Gabriela. Fyzika. Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 9 [cit. 2024-06-20]. urn:nbn:cz:ik-11680. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11680

automaticky generované reklamy