Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Fakta a data – Portál životního prostředí České republiky

Čas nutný k přečtení
7 minut
Již přečteno

Fakta a data – Portál životního prostředí České republiky

0 comments
Podnázev: 
Jednotné rozhraní pro snadný přístup k informacím o životním prostředí

Úvod

Právo na včasné a úplné informace o životním prostředí je, podobně jako právo na příznivé životní prostředí, v českém právním řádu chápáno jako jedno ze základních lidských práv. Jako takové je zakotveno již v Listině základních práv a svobod. V souladu s tím Česká republika spolupodepsala a následně ratifikovala mezinárodní Úmluvu o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v otázkách životního prostředí, známou jako Aarhuská úmluva. Ustanovení této úmluvy jsou v podmínkách české legislativy konkretizována zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.

Z těchto závazků vyplývá organizacím činným v oblasti životního prostředí celá řada informačních povinnosti, které jsou v mnoha ohledech významně širší než v jiných oblastech veřejného života. Jedním ze základních principů realizace práva na informace o životním prostředí nejen v českém právu, ale i v podmínkách evropské legislativy je princip tzv. aktivního zpřístupňování informací, tedy poskytování informací neomezenému okruhu uživatelů, aniž by tito uživatelé museli o poskytnutí informace žádat. Za účelem aktivního zpřístupňování informací jsou subjekty povinné vést a aktualizovat elektronické databáze obsahující informace vztahující se k jejich činnosti. Databáze musí být přístupny prostřednictvím zařízení umožňující dálkový přístup (internet).

Východiska projektu

V rezortu životního prostředí je v současnosti provozováno asi 40 různých informačních systému včetně geografických a několik tisíc databází. Většina těchto zdrojů je určena široké veřejnosti.

Problematika ochrany životního prostředí má mezioborový charakter. Realizované aktivity jsou značně rozsáhlé co do šíře i hloubky zabírané problematiky a ve většině případů vyžadují širokou mezioborovou spolupráci mnoha subjektů. Pro širší veřejnost se stává obtížné orientovat se ve složité struktuře. Z hlediska řízení procesů v rezortu je rovněž obtížné úspěšně koordinovat veškeré aktivity a eliminovat případné duplicity. Zajistit komplexní, jednotnou a uživatelům snadno přístupnou prezentaci rezortu životního prostředí, všech informačních zdrojů, služeb a aktivit koordinovaných Ministerstvem životního prostředí, případně dalšími státními orgány v oblasti ochrany životního prostředí, se za této situace stalo nezbytným. Řešením tohoto úkolu je vybudování specializovaného portálu životního prostředí jako jednotné vstupní brány k informacím o stavu, vývoji životního prostředí a aktivitách státu ve prospěch jeho ochrany. Vytvořením, zveřejněním a provozem portálu byla pověřena CENIA, česká informační agentura životního prostředí.

CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Agentura CENIA vznikla 1. dubna 2005 transformací Českého ekologického ústavu, příspěvkové organizace Ministerstva životního prostředí. Hlavním cílem vzniku nové organizace bylo vytvořit v rezortu centrální místo pro poskytování průřezových informací a stavu a vývoji životního prostředí.

CENIA proto funguje jako centrální vstupní brána informací v rezortu i jako místo centralizovaného výstupu. Je základním kamenem Jednotného informačního systému o životním prostředí.

V červnu roku 2005 CENIA oficiálně převzala správu portálu Brána k informacím o životním prostředí. Na základě analýzy stavu portálu a možností jeho dalšího rozvoje byl zpracován návrh na realizaci nové verze portálu. Projekt nového portálu byl schválen v prosinci 2005.

Obsahová struktura portálu

Na základě analýzy dostupných informačních zdrojů a výsledků dosavadních aktivit v oblasti budování brány k informacím o životním prostředí byly identifikovány v zásadě tři základní funkce, které by měl Portál životního prostředí České republiky plnit:

  • zdroj aktuálních informací o dění v oblasti;
  • rozcestník k dalším informačním zdrojům rezortu;
  • prostor k prezentaci základních ukazatelů stavu a vývoje životního prostředí.

Tomu odpovídá i navržená funkční a obsahová struktura Portálu. Jako celek je Portál tvořen třemi relativně samostatnými sekcemi, navzájem funkčně a graficky propojenými do jednoho celku.

Sekce 1. – Aktuální informace

Sekce aktualit je koncipovaná jako úvodní, se kterou bude uživatel konfrontován při vstupu na Portál. Je aktualizovaná průběžně, aby potenciální návštěvník Portálu při každém svém vstupu na stránku nalezl aktuální informace.

Obsahový základ informačního servisu je zajištěn využitím zpravodajského servisu ČTK pro oblast životního prostředí, který je doplňován aktualitami vytvářenými přímo v redakci Portálu. Pověřený redaktor Portálu pravidelně vybírá aktuální informace ke zveřejnění, vytváří vlastní aktuality a ze získaných a vytvořených zpráv kompiluje specializované přehledy. Sekce aktuálních informací obsahuje kromě aktuálního zpravodajství další samostatné rubriky:

  • připravované akce – obsahuje informace o akcích s environmentální tematikou především v ČR, okrajově i informace o významných zahraničních akcích. Kromě základních informacích obsahuje záznam také kontaktní informace o organizátorech a internetový odkaz na stránky s podrobnými informacemi.
  • kalendárium – přináší informace o významných událostech a výročích vztahujících se k aktuálnímu datu. Kalendárium lze prohlížet podle měsíců a dní v roce, k nimž se informace vztahují. Záznamy v kalendáriu jsou navíc zařazeny do kategorií podle tematického členění (významné dny, události, osobnosti, mezinárodní úmluvy). Každou kategorii lze zobrazovat a prohlížet samostatně. Kalendárium obsahuje v současnosti kolem 200 záznamů, nové stále přibývají. K nejcennějším informacím zde patří životopisná data o osobnostech aktivních v oblasti propagace ekologie, ochrany přírody v minulosti a také souhrnné informace o mezinárodních dohodách v oblasti ochrany životního prostředí, které Česká republika spolupodepsala.
  • archiv zpravodajství – shromažďuje záznamy publikované v rámci aktuálního zpravodajství, tříděné podle data zveřejnění. Archiv je rovněž členěn i tematicky, články lze prohlížet také podle tematických kategorií.
  • anketa – návštěvníci portálu mají příležitost vyjádřit svůj názor na aktuální problémy prostřednictvím online hlasování. Mohou zároveň konfrontovat svůj názor s názory ostatních uživatelů.
  • aktuálně – sloupec aktuálních odkazů se průběžně aktualizuje a mění tak, aby přinášel souhrnné informace o právě probíhajících akcích, kauzách a upozorňoval na nejaktuálnější a nejzajímavější informace zveřejněné v dalších částech portálu.

Sekce 2: Rozcestník k informačním zdrojům rezortu

Tato část Portálu je koncipovaná jako souhrn odkazů na všechny specializované informační zdroje vytvářené a provozované v rezortu. Kromě stručné charakteristiky každého zdroje obsahuje hypertextový odkaz pro online přístup k popisovanému zdroji, případně k podrobným informacím o něm. Každý popisovaný zdroj by měl být uživateli dostupný v zásadě dvěma způsoby – podle tématu, kterému je věnován (ochrana přírody, ovzduší, odpady aj.), a podle typu zdroje. S ohledem na to je sekce členěna ve dvou úrovních:

  1. „horizontálně“ – podle složek a nástrojů politiky životního prostředí (ovzduší, voda, odpady, ochrana přírody a péče o krajinu, půda a geologie, dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí, environmentální rizika, integrovaná prevence atd.);
  2. „vertikálně“ – podle typu zdroje (adresář organizací, informační systémy rezortu, geografické informační systémy, metainformační systém MŽP, experti, autorizované a certifikované subjekty, odkazy na další internetové zdroje atd.).
Hlavním smyslem budované struktury je zajistit přehlednost a snadnou orientaci uživatele v problematice. Navržená struktura rovněž umožňuje sekci prakticky neomezeně rozšiřovat o nové zdroje a členit podle různých kritérií.

Sekce 3: Informační systém statistiky životního prostředí

Tato sekce v portálu FAKTA a DATA prozatím není funkční, spuštění pilotní části prezentace je plánováno na letní měsíce.

Hlavním cílem vybudování Informačního systému statistiky, který se v současnosti v CENIA realizuje, je vytvoření reprezentativního souboru statistických dat s využitím možností elektronického publikování. Specializovaný výstup z tohoto systému připravovaný pro Portál ŽP bude představovat snadno dostupný zdroj statistických dat o životním prostředí. Většina uživatelů zde získá dostatečně podrobné a přehledně zpracované statistické výstupy popisující stav a vývoj životního prostředí. Hlavní důraz je kladen na prezentaci ucelených časových řad statistických údajů, přehlednou a graficky nápaditou prezentaci včetně využití propojení s mapovým serverem. Uživatel požadující podrobnější přehledy bude přímo odkázán do příslušného specializovaného informačního systému (ISKO, ISOH aj.)

Prezentace statistických dat bude opět respektovat tematické členění, které je uživatelsky nejsrozumitelnější. Odpovídá rovněž struktuře tištěných statistických výstupů rezortu, především Statistické ročenky životního prostředí ČR. Speciální kapitolou v rámci této sekce bude prezentace Indikátorů životního prostředí.

Závěr

Hlavním účelem realizace projektu Portálu životního prostředí je zajistit veřejnosti snadný přístup k věrohodným a srovnatelným informacím o stavu životního prostředí garantovaným státem. Portál je koncipován s ohledem na potřeby různých skupin uživatelů. Návštěvník, který není odborníkem ani aktivistou v oblasti ochrany životního prostředí, zde nalezne snadno dostupný zdroj informací, který mu poskytne základní přehled o dění v oblasti a umožní mu průběžně sledovat další vývoj. Odborníci a uživatelé hledající konkrétní informace či informační zdroje ocení portál FAKTA a DATA především jako jednotné rozhraní pro přístup k různým typům informací a také jako zdroj ucelených informací z oblasti environmentální statistiky.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
CIKÁNKOVÁ, Jarmila. Fakta a data – Portál životního prostředí České republiky. Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 8 [cit. 2024-06-21]. urn:nbn:cz:ik-12211. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12211

automaticky generované reklamy
registration login password