Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Exkurze v Knihovně Divadelního ústavu

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Exkurze v Knihovně Divadelního ústavu

0 comments
Anglicky
English title: 
The Library of the Arts and Theater Institute in Prague
English abstract: 
There are more than 120 thousand of print materials gathered in the Library of the Arts and Theater Institute in Prague, which makes it one of the Largest European Library on theaters.

Exkurzi do Knihovny Divadelního ústavu organizovala pražská organizace SKIP a uskutečnila se dne 21. ledna 2016. Knihovnou nás prováděla její vedoucí paní Helena Hantáková a věnovali se nám i kolegové z jiných oddělení Divadelního ústavu. Kromě Knihovny má Divadelní ústav také další oddělení zpracovávajícím informace a sbírky, a to Informačně-dokumentační oddělení, Bibliografické oddělení a Oddělení sbírek archívu.

Samotný Divadelní ústav vznikl v roce 1959. Jeho hlavním posláním je poskytovat české i zahraniční veřejnosti komplexní informační služby z oblasti divadla v celé jeho šíři, iniciovat a podílet se na mezinárodních projektech, propagovat a prezentovat české divadlo v zahraničí, vyvíjet vědeckou, dokumentační a sbírkovou činnost a vydávat odbornou divadelní literaturu. Od r. 2007 je součástí Institutu umění – Divadelního ústavu.

Knihovnou Divadelního ústavu nás prováděla její vedoucí paní Helena Hantáková
Knihovnou Divadelního ústavu nás prováděla její vedoucí paní Helena Hantáková

Knihovna vznikla koncem 50. let. Základem fondů knihovny se stala sbírka strojopisných divadelních her z majetku znárodněných divadelních agentur spolu s rozmnoženými texty Československého divadelního a literárního jednatelství, dnešní DILIA. Po sloučení Divadelního ústavu se Scénografickým ústavem v roce 1975 obohatila knihovna své fondy o teatralia jeho scénografické knihovny.

Základním posláním dnešní Knihovny Divadelního ústavu je shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a zpřístupňovat veškerou bohemistickou divadelní literaturu a periodika a výběrově divadelní literaturu zahraniční. V současné době knihovní fond obsahuje přes 120 000 svazků odborné divadelní literatury, divadelních textů, literatury příbuzných oborů a periodik. Knihovna DÚ patří největším evropským knihovnám zaměřeným na oblast divadla. Ve fondu knihovny dále najdeme audiovizuálními dokumenty, drobné kabaretní tisky, kostýmní listy a hudebniny. Dokumentový fond je zpřístupňován systémem klasických jmenných, názvových, předmětových a systematických katalogů a zároveň prostřednictvím on-line katalogu Portaro automatizovaného knihovního systému Verbis, který knihovna používá. Fondy knihovny se rozrůstají zejména nákupem, případně výměnou a dary. Mnohé zahraniční materiály získává knihovna díky spolupráci s Mezinárodním divadelním ústavem (ITI) i jinými mezinárodními divadelními organizacemi. Průměrný roční přírůstek činí 1 500 svazků. Knihovna Divadelního ústavu je členem SIBMAS (Mezinárodní organizace divadelních knihoven a muzeí).

Prohlídka studovny Příruční knihovna Divadelní kvíz
Zleva: prohlídka studovny, příruční knihovna a divadelní kvíz

Knihovna slouží zejména odborné divadelní veřejnosti, studentům a pedagogům uměleckých škol. Čtenářům je v knihovně k dispozici rozsáhlá síť knihovnických služeb. Vedle základních absenčních a presenčních výpůjček jsou to informační, referenční, rešeršní a v neposlední řadě i reprografické služby. Pro veřejnost je knihovna otevřená v pondělí od 9.00 do 16.00, ve středu od 9.00 do 18.00 a v pátek od 9.00 do 16.00.

Organizačně je knihovna včleněna do struktury Institutu umění - Divadelního ústavu a její aktivita navazuje na činnost Bibliografického a Informačně-dokumentačního oddělení.

Ve správě knihovny se od roku 2002 nachází audiotéka Divadelního ústavu. Audiotéka obsahuje gramofonové desky, audiokazety a CD s nahrávkami různých hudebních žánrů a českého mluveného slova z oblasti divadla. Jednotlivé nosiče jsou katalogizovány v automatizovaném knihovním systému KPwin-SQL. Gramofonové desky a magnetofonové pásy jsou převáděny do digitální podoby. Digitální nahrávky lze poslouchat pouze ve studovně. Část fondu audiotéky je určená i k absenčnímu půjčování a čtenářům je k dispozici i v rámci otevíracích hodin knihovny.

Virtuální studovna (ViS) kterou provozuje Institut umění – Divadelní ústav, je jednotným přístupovým rozhraním ke všem dostupným informačním databázím Divadelního ústavu. Jejím cílem je zvýšení badatelského komfortu, zvýšení informační hodnoty jednotlivých materiálů a informací díky společnému a provázanému publikování, zpřístupnění materiálů, které by jinak nemohly být zpřístupněny vůbec nebo jen v omezené míře (negativy a diapozitivy z fotografického a scénografického fondu) a v neposlední řadě ochrana originálních materiálů, které běžným používáním trpí. Virtuální studovna obsahuje následující fondy: Knihovna, Audiotéka, Videotéka, Bibliografie, Divadelní inscenace, Scénografie, Divadelní fotografie, Divadelní akce, Tvorba osobností a Obsazení a role.

Více informací o jednotlivých databázích je možné najít na stránkách vis.idu.cz.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
PILLEROVÁ, Vladana. Exkurze v Knihovně Divadelního ústavu. Ikaros [online]. 2016, ročník 20, číslo 4 [cit. 2024-07-24]. urn:nbn:cz:ik-17738. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/17738

automaticky generované reklamy