Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Exkurze v Knihovně Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Exkurze v Knihovně Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

0 comments

Poznámka redakce: Exkurzi v Knihovně Agentury ochrany přírody a krajiny ČR uspořádala pražská organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) dne 10. 11. 2010.

Po krátkém přivítání pracovníky knihovny (vedoucí a jedním řadovým pracovníkem) nás vedoucí knihovny seznámila s poměrně složitým vývojem knihovny. Původně byla knihovna od svého založení součástí Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody (SÚPPOP), který vznikl v roce 1958. V roce 1990 došlo v SÚPPOP k podstatným organizačním změnám, kdy se památková péče a ochrana přírody od sebe oddělily a ochrana přírody byla začleněna do resortu životního prostředí. Tímto oddělením vznikly dva samostatné subjekty: Státní ústav památkové péče (SÚPP) a Český ústav ochrany přírody (ČÚOP). V roce 1995 došlo k další reorganizaci, kdy se Český ústav ochrany přírody (ČÚOP) rozdělil na Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) a Správu ochrany přírody (SOP) a zároveň došlo k oddělení Správy jeskyní ČR (SJ ČR). Další vývoj ukázal, že toto reorganizační rozhodnutí nebylo příznivé ani pro jeden následnický subjekt. Nedomyšlené a nedostatečně připravené rozdělení vedlo spíše k chaosu než k navázání smysluplné spolupráce. Proto v roce 2006 došlo k opětovnému sloučení obou institucí, nicméně očekávané zlepšení situace toto sloučení nepřineslo.

Navzdory všem těmto nepříznivým změnám funguje Knihovna Agentury ochrany přírody a krajiny ČR se statutem ústřední knihovny, která se svým specializovaným fondem plní funkci základní knihovny, poskytující odborné knihovnické a informační služby jak zaměstnancům AOPK ČR, tak vědeckým pracovníkům, studentům přírodovědných oborů, studentům České zemědělské univerzity i široké veřejnosti. Knihovna spravuje cca 18 000 knihovních jednotek, používá knihovní systém KpWin SQL.

Kromě odborných knihovnických služeb knihovna zajišťuje též prodej a distribuci publikací vydávaných AOPK ČR. Knihovna, která původně sídlila v naprosto nevyhovujících podmínkách (sklepní prostory na Žižkově), se v roce 2010 přestěhovala do nově zrekonstruovaných prostor v Praze 4 – Chodově a současně byla vybavena novým funkčním nábytkem. Celkově interiér knihovny včetně studovny, která je zatím vybavena třemi stolními počítači, působí velmi vzdušně a příjemně.

V důsledku přestěhování knihovního fondu probíhá v knihovně revize a současně též převod záznamů periodik z lístkové formy do elektronické, konkrétně do zmiňovaného systému KpWin SQL.

Po tomto stručném úvodu následovala prohlídka pracoviště včetně skladu, kde jsou archivovány výzkumné zprávy soustřeďující výsledky publikační činnosti, časopis Ochrana přírody, který je pro uživatele též zpřístupněn v elektronické podobě na webu.

Dalším zajímavým a velmi důležitým pracovištěm v AOPK ČR je odbor dokumentace ochrany přírody a krajiny ČR, jehož součástí je archiv. Ten odborně buduje, ochraňuje a ve své badatelně uživatelům zpřístupňuje kompletní sbírku listin ochrany přírody a krajiny ČR. Je vlastně „pamětí“ přírody a krajiny ČR, a proto je nanejvýš důležité, aby tento speciální archiv získal od Ministerstva vnitra ČR (MV ČR) statut nejvyšší ochrany. O to AOPK ČR usiluje. Perspektivně se počítá s digitalizací veškerého fondu týkající se ochrany přírody a krajiny ČR.

Pohled do interiéru knihovny

Pohled do interiéru knihovny

Vedoucí knihovny Barbora Molíková při výkladu

Vedoucí knihovny Barbora Molíková při výkladu

Účastníci exkurze

Účastníci exkurze

Pohled do studovny

Pohled do studovny

Zeleň není v knihovně přítomna pouze v názvu a v knihovním fondu, ale také ve své skutečné podobě

Zeleň není v knihovně přítomna pouze v názvu a v knihovním fondu, ale také ve své skutečné podobě

Pohled do archivu

Pohled do archivu

Ukázky dokumentů z archivu

Ukázky dokumentů z archivu

Autorkou fotografií je Linda Jansová. K dispozici jsou i další fotografie.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
ČÁSLAVSKÁ, Drahomíra. Exkurze v Knihovně Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Ikaros [online]. 2010, ročník 14, číslo 12 [cit. 2024-04-21]. urn:nbn:cz:ik-13562. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13562

automaticky generované reklamy
registration login password