Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Exkurze do odborné knihovny Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, a. s.

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Exkurze do odborné knihovny Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, a. s.

0 comments

Poznámka redakce: Následující příspěvek je zprávou z exkurze do odborné knihovny Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, a.s., kterou uspořádala pražská organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR 22. 10. 2009.

Asi by nikoho nenapadlo, projížděje kolem Pivovarského domu v Ječné ulici, že za svými zdmi ukrývá nejen malou varnu piva, ale také odbornou knihovnu, která je úzce spjata s vývojem našeho pivovarnictví a sladařství a vznikem Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského (VÚPS).

Výzkumný ústav byl založen v roce 1887, po dohodě pivovarníků a sládků vznikla tzv. Jednota pro založení Pivovarského ústavu. První sídlo ústavu bylo na Senovážném náměstí, pak se stěhoval do Pštrossovy ulice a před rokem 1914 do budovy, na jejímž místě dnes stojí obchodní dům Bílá labuť. Ústav navázal na dílo Františka Ondřeje Poupěte (1753-1805) z konce 18. stoleti, který jako první v českých zemích začal vařit pivo na vědeckém základě a byl reformátorem českého pivovarnictví. V Pivovarském domě stojí jeho socha od Františka Rouse. V roce 1869 vznikla také První veřejná sladovnická škola – její vznik je spojen se jménem Josefa Karla Ballinga (1805-1868), profesora chemie na Pražské technice, který se mimo jiné zasloužil významně o rozvoj českého pivovarnictví.

Knihovna Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, a. s., má dlouhodobou tradici - vznikla zároveň s ústavem (v prvních měsících své existence v roce 1887 činily výdaje na knihovnu 5,5 zlatých). Od roku 1937 sídlí knihovna v Pivovarském domě, Lípová ulice 511/15, Praha 2. Dům je ukázkou funkcionalismu 30. let, vznikl podle návrhu architekta Gustava Paula. Vedoucí knihovny je paní Marie Černohorská. Knihovna byla součástí Oborového informačního střediska, po zrušení informačního systému je součástí výzkumného oddělení.

Knihovna uchovává a zpřístupňuje odbornou literaturu z oborou pivovarnictví a sladařství. Knihovní fondy zahrnují některé unikátní a jinde nedostupné informační zdroje (EBC Proceedings, Proceedings IBD Asia Paciffic Section), historické publikace (např. první odborný časopis Kvas, vycházející od roku 1873, a časopis Pivovarské listy z let 1901-1919). Kromě knih knihovna kupuje a získává výměnou za časopis Kvasný průmysl patnáct zahraničních odborných periodik a tři tuzemská periodika a jeden referátový časopis z britské databáze Brewing Research International – Monthly Industry Review. Předplatné časopisu umožňuje přístup do databází BREW, MEET a NEWS. Součástí knihovních fondů jsou také závěrečné výzkumné zprávy, zprávy z grantů, české technické normy a normy ISO. V roce 2008 činily náklady na knihovní fond cca 80 tisíc Kč.

Pro zpracování knihovního fondu slouží knihovnický systém CLAVIUS, ve kterém je zpracovávána i článková bibliografie. Knihovna nemá přístupný online katalog.

Knihovna je veřejná a poskytuje následující služby:

  • prezenční výpůjční služby (knihy, časopisy, výzkumné zprávy),
  • poradenské a bibliograficko-informační služby,
  • meziknihovní a mezinárodní výpůjční služby,
  • rešeršní služby z databází FSTA, AGRIS a CAB podle požadavků výzkumných pracovníků,
  • tvorba databáze článků publikovaných v časopisu Kvasný průmysl.

K dalším aktivitám knihovny patří také zpracování podkladů pro Pivovarský kalendář, který vychází každý rok. Pro tuto publikaci je zpracováván Adresář pivovarů a sladoven v ČR a Kalendárium osobností z oblasti pivovarnictví. Knihovna také zpracovává Rejstřík informací o výsledcích činnosti VÚPS.

Uživateli knihovny jsou výzkumní pracovníci, odborníci z pivovarů a sladoven, případně dalších firem z oboru, studenti vysokých škol (VŠCHT, ČZU, VŠE, UK, MU aj.) , odborná veřejnost i zájemci o historii pivovarnictví. V roce 2008 zaznamenala knihovna 585 návštěv.

Příjemný zážitek z knihovny byl umocněn návštěvou tzv. čtvrtprovozní varny, která slouží k ověřování kvality sklizně ječmene, šlechtěných chmelů a varné vody. Varnou starou 60 let nás zasvěceně provedl Karel Nikolai. Z pracovních postupů si toho mnoho návštěvník nezapamatuje, ale vůně dobrého piva zůstává.

Čtvrtprovozní varna

Čtvrprovozní varna

Čtvrprovozní varna

K. Nikolai při výkladu

K. Nikolai při výkladu

Prohlídka prostor knihovny

Prohlídka prostor knihovny

Prohlídka prostor knihovny

Prohlídka prostor knihovny

Prohlídka prostor knihovny

Z nabídky oborových periodik

Z nabídky oborových periodik

Vedoucí knihovny Marie Černohorská ukazuje jedno z čísel časopisu Kvasný průmysl

Vedoucí knihovny Marie Černohorská ukazuje jedno z čísel časopisu Kvasný průmysl

Klasická dokumentace je skryta za závěsem

Klasická dokumentace je skryta za závěsem

Klasická dokumentace je skryta za závěsem

Socha Františka Ondřeje Poupěte

Socha Františka Ondřeje Poupěte

Znak výzkumného ústavu

Znak výzkumného ústavu

=Účastníci exkurze při výkladu v zasedací místnosti

Účastníci exkurze při výkladu v zasedací místnosti

Účastníci exkurze při výkladu v zasedací místnosti

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
MĚCHUROVÁ, Zdenka. Exkurze do odborné knihovny Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, a. s.. Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 11 [cit. 2023-02-07]. urn:nbn:cz:ik-13270. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13270

automaticky generované reklamy
registration login password